Schoonhovensche Courant, dinsdag 13 februari 1945

8IBHOONKOVENSOHE GOURXNT F 1 DINSDI Q U FBBRUilRl IMS K 2215 ntliH t Tan StjgierenH U A van der Ree AdrisniiH z van I dflLange en P A loiidnaan rnKniKBKURTKIV OHR GBREP KBRK NIcuwpoort Donderdag Ifi Febr v m DSO n nni J uur Da Smit van Dordrei lil Ueiiata d van U Molenaar en 1 MniiBcbot deiirt 7 anO van de Werken en I W t n Arkel WillielnmsJoiinnnes van V Hliili en I M ansen Joliniina d vnn A HtiinkeB en C linode Dlna d van Uvan E Veer en A 1 V issar Leandert I van KiUAenH kapoen Hendrika d van A an Beiisekom enH Kara Mane d van H Oskam enA J den Oiidilen JniobaJohanna va n J erhree en V N UookenMann d van H I 8 liepenl de long Iheodora Maria d nn M I Daerenbprgen fli M van Leeuwen at m JohaunM Maria vant J S van Viet en J vanKhren 77e JAARGANG KINDEllMËEL Bon B STiJ eeft vftii 18 tot t4 Fehnisri rtiht op 2öO giani Umlenneel fvivetingiBuikerof Jlfl grim tHrwebloeni De bon inopt dizi week w irdt n ingelevcrl hjj tien winkelier VHIJDAQ 16 FEBRUA RI 1943 No 9112 TWEE BLADZIJDEN SCHOONHOVENSCHE COURANT Waar bent IT Nil iMiwel in tft Kiiin iener en I opt kerwaor I ttlii inn ni i n v in 1 f ek velfl Efli va liner 1 n ml nulelijkflr en o t tyker gslegen j ebiB len riJti oniler Knlimclit lottlKiiliilfl hftlnefteKSVoelBii Bin eenrominiinioBtiemiddfll tuüi hen li ii v r lreveiieii Veelftliyn coo met K xinn n dan locli fnmnieB Uitgave I S 6 W N van Nooten Schoonhoven Marktberichten 0OUD K l ebr KaaBinarkt Oeen aanv er Offlrleele Publlcatleii ConaumcatcDprija utkcrbletin In verxchillende steden in t Weaten des landi 18 overgegaan tot dialributie vnn amkerbieten vlade kleinhandelaren in onsumptiinardappelen Dese moe ten de suikerbieten viy van Hukken klei aan de onsiimenten afleveren tegtn f UOO per k g Hij eventueel ttiiiiB beiorgen mag f OOI per kg extra in rekening virorden ebradit Heden wuden wil verbind et de geboorte van onzen Dothter JNnniKjoJlfc A Ntfuwpoort I Nteviwpooii Schcer Streefkerk 3 Februari H ien overleed na een korte ongesteldheid zacht en kalm mijn zeer geliefde Man H ladder In den ouderdom van ruün 7 laar Met P C Lodder Oskam Ukkerkerk 7 Febr 1945 Voonlrail 164 Da laiaaidkbaatalltni hnfi ptAili g ha l op Ziiatdag lOHibr ai LOTISICO deelt mede dat de uitgestelde trekking van 6 November 1944 plaats Vindt op 26 FEBRUARI A S Waderom pollaien verkrijgbaar bi da piekende Lotiilco Aganfichappan Heden werden wl verbllgd met de geboorte van ons zoontje en broertje Jiicob ll Bdrlk H Baartman C S Haartman V Huren WimpiP KrlmpinadLck 1 Wbr 19 15 Mt t bllidichap geven wij kennis van de geboorte van een Dochter Mimikp Dirkje H de Jong P A C di ong de Ridder Riekie Bergambacbt D58 12Pebr 4 5 ür bledi ilcb aam Een aet Neltjc liefst omgeving Ouderktrkad 1 ofCouderak A J Overes A 21 Oouderak Wegens brandstoffenschaarschte houdt T S J A Bongo irts te Haastrecht voorlooplg alteen ipr kuur op Maandag Woensdag en Zaterdag van H 9 uur v m 3 evenB wcH dl er een dringend beroep gedaan boodschappen vóór s morgens 9 u af te geven Heden overlfcd zacht en katm onie broeder zwager en oom Ttunii Stoltnburg In den ouderdom van 75 jaar en 3 maanden Uit aller naam S Sulcnburg Sr Schoonhoven 10 Febr 45 Kaïhatraat 3bovan rdabaalalllng zal plaati Alleenstaand gei vacueerde uit Iwïerenstand N H Iccftlid 56 taar tockt plaalalag ala Hnlafaoudiler bii 1 of 2 personen op kleine boerderij onverschillig waar Adr Wieradj k 19 Vreeswiik Verlarcnt ken Slinger aa cea pathelooa m de Nes Tegen bel terug te bezor gen btj Verkaik Lopikerstr 52 Schoonhoven Fhnkc jongcvTouw begin 30 saelii plaata als Halp ia de Huiaboudlat liefst buiten Qoede behandeling gcwentcht Loon geen verelschte Brieven onder no 1665 bur van dit blad D V hopen op IS t ebman a 5 onze lieve Ouders J lloaendaal en UoEeKdanl NI b den dagteh denken datili lii i tatir il n getrouwd Hun darkUaie Kindeten Jan Dirk jannie Maria NieuNVpooti Pebrunrl NUUMp weg I Den 2 n tebruirl a i hopen onre geliefde Ouders SwiH it Kiul k J k iê Ktallk Irlente hunne W i larlf Eclil Mf Ni l te herdenken Dat zi nog Ung flcspaard mogen blliven Isdewensch vkn Hunne dankbare kinderen Annie Arli Oerne Jople Oernt Janus Lexmond AchthovenVI Te koap ÉevraaAd ft p raooDd matras Koek Nassaukade 7 Schoonhoven Wegens ziekte bnwclljli en receptie tot nader uitgesteld W DEOROOT Loplk M V N HOF Waarder 13 Febr 1945 BIcdi ilcb aaai Lecrarea Nodcvak om 1 1 2 dagen per week aan huis te naaien en of les te geven in patroon teekenen en handwerken Br onder do 16 5 bur vd blad Wie Hfl rullen een rlagllguarmolea of draadaielca voor een klela plaatiaatea Staaienburg Oude Singel 92 Schoonhoven Itankbetnlglnf Hiermede betuigen wi onzen hartelljken dank aan allen die tijdens de ziekte en hetoverh den van onze gelief de Vrouw en Moeder J J Hooxendoorn H laraniB blijk hebben gegeven van hun belangstelling en medeleven inzonderheid Dr Oroesbeek en Zuster Cos voor de liefderijke verpleging Utt aller naam A Hoogendoorn Schoonhoven 13 Febr 1945 BIcdi ilcb aaai eca aci nicUte 20 jaar in een boeren gezin niet kunnende mei ken genegen het te leeren Brieven aan P Tromp Lekdijk C 42 Nieuw f ekkerland Ra Ilea ok bruin wollen aiaattlpak m 40 zgan voor kaïaerkaakliacliel A Brouwer Oude Haven 22 Schoonhoven Biedt slcb aaa i een allr voor de hulthaudlng oilddelb leeft N H Liefst waar hulsvrouw ontbreekt Brieven Me E Knetsch p a M v d Lecden Lcnievreugd Noordeloos Wie wil rttlleaf Twee paar blauwe daiRca chaeaeu met i en hooge hak tegen dantca Chaeuca met lage hak maat 38 of 39 O T Heljneman Albr BeittinggrachtlS Schoonhoven Er biedt slcb aaa Gea aet Nelale leeftijd 22 jaar omgeving Lopik Te bevr bi A de Vaal dorp Lopik Ie kaapi een Emmerbacfael in prhna staat Kan op gekookt worden rooster kan hoog en laag geplaatst worden Prijs f 35 Wendels Oude Singel 144 Schocmhoven l Knkbetulglnf Langs de en weg bcttilgen wli onzen harleli ken dank ain allen dic blJjk gegeven hebben van belangstelling bij onze 25 tarige Echtvcrcei Iglng H Rietveld en echtgenoote Nlcuwpoort Februari 1945 Oevraogd tegen I Maart een nette hulp In da hullhoutflng eventueel hulchoudtlar P O Brieven aan Firma Wouter de Orullter te Schoonhoven Den 27en cb uari a s hopen onw gelief de Ouders 6 tan 4m Ba M vaa i t Bu Hafflantl hun te herdenken Hun dinkl are Kinderen Wdt en Verloofde Ncll Hergamlucht 13 Ftbr 1 Wie ruill een paar nieuwe laatcaiichocncn maat 38 tegen Overtaa jongen van 13 ja ir Adres P Wicrks Hogendi k 6 Tlerthovin Oavraogd tegen half Maarc of eerder een 1 o ar an arbaldar Goed kunnen de metken en verder met het boerenwt rk bekend Oeenhuia aanwezig Q Olikswagcr Mld deiweg E 24 Moordrqeht Prima algarcnmakcr maakt voor xclfkweekera goede algarcn Adres C de Gruijter boekhandel Schoonhoven Ta kaapt Zgan pitrtet wieg m bedjc kussentje icIt en 2 wollen dekentjes f 50 wagenkussen 10 4 lakentjes en sloopjrs f 15 lulermandfe f5 Ï2 nieuwe lu eis f 20 1 paar zgan kinderschoenen m 30 f9 A Kapoen Havcnstr Wal 36 Schoonhoven Welke boer wil zijn köuian laten atoppan door huisvrouw Loon na overeenkomst lnli btingen agent van du blad A de Jong Lekkerkerk longen van 17 jaar lackt plaat Ing ap boerderij om in t bedrijf te worden op geleid Hr onder no 1675 bur van dit blad oo de Heere wil en it leven hopen onze geliefde ouders Mlln katten illn gestolen Wie helpt mij nu tegen billijke prijs aan een fo tarrlar teef l jaar of iets ouder A Mudde Lange Achterweg 12 Lek kerkerk Meute 17 jaar b i a als Halpl d HalahondUÉ op een boerdcrti tegen kost en Inwoning Goedhart de la Reysiiaat 39a RoMcidam Ta koop oangebodeni Twee drle decllg n een 7 dceltg Konijnenhok resp W 20 en N f 35 Adres C S van Vliet Loplktntr 54 Schoonhoven op 19 Februari hun 5 riK Kvlitver MlK iMI tl herdenken Dat tl nog lany gespaard mogen bli ven Is de weqsth van hun dankbare kinderen Corrie Siaan Henk Tinlen Tcuna Oouderak Februari IM kr bicdi xlch aaat Eca net Nclaje oud 14 laar als hulp fn de huishouding llefRt In boerenstand iW no Ifil bockh J de Ven Oouda aevraaQdJoBteaa haeaca 2K Of 29ln rail voor dameaacbOCaea 39 grtjs rokje damestrutoflinnengoed Voogd Oude Sintiel S Schoonhoven KiMihlr d ciauri TRITTKN SebooDhonn Varantwaotdalljk voor da advaflandai M SLOR ta i rboo ho an Ullgavar S W N Tan Nootan Havaa 29 Fchoonhovan Kaïtflaul 22IS P l loepen lol Imt verstrekkitn VHnadreicen Irargeivnt luerden opgenomen knii nen wbrden Vnor elke aan nige li n o dig nftAin en vroegei drea vnn don nun vrnger iijn meiiw nirei en de iiAnion van de getoi lUen do geweiiiidit met vermelding van liun vroegertJ ftdresnen I Bie niVinek van getiMliten nnrdl uil flinitond in omi nummer van Dmsdiitt iipgenommi IIn ron ti r volgt reel de eerste niivmiig on wij liopen ftt in dit j5 ftl Koowel ftlfi in nUe volgtM ie de rc xoihten geionden mogen worden en dnnr loor eenig li lit gebrai lit ml wor den in iet ovengenn met Konmgebe i lnfin van de vnn Imis en Imard er drt venen IHKJl VKKS hN KH IlfU U KAU ihnnainUk kerk rk Omiprfiiit t ii BURÖERLJJKE STAND Sthoonhovcn Iteboren leniJannx d snn W 8i liep en Uozen iaal Heden Is tot ome diepe droefheid nog geheel onverwachts van ons weggenomen na een droevig onfle il ome lieve zotg zamc Man Vader Zoon Hrocder Zwager en Oom de Heer FlorinuaMaTititGMabcrt Dirkzwager den leeftijd van 37 aar Mede namens de Familie Wed N Dirkzwager Hreedllk Gi s rle Fiorlen Loosduinen S Febr 1945 HunicIB Hov ljL ofl Ht larijrdtliiMalllnghufipUat g haif □ Maanjag U 1 thr op J Alg ni na l gM fplaatt Moofilxchi vanuit hciwoonhu an drn t r t OrkiuagatSr Heden bthaagdc het den Heere zacht en kalm na ongesteldheid van 14 dagen van on e zllde weg te len ons Innig geliefd Zoont e lrh In den leeftijd van ruim een half aar De dlepbcdroefde ouders en famiUe T Kers J T Kcrs Bczcmer Jaarsveld Februari 1945 In plaa an Itmtntn Heden overleed plotseling door een noodlottig onge val mi n tnnlg gcltefde Man en der klndtren zorgzame Vader en onze lieve Zoon Behuwdzoon Broeder 8ehuwdbroeder en Oom iANCORNUISftOER Inde leeftijd van 13 jaar ZHTv dlcpbediocfdc A Hoer de KruIjfF TeunIS Jurrl Jan Jcdian En verdere raiïillle I Sstrecht 7 Febr 1945 D trraai J b it 1lli s xal plaali vinden op 12 Pibiiiatlop óm M oam ea U 4 aafpUata M Haii r h liXi uu an t itwthult Heden 7 Februari be haagde het den Heere van onze zl de weg te nemen onze lieve Vrouw en Moeder HMlli Corn lUd GruliUr tab NatabMiH In den oudeïdom van Tfi laar Haar diepbedroefde I chtgenoot en Dochter H dcQrullter Wouterln Maila Schoonhoven Koestraat 28 lla tcgtafana lal pt a a hthb n Mi lag IIHabruatl I ll 2U1 op d Algamaan tUgraatplBat llnuhbclUlKliit De hcir en mevrpuw IIONOA TKHPSTRA eggen langs dezin wcti hun bijzonderen dink voor de vele hartell ke bcwi zen van belang stelling voor en bl hun hu welljk ondervonden Haastrecht Februari 1945 Telefoon 207 Groote aanvaUen aog niet begonnen SovJeU aan de Bober De bewegniKSWorstehnK in hetiMs ten ia smds het mvallen van de dooi zoowel vooraanvallernlH voor verdedi ger n zeer zware strij geworden In de vnorniianiBte strijdgehiedeti datzgn m Zmd Pomraeren en Öileiiadiiren de verbeten everhten tengevolge vtn e boltsjewiHtisi he aaiiviilleu voorl w Jir hij vnn do Dmtsche aol taten sen ge weldifte inspanning geveigd wordt In liet inudderige dooi laodsthap i reedi elke atap voor de soldaten the dagen Inng niet ann flnap tnekoinen een kraclilamapannmg on nntlit Ite dieigt hen de Usisai he lanhsoorliodde waarvan d afzonderlijke penhodeu steeda penetraties trntlnen te bewerk Htelligeo Ondanks de bijionder bloedige k vei hten heeft liet frontverloop in liet Oosten geen noenienswaardtge vernn denng ondervaan Hst hevinteit wet gestreden in nel gebied ten Zuiden en uid Ootien viin Stettiii uii rdebolH jpwislen steeds weereen dourbrnak jio gen t forceereii At liter hel boUjewu tm he front houden de ouisingehfe gnr nuoenen van Arnswalde enScbneidf nitihl nog steeds tand Verder Ooste Ink kon aan de benedenhwp van do VVeichsel een doorliraftk der Sovjets voorkomen worden door het ttjdigt nignemen der Duttatlie Htallingan In Hlte ie ih een nieuwe hewegings oorlog ontbrand tusschen da rivieren de OJei en de Boher erder uid Oaatatyk vallen de boUjewuteii niet terk ga oDi 0ntretrd eenheden op mAlleKSectüren aui g Igden daarbij teer sware verliezen voomamelgk aiin titnlts doch hebben op deze wgte verder kunnen oprukken Aan de Bober vethten reeds Diiitarlie troe pen om hier een barrière voor de boiejewiatiiihe Hloumwala op te wer peu ledere meter tliede bolB ewiBt n verder oprukken kost bun eeu stroom blowl Irtsachen de Uyii en de Llmburf iche Vaas woedt een felle nfweerslag die oven gens met zonder siitcai in nor de Duitaibers Aan de öoatelgke rand van Itet ilgkswoud hebben de ateeda met Isnkundersteuniug nnnvallende anatleezen eenige penetraties weten Ie bewerkstelligen De in de laatste 24 uur m dit gebied iets verflauwde stryd belooft et hier spoedig in hevig held toe te nemen getitm de groote lank our ntratiea van tiet atrate t a nadeeai hf nei die in het gebieil van kleef plaftta vinden Verder Zui delyk vonden afzonderlyke tankaan vallen plaats nabg tlennep Aan het overige deel vah liet Westelgke front beperkte de gevechtsat liviteit sk h tot iirlillerjevuur en stt olirnepuc tie In het swaarle iint ann de Hoer vindt dit boofdinkelgk zgn oorzaak in deduorda Üiiiterliera verttorzaakle oventfooming van iHoerdulendaAfmeJevandeAnie rikvin L he itellingen In het Diiitsi h LvixembiirgSLbB gienagebied Irarhlen de Amerikanaii hun bniggenlioofden over da Hauer en de Uhr uit to brei den doch dit ondervindt groote moei lijkheden tengevolge mm iiet ÜullBtUe itoringavnur Niettemin ign de Ame kanen erin geNlaagd twee bruggen hoofden over de gnmsrivier te ver enigen In het Duitsiht stadje Frum vinden Hlraatgeveclilpn plaats Aan de Boven llgn hebben Ie Amerikanen bg Inin aanvallen nabij Htigennii geen verdere vorderingen kunnen inakui D conferentie van drie llaatovurv nkomtt eg n Duilêvklami Nn oen samensyn van H dagen lieb ben de geallieerde regeenngslioofilen een lOflmiuiiKjMi jiilgegeven over de resultaten van hun ittnterentle op de Krmi die m de stad lalt gehouden ia KooMvelt luir lull en Hlnlin heb ben zich hier uitsluitend met do ver ilere oorlngvotring tegen J iilt8i hUnd hBilg gehouden en de doelen di O iioh stellfli besproken en geioruui leeni In Diiitadiland heeft eenige dagen lang Uet ptolo ol van JaUa dn pers lmheera ht Onder groote opsthnfteu t U Hevelsrec plie bg Staltn Hiuit overeenkomst tegen Dnitsihland of Sovjet hetra hui PU V i opti viinl gesteld uir II itilv eng heHjtroken hot t linnliitl 11 U m velt m Jalta de KuHtH iiu eiBi li n len aanzien van tie tueWttmSittge vtwdv sooiwaar len heblten moeten anilhuoien Dn Ber lyncdie hinden leggen er de im Iruk op dat hetgeen uit Jalta tolde wereld gcspruken is nilermiust een vredea boodst hnp genoemd knn worden f n drukken de vnsie ml van iDuitsthe volk int uni zkli niitt in pen l veelti UIH te begeven Door de nationaal Hocmltstisihe eenliei 1 van het land is dit onmogelgk geworden t p df Krimtoiiftrenlieigu wel d voorwaarden besproken die aan Duitschlitnd gesteld sullen worde dorli een oproep aan het Duilsche vulk 18 uilgebleven en daarmede is ook de pubiKntie vitn die voorwaarden ver al ie De geest van vernietiging nhtus Duiterhe stemmen is iillermtnai geschikt om bg een eventuueleneder laag van DuilRi hland de vreletelier stellen en te venekeren Uit de ge keltetgke oplossing van de Poolsihe kwestie dieop dö unferenlie bereikt ia is men in i uil chland ook zeer HCeplisi li gestemd Polen mt et on geveer een derde gedpelte S anl gcQoeiud wortlt is men in luitschland van meeDing dut deze uitverkoop van l ul n en duutelijlt voorleeken ta van de bolsjoHislist tie heerscliHppg o er Kiiropa Nnar aanleiding van tie uilii xtdiging die vaniiil Jalia t it 1 raiikri k gerucht IS heeft de I ranst lie rageering hekend gemaakt dat 1 lanknjk gaarne sal deel neiuen aan da bedelt iig van DiiitHih land en ook aan het voorlooplge be aUiur en tie i ntroe in DuitsiTilnnd welke plaouen alle cerat na de blgk baar als viavstnand angvifomen Duit SI tie nederlaag ten uitvoer gelegd kun nen worden BINNENLAND VBftSNELDE RUNDVBESLEVB RINQ De voedselpoHilie in het W es ten t es lands is vooral in de sie len dusdanig versiherpt dat met alle middelen moet worden getracht de diret te voedselnood len spoedigste te versachten met die reserves waarover de weatelgke provintiei thans nog beat hikken e overheid heeft dan ook ertoe moeten besluiten met ingang van 12 Febr de rundvaelevering m de provm ieB Noord Holland Zuid Hollitnd en Utrecbl m een Zg 18 si h volkomen ervan hewiiat dat door deze maatregel ook gebruiica vee door de veehouders zal moeten worden gelevenl dot h de leniging van de direite no Ml in het bgzonder van do stedelgiie bevolking ia lliani der mate urgent tiat zg de onsetinentias van deze slap aanvaard lieefl laueinde tmn ile hieruit voor da vee houders voortvloeiende nailalen zoveel mogelgk tegemoet te komen zullen gedurende liet tgdperk waarin deze versnelde levering gestluedt voor hel gebruik Bvee dal van 12 I ebruan af op de eerste teveringsoproep geleverd wordt de voor gnbruiksNee geldende pryien worden uitbetaald Aan de ander kant ziijlan zeerstrenge maatregelen woriieii gelrt ittmten attniten vau ht u die niet lum deteoproep tttt levering vohtoen Behalvelint voor deze nalaligei tie uitheutingop gebriuksvee basis vervalt zodatvoor hen de sladitveeprijsen zullengeltien zal hun verplii hting tot levering worden verdubbeld lenslotte doet de overhvid een dringend beroep op da veehouders om aan deze maatregel hoe zwaar tl vervulling hun ook moge vallen vol ledige luetleiverking te verlenen De nood hunner inedebiirgars in de sleden ig voor hen hiertoe een voldoende aanMporiiig NOOO MISDRIJVEN DUBBEL GESTRAFT Mit drhven die dn nood waarin ons volk vürkeert noggrooter nmkin zul Giro 13763 len voortnan dubbel swanr gestraft wnnlen Dergelgke miKtlrgven zou de bakker belnjven tiie zyn Wolpn om tp bukken III dcstuikhan lul vtrkoopt of de kntiilenier ilin met zgn waren rnit hiintUl voeit len eigen hate verder plumletivarR vau hnkkerevvageus o ro vera op het plattehmd De minimum slrafvoor dergalgke vergrypen ia e jaar geviingenisittral bedragen De be rechling rtn tle e misdrgven die de naam het hen ontvangen van nood mi irijven gest Inedt tloor bgrondt re kamers ih r arrondiiaomenlsrechthan ken tvelke kamers de niuim hebben ge kregen van noodkameta Bedoelde mistlrgven zulten in den vetvolge Htreng en snel tuurden bc rerht DISTRIBUTIENIEUWS Het voetbel uit Zwedea 800 yram brood i Zioali wg ree U in een vorig luiiiu nier meldden ih o i initiatief van hel Zweedecbe Uiole Kniiwi pu Voorde verkrggiug van de artikelen moeten naderbtkend Ie maken bonnen van Ie voren ingelevertl Morlen en bij ailevenng van de j oederHn in el weder oiii een ta zijner Igil aan ta wijzen bon aan speciaal aangewezen winkeliera af gegeven worden De hier bedoelde extra ranlanenen zullen gratia besLhikbitar worden gt steld NIEUWE AARDAPPELBON au ï tot en mei M I ebruan is bon t2i f eldig verklaard voorl kg aardippe en Voor louvar iiittt vaii de teiitralu keuken gebruik wordt gemaakt moet meu dte t ou dar week inleveren by den hand laar desgewenst ht teceii oiitvangatbewgs Na hevoorrading wor It zonder nadere aankondiging al geleverd DB BROODBOM Van IS tut en met J4 februari gevende bonnen U4 en S2Ct elk rei ht op 4UU gram brood MELK Van 18 Februari ttit en met 1 Maart IS bunDUÖgeldig voor 40 gr tapiemelkpoeder of 4 liter taplemelk en bon E IM voor lllt liter volle melk VOORINLEVEWNQBON VOOR ZOUT Bon a M vnti dt tierde ii üd kaart is ui Noord Holland Zuid litd liind en Utrecht gel lig verklaanl vtior liet koüpeu an itO gram zout Men tlienl de e bunnen deze week hg zgn winkelier in te leveren dcKgewenstht tegen oiitvaiigstbewgs De aflfvering gcHi hiHtll soutier nailere aankon lignig aoodra de winkelier zgn brvoorrnatr Met de allevering zal in verband mei de ligging van de voorraden in oen aantal distributiekringen eenige tgd gemt ei 1 gn SUIKERBIETEN OP BON 320 In tie pruvimles Not ni Holland Ziiifl Holland en Utreihl ign ita honntu H2U van de tierde iioodkaart geldig verklaanl t or het knopen van H kg suikerbieten Deze bonnen moeten deze week hg den kleinhandelaar In aan a ipeieii wonlen ingeleverd desver langd tegen on vangathewgs Nadat tie handelaren op de lx niien bevoorraad sju lal toiitler midkreaan kondiging op deze bonnen tot allevn ring vordeii overgegaan DE OUDE KINDEBMEELBON In de distrilMilitiknngen 111 ui t Hol land waar kindervoedsel vetkiijgbaar wordt gei leld behoell het pol lek hit wij e van uiti ndenng bon B t jJ nangtwezen voor kindermoel voedin i suiker 1 tarwebloem deze we k niet bij de nielkleveramier In verbantl hRrmedeis bepaald dal deze bonnen alsnog hij den winkelifi kunnen wonlen v i nngele enl ter ver kriiging van kmdermeel voedingfsni ker tif tarwebloem De bonnen B 2 geven van U tot en met 17 l ebr ret lil op J50 gram kuidermtBi ot voeduigssutker of 21U gram larttebloem deilialve met 2 gram tarwebloem zooa et uor i ronke lijti ward bekend gemaakt W TE LEVEREN BONNEN oor Jl 1 el rtinri inlpVeten bij letvinkeier de bonnen S l 1 ranlM vervangingamidtielen Ito l ranUneu aantappelen B BnT JK gr kmtlernieel uf voe dingsanike of W r tarwebloem Atlevaiing p deye tituitien vin It plaats lil lie week van J t t 3 HEDEDEELINGEN PUatseiyke Dletributtediensten LOt IK eUvcrxoigeis iiiiteten hun tUvi i zoigiiig t onnen tiver de 2e peTiutlein leveren o dt volL euilu dagen Maan iagiGlubr te Lopik Dmstiag 27 l ebr te Wiliigu I aiigerak Woensdag l elr te I o ik Doiideidag 1 Mil te lonk Vrgdag 2 Mrt te I opikerkaiel Ingeleveid niv ien vtorden tie bon nen Hro id 03 3Ui dOO 0 Ul HU US iiy SÓÜ k 1 leest h UOH ibi SUIiia Me k Ü F Dl tn r D F 02 vauhelinlegvel A r I appelen iDO Hk 301 S12 De hontyen moeten naar stTorteu op geplakt worden ingelevenl l apier slechts aan t t n zgtle be lukken Bij met tijdige of oïivtiUediwe inlevering kan in beslagname van zelfverzorgings artikalen vuig SCHOONHOVhN DRINKWATEKLEV h RING BB PERKT Wfcgens een beperking 111 ttu ftttijuii vottrti u ng zaI looala btijkt uit een ativertentie in dit nummer voortaan sle hls op bepaalde tijden lei dingwater kunnen worden gelevtrd tn wel des morgens van O ti i IJ en dea avonds van 7 tul 10 uur t fidiirendt3 Ie üvetige uren van de tlag zal bel hoewel dan clet hta een zeer beperkte druk up hot buizennet al staan voor een deel der ingezetenen mogelgk zgn ItK h nog eenig water af te taupen doi I1 du zou tot ernstige gevolgen leiden Wordt nanielgk n andere dan de lil rboven genoemde uren water at f enornpn dan tapt men de reservoirs eeg waaruit van I tot IV en van 7 t il 10 water moet wortlan gelevenl zoodat dan t uk op die ui n de water Toorxieumg spaak zou lot pen Daarom 18 het tappen hiiilen de hierboven ge noemde uren verboden en overtreding van tilt verbod moet onherroepel k met ufslutling worden gestratt De direi lie der bedrgven hot pl dat tie burgerij i il medt werken om dt nu getrutlen regeling te iloen slagen Mot ht ze mislukken dan wil dal zeg gen dat de geheet waterlevering iiaii lie liiiuen moet worden stopgezet en slethts op enkele nnteii in de stad water zal kunnen worden afgehaald ezien het groote ongerief dal aan een ilertj elgke opUisBini verbonden is wiilen wy graag een beroep op onze ie vtn doen om lirh bg bel watMlapiMJn strikt aan de vastgestelde uren Ie lioudei Op welk igtlatip tie beperking der strotunvoar iemng en daarmedti dte van tie waterlevering zulten ingaan staat op het oogenblik nog niet a8t dixh lilt kan elk monienl hel geval rgn EEN GUNSTIGE WENDING Mede m