Schoonhovensche Courant, vrijdag 16 februari 1945

DINSDAG 13 FBBRUAIU IttM Kllti4 VRIJDAG 16 FEBRUARI 1 45 K 2215 Jan Brouwer IIAVENOZ 47 9 SCHOONHOVEN NOG STEEDS xr beperkt ultvoerlnff van werken leverantlea en reparatlea GEMEENTE WATERÜlDma SCHOONHOVEN Wegent beperking van de itroom lavering kan tiechit votdotnd wal r wordan t l v rd van V m 9 13 uuren n m 710 uur Teneinde volledige ttegnalle te voordomen li het lappen ven water opandere uren verboden op itraffevan altluiting De Dlrectour stolen I IJ len heer W ftn Hirkaen geit en kippen Bergambacht U e nees k ii n d i ge dienst alerdftginoud en Zondag worii de heii t vervuld door dokier H i Wlclrllilere en voetgangcra opgcictl Gouda liet Riinlxl dur do r tl po lilie iiitgereikle ann kusiun onder norpen waorsdmwingen wegens aller lui verkieiBoverlre lingen in al boven de veertiggeslegen Wielrudersen voel gangers noen er dus gowtnan de rijueg te vennij len als er lielsjmden n ft l yn t teede Miveel niogetijt ret lits te litin den ti i mei met meer lUn twee er sonen nansl elkaitr ie bevinden en lu liet uigemeeii elke belemlilt ring an liet verkuertevo rkomeii Groot Ammcra l e n bonder 1 jnrige er enkele da en zal UTOOt Ammern een bomlerd nrixe onder hflar liiivoners tellen De oitd teinge etene de lieer B 1 iiniiier lioopt iinniftiijk op i l hebrnan de uitzonderlijk tiooge 011 lerdoin te bereiken Onnoodig te Jair vpH FoUbroekcn ViUt en Ju lU del eouw Sohooohovcn H 1 dtt van der Will bfd II Avouilmmi ill ds vtnterWiii dankzegging Wü ligc Ungerak SO on 2 ds de Bniijn BenschopI Hluds Huutiioom in dj Wiini llK VHii Vree wyk Haaatrecht 10 II d lf ogd d Strantun a ri veld MOiid l uBtnifl in ds REM GBRBF OEM Schoonhoven 10 0n Is I ii l OEREF KERKEN Schoonhoven en WilllgeLangerak 10 en t n dn Ho kilrii Haastrecht 10 en J ii l i r Inianit CHR OEREF KERK Nieuwpoort lOen 2u stil van en lertn ie don dtman NED HEKV OEREF EV Haaetrccht 30 en 2u evitngeliMl de l nler PLAATSELIJK NIEUWS Berkettwoudc Bij len lan II mwer Slingerlnn 1 wer len IS kij p H ieggen ditt de geliei le gemeente met dezen kraiBenjubilarii inedeleelt Walentaad Hilioonboven lig water 4üuurl9U j uffr X laar KO kt plaotftlng hulihouding goed kunnende naaien en koken Me D v Houwelingen pa K Verhoeven Pijlstoep 1 Alblas erdam T koopt Een beste 2 iange Stombottkstlor C Benschop H 25 Hleskensgraaf Htnlg algafncana t cnn igcvlng Heden ovLileed en huizc an Hcikoop Langerak82 ons familielid in d n ouderdom van 73 jaar en 2 mianden Uit alkr naam A Maat Kzn Langviak 11 Vebruail 1945 I koop t Two Pink Stiaron voor billijke prijs metpapletcnerbij Te bevragen bij W v Elteren Lopikerwcg Ooit 37 Loplk Er biedt ilch m Een flinke Boercoarbeldcr goed kunnende melken en alle werk goed verstaande v gg V huis en tuin moet beschikbaar zijn onverschilligwaar J i den Hreefen Wielsthc Kade 72 LopIk Wie ruilt een nieuwe Fanlaslcbroclt voor een 0 cr J a maat 52 ook genegen bit te betalen J D den Hoed Kerk weg no 7 Schoonhoven Heden behaagde het den Heere na een kortstondige iiektc van onzt igde weg te nemen onze innig gelief de vrouw moeder behuwd en yrootroOLdcr Anrl 4 t d Mtmt K b Horal in den oudcidom an60 aar 200 gulden belooning voor diegene die aanwijzingenkan geven die lelden tot deopsporing van 6 stuks vermistedrl fnemen 3 stuks kcrnleer 1 chroomlecr 1 kameelhaar enl nieuwe rubber riem van 8 totI4M lang 20 tot23cM breeden nog ongeveer 70 stuks 10 platte zaagvijkn merk Arcadeinlichtingen tt Verstrekken aande Houtzaagmolen HerminaDorp C 105 te Ouderkerk a dUssel Govroogd Een ras zuiveren Airo Dol off Wol lorrier liefst een teef met ouder dan IH l Voorgoede behandeling wordt ingestaan Ëi m pTtjs gemerkt B 4e hecv A I Keijzer Dorpitraat 62 Zevenhuizen iZ H Y d Vllit M e V d Vllit laLal H V I VlUt A I V d VIIK de Ru t Wie ruilt mijn Haard zoo goed als nicuw voor ccn In goeden iUat zijnde Haardkachel of Godinkachel M Slob Spooritr 64 Schoonhoven M O d Vim Va boom Polibtoati A 1 V Vll V d Vlut M A V Vliai Tc koopt 1 Kindcriedikantpitl 25 tn 1 PMï M l choencn maat 37 voor maat 39 lage hak A MelkerOud Singel 24 SchoonhovenWie ruilt raljn blauw lageDamakacboaDco vogr can paar Rubbertaarsjes maat 26 of 27 W J van Siertnbergda Hoer Spoorstraat 62 Schoonhoven Ondsrhouden raparotls van alle merken Schrl fmachln f J H TEROU Lapge Achterw 59 Lekkerkerk Polsbroek 12 ebr 1945 Kirkbotkjit mit ktilpjsi is steeds een waardevol cadeau Boekhandel DB VEN WMdstraat 4 Oonda Staat ter dekking De Samojeed Hond genaamd R u d I pracht wit exemplaar Dekgeld f 25 Adres J DE BRUIN boekh Hoofdstr C171 Bergambacht Heden werden wij verblijd met de geboorte van een Zoontje en Broertje Of RRIT G Meijer C Meijer Hoogendootn Dries Ad Ria Qreetje Schoonhoven 14 Febr 1945 Ie Ollv V Noortstraat 3 Wie heelt voor evacuee 1 paar Dam caac boenen e hoop m 42 43 Ook genegen te rnllen v Kinderlasje nieuw Adres D Schouten Pollbroek Ter rulllnt antcbodcoi 2 p Jongenisthoenen m 40 en 41 en 1 goed longenspak tegen Rouwacbertcn Japooncn fl m en of vaatwerk als borden schalen Adres W v d Klocht Groenendijk 16 Nieuwerk id 1 Varloran gaande van Pols brOek Bovenberg naar Ammeistol fan Domaiwont bovAi beige bont benedenroode wol Terug te beiorgenbil K Tceuw PostkantoorPolsbroek Biedt ilch aaoi Boerenknccbt met alle werk bekend bIj voorkeur gemengdbedrijf Brieven no 14 aan U Visser Agent t NieuwLekkerland r LINKE ÖOfcRENZOON biedt ilcli aaa ala Bcdrifflleldcr ook wel ge mengd bedrijf Brieve onder no 13 D Visser Agentte Nieuw Lekkerland ra koop I 4 nieuwe Htford foutaulllai m bl bchoorende tatel old flnlsli Pri s f 500 Te bevragen bij J Mets Oiei sen Nleuwkerk no 62 agent Schoonh crt INBOEDEL VERKOOPING O Not H KLOOSTERBOER te I opik ui op Dinsdag 20 Februari 1945 vm 10 uur to CABAUW In Da Kolfbaan ten venoekc van Mcj de Wed B Bokkestijn publiek verkoopen om contant oeld Qroott antUkt E k nk i Sct rLtatre Kamerameublcment Hangkast kleine Kasten Ta fels Stoeten 2 Ledikanten Dekenkist Heddegoed Vloer klceden Loopera Gordijnen Ipetr Hanglamp Klok Schilderijtjes Qlaien Aardewerk Keukengcrel Weegse haal enz MT Nette Goederen kunnen worden ingebracht op Maan dag 19 Fcbr tot v m It uur s Morgens vot r de verkooplng te bezichtigen Hiermede vervullen wi den trcurigcn plkht Uken nil te geven van het plotse llng ovtrltldcn v n onzen innig geliefden Man en der kinderen zorgzamea vader den heer TEUNWSrOUTHART in den ouderdom van 7 Wed N U StouihartV d Heuvel lan Klaxina Ttljnlje Da laiiarilabaiialling kI p ai nabbati t Gpudarak op l i I abiuirl iiiThcn i l2 uui Kladt ilch oont Kopparibadlanda intern voor omtrek Schoonhoven Brieven aan I de jager Kerkstr 18 Schoonhoven Ta koopt 10 onga han nan net aan de teg en ta ruilan 2 paarz g a n aomai choanan m 36 lage hak tegen damesschoenen m 38 t h Adres K L den Besten Hovenbt rg D75 Bergambacht post Schoonhoven e t a een Roaranknocht 16 I g k melken en vang get voorz Adres H Bi kcrk Hoek A 15 Bergambacht To huur gevraagd I Paard voor het Boerenbedrijf C Faalj Graafdljk laarsveld 1 1 o natta Jongan 22 v bocrenwerk intern M I van Horssen Rutgcnhill 112 Alblasserdim Te koop Bin klein Vloerkleed wol o k f 25cwec nieuwe Manch lekkeremaat 52 o k f 40 Te bevragen Roos Opweg 4 Schoonhoven lUlFROUW z z g g alsHuUbottdvlcr leeft 2H I PG Hrieven onder no 1705 fiureau v n dit Blad NUTS5PAARBANK ttt Schoonhovan Wegt ns gebrek aan brand Itoffen il de Jaupdipaorlank vanaf heden tol nadere aankondiging gailolan HET BESTUUR Br biedt ilcb aaat Een ilinkft Bocraadlaoslbada 19 ja ir goed kunn werkentn HKlkcn liefst omtrek Lopik C Veralulji pa T Versluls Wlelschc Kade 72 Lopik T koop gcTraagdi Een Kindtriervles e en ccn Pop ofPopjitnkoplc ook genegen terullen voor Kinderschoenen I Rous Oranicstraat 12 Schoonhoven llaafilTadKiau 1 TRITTBN taScbaenbovan Varantwritinlalllh voot da advartantlai M ILOR ta Scboonhavan Uit a r S W N van Nooun Mavaa IS chooi hnvaU Kangaial 2113 f Jiel l StelHOONHOVENSCHE COURANT Pag tiiiuvrt IloiiL IV 1 SOHOONHOVENSCHE COURANT Pag 2 4 lila f H I el ni tri te iiiaiillij l m K loorgniui UüU at £ iniliin ï i tiij weer Wui löii versirekt mi wftiiisdiyn Igk zul liet zelfd luii im mei de InHtitt kttei ZIJ FIETS GEVONDEN In ïe nmlil vtin DmnliiK t i VV eiifulRR Irot een Ier leden Min de 8lmHiwfti lil ni de V i4trnfit eftii diunearywiat twu Int d lar inheheerd tegen fen rmmratond Het i op litt polilielnireiiu n bewii rmg gegevt n WRur iich til nu Um eeii eigennrtH lieeft Bnngeniel I DlEFaTAL Bij baltker B in de CarmeliPteiidlrHHt i WueiiM 1b u Ii I emi ïHkjelnrweineel inli iidendeódkg gestolen l Rl UIKBfr i1KTKN NED HERV KERK Ammeritol lU uur i Uti tnhu li ilen Oeref Kvniigelifiilie Ueboun 10cn2l0ii l lir V A de Groot te Lopili Bergam bicht t W en 2 ii dl I oldi Lopik t Sü II dr d linden 2 11 ds l u tin i Heden overleed tot onze diepe droefheid raiht en kalm ome beste vrouw motdcr behuwd en groot moeder Marrigji6 Noordigriaf in den ouderdom i in 78 laar W Haas kinderen behuwd en kleinkinderen Lekkcrketk a Ftbrüari 45 Achisiilcc Dt ta i idibMt lllng h fi pl H gchil op M nd g 1 1 bfu il I 1843 21 Fchruin 1945 De oudste inwoner Van Groot Ammers H TIMMER hoopt d n 2 len Februni zi n lOOsten Vsr aardag te vierfn en wi hopen dat deze dig voor Item met onopgemerkt voorbl zal gaan H TIMMER Groot Ammers I cbr 1945 Achterland 101 I leden overleed tot onzi diepe droefheid na een lang durig bmartt hik lilden lacbt en kalm onze innig geliefde moeder behuwd en groot moidcr Allda VwtiMf HatgsH Mf J au f VtrbMt in den ouderdom an 86 jaar i n 7 maanden Uit aller naam D Verhoef Slikkerveer 8 ebruari 45 1905 1945 DtnlO iPcbruana s hopen Laurcna van der Schee Adrlana Talmon bon 40 icrigt Echhrantniging te herdenken Dat ïl nog lang gespaard mogen blliven isdewensch van hun Pleegzoon A Talmon E 1 Talmon v A Berg Arnold Teunl Lles f Hilversum fcbr 1 45 Spechtstraat 45 ft plai g h l 12 1 Op 1 1 ebruarl a s D V liopen onze geliefde Ouders P J V d Bae en Ch M V d Bae v d Hoog Jiun 2SiaTiBt Eclitvti Miitlng IC herdenken Dat zi nog hng gespaard mogen blifvcn li de wensch van hun dankbare Kinderen Pleter Neeltjeen Verloofde Cornells en Verloofde Jan OudeAeikad ll el Februari 1045 Heden behaagde het den Heere tot onze dlepcdroefheid na een kortstondige ziektL zacht en kalm van onïi zi dc weg te nemen mijn innig geliefde vrouw n der kinderen eer zorg amc moeder behuwd grootmoeder Stelullc Hera b U a Oodatcn in den ouderdom van 62 laar en 8 maanden I s 25 3 berijmd liiritald C Kui SoiiuoaiiDvaD I v lp nburg Kar I l V Ipanburalianvald T Kafi n i arlooWa Lopik H Vafilu i Kat Vaisluli Pfialfa DIdJ W O I Kali jriv ld II Kilt Uil kltlnk ndaran ajfsveld 1 1 1 ebruarl 1945 n Ing Fan i haail liadan Meden overleed zacht kn kalm onze innig geliefde moeder behuwd groofen overgrootmoeder eduwc van lacob Schenk in den ouderdom van 85 laar Uit aller naam B Schenk Lckkerkerk 5 Februari 45 rrianUl i llli a i rafc 1 Uali Hedtn ovtrl ed ni langdurig doch geduMlg gedragen lijden In het Zlekcngasthuli te Gorinchem onze Innig geliefde Vrouw Moeder é huwd cnOrootmoider Zuster en Schoon zuster HENDRIKADEJONG geboren VerKe In irn leeUlid v i ruim 59 aar Uit allirnaam L DEIONG Ameid lOlebr l 45 n UT êidis ti iiina ft ri u a h d op Woit td 0 H l b iinrl 77e JAARGANG DINSDAQ 20 FEBRUARI 1945 No 9U3 TWEE BLADZIIDBN SCHOO HOVENSCHC COURANT Telefoon 207 üiro 13763 Uitgave S W N van Nooten Schoonhoven Groote bewegingsslag in Silezië Zware aanvallen tegen Japan b VernriJtiDRen van het OoBtelyk front iin die x le dreigt liet r utale ge vaar en aan dat front nordt i iet al lewn hel lieMKRl gestreden maar wor den ook de sliijren van de rootsta trgd om kleine iorpénnnuang geleveid Op liet 00 enblik n É flW zyn drie zwaartepunten der ge ech De trUd tegen Jap B te wilsen die de aandacht Injiil in een nieuw BVrtdmm gein len taiijn int tnsn altfln uil de Inent oji lut ituiden an Gennep wonn h de geal bereiden voor lmn verkleumde gaiteii lieenien eaiiige grond bij een kleine eèn k narme maallijd en omriii front erBchiiiving die e hter nift liet gen ben niel ïonveel zorgen aU de dour lie aanvallers gt woDBclite doel nnmhjke nnistaudiglieden toeniaan OikIi ii emenBi aarddii hter bij braibl Hoeveel moeite en olt ir hoeveel De iianvalleii van bet derde Aiiiert zurgi n en mrtpunnmg noodig itjii om Kog steeds nordt in DiiitHchland kaann he leger by F litern Ii eii l riim hel geheel op gang te honden InaL elijk elderH ter nereld lie metste yti erf anwd hoewel iij erin slaagden j ii h e rsl lelangBtelhng be te d aan da knjgs bniggenlioofden over de OurietB aii naby gadesHiHt Wio tuh ooit op uit te breiden Hel levende Amen de jiaden ter liefda ligheid heeft be kaansrbe leger deed verder Znulelyk ge en eal bovendien begrijpen dat üni nnf njker aanvallen nabij taarge vaak nog ondnnkbaarliei I en verwyten mund die tlmnB vnstgeloopen zijn liel loon xijn want het zijn niet allen ineQ lien an goede wil die bief aankl ippeii I en Bihifting is pradiHcb iiitgesluten en om d go4 den te kun v r jukow nrüol oll n i f 1 1 de u aerl nd riye en l e ol T mgep 1 J P n blmi Berlun V n de e drie Sile landiiiRm oi del ull n le erdedl ln j 1 l j i vernclil wurdl Innx henii nen helpen moet men vaak de kwii liel luer etr 1 verrenen do bel ngrykilB en Hel weekeind liebbrn de Amermaneo mchl rm umi neiin de nnlttiltkelinï deur 81 reektoiik hal leer uuuAngruke U itttHinil en ophet i verriLiii wurui iiini nerin ne oniwiKKeiiuK iieiir sj nwKi ook iiev e v 1 neren en WH wu en on mei t o r i i nieeite tol de erbeeUimg De Soi vooru nnmev ndej p n lieell n leu Jl In rnimle ïii n ko 1 om jet liadden ooele ij n foorgnand ed an olgen de opgave van li lJa u T rlïóu én uXt aimdë e nummer meldden belangrijke brug n he boo dk ul er rd n burbu S d S u genhlolden over de Oier Ier weer ii5 Amenkanniiliefliegliiigon neerge lUden van llrealau en waren elf door adioten terwijl ilJai an be ibegtui oi i ATCCI I If MICim C gedrongen tot de volgende Zuidgen lerloren gmgen Aangewen vrywel KLAAIdCLIJIV lllCUWO Noord Iroumen Ie rivier de Bober geen verdere buzooderheden ver lrekl liniUdieu beefi li in dilgobudeen worden ortr de e Inüitaaniallen moe alag van de grooUle onivanj ontwik wij volstaan met te wijien op Bergambacht nii gemeenhwege ia drailit gegeven uor bel makt 11 k ld waaïb de 8ÖvJeï T na voor t liooge verllenijter aau WMriitlden ali 1 V J f l cél niii M aanvrn en Ier durend bel lolle gewlüit n nnn maalataf 10 rdeoiuvang der operatie ro l Zi 2 n n t g arllllen op de üuifohe Het kel erH ke l ooldk artier lollingen en Iroepen lalen banieren voorla boogo een vrUwel 0 n l ul drut mei Helen op cfie loegel r cbl uu bg lan at kuur w udèS blaarür liiin tankwapen luloefeuen Natuur ding nogingen op bel eilam Iwojllna i lu i J m lijk lgden daarbij ware vertieren Du eiland maakt deel uB van bel ver f 7 j K T 1 in n èn en el het min lui l onder die tank dedigingMvleem van het Japanacbe ï Xo 1 riiLVim Naar iianleldmi van dn iiieu uil ien inoederlan I en ligl ongeveer ba virwe Mani p vroru ne Jioop uuge de gebruik uf 0 2 eü mlZ geOuanien Japan De andlng bier werd S h le Im luiTTrbe aal merkte een woordvoerder der vooralgega in dooreen aterk liublbon Vr 1 v Z ó DuitaUie legerleiding op dat bet bnrdeiuent en een beacbielinj duor de 1 blykbaar nog sleedi der aanvallerH ligt bun overmacht een laatste bealiumg te forteeren dodi dat t genover de masBa van den vyanl de eimg meerdan UKKI km van Tokio dapperheid van den I uit he verde K Het ligt dus voor de hand dat do diger Blaat die Iry it on iijn valer Japaniulie tegenmaatKigelen leei teker land kra4 litig tullen lyn l e nieuwe penetratie in dat vader Undatbe gebietj over de O Ier en de EflB meMchUaTend werk Bober heeft al voirloopige a gemee De t te reu van de steden naar die n riihting Üreaden do h dreigt nog j ebieden aar tegen lio me utUrRBomR ierder d inr te dringen m het Ihnt ogeenix voedBeliB te bekomen hinkt I be loeling t lie vloot IndieivdeAiiien l di P mibil lell n t beliulu van kanen erin ronden lagen bier va le iboonliou len van Ue latat groot i Ie verkregen on Teu u ovoi een 1 1 dó b d tt b kom nlebe b kk n dl le lil l v 1 T Jt iWsteed inerB n Holen waren J Nouinen I Ivuk tijkelboom De Inndbonwar k 11 d e t nnn giite rare het voorkomen an aihiirtt onder tjjn koeien Bcrkcnwoudi Da heer I btoiker dia iitlitenip ijn ryv iel een xnk turf vervoerde raakte in At literbrtiek di mai it ver lyn tuur kwijt aoodal hij ierder d inr te dringen m het Dnit norrennr voeTiBelV rb ko tuur kwijl soodal hi B ht Bebied dan d boven aani ebaal K e o U m do wetering lerethtkwani Dn r hi Buit geoieu nan n ooven eangenaui aeUs v le tliukejongemannen figenluK de iwemknnri mPOMter n n lu i de poging van Zjukow en v H gt p boven de krarht n f aan ma r naar h f L 1 T J en de krarliten tt gaan maar naarmate be voor lien met de dag moei likker wordt haar O te nemen ia len niettemin meeren meer oudeieii vruu Hel iboonliouilen van de pol Eirh Bjioe lig weer op liet dm u If helpen By den hear W Huii MniM itlen deier tlagen mui ii rlupn en en een rywiel onureenid BIcakenagraaf au den veelioude het ooRenblik de grootale krachtm spanning dor verdediging Hier lus B hen Bobar en Neisne worden teer felle gevechten geleverd om de door en en meiBiea haar op de schniiderB da boIsja iBlon geslagen brewen in Htewis trooit lootar wordt soo het beeld t nier wegen vooral als eenmaal tie avondinvaUendodtoevektvraïaaniivb i I mud aard appelen ontvreemd GictacDdain BU van V rgn uit kuil ongeveer b nui I aardappe hot front ta diditen en ean aluemef en tloorbraak te beletten IVysg ven van grond kon liierby ven van gronu gou liiernu met i t t j roepie die op de voorkomen worden Het waarlenunl erderuBn een onderdak oek u voor van de bolajevvl li cbe doorbraakpode lange koude na bl gingen hgl bv Sorau n Sagan Varder Velo bewoner van bet plalleland len ontvreemd wonltooknogge tredeiniabul vuban b bb n i b lange lij I avond aan avond 0 d Out lag bur g ni ee ter tv Z er fnlle Sb rti in b r 1 Bij belnt v n len ominf r SSriê eclUen AnTimLb lUk der gealrandei een dak en at raal voo B l iur en Jn lili van li naar alweerg vecbten aan degangbO i f gi te veracbairen docli bun IXiember Ul 4 ia aan d ii bier h JaTau d ivTr ï vrkïZZ l ll ir id luill a oe g op A ler H ri nie l u gem eeu n Zu d in Zeren TehK de l uil i TT f f W i dl lf ingaand onl in tura loinineren Hennen ile Duit i di de droeve ervaring opdeden daler ag verleend m verband met un b ome irh tn 7 1 l af nderb t koren a cbnilt en aau noemingTotUturr 1 Tr Jrevm rveTkr nrrr l Ti t L P G cbe L o a Dief lall u UU d ngen ties inorgena n r heen ie zenden y jj Onder deze tmiBtandighetten hebben dit Vi Hy de fainlIiB B igel verdwenen n 1 bol jewEtenSSenvateflin w b Zl de er dagen mei m Blaa d sletihtB ge lealtelyk In OoBt mten InKnr T gemeenten in deie treek 4 we klItisB hen met appelmoes B mWaim 1 I lor aanlige vemlieu werden meege imen niii 1 nen van newroni nij Kaïibt n geT Je n ni uVt mud a rdapp en k g Urwe eu noemenswaardige veranderingen inge Te d boe n v3 m 8 t ertlen ira k R iiie te Doeren van nun moetluke laak i t u ii i ia n n i Bich pm Mehlantk en Zinten InK land by Diban en in bet uU den van het front bij Ratibor gestolen een tieta treden de Muwtelen de S itlena ontheft maar daartegenover hun Bteun ni7 l a i n Van de ande fronten i i u in t n Ib n im n f wordt een groot doorbraakpoging Ier ü btverr f dat voi de Ir kk reu irifit n beUlXTk oviel riongaigo gemeld Op de ware iillk uu t beleekenl Vaak wor len ï w j n V n loiii iiivm iiiBi irm BO Dlll I llUh lYUI lOI oiroei e oever van de Donau pot g ij eronlvangen met een liarlelijkeeaBt I ruiBea onn entreeren de gevecbten MEDEDEEUNGEN n § hitr door leBtooten in deriib ting van PresHburg dat op de greni i vryhaid die alle verwaihtingen over pi ihi m i 1 1 tref Zoo hebben in een Ier dorpen ke DUtr utlelHeint van HwgftTye en 9i vroegere Oosten langs de Uk eonige j ingeliii longena HAASTUrCHT ryn 11 Verrasaende tegenaanvallen en melKjes uil een goed milieu begaan Dedistnbutu liennt maakt bekend dat oT iJiiUnhera hebben ten Ireepdoor met het Ipt der hongeren len op de varktmp van raapolte tip de bonnen ese plannen gehaal i te geve hteu weg de taak flink aangepakt ui 278 en It 02 aal j laats vin Ieri te ou iiurenechternoginallehevigheidvoort wenlen bt u eenige fahriekBltikalen iTtk Vryilag iït Fehr M 12 HOen in 1 aigo 81ftviii m de tjlry i legen de heBthikbiiar gesloltl en allerlai fatili n SlolwOk Zaterdag 4 hehr 10 uauen I U 11 Berk en w de Maandag it Febr H W IJ Uien 1 1 t 1 uur Hnanlret h t Woensdag 2H Febr HS I 12 30 en 1 30 Ö uur n1 u ri teilen veileend y ataken de handen sieniyit opRéoefd tengevolge van vry ml tie mouwen trokken op vtwUl l i e or communiBlische Btroo dekena branti tof en velerlei eeniieden De positie aan het Westeijk andere ntwliakelyke dingen uit eu iilnl M tiohtlen een verblyf waar elke n ht Vooraf sullen da winkelltra volg or geallieerden Deie auueaaen i n Om beurlen dtien de jongehii elfde vermeld Blaat wtuirop il raapolio 1 7 r JP kt Fan doorbraak avond an nafhtdianaien lorgen v mr kftu wor ten ii gehaald Ztinder dit volg Mn l 1 t l itr door de Ca orde en toaiu bl vot r verwarmingen nummer al in geen gevahiliealgetevori uaueeien kon voorkomen worden Ten votir een behotirljke adminiatratie worden Desevülgnumniarasulloa wor l r I n j P ii U t iur eaaen 80 tot dU meui eben ondeniak vinden nummers uitreiken waarop hel uur tlenuil ereiklte Ootiderak S2P t r Hl 12 uur 8 olwnk Donrt rd g J 1 ebr 180 iiiir lïorkenwoude M landag t Kebr 8 W U S l en 1 U f UU Haaetretht Dinsdag 7 febr s O 12 uur Voor du diatributiH van raapulie lyn de volgende winkeliers ingeH liakeld HaaHlreibl ha H den Beiten Wed J de Korte Pa Ib Pinkte Stol wijk Weti M Both l a O da Wies Fa V J sohoer l a M Boer U o lid o rak Fa D l Spekanijder Fa J van Dam Herkenwuude H MarkiiB B 87 De aatidatlit wordl er v ei der op ge vettligd dal by het afhalen der raap olie dus niet by het afhalen der volg iiutniiiers br n 278 K OJ moet worden ingeleverd terwijl het publiek lelf llesH hen kannen of pannen mee dient te brengen ij lie litni b innen reed tjij een winkelier hebben ingeleverd inneten de bunnen dus lou spoedig nnigelyk terug lialen Vaar bent V I U a rubrlfh kiinavii vara kan v tivN uatirdi a m etiasT vmb adraa FM van aTFuaeiiaa eua r4a rawllla lailaii nt triandau arMlIa pKa tsaia wordan HU albe p0a a maat var ma ld wordaii Nin au ia aHW rdlB adraa TKMdan anuvraaar aljM vt ier draa Msaseia vr ar varblUIplMita vaa da B aa htaii Men e ouk o é uuinmer van 1 I tebr A V VAN HKRPKN verblyv nde te Hekeiidorp lükt naar de familie lil Herpen gewoon l hebbende W VANDÜNOEN thans te Vlut bij 8chooiibuveti pa 11 alingeland vraagt verblijfplnalê van zyn vrien den en buren ml de 1 lesboaih VVvr kendani J V KMl ULhN thans in U r ambitclil Itenedenberg K 89 vraagt verl lyf laats van de Wed ü Joossen de llo igii afkunitilig uil Dustten Dori Bslruat B 10 DeheeieninevroiiH VAN HHJSrVAN Slhl N moiuenteel in Bergam bachl Beiiedtüibeig h ni 22H venoe ken miiihtingen omtrent de verblyf j laala v tti mej Miea van Steen ko mende ml Uusfen N Br NT Dh ItWKlUt Ihans in lierganibarhl Beiiedeiiberg F ISl vraagt verbl fplaalH van W Verwoert n Cl il IJ 1 at ki matig uit Almkerk SCHOONHOVEN CLANDESTIEN STROOMVBR BKUIK Het is gebleken tal in ver hillentle pla t en nog in een vry groot aantal wimingen iingeoorlt ofd stroom w rdt vuibruikl In verbmnl daarmede heelt de Beauftragte voor Itolterdani van den U jkaLommiaaariH aan de politie nadrukkelyk opgedraffen een Htreoge ct nttole op du vergryp uil Ie oefenen Ook m Hclioonhoven mt et tie politio iti aaipenwerkin met hel peraooeel tier K nieenieheilry en dextt hi herpere toulmle onverwyld Ier band nemen lle jtaarby Ie lonatateeren overtredingen zullen oniniddellyk ni ieten worden gemeld en ongelwyleld rullen seer alrenge strafniaairi gt ten bet ge volg lyn BURQ STAND Overleden J Ka I tien 5 if Oakam 78 j weduwo tan l van Dyk W van derHorst l j A Konyn 8 j weduwevan A Dekker B M Korluin fi7jechtgenoot van A Hartman A Defleu Hl j M Berk vena 117 j weiluwe vanj vant vao Ih Mev er b I eohtgeiioot van J Ündsrwa ter H van Vallen 67 j weduwe van U J deUrool L van VVeeoan i9j w Baiia 8 j waiinwnaar van Ö D Vtmk N Boon 82 j weduwe van Hoogendoorn K Ooadharl t Sj J van der Wintien Kil we duwevanA v d Btjk J M Janien l j e