Schoonhovensche Courant, dinsdag 20 februari 1945

SOHOONHOVBNSGHB COURANT Pag 2 DIMSDAQ 20 FEBRUARI 1M5K 2215 ft I O lic burgarm U a voor d en n Hebt boeren bedrijf U V d Veen Kerk straat B 11 Oroot Amroers f on bropder nii den uverlw lene b dankie natnenH de fniinlie oor de btatttle eer bewijieii Hei en Boelcop De heer U 1 1 nni die wax ttekttien lot on lerhng der Ne i llerv Kerk hoefl ala too lanig be Innkt Benoemd ix tbana de heer T de Jong te erbrock I w e h a I e n v e r in i e tDe koojiiiian Dn ü vermiwle deierchtgen twee aüiapfn wtvarniii by dtreti aan diefitlal dacht Hij nmt e liIer de aporen der dieren te volgen inde aneeiiw Ze leidden naar een ai bnnionder de gemeente Vianen Iinl rdaad ond hy daar n beesten waarbij bleek Jat au naren verlwaalden d or ilen vinder In iliena at huurwaren wrtorgd Moornaar len bale van de Ned Ileii kerk ia f 245W gecoltetfeerd Il de a atiire van wglen denheer V Aanen ia lot kerkvoogi der Ned Ilerv Kerk gek uen Ie heer A i Aanen lm iiHileele van len lieer II A IXictera van I ttennen werden van het terrein van de huulKaagmo en Her mina drijfriemen onUreenid Hier door IB het gebei Ie bedryf buiten werki g geateld hetgeen vo r patroon en iirbei reri4 een gronteadmdtpiMt ia Polabrock en Vllat Neit llerv Kerk In de nnint riekamer heefi de vorkiMing plaata ehad van drie notabelen Do lieeren 1 de V m at J van der Neut wenleu herku in In da vatatiire wijlen J de Jong weÜ gekoien de heer U Rgneveld De lieer A koiinian die ala kerkvoogd aan de beurt van aftreding wae J ag mede zijn maadaat vernieiind Zcvenhuiun In verband mei de verkverH moeilijk heden i een beper king in de verzending van de pont ingevoerd De jioat zal noffatethla ver ron len worden op Maandag Woena dag en Vry lag De buxlichling ge ai biedt op die dagen om S uur Dm llMBtrcchC llcKTKl niB J linftr orige week Mnntiilitif went omter tetr ftroote ileettinmmx tetRanlt boitelil liel HlolUlutc overohotvan daiiliaerJ Boer In de Ki Htoet waren v itef eii wuordiKil liet politirbeatuiir Mtii den droDl Boezem het bialiiiir an da Uaaitreditiihe Ziekenkaa de tiniiu debra Hakker i uuen on buren De kiat wna gedekt met kranaeii an de polder iiekenkaa linnu Uebri Bak iter on vrienden Da J F W Krd inann it i le dut de mare van de düod vnn Jnn Boer Woenad tg tiet K t esle ttorp met leulneiiiiiig venulde liet fCrotite geiin en de oinalandiKliedüii KTijpeit nns aan De jïrudikant ajirnk uvtr de bumalieid van het leven en eea i het fji hnllwimrd liieet hHn rniH en de duud ia lerhta een aolirede De lieer Hakkenateeg aiirak naiiiena genoemd wilerNthap de heer J Bakker nanieiiH iijti broer en oom en leide dat Ie ovorlideue tronw en eer l jk i ii dienat had spiisolie af ta halan op Woanidag 31 Fabruari o i ta ergamlwctit Voor de deelneming betoond bij het overlijden van haar ge liefden vader den heer i VsorslaUB zoomede voor de hulp lijdens lijn nekte hem bewezen betuigt ondergeieekende hierroedi haar haiteliiken dank Inzonderheid aan de directie der Schoonh Zllvtrfabrlekli Mooljkaaavoor hetmcekven zoovele jarcnljetoond en aan het peraonccl voor de lavtvte cir din ovLiledene bcwtzen fohaniia Voorslul Sihoontioven ebruarl 1945 Met bllldachap given wi kcnnH van de voorspocdlyc Qcboofle van een zoon die bl het H Doopfcl de namrn ontving Cler rdUB AnthsDlns I A V igcien j M V Engcl n Snel Schoonhoven 10 februari 45 NuMwaSlag I Hypothaakaongabodan in bedragen van f 4000 tot f 22000 op huizen 4 7 op landerijen 3 Brieven letter M no 1545 bureau v d blad Dankbaar en bll gcvin w1 ken nil van de gcboorle van onzen zoon en oni brot riK Willem JerrU O Hoot kaaa M T C Hool kaas I nnarz Maria Wdbetmina Grraldine l plk post Schoonhoven 19 februari 1 45 Wlc wil een familie uit Uelft balpen door een moeder met 1 lang dochtertje ccnlgcn tijd onderdak te verleenen tegen redelifke vergoeding Brieven no 1735 bur v d blad Ta koop govraogd door een geëvacueerde een z g a n cotluum m 52 tegen een redelijke prljs W Donkcratoot Bonrepas 15 Vllsl BIcdf sich oom Botran knacllt bekend nm allewerkzaamheden op landbouwen vecieeltgebled Kan y cdmelken ploegen en Van zetrgoede get U voorzien Opgoede bchandchng wordt meergelet dan op hoog loon l neven no 12 aan D VisserAgent 6 hoonh Courant teNieuw UkkerUnd In rwtl aongabodant Twee longaniwlntar ataon leeft 14 17 voorhoaronpontolon of drrgclitke Gvd Slide Sutlonsptein Schoonhoven Wie kan mij Inlichtingen vcractaalfcn omtrent in dt nacht van Woensdag op D n ilerdag 1 1 vanondergeieekende mcdctcnutticn acbouwl D dtjong Gclkcnts 53 Groot Ammers Heden overleed na een kortalondlge ziekte hiil plotseling ten hutzc barer Zuiter Ie Nunspcel ml n Innig geliefde Vrouw en der kinderen zorgdragende Moeder Krljntle Neelt e Schulta geb Verheal In den ouderdom van 2 1 laren en 6 maanden Zeer imariellik li voor ml dit verllea M I S SchultsOrcette Netty Nunspeet 26 Dec 44 D Mp ii 3 To koop gavraagd I Modoma klndorwagan A van Buren E 176 Bergambacht Wlc rniaeenwIldaMaa ai charlvo maat42 tegen ngablocmdvo faaacbort m iai42 of twee fantasieschort jea Tevens tt koopoangebodcn een old finish uitschuif bare naaldooa Prlla f 50 Adres Schriek Mavenatr wal no 16 Schoonhoven i i a I n e rflnkn chl goid kunn melken en werken I lefst tn Chr gezin Br aan U van dm Moven Parallelweg A 11 Sihellulnen Wla ralM mijn klein model gegoten Hornuis tciren ren middelgroot gegoten Pornoia I den Beaten Kerkbuurt 152 Lange rak II S a l IIN JONOkN van 17 aar om m het boerenbedrijf te worden opgeleid Br onder no l7S5aan het bureau van dit blad Verkriigbaar een MandoUna en een 6tat Olthara vanaf f 10 per aiuk Wie wil ruilen een pivar nieuwe Knlclaarxcn legen een Mestkrulwagen of een partt Kool Aangeboden een drachtige 3dr maal Mclkgclt Te be vragen bij Croenevcld Koestraat 70 Schoonhoven TC KOOPt Kookkacbehte fz g n vuurduveltje f 40 Maardkachel f 50 moderne scbooratcenklok 8 daags met gongslag f 50 van Solinge Onde Singel 176 Schoonhoven Een alleenstaand pcraoon on gevcer Sü i toekt werkkring bi luindar of boar alleen voor ko t en inwoning Br aan den agent van dit blad W V d Weiken boekhandel Ammerstol Op 6 lanuati 45 ontvingen wl het droeve bericht dal op 26 DeL 41 na een kort ac Midlge ziekte heel plotse hng ten huize harei lusEer te Nunspeet was overleden onze Innig geliefde dochter zuster en aihoonzuater Krlintfe Neelt e S hulta geb Verheul inden ouderdom van24 jaren en 6 maanden Pa 25 3aonbcii n d Alblassctdam fam A Verheul Klnderdi k fam II Schulla Ta koap gevraagd door getvai ueerde een angaBt laajc leeft S laar tegen redelijke pil Aanb Mcssinger PoHbroek 97 B i o loaranknaclit goed kunnende melken en met paarden omgaan Brieven en inlli hllngcn blj den agent v d blad W V d Weiken Ammerilol To koop gavraagdt Een in goeden ataat zijnde Kookhaard W Schouten I ckdiik B 86 Schoonhoven Ta koop ol ta rnlli Ben mahoniehouten Waacbtafel m marmeren blad f 35 ren goed loopendc Kegulateuraklok f35 en een Mecrenstoel voor lü of rullen voor een Dressoir of Divan met veeren liefst mei kleed Melkoop Lopiker straat Schoonhoven To koop govraagdi Ben in goeden staat lijnde Klndorwagan M Slob Spoorstraat 64 Schoonhoven H H Kappan I Gavraagd laarllng of vargavordard Loon plus veil virval B Edeling Koe straat 64 Schoonhoven N V L i ri b rli g Mailuhif y aDINIDIRLANDIN Dl NEDIRLANDEN VAN 1070 LaMMha irMt a a4 Ad C I V i a an a ra g 1 J DUBBILDAM AW l ijllr il 14 Sahoonh an Bladt xlch oon nette luffr all hulahoudatar Leeft 35 j Brieven Wouter de Oruijier Schoonhoven Heden werd van ons weg genomen ons Innig geliefd oudste zoontje broertje en kiclozoontje CORRIE In den kanvalligen leeftijd van 3H laar P Stoppelenburg W P Stoppelcnburg Houwman Wlmmle Willy Wed C A Stoppelenburg Wed W C V Prk Rcrkcnwoude l2Febr 45 Ta koapi Da STIEK Nico 229B6S oud 14 maan keurd voor het N taminlng en productie v v en m v beide met H4 5 punten Ingest breven Vonk Noordegraar B 135 Ouderkerk a d lliscl Br blcdl ilcfa naat Ben nette boarcodianaibodc 21 j genegen melken tl leercn Brieven onder no 1745 aan het bureau van dit blad Voor oorl kwaliteit Klndormantol 7 z g a n In ruM voor grootere maat aongo bedon Sluljs Eenigcn Ul k A 39 Bergambacht Net Zeeuwsch melste evacut zoekt plaatsing als rilcoil bode ol biaUhatidatar Ucfai boerderij Adrea I v O oateroni Waalsingel Mi Krimpen a d Itsiel Wie heeft voor mij een Ingoeden itaat iljnd Klok oof Wokkor in ruil voorVloerkleed en Deurmat AdresAgent H Noorlander Maastrecht D 32 Ovvraagdi Ean Mals V Maandag en Vrijdag Adrea P V d Berg Kerkalngel C WJ Bergambacht Te ruil aangeboden ZwoftPak I taa V o tegen dSportiaa m 42 of Manlelpakje Adres G BergscraOouderak H 161 rUnke jongevrouw begin W aaki plaaii als Hulp an da Hu houdtAttUetsibui ten Goede behandeling ge wenscht Loon geen verdachte Briewm onder no 166 5 bur van dil blad 0 vr t l n HuUhoudttar of Rlnke IIulp I d Ilulshoitdlng 25 tot 40 jaar blJ man met 2 kindaren de ong Ic Otiv V Noortatr 45 Schoonhoven Ht oMr d ct ur TRtTTRN SchoMihovan V f ntWMHdaltlli voor da ilvnlantlM M SljOH M S hoonhovan liltgavar S a W N vin Nooian M 21 clioonho Kangaial 21 p 1461 1 Lopik D gohikk iga lagRr hiin Ml li Hinho en hejongen die tpet ten vrieml op eten uit waa en met een re lB tamelijk beladen wagentje op de Itoliifweg liep tag tangi hot on lergelooj en land van de Wii I ten groote haan vhi hteii Door hi hreen wen slaagjde hij er iii het beeat iron ver vnn richting ie doen veranderen dat het naar oen omheind terrein i p waar de knaap na xti h van koiigpn en achoeneii ontdaan ie heh ben en door een loot te ryn g baad hem apoedig volgde Ilij Hmaalite de void eninK de haaa die in h in nnt at tegen bi l gaaa aandrong te gnjiien waarna bet dier nerd gedood en de longen met dej i leliUnme buit het liivenHiniddelenraiiUoun ihiiia mocht aanvullen Ouderkerk ad IJaacI lueennaihl van Ie vorigt week werden van versihi lende i ewonera m De Neaaa rywiekn ontvrfenid alamede waai h gerei en een hoeveelheid tarwe MPOBD1 Ta hudr gevraagd in de gcmetntc Bergambacht ten halve heele of twee bunder ge scheurd of te scheuren LAND Br onder no 1725 bur vd bbd H N LcindboHwars AiriNTIIM ZIJ dit bouwgrondtn ot wiiland wtnienin over ti Paarden In huur ftevraaftd voor vervoer v Icvenamlddelen en zieken G T MEIINFMiN Sialbou derlien sleeperij Albr Hel llng yni btl l Sthoonhoven draganaan Bureau Aardap pelverbouw v h Arnhem voor t laar 1945 kunnen zich voor 1 Maart 1945 opgeven aan de volgende adressen I de Groot Kerkatr H Lopik P Sligtcr Me Kortland 8 Lopik en bij M G anssen ultv N M Ml Cabavwiche Kade J2 Lopik Inl bij H O j R H B S ta aoHndieni Zij die vin plan waren n 1 H toe itingscxamen te doen voor cenige klasse van de R M B S gelieven zich In tforbinding ta stallan mat dan Dtroclaur 200 gulden baloonlng voor diegene diL aanwij Ingin kan geven die lelden tot de opsporing van 6 stuks vermiste drl trlemen 3 stuks kemleer 1 chroomleer 1 kameelhaar en I nieuwe rubber riem van H tot 14 M lang 20tot23cM breed en nog ongeveer 70 stuki 10 platte zaagvl len merk Arcade Inlichtingen Ic verstrekken aan de Houtzaagmolen Mermina DorpC 105 te Ouderkerk a d IJssel Ta aaop Bcva tdi Ucn Hulaja mal watltilagrand in de Krimpcnt twaard Brieven aan den agent v d blad W den Mertog Kerkwcg 72 Ouderkerk a dtisscl Tc koop gcvraagdi d volti NOTORACCU Aanbiedingen met prl s aan MARCBL1S Ammersrol FHUlTUOOnKN den goedgeheui R S Goede afsta Wie plan heeft vruchiboomen te planten vrage onze beschri vende catalogus Voor nieuwe aanleg van sier of frulttuin wordt gratis teekening verstrekt Pootaardappelan A lil OkOOl Zuidbroek Urr iambacht Te huur gevraagd ongeveer t H A boiawiand voor dcelbouw Tevens een paar peiceelcn van 100 tot 2 X roe voor tabak Werkkracht en plantmateriaat disponibcl Aangeboden 4 k g snijsclderit zaad 4 k g prultkool soort Hiiizer ra A v d Hovon Altaloaiardom LOTISICO deelt mede dat de uitgestelde trekking van 6 Novemlier l + H j liais Vindt op 26FE6RUARI A S Wadarom polliton varkrllgboar bl do bakondo Lolltlco Agantachoppan ► No 9tH TWEB BLADZIIDBN VRIJDAG 23 FEBRUARI IMS 77 JAARGANG Het voediel nit Zweden SCHOONHOVENSCHE COURANT PubllLatiü van den GcmachtlgSa voor de Vocdaelvoorsicnbig Mierrieto inmk ik bek nd ilat in iIm Diairibiitieknng i hoonhoven ter Telefoon 207 Ultgavti S ft W N van Nootcn Schoonhoven Giro 13763 verktOttinK vnn de door het Zwaedatbe == = r = = = ICiuda Krnia Kraha beiibikbftar ge Naar een offensief in het Westen Montf onery i ploaaen Met lul iiHdcreii Min hit v Kirjmir komt nok d inoKelykbeid vitn e n Iteallieerd eirenaief m bet Westen nn dfrb Uit wil HOK m t safiK datde neemt de hez fin door alliearde eet dnor rekk ra lu n d e t da b a Hbon np N ltll r n ep n n WH rov roi d rentie roole atedei op fortmn uilKnan of i l K 27 tVbnmr of VV nHdft J I fbrimri I Mf tna t hen Oen dient te worden ingfle erd by t i i der vrdgfndp winkfliera n i mleieimg ia nl anliiul iiXgt aiuten Amnieratol cinperatie OnaV M rdeel Nieuw V 1 O V d Werken l ek ilyk 7 Bergnmbntht A Burger l latlii fifft riiken Rnniaakt zgn By met iavenaiiud leien terii tkiinu n IJc luentaren zon nu Int mtniK r dn eii nitalo een der doorlrpkkera kokonien zgn dat indten Dnilit bland levenHiniddulvn I eral toen nllt eennmal veraUften i de beietling Wesigan innealea blg en an di po tenniinatR 50 jiinr volgt hoiulon moet htie ion n n iai e ran kwam htl worden Hnmiiugen pleiten zelfs mt verduister Ie lu vimrathgn het voortzetten v m d allieerhUkkerhcrk W aam emend bur bulajewiatle ho aanvnlUn in l Ooslen f overheen iuik yan het tol ge ee i r ht ininememl burije lIH D kelbooni A 7 WedtlrMt nitKüwoedaijn doch veruKwdelyk Icnn genriKiue IMiiUi lilnnd tol in tmealer dezer tenie nte ia I ennemd d inn I O 24 U de long cK rBtrant f iti lUiKinmerhnnd een nvergnRii iin de voinen i een tielgeen dn nt k l eer I Uree burttenieeatir van Berir Htboonboven J v d Itiini Haven 1 eeoige jaren langer ih arnhRtht n Annni ratul A Nf Unep epen I opikeratraat A Dubbel lam Hti enHJh 1 de Jonir Kiteatraat IT ooala bekend mnel ingelevenl wor dan Ie Bon A i VM an de n HH kanrt III V voor OOigntin brothl peraonen bo en4jnar e Monffio l r 07 K fl07 vaii de fnle vtllen oor 2M eram grulteidweren peret nen tot 14 jaar Voir de ingeleverde bonnen unt Kfiintate goveihtaactiviteil van het De burg m ester iiee een v dening vaalgedh hl reKelemb de diatii bulie van grownle m deze emetinte PLAATSELIJK NIEUWS Tt ïi aia l d en £ Mo n r gr f N j n7n j l l ek It dedieiMt v rlnll hl r dS ker h ft y l atmneni eie ale rd vr Owtfronl naar bet Weatfront verwaï ht iv ir len Alvorene ecMer het gronte geallieerde nfTanstef tegen de Ouitn i Westwall ontbrandt inl Mnnlg inierv HMl Voortgaan mei zijn pogingen om ® re hlen f6 ia8nde Hei Kerk en t KI aan de Herv diiic unie Ouderkerk a d IJaacI I w i n 11 gmud larwe ift ilii tn In het graanpakbui van de rvenU deJoiiK 7 8 bewyaje waarop bet Dm iiineenna btdeier eek Oniml H van den winkelier en een gnnaliger iiilganRaatt ilin fii te ver H S teleniti Berkcnwoudc Bij den heer ¥ t jonge bannen i Herven Daartoe Imefl by erat een belaugrgk ubttakel het Kyk ou I erwaal I rdeii jiitat over de Nederlandacbe greni moeten luiveren Het hier ingezette tien Iteet konyn m vreemd eerste Canadees he leKi r beeft by nel M t a I u k t In de naitbt van olgnummer viKtrko i en Dtt bewyaja nbuitperroeibóotover l I be td worden omdat leruiei wejrjiüvi rd hierop op n er te bepalen dalum onder gel kty liga overlegging der eurepen In le k n pbon de bea bikbaar geate e ar vervullen van deze opilracht tegen de Maandag op Ümadag hebben onbe tarwe ontvreemd bendedieven li arai liyiiiyk heb taai vechtende liuiUt he valmafherm voeglen geirnrht by den landhoiiwart troepen die hier ala infanterie opira Adv llerk twee pinken iiit dealal don erntlig Mi iezc geleden welke v Ii voeren Dat m liiin eihier niel ZcvcDhulxea de fngflBihe heveJlielber biykbuir elukl 1 oen de landbouwer a niorKen veruntwiord ai btle Na lu v ri erin builen kwam vond hy een dnrdiereii van Kleef zyn nu aliar en CJ m h in verlronken lii de al ot terwijl halan JJ kippen Keatolen U n imthtm I ter werlen er wtderoin kippen oul vreemd In di lic v alig alleen iieraone nog ie aandaclitop dal i veii li jaar 1 tion bet gevechtagabied gekomen Hel ligt deie nolilerdeaihiiur liep blyklwar inde bedoeling van de e Gouda I affe daad 1 en iiirtoon tep Ie d ro voK iKleiin lil uu nioK u liilciverBn l twiil r K eii l b mr WK n l Ml ml l t Mo perii i vuur ile itiialmteii KHlUkty liK tii e li liali lt w0t Ik etop Ul lift mben de IimhurKa ho Maaa en de di lit bij loudn e h aan baar Het Ryn in het Noorden mui of meer ie waarop zy een huif miil tarwe en nvervleugelen en dan naar t uideu toe op te rollen DanrtiMi loii di allleerden de Duila he atellingen liia u ltre hl mei M h da O kreeir aiben de imhuri a bn hU 1 i i k i J bemerkte II tetaadi niet imm llKl neiuei itior de Voedeel J AANIJh S ruftii Hl toen hij i jt i rk iifiin t ml ging bleken er itantnpi el lieven ann liel nu weer i i de n ig üvergetileM n kl i ii geniuni liii l en er reedi 8 de ko iifgeanjiileD lm l ie pakken De dader lie i li danig verwet nlè wer l tnel een thnk pek alaag tol bedaren gebfailit en daarna naar Ie i o mi I V 11 1 r k 1 n 1 e r 11 I t eriillng Hel miili miir kin ler mg en vue ling lieefl V De jeniathllgle viiotlletilng lo iii m DuitadilAnd Ie Ht dfl nn ilBrlion ten liriik vno liet eersto tuift iteM lie leger en liieiii t l il nok eer luiie verdediging i mrl De l dug een eerile lr n rt van 3 t SCHOONHOVEN nedeeien maken den ink leihts eer deren naar Iramiliergen lerv ierd M r langlaam mieiingen Iranifiiirlen uilen v ilgen He km leren Naar Ileal iele an lere diefstallen i lieu eu klïiiilëir dió i nTómimenlede Ijn geeelen l l ronde doen heelt Ie burgenieeater den INog meer Oiefatallen heer J Anntjea geniaclitigde vandei In het inidden i n liet Wi telgte worden Mr ulo en i lor geleide lei ï T i BVOBDSELVOORZIENINO front lu rhen l rdm en Kcliternatli voerd Het Mal niaaltuiljn dat I t erk eeu beruedt ier aanleKlIiig van allerlei gein hlen U de Amerikaaimbe druk aivaarder ooinlti monienle llnde laduitielkt 11 gearorlen tengev dge waart n eenlge reedavoor I4 tindeien een welk m e 1 I eer j Aaiujea geiuaclitigde van den en naleela laii den beer H t er den le na lila li ki pen geMolen erio hl een beioek aan f hiKiDhoven Van len hoer J 1 iver len 1 mud te brengen t lor een lieapreklng v n lirdanpelen onHieemd Bu den vee eenigeaangelegenbe len liilrellonde de li Hi iii n J H werden i koeiemiil voe d elvooruening W oene lagniidda lenwel lie had teu aladhnuoeon lergelukebeapre terremwinal geboekt k n worden 1 ua dagelyks bo v e tliig rlien de M ieiel en le Saar ia even M i n d e r a 1 r o o m e n w a t e r eenaeeu Jiiienk n iliea nv l onder Vo ir lien dl n ig eleetr a lie tr ioin nomen die eena leela ten loei bad de mogen gebruiken wor len i irgena en van MiMiiel te overlibrijdeu elke doel nren ingev wnl v n 2 4 uur an lan alelllng mei bereikt iierl en mierdeela de de atal t eatoIen welke I vermeealeruig an Saarburg a nii l Uga en rl ulern lieoog ie De Amerika In v rbiind hiermede 1 1 ook Ie f l g ee l konden worden king plaata in tegenwoorillgbeld iinen wiaten hierbij ivBll ar de Duit leierani van water aiagnatie onder lerlmal I vet ihiIIendebeirokkenorganiaatie en che tellingen en Ie aliid Saarlautern m len lip l ovengen iemde nren en weer binnen te liingen lo h l lang mig een hall uur later il geen wal r D STRIBUT ENIEUWS ruke auiceaaon heliiiald n g mei orden gelei erd ment Aan 1b real van ha Weatehik front j t en t 1 heeratht rtillen i llvileil m ge i f o h l ve hUl Ir iïIglield t n plaaUelijke h nderenorme beteekenia bel n t hi g werd Vrtj lagmi hlag hel Het OoetelDk front hiM r r d il lieell geen we enluke verenderingen I r omlergaan De waarate geve hlen werden gelever i in de aa tor tiiaai hen de Uober en Ie Neiiae waar la 8ov jeta Bterke Iruk uitoefenen voorna melllk bO I iih n an de midden Oder tuaai hen Pdraleiibergen ICu irin ia een hevig artillerievuur ontliran i dat eehler overatemd wordt door de even Zuidoinker o ereeren le liol ie wialen die blukbaar Uiihen ftia eerate van eenige part n ulieren lot tastbare ie ultaten heeft dit on mm deib nid met geleld doi h wel werden WtllCleele BoiinVUlyst eenlgehelangmkekweatlea l e proken veer lU reftvHerl t 3 Maart Di arl IJ bleek o iii dat i KmiB ook AH n elk KI gr m br ol el lig l 1 niling komt imon afion lerlilk be ï J nummer dodiatriliutie BS 0 gr klndermee anikir lernii elli of 210 gmm tiirwe l eachlkli argeateldele eu nilddeleii in bUieni ge hg 1 ni 10 Maan S lioonhoven binnen enkele lagen la te der aarde toevertrouwd Behalve Ie familielede waren annweilg het per aoneel van het exiieditietiedruf lan len heer I Hloulliart alameile Ie geldig t 111 10 Maan 810 1 kg aaniapiwleii gel lig 10 Maart Woenlen laarbg geen inargaiiue krg gen IS alleen hieraan toe ie achrljven dat van dat ariikel de voorraad niel loelelken l wn lu er i venveel geineenlen laii te laten orolileeren ala van het brood Iiitii rliin krggen tal van an ilere gr i iteode la meer landelijke ge meenten o k dit met Z o hlijven Ie heeren llomliof en H lie gm l efge r l f rdi l n airil etbürvereemguig V Z TL I r 1 K Uouderak Aan Ie gMeve rak de ff l Ue aarlaplielbotineii woelen do ir ille deelnemen aan Ie maaaa Jeta in ooat IViiiaen aanvallen In Kurinnd l ilian i g 11 de Diillai lie afweer ge lIjO I rHiilBoen voriangingainiddelen verwaihten Dat onre gemeente en 11 J 1 10 gram kan Oó ymgraniauiker BS i8 lOgramklndernitel loe moet worden lorriiht lielangelooa aal geaihieden Hg de Ilatrihiilie aii apdaolie luit oude moeilykhel I dal Ie vtHirraa l lela lelt lei 11 la om ineena alle re htheb I eli len te helpen Wie nn t onnil Idellgk vaar Maaitrecht Bg den lan lboiiwer W den Boer in Slem igii in Ie nnilil van Woenadag op D indir 1ig Urvo rlge week drie Ie riclitiiiir f l I l 1 ie riciiiiiig iiBtielfde ge Irand llRht Je inarale blagen van B1MI UKI gram klmlenl Hll 12 alri moet voorgaan want hel reBt iit van ileaaiii Hir v ilgl Bon 117 1 kg drie oïeri ri e i f I ruarl h t detalllialen Al daal hiKirt ilnlH ho inboien nu io ir Ie r olklk U l I M I k U iBrwglailderege 1 lib LJi r r T m men die reeil twee en drl nia 1 nkiKied griim kuoalhonlng laiii of m beurt kond aal i liter met langer Veik Hip lau kiinallioiilng danenkele lagi n beluM ien leiia hten Oorlog hWden Neurenberg Weeuen Dorlniund en llerliln Ie ver luren vooral In Neurenderg ontatonden are lohele en verlleian oii ler de biirgerhevolklng 7 I geallleerilo b iiii nienwerper wei len neorgea holen f J VAN UUIT80H l nnu uu Betign wor lt geniel I lal ii Ii ü V llgi ivor ll gemeld dal ii h v ior deie week wn eo I ir i l j 7 eenlen die reeila twee en driemaal Amerika de laniien io r uirnie aiig i lihl KB Ilg Jeel o hel werk d blekploegen kregen toegewiaen I ongegrond aoo l ihhui ldrukbeeproken Té goed e m at e e 1 In hl Hj tl I beer Aantje Alleen enkele w leii en b l ugr ke ierbU de eref il k e ri e5 i X llS Iflrrli Ii l irfca n ilZg rrVW