Schoonhovensche Courant, vrijdag 23 februari 1945

Slnw wmmmm HÊOUmÊlÊmfU SOHOONHOVENBCHB COURANT P g 2 Waar bent TT Iiifiraerubrlfk kuiitif ii oraat bcu KiXvMrnefrdvn om opffM fi ilrAa K w u t vriiFcna arffHeuecrdr fatnlll If f II or rlendrii KrnlU opgaBomr nwrtlrii HH ltir pKiivti innfavermeKI ft t 37fil woru Ill ei Keww prillv le a OIrO IJ DJ iHnden aniivrnKi r Uii vro J r ii lr a tanirii ti vrofivrd TerblurblaNiH van Besophieii iHhVM l Vin Dll N UeS houii iio en heell unB het imreui van pohtie aldiinr gedeponeerd een bruin lederen tl bug met inhoud m üvule luet het Ihiilsohe lïoodo behootendenftn J i gprhoed le Wit etnv riKfliijn ftlle ii in enkele pUnUeii inesrmnleii kleinere lioeveellieilet uit gereikt DE DIPHTHBRIE In ver t hillenile ilantHBn Bleekt lit diptUheru weer ster lieril Ivup op zyti tm fet illt n ge meld ill een gezin iniloHponrBtrflnten in een wunin ftnii liet Oliuer aii Nourtplein NIET TARTEN In een mzer vonife niininier Mi ien ij ir repilNii d t hel l ij hel stf ld toenemen Ie uHiital dief lftl t n nngtweiiH hl l ArtikeleJi w tar oftn de belioetto bytomler groot is diiH III IielbgtonderlevenHinuMclen l inn ii iwlen bereik op e hIkho of onbeUe r I lichter te iiten in liet algemeen njn Ninlxdun vr wst geen dictat ilien iiieei voorgekomen Wei gebeur Ie liet dezer dagen in een bnkkoritvinkel in do Kxte HtniHt dfiteen paar vr mnen rpednudo brood f n diw in Ie wmkel voor het grij jjen liigen urn hctgrnaien wnren Iobd de bakker op het geliitd van Ie bel in du winkel vernobeen en een diefdtnl nog liiiit voorkwam 1 1 dit verblind y opgemerkt dat de bakkers beter doen de hongerige voor bijgnngers niet te tarten do r een fiti i ke ke uitatalllng va i broo len in il tnla gBofjvinkel Men boudcrekpning met lie oniatfindigbedeD en bedenUe de ge legenlieid maakt den dief as VONDEN ten rood wanfje een loaen kethlliebben te knn deze J V V N HUK le tenweg u Den efer Wiflringen vpr nektinloruiatieH omtrent W v Di k en v Dijk v 1 A PONSEN llselstr 2 Krimpono l llK el raaittveihlyl liiftt8 van Prof Ur ïmuMir alk mUg uit WH enint en DISTRIBUTIENIEÜWS GELDIGHEIDSDUUR VERLENGD n f omiermnnnde hoti nen is de geldiglieidsdiiur verlengd Int en met i Maart 241 247 251 2 Ill l i rantsoen vleesoh 255 im Wh m 31 822 1 kg aardan I elen MM 1 kg Huikerbieteo 2iS 1 rantsfien vervnuumgsmiddplen R 4 1 gram Itoter 17X It 02 ItiO gram of fmgevter 4 dl spyBolie K 17 en 412 inlegvel I rnnlaoan eenheids Met bltjdichap Qcvcn wi U kennis van dr geboorte van onze Dochter AANTJ A Vcriluli A Versluli De Groot Amelde 17 Februari 19 5 Heden overleed ztrer onVerwachte zacht en kalm tot onze diepe droefheid onze Innig geliefde Vrouw en Moeder Arlgle fHn llarlen heren K Uin H in den ouderdom van 4 iar en 5 maanden Aart van Harten Aart van Harten en Verloofde Cor Beuzekom Glessendam 16 I tbr 45 Da I Heden werden wl verblijd mer de geboorte van onzen oon H K R n A N Ukkerkerker A W Lekkerkerker Hoog en doorn Gouderak 1 Fcbr l M5 De voltrekking van ons voor genomen Huweli k Is thans vaatgeiteld op D V Woensdag 7 Maart Rcceplle 28 Februari Kerkehike bevestiging te Oudewater door Ds vip t Hooft te 1 30 uur W A DE GROOT en M VAN HOF Pa S 4 Heden nam de Heere na een geduldig il kbed nog onverwacht tot 7ich in Zl n heerlijkheid onze mnig ge liefde Zuster Behuwdzuiter en Tante onze zorgzame Sltntja van dan Otvar jn den ouderdom van 5 raat Hl lenige onze smart Ktaiircht M T Hagen en Kinderen Moordrtch G van den Oever HargaMhachi S van den Oever B van den Oever van Wiigrrdcn en Kindaren Ds I G W Terhaak Bergambacht 16 Febr 4S Kaad uliitraai C 1S4 taraardcbcalalllno haaf pUati galtail tv n rg aib chi up Woani d 4 1 1 cbruarl een landbounei lie een veultn en een = l ep ervangende w schimd Bcliflap be K De beide dieren Kiian na hpoetiar Jt f rat tsoe ep zeepvervfliigen VOORINLEVER1NGSBON hUIKpHBIETEN Zooalsree Isineeii deol onzer vorige ojlnge kon wordtn gemeld is bun elilig ve KlHard vour ikg eiiikerbieien lnlo ereu vooriSIebr bij deiailliateu Atlevering nn 1 tot en iiiel 17 Maart Zoo de Heerc wü en ilj leven bopen ome geliefde ouders H B van S aecn en N L V Zciicn Romelin Op 25 Februari den dag te herdenken dat zij voor ll Ja r door den et ht z n verbonden Hun dankbare kinderen Delstc en Kees MarIrtK en Fiei Brandwijk Febr 1945 1920 1945 Mede namens tvederzjid sche familie hebben wij de eer U kennis te gevtn dat onze geliefde pleegouders A den Oudatcn B d Oudatcn fiocabcrg Op 26 Februari den dag hopen te herdenken dat si A5 jMKr Qclcden in den echt i n verbonden Hun dankbare pleegkinderen o en Adrl Oroot Ammers Febr 45 Galcganh lil lai hlle Mcrtn Dm ld IQ 27 Kabtuarl gelredit naar de f ekkade aan de kat voerdt Itiijkl iir H dus de buit van daar af over witter vervoerd wat da opsioring van Ie da kr ieker niet vergeniakkelijkl J B DE VRIES t Op hijna w ja nge leellljl ts hier ndag uvereüeti deiiterj IS e V riei tontruleurhn do Waarborg n tie Belasting d r Jou den en ilver n Werken Da heer De Vnes diM op 24 Mei 18tRI ie geboi en en de HBS te Numegen en te Uon urn machten onilerBleunenopma hligewi gebieden m deie gigantische worale l toom gei rev e endeHBS Ie Numegen en te Uon urn zede operaties op de grond evenals te iuig heliooien de Bieden Brtslau en l i 11 g e r voorkomen l s o bt werd op 1 ÜLtober lUl bij de I uilwane Ie Duits lm troepen bystaat Ktmingwhergen met omgeving lit de ft 1 0 brugkneihl van aarborg benoemd als aide essaieur in te verdediging Aan helovenge Jront ffouwleider an dere krrngen richtte C Jioedei btnist oudengartn Amsterdam ai alamiyltialB Jmst in net Weston hadden de gevechten de Juhrer een telegram met een op t l d men by wg e van nood I lit weid hy tot commit Kvniyr algamacna kanniigavkng Heden overleed ten onte huize onec beste Kroeder Bchuwdbroeder en Oom lahaeaai vaa JwWsiidaii Als in deoouderdom van 77 jaar N Broerc v d Wouden C B roere t Z den Oudsten van der Wouden Ukkerkerk 16 Febr 1945 VDo i r t 1 Heden overleed tot onze diepe droefheid na een langdurig geduldig ge dragen lijden In de Ver pleegmrichtlng Zr Q Vier hout Klootwijk Koestr KO onze geTiefdc Zuster Be huwd uster en 1 ante Me LucIa Maria vin Zoait d w a H ee e DaM In den ouderdom van ruim 74 jaar Aaidanlioul L r vanZoest krMmnachi Wed V v Zoest dc Jong Sc boon iio van C Ankcr van Zocit vanZoeit J V Zocst Hoogcnboezem I A van ocst Schoonhoven 19 Febr 45 Cort adrai ac v Dalaraoitt Xi Da tatairdabaitalllog lal ilaala vind op ilcrdag 21 Pabr ai o i la Al anaana Bagiaalp aan Heden ftam dtn Heere tot onze diepe droefheid uit ons midden weg onsen ge liefden Merder en Leeraar Dft J KOSiiK opde leeftijd van bijna6l aar Zijn leven was Soli Deo Gloria Namant da KarkvooqdU M U Laniw T v t H ti A tioom Cl Sloh D V d V l l U da jAnfl L lt o I Bikkat Nasian da Kaïkaitad H V rwoH A OWH II V H toai an A 1 da lagar K Mu Iwk t U da VVki Hrdeo overleed na ren kor e ongesteldheid onze geliefde Vader Orootvider en Overgrootvader Bsrtliolemtut Klip weduwn van Lljnljr Qou wens eerder weduwn van Adriana Hasman In den ouderdom van bijna 70 jaar Namens de kinderen klein tn achterkleinkinderen e Kuc Krlmv n a d I ek 1 Ifbr 1945 Da M SBr4at iiBllln baad pUaii g J Woanwtaq Jl Fabt Tegen 15 Maart gevraagd een beerenarbelder of aankomende jongen Cioi dkun nende melken Adres P Tobar 4de Tocht I 4 M6ordrciht hiedt Zich aan len llur§ r dienitbotf voor dag en nacht Hrleven onder no 17S5 aan het bureau van dit blad Biedt zich aan Een aanko mende Boerenknecht oud 15 jaar eenlgszlns kunnende melken voor ktut en Inwoning en cenig zakgeld liefst Benschop of Lopik Ktonenburgplantiocn I Sflb Ilssrlsteln Biedt Hlcb met half Maart of April een Boerenarbeider goed kunnende melken en werken Huis moet beschikbaar zij J Dl katra Ben Haastrecht D 7 VRI DAO 23 FBBRUARZ 1M5 K 2215 gnji bla iw paiiiietiu 97ilvrrhon i een wollen siiiallje oen dHineaportefnon naie met inlioii I een Nlentel et n I riiine want een nelon hong ehnand e een tnlon van de centr keuken een et een blauMeiem tiiii een bruine witnt nliditingen E ol burtaii Wateratand Stboonlioven Jlg watoi 4 IWuurl Th j Jan Brouwer HAVEN o Z 47 49 SCHOONHOVEN NOG STEEDS zeer beperkt uitvoering van werken l erer aUe eg r ep ra tice FKKDIKBKITKTKN NEÜ HBHV K KK Ammeratol UI da Htige lli l M Bbfldiening Hcrx Oer Kvangelualie detjouw Uten 2 10 dbrVV ileUrnolte r pik Bcrgam bachf SUen Jdi l wolU Haaitrccht KI dH de Voogd d llraaten Ned Herv Üeref K 9 iüon2KvTi deTaler Lopik S0pn2ds vd WalvanWnjje niri ei Polfbrocken VJIat daOds t llootHebiiir I 111 pre 2 da d l euw Schoonhovea 10 en J di Itot an Oon Itrik Willige Ungcrak i 0 Q J d itr iijn GEREF KERKEN Schoonhoven en Wniluc LanQcraklllentdH Hoekstra KBM aSREF OEM Sthoonhoven 10 f l uur ds IjalBUiH an Uotterdani H dcn behaagde het Jtn Heere tot onze diepe droef hi id na een kortstondige ziekte zacht en kalm viin ons weg te nt mcn mi n Innig geliefden Man en der Kin deren lorgumen Vader Ke huwd Pleegvader en Oom Tcunie vao Vliet Li in den ouderdom van 79 aar Nlauwftkaik a 1 lliaal L j V Vliet V d Helm Nellie 7 1 H T Vermeer v Vliet P Vermeer L I vVlletenVerloofde Dan Haao G ScJiellJnk v d Him Da ItcaardabMialiIng I raft plaio gehad op 10 Pahiuaii ta Nlauuar kitk ld Ijaial Gem Waterleiding Schoonhoven Van heden Vr dag 23 Febr af xal de waterlrverinf plaats hebben i p g hqrGENS VAN 9 12 UUR DES AVONDS 6 9 DE DIRFCTEUR N V De Landbouwbank Utrecht RAAD VAN COMMSSARISSfN ihr Mr J K H da taaulort an Lauadan Lauadan Mr A M A Baron I 9lM0Uar ran lawan an Wollmrmn GW Comm I iJlL Mr W I Dauda van Trooitoljli Nlauwarilu Jhr Mr j M in Aich an W cli Amilardam A Ian Noa ar da Brauo Wjli ii Da ril da As nt u r HeliaaBh u b Oaiatr liani d U r I V d HORNT MakalMr Hm 11 a h nb v M Da Oiraclla j a DC BEAUFOBT N C DE RUYTEfI uevraagu ten net dag mei voor dl morgcnuret Mei M Vogel Ui en Ia S hoonhovi n We keveonouderisbereid melken koHkoelen In dekoctronomenTf Vonk Noordegraaf B 135 Ouderkerk a d IJssel levraatd terstond of later een a nke bacreoarbclder P G goed kunnende mtlktn en alle boerenvierk VLtstaande roet meerdere werkkrachten zoo ook met vrouwelijke hui Wonmg is beschikbaar Adres Gebrs de Jong Arkel 281 Tc baar gcwrmmiéx Een Paard voor het boe renbedrljf C Faa Graafdijk Jaarsveld Heden overleed tot onze diepe droefheid na een korte ongesteldheid In de Wijkverpleging te Gouda onze geliefde Pleegzuster Halena Jaeolia Capoan Voor het personeel der drukkerij S 6 W N van Nooten worden Volkftulnllas t huur gevraagd Aanbiedingen mee prijsopgave aan het Bureau van de Schoonh Courant 6ledf xich aon aankomende boerenknecht goed kun nende mtlken Adres L M de Mik Stela bl liaastiecht iANOHUl met Garage en flinken Tuin ta ruM n tegen 3 a S H A Oraslana met of zonder woning tegen nader overeen te komen condities Inlichtingen bij A de ong agent v d blad Lekkerkerk wed van J P C iKiorC in de ouderdom van 42 laar Uit alter oaam 1 HEICOOP Schoonhoven 19 Febr 45 Koaairait H Vrouw 28 j manlnDultschl m jongen vanSj biedt llch aan yoor hulihoudall k werk Salaris geen verelschte hoofdz goede kost Aanb Krijgsman van Wcelacr 26 A Rotterdam of Casteleijn Be nedenberg Ë 145 Bergambacht lieden ovcrited tot onze diepe droefheid onze ge fdc Moeder Behuwd en Grootmoeder UrleM HappelUB HrdvNHn J Neh lt MjB Tehuurgcvraagd een Piaao wordt geplaatst In verwarmde kamer Albrecht Beytlnggrachl W Schoonhoven In den ouderdom van65jaar 1 Scholten Btedt zich aam Nette HuUhoifdctor van bulten P G liefst omg Schoonhoven Adrea D Schouten Polsbroek M Scholten Eljkelenboom A Scholfen WIC ruilt I paar Meisjesschoenen m 2SenMel8jeamantcltje leeft i voor Melsjesmantel leeft 9 j en eenpaar Steuncolen m 43 voorMelsjesschoencn m 32 Adres I v d Horst Lekdijk 47 Schoonhoven Te koop tcvraagd een beste waabbond Btj voorkeur Herder of Bouvier Aanb aan G de ong Mzn C 121 Ouderkerk a d IJssel En Kleinkinderen Ammerstol 20 Februari 45 tla laiaatdabMtallIng lal p aata habban op 24 I abiuail tuiachan M 12 uu Vcrmlel Een mooie grljsmet witte poea Terug te brengen tegen be ƒ Heerena Oude Singel 16H Wie raiU mijn Damesschoe nen maat 40 voor dito maat 37h 38 J Verha4r Ie Ol v Nooftstraat 4 Schoonhoven Voor de cle blijken van be langstelling betoond tl dent de ziekte en bij het overlijden van onze lieve Zuster Behuwdzuster en Tantt Verlored tusschen de Kerkstraat en de Scheluwebrug een aak met 9 kg larwe Tegen belooning terug te bezorgen bl i Versluys Kerkstraat 27 Schoonhoven Te koop gevraagd Een ingoeden staat zijnde Kinderwagco C I S van VltetHakker Lopikeratraat 54 Schoonhoven NEELTJE DE JONG overleden op 6 januari ten huize van den Heer W Eegdeman tr Haastrecht betuigen wl onzen hartelljken dank In ruil aangabodan Bruine Heercnmolli rei maat 42 z g a n voor twee massieve Fietsbanden Ol V Noortstr 47 Schoonhoven Uit aller naam M DH JONG VteeswUk 23 Februari 1945 Verleren 13 Febr tusschen Polabroek en Vllst Ion led Handbeichormer Terug te bei No 75 Polsbroek VArloren op den Kcrkweg van Bergambacht loi Zwarten Opweg ken bruin Handkoflerlja met Inhoad 2 sleutels efu mtt bril en portcmonnale met inhoud Terug te bezorgen tegen goede bcloonlng bij D C Oskam Kadijkschel Ë6fi Bergambacht Let ta NachlacechrUvcn aangeboden met gebruik van machine en leerboeken en lesmateriaal K v Zonnevelif Gepcns leeraar xamlnator der Gero Centraio School voor Machlneschr Ic Den Haag Polsbroek n9 Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen zoon Mi H die bij bet H Doopsel de luimen ontving van KtiKCKDINsa WII HEIMI e I L Sleiffer G P SlelfFer Arendi Loplk 20 Februari 1945 Lop kaïwag Wad 63 H H VEEHOUDERS inz Wl lasichen uw gebroken Rieken Hooivorken Landbouwmach onderd Pannen Emmers enz Prima onder garantie Binnen drie dagen gereed Autogeen en Mavr Van Hemert tot Dingshof Oude Haven 11 Schoonhoven wraoflt een nette Werkfttar voor twee heele dagen In de week met kt st 200 gulden balooning tloofdradaataur 1 TRITTHN taSohoanhovan VaMniwoordallik voor da advarlahtlaa M SIX Sckoonhovan Ullgavar S W N an N tan Havaa 23 Pchoontio Kangalal 32IS l MM l voor diegene die aanwijzingen kan geven die lelden tot de opsporing van 6 stuks vermiste drl frlemen 3 stuks kernlecr 1 cliroomleer I kameelhaar en I nieuwe rubber riem van 8 tot 14 M Ung 30 tot 23 cM breed en nog ongeveer 70 stuks 10 platte zaagv len merk Arcade inlichtingen te verstrekken aan de Houtzaagmolen Hermina Dorp C 105 te Ouderkerk a d Usset No 9115 TWEE BLADZIJDEN 77e ÏAARGANO DINSDAG 27 FEBRUARI 1945 SCHOONHOVENSCHE COLRANT Uitgave S fi W N van Nooten Schoonhoven Telefoon 207 MET DOOR Deoorlogoptweefronten h o üt i i MVi briefwisseling ® oevotkinj in j8Phi e i te att den en OtiALLlEERDEN RFTlPT fn nirn Nieuwe a nv I in t Weaten dnri en e lHzen ked O k l et Itijn IlH I h llKur m 1 Bflii KitodeKriiiB deelt me Ie DeoorloK p Uses fronlui zounU l nui en Wesilaien werden Rebombar l V l e erlund Drntsi blfind die oji hol imgenblik voert rd cveniijg de rijkHlioofddiid Her Kru W m een au Ier uttuiiiiiti gelredeti nu W 2 born men werpers rijii door de dlnen lf scliikkiiiglLii nun lUt l i zoowel liet t aBtelyk ront nb dnt m l u itl e liuhtverduliguiK neernestho irre p m lenlieinelfietbezetle nfhiilen gebiMl geln flen BriefwMetliiig met J er u eDinhet ioordw ealJicerden be liet Westen lie iiandac ht op eiei hl an l ® il Dtiilache lenerleiding S ndo mnaii l e DiiitHclie oorlogHiuftrine heeft den werd afwisselend of dciorde mela wehawaur RBen e editen ter zee e zelte Bebied is miBln tn n l n ï t w r of m liet Westen belangrijke drnk ëverd doch s oh wei gemeqgd in de he LmeXn b ki gestaan mnxininiii nnnlal woorden l en fi Tniiilieien7ijn vffrknjgbftar hijde ilit eue end dotli ilinnn wanr het peralies te land nmnelylT in Oost V k toe bi l8 e istisi he winterotlDnaief iicig Pruisen waiir de urdedfi ii g vaa Kn steeds niet ten einde is neanit reeds ingsbergen Trf I l l on l ntiel re n n het e lerln l liet Hestelyk front beliinnnjk toe Na Jiet olVenaief van het eerste Ca nndeen he Iflger in le set lor Nijinegen v eike aanvallen inmid iels nog niet lofgezet ijn heeft het negende Ame he Iluode Kruis Jiin l ietHlNz oen HtrniU 10 Ie s traunhiixt TAXATIE PAARDENMARKTEN üe luren h Ie umiiii I Maart iulleii de 1 o gen h aiHtiepaar Jen nnirklt n gehouden worden 2 I lart ie Lei len i Mfuirt te Rotlerdam 20 M lart te Uoltirdaiu 2H M iiirt te s Gnivenha Nfenwe oorlogsverklariBgen Van Turkije en Egypte letmle bijeenkomsten van de rikaiiuai he liger met gedeelten van I lementen hel hen lulilereenvüliren liat Bcl A l 1 I 1 rl L 1 I S het eerule Amerikaansthe leger een oHensief geopen l in de wertor ken urkye en g pte deoorlog verklaard an Üinisiliirtnd n lapnn Vooialwit Hier nan de hüvenlo tp vfin ie Mirter I pt belrtft wordt erop geweïsi diibij lioernmmi in de Maas slrooml it deze daad viij Vel geen pinttisclie l PLAATSELIJK NIFUWS hadden Je Duitfuhers een overstroo beteekenia heeft doch hooftlzakelijk niing vöroorzaRkl dooi bet opblazen acadeinisi he kwealie ib in er van een stuwdnm en hiermede tijl i t ds conferentie der I ig volken die i ii San l rauBist me nka gehouden zal worden Kort na hel bekend piaken van bet regeftringsbesluil orn nan de beide 118 landen de oorlog te verklaren ih ie V gj piiat he premier doodgeschoten l e dader een l gvpij be iident in de rechten werd liireit gearrealeerd Bcrkcnwoude iel 1 e n aard dagelijk te zit n i ij gewonnen voor het aanleggen van ver Hterkingen langs het riviertje de Koer Deze zijn nu na ten mnnKale artille riebes hietingen hevige luihtbombar dementen van verkeersdoeli n in het achterland door de Vmenkaiien be slormd De aanvallerH nf gtien er m aanvankelijk bniggenliool len over de Roer te vesligtn eu die later int te U l tfek lid te rijnbreiden De hevigste druk wordt nu uügeoefeiui m Oostelijke en oor oostelijke ridilmg De vaornaaniRle terreinwinst helihen de heiditoilel iiiely 8 niorgeiiH als de dagiiaubretkt Uit ziclizell uit de t huur naar htl land wa ftmiuldeien m waadipoedi aMmds gelturt het oiiigekferd l tn hek woitjl ilanrvoor n oit gefloten 1 en gedeelte van de route tliededieren alleggen loopt over de openbare weg Het js een byzon Jt r leuk gezicht ajg men hei lediertn e2ediiL eltjkc he vnn ieiingziel maken Hij den imidboinver i Vllst zijn derer dagen dne sdiapen gestolen Ill verband niet de lalrijkediefstal len nemen vpleinwoueri de vrK r7orga maairegel om des avonds Ie kij j en ui Ie bykeukfn np to sluiten en re den ar het hok over Ie i iiitensiteil van de Rovechten V n een nnliona Iiflti8 lie partij r zijn nng meer ar refltatiö verritht lan ptrsonen uit ie omgeving van len dader PAHTIJVERJAARDAG IN DUITSGHLAND Ier gelegenlieil an de 5 lo ver Hardag van de aHtondiging van het diep zyti ongerukt In het plaiils je programma dtr N s l l velk feil Jiilith vinden nog slranlgeve hten ais de opruhting van lU narlit m plaats Inmiddels hebben de DuitB berN Duits bland wnrdk gevierd heeft Hit door bet opblazen van een d n wederom een o erstrooming ver leiders van de parly onttangen enge üoriftrtkt aHarwirnerwadit wordt dat wa eu op de noodzakelijkheid vande Hei en Boeicop hlm trisih ge dewde Vmeriitaneu steik zal binderen allesgevende inzet van de i arlij in de gemaal Dt Huihert bij bel voorwaarlH brengen van hun êtrÜd tim het lot m Diiitschlanri electiwclieinstallatie wor c iiju nil LriülscIliariTI nim Kiri ie i waarU Of de proef gealeldo ooryien Do miuhine wordt tlmna gebieden m deze gigantische worsle t toom gei rev e iware uiatériaal De geallieerde hu hl lot machten onderaleunen op nu ze de ojieraties o de grond i 1 IL iiiuiTii rnii lelegram met een od V T u u vnu luiuj lu n= M n iv do Il mei Weerovei een ecVmerlamp bevond met een kap P Hitst naar Amsterdam Daar werd ïiin ii i i n t 1 hy in 1910 essaieur waarna m Jtih lUd4 opnieuw xyu overplautaing naar hoonhoven ingevolgd Op 1 Maart VHl IS do liödf De Vries hier tot i on trole ir benoemd De overledene slotul algenieeo be keyd aU en sli uraatanibienarir or roet lil de omgang doch ïith dooi mets latende alleulen van zyn taak en zyn plidit AiB zoodanig genoot hy in vakkringen respect en werd op lat Is een goed hel en ollei a geacht Deleraardebeetolling zal Douderdag lecliln plaatselijke beteekenis waarvan wekking om de 7ware stind voort te en hmndende kaars op htt e Schoonhoven benoemd de sector Nymegen met sterke ana zetten tot de beslissende overwmninc nn l lkastje gejlantet wanrnaaU zich g i g van Ui l ebtuari l M7 van elkitoid Door het heen en weei gaan der lam v an de kaars vloog opeens de kap van depchemerlamjun brand die ineen omnuzien in li hterlaaie stond Baikiyde I lorlasiendhei I der higf s die onmuidelhjk de brandende knp op IfJoven hat Baar Moezelfront met nieuwe Ame RIMVPVI AMD rikaansche aanvallen moeten worden l i mtge ondord OVERSCHRIJDEN IJSSELLIN1B 1 1 Ooatelifke front Met ingani van 1 Maait zal liet K lering i jn mei e biionder vï mnmmK t I Ie l n Ie 1 I P l iin il8 en dan nou slethls oi I eiiaiil I J i i i kraiien bol Jev i lu li Irulc op 11 Duil cl bei le nch uigeii l l t goo rloof t o A I l uangewezen i de naiht van Zondag op Maandag zyn uit een 8 huur vand bt er van lk 12 onge beunen en i een geit gestolen De laalsie liadden lie da lers ter plaatoe de kopafgesnt den y hebben jch loeKtlig tol de toren dn Lauban Onben en de uin i strud om lie overgangen over de ri Verolflf lo open lucht vier de NeiBseaan het ronl van maar Beschikking van den Hoheron S schalk Koniew Kustrin even Noor Polizeifubrer un 1 general Koi delyker en de Tuchelerheid en Oost sar fur das SRherlieitBWBsen fj ltT t iftrts Op hel I t mgang van 10 I ebruari 104 8 huur ers l K Tcör Ten kiik Je ïn It g sUueden opde eerstgenoemde front hebben de Sov wonlt voor het1 ezette NsderÜmdscbe te trai nen Je algemeeno l egraafplaats aihier jets kleine penelruties verkregen m l l bet einde van den tijd geduren By den lieer J B kiu ynn m OVERSTE D VAN DEN BERG f fe v r io bdefe le 3e welken zii h memand o straat zeul nacht een fiets 1 6 gevechten vrerden geleverd om den m Kbevinl6n vaMgeslotd op o uur gummilaarzen BeNto en P bolsjewisten het ormen van bruggen Het begin van genoemden ty blytt o en hoofden op Ie Westelyke oever van Kewy ig l 20 uur er Ier gaande CrHOAMHAVCIU de Neisso te boletf n Ten Noorden ehjke henchikkingen die reedn ï nUUJMnUVciN van Kustnn werden beperkte aanval ijo mtgevaardig i vallen hierbuiten ten der bolfjewisten afgeslagen na Blykeps eeu bokendi ï a2 lZFT trrem ln t voor lioheren S b mid I ul e l r ei e inbrnl gep p dnV Krri Htjety loHij hy iri önsestHtt gflrtn soonsiomman iant was De overledene Kni Un 7 i iifiAi noiiinuKsar voor ie veiL heui m 0 t Pnf i hl P hebbe lleU tdu tre r lr kleSo d der hun TlwérT rmr 1 ivoorhel i rtoevernn de houder Mbep e i t zo ïmkte N fr J ï lfe r ef Z b Ld t l mJ 7 17 GEVONDEN een 1 e a kioder te N T re vS rn r L L I I HI It M u neen lH r do li een oll d Inl bg 1e l ollll f Ml n ê TZtZ fi 1 n krnUden ilien l of Minder goe l l p het a oor len J I lCrél e e 2e 0 1 T l ond r S ekm der Door V o he frm l n lui l J rulrmg viin hel lol van een iliimr V 0 hel front n U l mml n een openbare leven f l o l ivoenn w l men daar f kipp 1 1 veimoedelijk dje udder in de orde van Oranje 77 f UURQERLIJKE STAND siethts zeei gerjHge Urreinwinst voor li m a r = ƒ lot net verkruge An Z SI èu l i 1 1 l l g li l a nVlniiK lienl U rdagmojgen td llelverioekt thetverkri genianeen lotle vonnd n eeir pmknieuwe 8 inderan weiw moet worden i i le ll n van lutM j ï li7 l ë n f l Polme rdenin de buit van de dieven o de l lerde urij van l Huisman gelegen Loplk ld Oien J ii fernrilili K van llelHl oteii Slreelkerk Leonar kimien dimJatobuB z van I 1 deKeMerenJlerde Blominefite n Jaunlgje d van 1 in de ItonesenA liskamn Jiihanne Cornells t aii A Mejilani n t J v Raa ocM Krnttftjd onnr verixerei i i r j eeds vroeg WlUielnniiaGeertr iv il van H Hoo H1I1 I 0I plannen oór Zrarlt et o er óof T f g W f Klijr I end rt i r l re b rg en Weenei l o dfrn oBeo j p ie van S hoonhoven Mini Biiman en A kool Maria d van llergandia lit ge an eiilijk van H J Brookhni en en 1 lüen lop voerd lo r 1e Hnl obe en Am me aShZe ÏS i l T U m kl i Varied van J Verhe en A A Ie cte luihtvloler njille l Zit van m on TT beroep e aarlij g bri lk van dien l n van koert Klldolph VaMaii van I van i ni lijk tegen Welt NoDriw Sjn ryk p iirl o d lobb uit Haart Ooateroni en K van Beu ekoni J n f ii nooroweel worden re i p aiiwee dat re i van P Sligter en J opl r A ll e