Schoonhovensche Courant, dinsdag 27 februari 1945

PINSDAQ fEDHUARl 1IM5 K 22 gOHOONHOVBNSOHB OOUBAMT P g I 1 Noi ilnnlei lil i l ml n l i 1 eihlgenoola van Kor de Uroiit 6 l K l benMeijn 7Il ei l gen van J Muur J M v Haren li I oScleêS iPublIcatle D VoorlnUvttlnoabonoen De Si i r Oen van lilt Dep lan I en V mnakl bekend ilat de delaiilulon in d prm in nes Noord Holland Zuid Holland en lllrei bl liij inleiering van Je loor i ir inleveiing aangewezen bonnen liij de nlaatreluke dutribiiliedienilen o de oni ang lbewil en beliahe bat aniilal in lp leveren bonnen uitgedruktin raiit oenen dienen Ie lernielden lioeioel raut oenen bierian uit den aanwennen werkioorraad reed aan afnemer xijn afgeleverd of kunnen worden afgeleierd Helft een winkelier bv reifds 1 H rant oenen Igeleierd en heeft bi S rantsoenen in voorraad dan lernieldt biiop it ontvang lbewiJ uit eigen voorraad l iO ranlioenen Hiervoor ontvangt hijtoewyiingen metalgeknlp HroeklnilMTi Jiui vnn W A den Hurlogli en V Otkiim I luturljo li v nW V KlUrenenW llonRir Bi rend Jaonl t van A NnorlanilBr en I Sihep Ahiln Holen Maria I van P I SpruimnJ 1 J FEENSTRA en A BOSMA hebben de ter U kennis te geven in hun op Donderdag 22 be bruarl 1 45 voltrokken Huwe ll k Willige Langerak Met groote bU dschap geven wl kennis van de geboorte van onzt Dochter Ant e HoatrleoA 1 den Brabcr J N den Hraber v d Wal WilUge Ungcrak 22 Febr 15 Heden overleed lacht en kalm onze tnnig geliefde Moeder Behuwd cnGroot mocder Marln eeririild llakkeHtregt gfb Yrrmrnirii inden ouderdom van 75 laar Heden 8 Febr was het voor Mei A Dccicn Korevaar een heugelijke dag daar li toen de lOOti wereldbiirgrr mochtbebandclen Denaam van deiewasTlne Verhaar Eenige vrienden en vriendinnen Nw LckkerUind ïebr 45 1 BINIOF KEKNISjI VING Tot on e g oote droefheid ging hedtn in den ouder dom van 61 ar na een langdurig lilden vri onverMacht van ons hci n onze litveMan Vaderen Schoon o n d a Bvrg L lt rint Ko on l lai Oanla nd tll k commandani BargiBbicht HAHKESTEEOT ADR IIAKKFSTEEQT BoflMrd n KUInkIndtrcn Btrgambachr 22 Febr 45 D t r riltb t lllt u li fl pUati I fl l J op Mi nJ fl y i m Heden is van ons liecngi gaan onze lieve zorgzame Man en Vader na een korte doch ernstige ziekte In het Dlaconessenhuls te Gouda de Heer Heodrlk Ooaterom in den iLeftljd van 48 laar I Doof Gods goedheid hopen D V 4 Maart on c geliefde Ouders Cornelia Schep Veeltje Annio SchepScherpenxeei hun 25 iiHgt EchtvMMDiginf te herdenken Dat ti nog lang oor elkaar en voor ons gespaard mogrn bleven is de wensch van hun dankbare kinderen Ellwbeih Cornelia Covert lanPieter MarlaWlUcmlna rjt Cornells Lexmond Lakerveld63WZ Gelegenheid tot fLliclteeren M landagmlddag 6 Maart T P CXJSTEROM DEOnOOT PI OWA tl V tloofil ARIF LIES rONI Schoonhoven 23 Febr 45 n Koiilinditrui 17 Dt bsgrafanli hMfi tnmiddeli plaat gehad Hiermede geven wij kennis van het ovcrll den van onsen gcachten patroon den Heer II OoHterom in den let tljd steeds In onic hctmnering bliiven voortleven Het personeel van de f H 1 Schrljvft Schoonhoven 23 1 ebr 45 1 I Miandagnr Heden nam de Heerc van onieiljdcweg na een korte ongesteldheid onie Innig geliefde moeder bebuwdgroot en overgrootmoeder WmI aal vaaA In den ouderdom van ruim 77 laar Uit aller naam W van As Streefkerk 22 Febr l l ï I Q h d op a t b ♦ Slechts 3 weken na het heengaan van mijn innig geliefde Zoon werd Ik wederom zwaar getroffen door dat na een kortstondige ziekte zacht en kalm is overleden mijn gelkfde Broeder Biudiwlln Bretdvild in den ouderdom van 75 jaar en 8 maanden Zijn diepbedroefde Zuster IM BAK Bcrga mbacht 24 Febr 45 OaiaiaaidabaitalllnQhiafi beden Dioidag 37 I bi plaan gtl id luMcban 2 tn 3 u ir Voorde vele bewijzen van deel neming ondirvonden tijdens de korte ongesteldheid en bl het oveUf den van ome beste broeder behuwdbrocder en Jan Baron betuig Ik mede namens mijn familie mifn harielliken dank Uit aller naam H BARON Nieuwpoort Febr 45 Heden behaigde het den Heere tot onz diepe droef held na een kortstondig doch geduldig gedragen lilden van onze zl de weg te nemen ome innig geliefde onvergeteliike moeder behuwd en grootmoeder mej Neellje AoUer weduwe van A Castele n tn den ouderdom van bljm 74 t ar Bergambaclit C de Boom Casteltvn T de Boom Rotterdam D V d Heuvel Ca tcle n K V d Heuvel Nico Arle Bergambacht 24 I ebr 45 K rkw flB 1 D i rt la i iwlllni m PX pl all hthh o Iltffl nfr l op l oBJ t tig 1 l J tf k Met half Maart gevraagd een BooronorltalderjQeen huisbeichikbiar goed kunnende melken en met alle boerenwerk bekend P C W den HolWndefr Middelweg E 23 Moordrecht C U ilut A Atoma i tn £ H nctt vooi all doalaliitlvn Enencel Leien len iinkorlKHüniuïek welke tot nader rcl rg Dre l t even j bel kooi eu V RU ie rttgelmenle iirtiItBlen Voor zno kSrtSt iS dl VinK r ird e lk vl k HÏ b nïï l Jr n=lrefrïa Teplaa ehjk J e l nm li bb n d waard lan rantaiain Verloren t I paar wollen wanton gaande van Wijkverpleging Gouda naar Berg ambacht Tegen bJ terug te bei bi I Verdoold E 152 SEIZDEH AANBIEDINQ4 n Geiln 3 volwassenen vraagtLokele weken op het plattelandInwoning m etnvoudige degcliikt voeding Br m piijsofgaat en bi iondethedenaan Vanllaarle Stadhoudersweg I38cRotterdam 1500 hallilam App t Pium Ka i In f lOOOpytam annrufc App l Piulmari 1 00 lw gi am Appal P u Ka mi 30Dtl v liHaian an MIO K lanb tOOOOf a trwinK ulibaii lOOOii nati K 300 Md M 5000 iw rood B i f 3000 wl d 2000 iw rwalaBa JOCO Jap Ijl 300 Lalp I P App b Il 1000 Paitikan tliudia nalaioB l SOOOl lliuitirOMn 2000 kl mr ti i t 20001 Bhadd a i Aialaa i I ailaki SOOdl a sr Kaïitnulilb ook htaira J50 atra Sarns M H 10000 niaola Ligutlar vaar Kagbapi Flink stadach meisje 22 jaarzoekt tegen kost en inwoningeen plaats als hulp In dOnuiihoudlng in de Krimpenerwaard Inlichtingen bl R vZanten te Stolwlik BOOO Ho I an Vai a planlan ardar alia iMrlan Haailan Laa boorran aoi Bestelt of vraagt even prijzen bl onze agenten B Aiberi Ringdijk 15 Nleuwerk a dljssel H A Kouwenberg Voorstr 98 Ukkerkerk Net Zc uwsch meHic evacutj zoekt plaatsing als Dlenitbodo ofHulihoudBtor liefst boerdeni Adr D v Oosterom Waalsingel 36 Krimpsp a d 1 C VAN VLIET BMinkw gliwl TulaaicMlacliiyi Kwtekerilen 1 ergambacht en Bcrkenwot e To koop gewraagdt 1 of 3 ha bouwland Met of zonder huls Onverschdllg waar Hr a d agent C Muit KerklaanSO Nteuwcrkerkad IHiel Vooibura Ge vraag dal leen staande we duwcofevacui ml liefst vai buiten aliHuUhouditorbi werkman PG Londltle nader te bespreken H Woudenbtrg Havenstr wal 100 Schoonhoven C A VAN DEN Bf HO VAN HATlFM Amitcidam Ie fceopt n z g a n fmmerkac el prijs f 70 P Groenewefl Schoonhoven Haven 14 H VAN DKN nrRO UW VANDFNBEBa Win FM S Voofburg Biedt sich aant Hull houdttor ml PO Brieven onder no 1695 bur vd bl lorovornamo gevr t Een ichrlftolllko curtut Eng cerrotpondentlo Br m prijsopfl te richtep aan I Fortuin Havenstr wa 2d Schoonhoven VAN DEN BERQ Voorburg 24 Febr 1945 Graan van I rln i r l n M D l aard bMtïlllng iil op Don dardag 1 Maam t P 1ohuurB vr i t iHüU in Sthoonh ofomg Br onder 1795 aan het bur vd blad plaala aan da atkwag la oorbulg Landbouwbedrijf Den Hem Havenstraat 152 Schoonhoven vraagt Welde Bouwland to huur Te koop gevraagd i £ en goed onderhouden fChouW N V Herk Nz Lange Achterweg 1 Lekkerkerk D van der ualde Hoofdstraat 120a Borgambacht k n in de eerste week v Maart weer een beperkt aantal reparatlof aonnomon Heden ovt rieed tol onze on uitsprekelljke droefheid on e lieve goede man schoon zoon en broeder Johan Birtnd dt Viiti Te koop govroagdi 1 è 3 huixon in de Krimpcnerwaard Br a d agent v d blad A Boers A 95 Gouderak xxiitolaur d Kl k Waatboig In den leeftijd van bi ni I 55 jaren Schoonhoven I daVilai BtliatlbaTytn van llanagouHCn Sotil I IWiJatabargan H H l lj t b Tgan Gevraagd Alli iQorttn Kipptn Eendin en Hondtn P J DEN BOER Dierenhandel Krimpen a d Lek To koop govr i Een mod Kindorwogonin goede staat zijnde J denBraber Tlendweg 27 WlUlge Lanflcrik Loplk van Managouuan Dan H ag tl da VHc I deVtlai vanPullaleo tiavcntar To koop govraagdi Een molen buniln hond hefst teef Op proef te leveren A Lingen Schuagt 114 Ukkerkerk H da Viiei C da Vriaa Hoving Wie wil rulloa een paar damesschoent n nw verzoold m 37 ofeenpaarheerenlaanen m 43v een worstmachlnc W V d Graaf Hoofdstraat C 143 Bergambacht Schoonhoven 25 Pcbr 45 üaoakan kunnin niel woiden Da taraatdabaaUlllng I pl hahbao Uotidardig I Maan I M n m 2 nut op d A1o graarplaali ia Schoor hovt lor overname gevraagd ttnSlagarll met Hmke toewijzing Br no 1775 bureau v d blad Zelf geteelde iabak ItaakbelulKlatt Langs dezen weg betuig ik aan allen mijn hattelljkendank voor de zeer vele bewi ten van belangstelling ondervonden bl m n lO0iil VcrJa rd B In het bl ionder ain het Ge meentebestuüi van Groot Ammers H TIMMER Oroot Amnn r8 101 Febr 45 langi cSamlKhan waa mal ba wordan lol imaha IJke g rlga aoad b andanda tabak Iffdirttn kan 1 zill doen To huur gevraagd Stuk bouw of tuingrond To koop gevraagd t Brandhout W H v d agt Koningin Emmaatr 2 Schoonhoven Ingradianlan m gabrulkiaanoljilug oldaanda oor hat baialdan van 1 ka aadrooqda abakibladaran 1125 Zandt podoliial CHEM LA6 CHEBA Hoogstraat 6 Dan H Aangeboden Deico Romy dynqmo voornoodvcrlichtlng PTiiifl50 I C Bakker W Hoofdstr 181 Nieuwpoort NaolhuUon of Naaiwerk gevraagd Liefst buiten D Hofman Singelstr 13 Gouda Voor t garanwl kalian ai droglilan ruim p a hia Biedt tich aam Flinke Boerendlenatbode goed kunn melken K Vcrhotven Pljlstoep 1 Alblasaerdam T koopi Een Jonge dracbtlio dt Niompen Mrioolani Prima gelijmd werk Breng zi naar Tm BIHIIOP Bookh Borgambacht Woudenberg Havenstraat sthe wal 22 Schoonheden Brei on Splnwork gevraagd zeer billijke condities Te bevragen bl J H de fong agent van dit blad Bergambacht lioofdradacauF l TRITTI N ta Scboonhovan Vaiinl oordêllj voor do advartantlai M SI 08 Scbounhovan llltgavat S W N van Noolan Havaa 35 choonhu n Kangetal 2315 P M61 1 VRIJDAG 2 MAART 1945 77e JAARGAMO rantgOenbonii n eenhmdii p n is hpoedcr Tim hen die dnai vnor ni nniirliiiji küinen n leedulit l j o ii imnJkr h bheii mjcJiend eeliou ino Ion IiiiM viehoekje mecbrfn No 91 TWEE BLADZIJDEN SCHOONHOVENSCHE COURANT Telefoon 207 Oil o 1J763 Uitgave S b V N van Nooten Schoonhoven Publl tlc van den Ueniachtlgdc voor de VoLdselvoorzlentng voor het Groote ïïbadtgebicd Uouila Hit riiieh miinL ik lekend dut oj di 101 jjim NtrcKiji ui kiinslliuntiKtnii e e in Immi W wiiftruj de nllevt tn liet publiek e iettia4 Miiuri ge o r l Doch linul h eensledite niii ei oil erUyer o cr nlnfilaludilÉi dn e 1 hot fin ilHinfl Min liit l u t t he COURESPONDENTIC MF T KRIjasaBVANOENfN Het Nel iï lu K iih It elt i i lu In lö I i n l ihriinri i i It r lö j rai t iii ii al g bnelr niiiii en n an do kr 8ge ünReiipn luer to hm De toestand van Duitschland Belfingr k overzicht van GÖbbels Uiivi stimn iiude didtribnliekniigen 1 dLhüonno t n on HaaiUtdit Pistli Oiiiid ultiluitcnd kunalhoniiig nmgnordeti gil Mid MU ditnillmton in do u dutributie kriDK i n vciplii ht Vf Ar 4 Mairt hnflelijk aan het bureau van de SoeUiK oriieiiing L üige Tienuettet 7 O null teil opgavü in t dienen vin bel naiilal rantooenen waarvoor bij luii bomen iijn vcior ini löverd I Hiiiode iui do Imeveol heden kiiiiet hl ning slioop wn juni dioxij in voor na i hebben a 1 Miti rt onder ver melding V tn de 8tn tl waarin len Nu zuil in li8l Wosteii lur g anier i uu een gi illioei 1 ritenmel iiosHiL nf i Lenen arwiji in hot Uosten d loitdiiren on in btt Zuiden po e P i nfrt n de Iriomf Dnitsi h do kf mix w ndpn aunKPnoniui tlu sliii n Inn I znl gcon zwnkte kennen Kenn dt hoatanndo iiii eni lh i 1 dfturtiit dnit miiR een etelhntï opgeven ook ui tli int rf n eiuUe d n ne j en ü en ko I eni lit liet leven geen m in pn cafonouuh h t iil liek ook wr r e n roiin b een ki mii n Len memie lejjeniool Ie kufun Hliej tuld ditzy iiihh vor iHgen noui ui et utlhoiiden ii in er d ii Ine niaun len an be zelfs oil 1 1 döinoeil ksipuinBlAndij he lulit vin eiii Ni Itrlmdtcl e kiiji s t v nuena vt rbtxjg Ie v indelgke druk worit iiilKooelend lioeft Diiit thlftiid ilcl bezonnen op de duirdonr jittitin on loeiland Do rijk niiitriloi hii pro aj uiHl 1 dl O Mh h Woeiia ilngivond in euii ndiom ie i j etiedoii l i ifn on diinrl ij Adolf Hillorals hnhtend e ftn eno hiwl vQrxtokeii zijn goh even en derlmlvi geen ntvvoordf rnlllller kunnen bi n ei lum een kortu brief kunnen i hrijvo DiiO h iev n niet het woord portvrj 111 dw rn hu rhovenh ok in doen e ln pe belmren volledig to wor len gi 1 lies eei met nu iiii en v orn luien i evflli onnuniiMfr en k ni te in Itn nrtdui en adua van i tii ilïcn h i dl igoii on vvorleii g zonden aan k r to nffli K V UI het mfnrmalh hot Ne I lioole Kri i viOüT i erder heeUI vfHironKeii houdeti Qobbels htia oot nut olmi opwekking nn do lillen vooi li I onitn lo ge Ci 11 len De politie aan de fronten i diiienilp deio lne8 jr ik an ininisttr 1 i hels k m als lt l Kiimen ovnt wnr en htinRS het üMelyke front teekoi euiiiii Min Noord niiirZuid Ibnnd Umlen lerReMihten ui Het ceiito woult go t ini l lyt r liel CAnideeii be f lïiiitictie volk toon hij de positie van lluitSLiilftnd en de aluoiueono yoilojtN loe tiind hesjirnk pr ih IHJ aUmovl ïerkeenn De lieiimihllgde V t i mng vo r b dt verpakking voor do o döel t ifonto Sladigt 1 i 1 AVMJls 24 lebriinn 1 M CLAAISEIJ lK NIHUWS Bergambacht U diensl lUrd m w irdl ie 1 1 ril ve H l e e t Ill c jkiin digo von l en Zondag V ld d i luklor DuitSLlililiid hei U viikjiiiuineltjk tn liet Ooslen groote PRensIngon Re c dttn tiiatr het rhaniiit iilIi nitl widi llon delhj Talcar wnar steeds nog he ige druk wordt mtgeoefeud mot langden aanvaller Iet tweede swniutcpiint h hel vooi nnatnsleenbevtmitai htu gilicnJdli h Duron en Keulen n i ir de Koite Het H 110 ni l n og Ijk loor tut boni inivt ivn h t liootio Kruis pnkketleu aan kr evini enen iii and te reiulon Haaetreoht i r deCuntiale Ivi ii ktn beblen uliv i lo wiek vanïo hcbr tot4 l lait Dn gega itg lentlien in i brijvt n ifa lon iiui vuu Ie pol hr Den M gun HoLiein h tliin tU pUuta van wijlen n heer I Hoi r U butpiim liini l bLuoniid ioiiheer Hotib m Lekkerkerk K i n d r v ou d i n g Met Hrtiiienwerkend omilo beell nit vcitun dagen uut ruim 6U0 kindoren nen war 1 p nnii ijl vofptrdd I hana 1 de kellij I num p men kan ile nemen met iwee jiren uitgebiehl Ook yy h in I 11 tin 1940 gehorun i ii kiiriniij r no gel nuk vnn mrtketi Ptilabroek en VlUt Jublleuin De tcrstoApïil iliiet2 jaar geleden iiin dat de be i U Hcrg de betrek king van kowterliij lie Ne l Ikrv U m aao aardd UalucUlfMwr U fg ïiubiit kei heelt iich m de vorloopen kwart eeuw kl or iijn wehviUend optreden en iiuune pliulUs ütrathting een ritinie plaata veiworvenin bol hart der kei keldko gemeente Hy vertrouwen dat h du Jubileum dese in de dienst vei grgnde mfliiiidi n veel waardieniig zul len ondervindeu SCHOONHOVEN lo ogen l igei fnftur 7o loneejrgu buil lil ïijn düurlit Iliiitamland U r wijl het trijdt voor Kolicel I nritp i lof en luit bolsjewisme hoveiidieo in liet Westen de handen t ohoiutoii iel Jü ir te wmakplaniieti die i i geUiul en Aincnkii tegou Dait hlaud smeed den Hel vndorKnd xlK wordt gesliv gen on jepyiiig I door lo liuhllerrBiir vin de genllieerden dotli da hiiat togen du bedrijvers iJiurvui is daai luor hIucIiU toegonoiiitin en het go lieeltï vülk wU lievtr Bierven dan in inUiIeeieu belmlvp misaübien ecmge imJeiwaftfoi en dio didolyk hij r o ao gro u bill D kou 11 B li li t Hng w l l r K vo DISTRIBUTIENItUWS Otficie le noiiueniyst DL NIEUWE BONNEN Ueldfg van 4 tot 10 Maart 3W en tJJ eik 4 KI gram bro i Imit In de lee U lui buha U la e j n Amer kHnen douv lelijke overvïinning hce t ov r het ge ochU verde K rit leb t M te i m hoela Dtiiuaiü folk do geest v n r rmt het der o ctnlrum v n Iredenk leuClruoten waardig gnniRikl V l ig u e OoatcUikc front rijn Ie I lïiliea uMfn de inil en i p van lie Oder dus 1 ij Frank f irl enbin de Niiffseniet veil gowijïijcd In Poin meren hebben do bnlsji wi fcn c hlpr en nieuw ffinsier gelarteeid ten o volge vviinrvnn de Duit tue bniia Noord or eg 1 ijn om een a goheeiu MO II ril Isoen ileisdi ü di l gram kindeinuel v j ditig auiki r veimuelh if HI yniu ijrnob ent a2l 1 rants v ri in ing nu i lm a U 1 kij iirUpiel n Qeldig vad 4 tot 17 Maart 1 0 lO jlilei m k D 04 4üO giam ta tt mdKi l r i liter tnnttmelk v d Jl 1 kg air bippden dK2 10 grim kan i b OS 2 lt grim suiker U d58 2üO gram Lmdernuel voedingtóuiker verniirelli f 21 1 gram tal wabloem H 860 aoO r kmderdrnnkpoeder ivtd 125 giam kuntlhoiung iniof Kt roup dd 3 ln siiikerbulen VótSr Inlevcricgabonnen Bij dehiiliielLn voorin elevuren vooi Idl heeft oensdi g 7 Mnait nllevning vrtiiif kabinet i K V 41 1 kg aft lappelen U 361 ioO gram kinderinïet oc en dn godin dor geafhiedanls zou een n f n in Ll n po ing vnn In elIe viou i jn dlo i h voorgoll t g t f teekenMi in hel vorkxiht mdiun Dtiilatlihiiid th irs mei hU loon de oveiwiiinii g belinalde Oiik nil heeft DiutBi bland in zyn D © hewapeniDgs en v o Iinfiamogedourhrmk van tin vijand te voorko lukhedeuïijnMerk ingekrompen maar 1 lulit ïijn rionvve n nvale dar r dat Duit cblnud do oorlog nog ondernomen toi gev dgo waarvan cbts beperkte iij i lou kunnen voort ünit cheis eenige heuvel bobben iel OU Üm de venmijdeido mogelykgeloven beien 00 goed mogelyk aan e vullen gr ot olTiniiel geldt nicetde Dmischo i het editernoodinketyk dat timn ntv randennj alechta h houvvd rl P i i i f V V f l t botlekken van boterotellincen die vooral betere hesdier de wordt dat de lovenaoui tandighedon nojt vtrvler ingekrompen worden dat U en nog zuiniger vvorlt met grond ktuHen en vuedh gamiddelen on dat voJi de iioottaeen deugd gemaakt wordt numr M i mrv door da improviaatunsibo mogLlgk uiniMilNLAINÜ lltden verder uit te bmten zuonis dat bgvoorheeia na tuditaanv alien st ola BN NIEUNV KABINET goichiodt liet gaal enonslolleomde Naar Henier uit I i verloien gegano gebitden zoo snel 1 Oeihrandv een mogelyk lo Herovorin liet gant om ® p het vooitbL8ta u of onderga in van bot V F rofiiidj df niing bieden tegen t o horen lit t alng vel I oporeerendoI ngLlitLho v liegtuigen ovcrbcUate poaltlc eii tubrtr ilio het loc r allo inueilijk liHtlen lal leiden Wniit i o moeilijk hedun lyii ongetwijfel i toegenoni KINDERVOLDINO In liel Nooi utu iea i iü lH tn I elt n oonillij vueiisel inMornum luktenl eliuove iuixiekeii huiden Fen i e ei lie win liel uidiis vui uiar l wül it via de vuedseloinitnifti i Prof P H Uorbnmij ilfis voor itter van den mmigterraud en neemt hcht verKoloken word ou met liet beeld ing van de aigemo ne oorlogvan € en ïwaarri ke Indien de wil ta y J iS piitf GeibraiKlj Hmnenlan ls ho de iftatstê kibmiolarN f van z n wed itr ji makker toe uichingea vnii zy op de tiibiii o veiBtomd zyn iiiai aan Qieinand latun blijken h jozoer iiij uit t eput ia De nudt ie hardloopers eiju wuursolujuldk ovon venu tid als by ook al wordl hy oen onkolo maal m gohnill loot een van dü mededingers dion byielf even later neer piaaoert Hij UKot tol iedere piyiBti luut ijzertn DLStajiii k on dit volk i 8 gdioel kan wel d n niker veimioelll of 210 grnni ri be7 il7 co n I fn fieT föt n ton iKinr ri ke IiiJnii lo wil ut r lu ii ru ii u inn en niina ig i in Jitdikwuls Je f i Bi iliMil n l il eZa ie fotlor dl en i U ledt wu KlolIeiiB J1 I 118 Ua dood De lM llu nloo ier diB vol 1 Oeibrninl Ili m iilniil ho tomen uageput 1 iMtfle kilimielet kei dr L W M Boel Ond i ij 11 vv d trud flejjtm Ul e n ge Knii len en eli i vh n en lr edflegeerd lOor N r de slcUii le im tonïiil ile Itenleiii binaiitiuii tr O M Zncodsclie liiodo Kn inngen tan inn iiiede lujerj jl y m n üuiliii 11 J M de llooj oproip er reid DE LEVENSMIDDELFN UIÏ ecnij v edMi t verUrekkon n die ZWEDEN stulskm leren die diinro liot aller Geen knocierijca inrolt belincfto lieblieti Ook in SlIiooh In verbmid met ilu iillreikinK der I eii ia eon dergelgk ulnlt gesllilil levenliniuldelcn ml ne 1cii heeft 1 waarvan de burgemeester voorzitter la gedelegeerde voor Vederlnn I van tn t en do lien A t Boogaart algemeen eirclailN IH lerwgl de nigenieene lei r r ding l ei lil by don heer A den Ilollftn Marine J M de Horj oeiale Zaken Daar do oerete twee liej en met der lerwill verder de vier arlHen en ai Watirtlanl ir F t SI Wijf do aan ile bevolking van weiteink Ne en do boof ton van irholen er deel van feU Handel Nyverlieid en I indbonw lerlanii aangob den levensmiddelen oilninkon Oegeneeskundigen hebben dip J II Gispen Siheepvnirt en n i syn nangekonion en d goederen siob belast met de keuring vnn de km j b il wil volhouden en fan al hy welbtht SLAOHTOFFERS VAN LUCHT i verinek er aan lo verstrekking lu aanmerking kninenall eerste over lie em Utieep gaan AANVALLEN willen ineilewerken ilat lo lev ensinid ssl albangen van de resultaten dei len kev v K iael the bts hikbaar zal blykon Hot ligt lil tie bwiloeting voor zoovel hu inogelyk zal ryn to kln leron Ov n f Iwoeinnal per Ing m één gebouw niualtiiden t i veistiekkeo waai by het oiiderwyzen I personeel vo i bel n 1 1 hgo l i 1 1 al roig n I JOI beta hleten met de boordwnpens 1 de lulpveilee op veisUllllondo stadsdeelen dio ver l bodoelinij beanlaoor van oenig militair dool gelegen ryn i il l liei l tol ver loio zware scim le veroorziiskt in woonwy openblyven Zoo IS btt nu met Duilsclilan l De Wosle yk Nel ihnl vv s lo hialste besleniining espreklngen die op bet oogenblik bonibaidouieiiteiuyiinauwelljkstever diiLen lu veisteiklo mate liLl loel van konieii mets laarvnn moet 111 fi met 1 n voelsel nmi sans wor dragen manr hot leed sou nog giooter lerrenrannvallen vnn laag vliegende li l lel terecht komen en len kev r l 01 van do hoeveelheid tin indien UuUsiblaod slrh zou ovtr Ilills be vlleg rs V irnl in een Ier 1 lanrom ledue tventii geven llovendleu beeft h ngeland than ginole sleilen in het Weslen oo piedmg van goe leren wdke voorldoienIdeslagenvandoV wapen mehlt bet ANl word loor hel in l koltlk 1 berkenn n iljn al v vii Ie vorduien 1e oii lerseehoolen zullen bel wil lo neerwerpen van bommen 011 fkuniBl al lo wyren bmnenkoil w or iwiuo verliezen gaan l joi bets hielen met de boordwnpens b h ll eile Iwibren cn aan de Fngeh ba hnn lols vl Hit Na do posnievan le luegioolo tegwirtanders van Diiilsrhlan l b spro zware scim le verooriiiskt in woonwy CLANDESTIEN STROOHVBUBRUIK Hst la leslien gebruik van ele trii 1 0 stroom he ft noj vtie hm t obcol opgehouden De voorsebriften jii op lil punt veischorpt on Ie politie cefl iI i lr oht Ie oveilreilers dadoltjk te hr ngeii nnar lo Sioberhoitsn ken l hebhen nep l obbels n l Mtn kon en winkelstraten met huk verMEDEDEELINfiSN bedenk toch steeds lal Ie weegschaal keer Calryke burgers werden laarhy p ü i nr lvll i J reedimeteen veisibilvan nimiloör In deze sta l hoTlroeg op eeiit nkelo SCHOONHOVEN sla It naar 1e eeuo of niulero zyde üo Ing bet aantal ge loovle burgers meer Zeep voor vrutU arbcltl en melkers I uitsibo iiiousibon moeien daarom dan bonder 1 Bysomler groot was bet Do disiribulio llonst Ie sr staanalseiki 1 1 1 1 nh lie oierwinning of no lerlaag weegl go I00 I of zivanr ge vini l flamtMigUe UUtrIbntleilIenslen in lestorm Op do oon nnninl slaibtolTers v ior een gebouw maakt biken l dnl op Uin log Jluait li ci Ie Hotterlam Ir igtiihlik si eng ge ontioleerd en all lesoii lm ks l etfrail ililelizoslro mver iiuik dat onmiskenbaai iloor stroom erlles vvjrll naoge hil l hlyft voort irentlo van Jalln wnar onilor andere naar oui hom viel in een menlglo lo llergamba hl Woensdag 7 Msait rón J l bestaande uit vrouwen ilio lo Anunuslol en Donilenlag S Maart luutobe etton heeft een sterke haal v ior Ie deiii opeengepakt slem len Ie Si hoonlioven lelkens van O lot 12 tegen Unitsihland de boventoon geom eten Ie halen uiii uitreiking zal plaats vin lcn v in