Schoonhovensche Courant, vrijdag 2 maart 1945

V BUnAO 2 MAART IMS K 2 15 Jan Brouwer H VENOZ 47 49 SCHnONHO FN NOG STEEDS Mcr beperkt uitvoering van werker I virantlea en reiiaratie 77c JAARGANG SERVIE3PUNTEN ONGELDIG MfllinRang Vnii 1 Mnarl tmÖB jn de bonnen U Berve nrs 2 H en 2 15 vando honkaurt vonr vfie Jingamiddelenvierdo iienole K 214 weike tnn 21 Mnart iy48 tot nadflr Ie btjmlpn datum Cilro 13763 rpI lig ffaren alsmede da l mnnn Re serve nr 1 48 3 4Ö 4 4 4 U v u lie bniikaart voor voodiiigsmiddeleii negonde ptnode K 21 en K 419 nelke vim ï Vng 1 43 tel lig wuron oiigeUl g verklaard Van 1 Maart 1945 L sVUvilitil Mit den ipael t ten gosdo I op den duur aunvaaiden Men vraneeens iiiiuhtin ri i i Kflii aan nienei hen dio ecti knul tot lL L llJit l r Pj Uw muiiekbaoeUninB lijdt erondar Kieneens ih het niet ingang van genuenidp dutiim niet ineei riiogeluk ujj de JJUT ten S rvie j oed extra zon dei meer soiviesgopfl tekooneu Vertil mü miiiiliydLii aui wann er bg deze punten een bereid verklaring welke door de distributie dienst iiUH t ïijn rgestpiiipelfl bij den wiiikelior woidt ingee eid kiui men liloroj servitsgicd koopLn Ht mr dnlnaol 304 38155 RolUrd m GFKbF KEUKEN Ha treoht lOen In i III bchüonhovcn W L an KLM GtKhF üKVi Schounhoven Eiki iidi drogi ti rij t li ini RdaniJ pilniaaiand omi 44 f18000 weg ge ondh toestand t gen dito drogiil rll t plattelandeP dtfl genhrldv p s beglnnenden Hrie cnN 0 r IIillewcgSD Rotterdam Wie wil ailen ml n MantcUic cnHoedlc voor mustc van i laar voor 6 Kusseoslapien en mi n mcl8 esschocncn m 25 oo tnaitai oïl aorsie Ani nt Adr de Hondt N poort Ie tuil een zgan corset en dito slipover tegen een pa ir flutas st hoH es Te bevr bij It Maikus lierkenwoude Wie wil rutl n een eiken ndcrictlkai t gr form en een l ïat t Ot voor ren liliKirrwafJen Ag Sch Crt W V d Werken boekhandel mmersto 1 a intt lj toetrtdlng f yM f KI ï 1950 Uitkeering ita 19M ht ooM t 87ftffl f1757 20 H39l toitlno vanal f 3 p r maanJ Nadere Inl mede omn nt n er team iprstnkf d N C V Spiarvei Aardbelplanten die dit jaar nog volop viueirt gcv 1 in alle schorten Grootc planten mataardïiluiten Ook kleine plan tt n zonder kluit Ie bestellen o af te hilen na Mairt op onze kwtekerlien te Hcikenwoude en Bergambacht C VAN VLIET De ondergeiCL kende miakt hlerinede bekend dat hlj de luluderU van zlgn vader L van Wccnen Sr Havtnarraat 33 Schoonhoven lieetl ofergemomcu Mtt Ingang van Maandag 12 Maift 1945 nremt hlj weer w erk aan lleki Fl aanhcvclctid 1 VANWPENfcN Ir Ook voor uw snoei en sproelwerk JAÖERwES HAVËN30 GOUOA Repareeren van Orgels en vernieuwen van balgen door bekwaam vakman Ie ko p ftevracgdi PINU3LIEU met papieren hr br met pilhopgaaf aan H Lckkerkerker 419 llt nschop Te hoopvo grtjsMetit costuuni voor f XI en e n eiken SJoelbati mttsctiljvtn f40 Mevr de Neef Ic 01 v Noortitraat 10 Schoonhoven Conrantenreclaiue tl niet te vervauaenl l aaFdrcd ei ut I IRITTBt i SclioitnliovBn vu r da adveitantiK M SL06 ïclioD liovan Ul a v T S W N vMi NmiIcd HnvEn 29 SetiooDhoor Kangol 2215 P t161 I 8GH0OMHOVBNSCHB CXiUBAMT P a I 1 Xi 1 1 en i l lenl 1 ni n LolikiMinii Ill on li ni cm Uiin fci Si li n tl oiinnu in8 i n rtit lubil uiii il l wolrn roiiKol iJ am 11 id 111 1 l tli i lol l S 1 l n iilTKlonr jBrniwrDoVriiii iii Lrlei laiiuol in üllLHgopi3 oei l mi Ci i UnnM iiill linen imO AMNlS I B DB VHIES MaeF r i in UiolKiil 1 l f H i l nu ll o le lB m iMriHllJaol li co iur lclie l aini I l u i a U lui lull lioor J B i c tl f I loimi ontro pMi v i i l nokm I I Jliitr 1 II 1 1 L MU 11 iniliBlf ii ii I ll vrieii hii alR ih li ei I e I l l in li ileNiJ oiliuHvur Ki i i Mn l ll li viilc i l il m iiurii ii 111 11 I I I iniuiii nil ii l i ll lueiHiiik n i uiigl II I1 II1111 I ii I l InJei i lo iKoi llKijimlierii n Henini iivh I lilt iw l i 1 u iiiu l 11 iiiimi i 1111 ir luvmi imnitu nlm iiiereeiin iiirliii Mill r i II il l K rl i l J 11 l i i l uii ii iiaici li lJ r uiiilieil II iii iilil li i l iii UiKi lill li l I liiHiiiiiiiNwl ïll M l i 1 11 11 1 1 1 1 II 1 i iii n ii lull 1 iillt ll r ii i iiiicl Vuirbnr lliiltiinr till II t IIII II I linriiH lerï ip in Viirt ois nililonnr in l ni l m iil Kn liiar lieenirooniis i lirwd ölir t le iijiii do J l f iiiBli ii l l t ti i 11U iinniiiiiii ll n I Ht rUKUIKBRCBTES NEU HERV KERK BuusmUoht I i m Jon ICru i niil U H 4 treol t 10 J I il Miaaloii I l I 1 7 11 1 I I 1 II 30an 2i i l 1 kn Oiii2 ieliotr lliijl 1 l 1 eu v V 111 1 iptoa Schoon W O umioi 4 1 1 r ii in W Unuaiiik W Unger k W nJ ikllruim Amm titol K n oOinil nliipl laari W J U I llHllllll liuiino iluhUlielriuliUon uin Ion lioo ii ii Bi i r lie reicl nMm rkin I l lV iroiiiv UoVr o rlrllllo pr i70 r n 111 Umniimin iiui 1 1 Bi mil jestjriiLeii i ZILVEKEN AMarajUBlLBUM uiiii lin oi I i i l V llul mar ijn Jij nK liiLiI 10111 1 11 loii 11 irliolK fiiitniil Miw KOI II lifoT iil i ii ir uuo on il c iM i ilri irl J w h iii li iiliij n liili li l i iLUiucv ilnl lonr il Inwon V too I nil ireli I H Ivluomor on J li n ii i nl 1 lioUilUiloliil il U bn k n i tl anti i0 1ii iiliü Uii l ii ïor i oril lo 1 oor liiil Uir Hlerbii betuig k nnnvücnlill kiii i4iin a ii u biaiidwïCr dt omwonenden in vtrdtr aan alle dU bl het blussclicn van de 1 brand op 3 obr 1 liunnc mcdewfrKina hebben Waarschuwing Met blliUïchap u vin wij U Kennla van il g bjoru van o is o llt TCj en luije oruvliK Jobaiiuu J il van Gf nderLji deii brjvcn I pua Cor Piul karpaeher v u ol l BOLHUIS U Uirllnr naart l iB v rlinl n Olivier V K orlBlr at 10 nairleOliv v NoorUtr 6 llrt l roonuo blU fl B INBOEOEUERKOOPINOT Notaris H KLOOSIERBOER fcLoplk lil op DonKrdnfi 8 Maait 1945 v m 9 uur e L pl t Cal ttU in de Kolfbaan van den Htcr W v ilaaren publiek verkoopen om contant gtld Diverst meubilairt go lM n deels afkomstig Mn geevacu eerden oa 2 cnpeauds en 4 stoelen 4 mooie stocUn leuninnstccl keukentafels theeiafcls bloemnfeh haard kachel kdikant koekoekklok klok sit geh mitten glas en aardt werk cenlfl goud en Il 1V e r w e r k mma ikvaaijc bagagcdr i3er groot koniinen hok achierbind enz Alleen nette goederen kunnen worden ingebracht c p Dinsdag 6 Klaart Te bezichtigen Woensdag Maart van nam 2 5 uur j vruQDd voordeVrl dflg Eon werktt r met nuddagkoit HooiikaasIe O lvier van tNooitsiraat ioSchoonhoven Dm Ih Maait js hope onteyfll tdtfoudvrj O J V d tfery E C V d B ru Ko £cod al 1 kii Jarlse KrktTiTfriilStnK 10 Iit rdenUen Dji ill Ofl li U P mo en billeen Is de wenscli van hun dankbare kinderen COR OICK ir5vcld Maart 1945 Doordat dt dectrische stroom leverhig rog verder wordt ingi krompif wraarschmv nwllh erbij il onir verbrulkcr i dnt het t n ïtr ngiU varboden I watar voor andare doal alndan te gabruikan dan voordamentchBlIjkecon ïumpHa Dujnlalvoorhat vaa d Oveurcdlngcnïuticnstnna jistraft orden terwijl tevens het betrokken perceel geen water meer zal kunnen betrekken Tarstond ö vraogd eenboerenknecht otd kunnende melken en m alle boerenwttk bekend M Kaa eW We tz 75 Vli t Het bestuur der Diink watèrleiding De lif Gcmcerten ll KK l NAKI J avroao f Maart en uoMrsnurbcidar lulstmet aankomt nde loon goed kunnende melken tnm alleboereriwcrk bekend Huis en tul i be schlkb K Oudi i Moord e ht De Uuroeraci ster Poliliige ïagsdrager te Nobooiihoveu ouvraogn Nvtia Hulshouditor Pu Uettlid 3Ü 60 aar Adrea A Sicrk A 110 Haastrecht maikt bekend dat hlj ondersnand schri ven ontving van den Hoheren SS und Polizcifuhrer Heden werd geheet onverwacht p otaeling van om weggenomen onzelnnigu liefde Gtrrtl de Rtdttijlttictil n den ouderdom van 77 taar maai den T dp M n l n kl 1i kiiid t n Bergambacht 27 bebr 45 1 21S Voor spoedige Indiensttreding g vrcaod nalt Dtanttbode extern met kost Ich lan ie melden Veipl gtnrlcht Dlr Zi O Vn rhout Klootwijk Koes traat 80 bchoonboNe n atodt licrt aan Boor rtknechtl goed kunnende metken Adtei M HLO elman B42 Ouderkerk a d Notaria B J leÜInck te Scho nhoven zal op Don dcrdag H Maart 1M5 dts V m om 9 30 uur aan het stcrfUsnndenhccrr v Wvencn mndeHa enstraitno 33alda r inhctopcnbAirom contantgctd Verkoopen Meubelen en Huisraad De goederen zullen op vertoon vforJen verkocht zonder voorafgaande bezichtiging TftrBtond gswroafld een flinke Oofldleniïbod bij D de Groot In nianufn turen cm Oudukerk a d Ijssel Ir bladi xicli aan Een fl nke longen als b09r nknaeht 15 jaa oor kost en inwomnu Adrea A 95 Nieuw Ukkerland I et gebrek a inbnjidbtoiTinheeft er toe qeleld dat de bevolking willekeurig booinenen struiken in straten op wegen en pleinen verwijdertDere wljie van optreden vande bevolking Is niet toelaatbaar Met onmiddellijken ingang Isde Neder andache politic rol OELDttELCGGINOt MjiktUw bezit onjantastbaar door een zoroMddlge geldbelegging Er zijn thans neg zeer goede mogelijkheden Spreekuur diQclJjks van 1 2 uur Mr Dr S VAN DER 0ij hlandstiaat 53 Den Haag 3 la oueiireding zi nde peisonen moeten worden gcarris cecrd I Huravmcxicr Poi iIm A M MEUWKHHPiaHH t ilik varstelttaolitar bïïCft rlcll WOr lOO stop btei fii naaiwerk Tegen kost en vergoeding Omtrek chooiihoven Br no 1825 bur vdbUd Voor de = ccr vele blijken van medeleven tlldens de ziekte en de deelneming bl het overlijden onicr dierbare moeder bc luiwd grKitniwder en nts er AunlKle NllDBcrland betoord seggrnwiiallenhaiie l k dank Inzondtiheld een woord an dank aan dcnZrerl cl Heer Dr H f esc voori jn liefde oUc en ïorgvuldlge b handeling tl densde Ungdurlge ziekte a n haar bewewn H M blingurland l crgambaiht Maa rt 1945 AWHBI TI UaNÜ Langa dezen weg brengen wi on n oprechten dank aan allen m in het bijzonder aan Ad Korrs en de makkers uit bchoonhoven voor het mcde n n de Ualtle ter onic geliefde dochter en zuster Kl bewezen NjiiwDi ll r A A de WitVierden Maart 1945 iai r ii t WdkCJir boerengezin wil ach lijdelijk ontfarman over I van da 7 kinderan van aan fldtlardannicit gaitn Br aan A C M Ouwerkerk Zonnebloemstraat 71b Rdam tt i a fl ong n Iceftiid 15 I ook v bakkerij Tegen ko t Oiiitr tchoon hovtn H Alls Haven 63 Schoonho STAAT TER DEKKIMS Walda gavruagd voor 2 jonge hitten voor zoo spoedig mogelijk Van hetzeltdc adres boonanitakan t koop aongabodan VI BOVF Nw Lekkerland D Samojiad hond ganaamd Rudi Weldv gavraagcf oor twee ljarige paarden Ook af onderliik Gebr Rcljm Hoofdweg 35 Copellea dllsset Pracht wtt exemplaar Dekgeld r 25 Adres I de Bruin boekhandel C 171 Hoofdiiraat Bergimbacht Taritond gavraoBdl Een Boorendlenttboda nielki n g tn vcreUchte Adres 1 liak Jz Berkenw oude A 9 BonloKln Kmiiift ehool Toor openb gew Ift er oaderwUa te H booiilioT u Tc hoop aangeboden gin liliJderbox f27 50 Tcv na t raajdi bekwame in ndcomakrr Adres Gerrit de Groot Voorstraat 27 Lekketkerk M Un n tnd i a d i De aangifte van toelating met 1 April as tot de Ko L O school kan plaats hebben op OonderdaB H JMBWPt B in de Koning n Emmaacliool Mn Kortlandstraat 5 s middags van en a avonds van 30 7 aUP De kinderen moeten vóór 1 Apill 6 jaar oud zijn Nieuwe leerlingen voor de School voor ChrlttolIJk Volktondorwljo Ocf ambtccaar s o c li t in Schoonhoven of omgeving net koathuin met verdere veriorging Klein gezin Br m opg V piljs no 1815 bur v d bt kunnen worden ingesi hrcven Op Manndg 5 Moor V 4 5 en 6 7 u In htt schoolgebouw Oude Haven 36 D leerlingen moeten voor 1 Mti a i de leeftijd van 6 jaar bcielkthebben Het hoofd der school V de Kuiper Voor dv vele blljktfn van belongatelling ondervonden bij de heidtnklng van ome as arla K liBvf a l a ieflg Tiwljallebelang ellendcn hlerbtl h tell k dank J W lilom A M C Bloinv d Helden Nleuw oort No 89 Maati 45 B i a NBTNBI IE gcwend tflfst tt werken Zagzichgaame flt plaatst als noodhulp of als hulshoudsitr Adres te bevr bl den agent v d blad te Noordeloot no 31 flis ds persen ueer gaan draaien Kernen er uieer eeeKeni WMuahl u lnliehtl i in oiii nfian o r nl i la 1 Ii diukii n7 Ga ll dan nu di i adr ofl flUlSNAAISTRK Ta bevfagco bij den gent van dit GebP Dan oudsten lOIKHANDiL VOORSIRAAT ia LEKKERKfRK i DINSDAG 6 HAART 1945 No 9117 TWBB BLADZIJDEN SCHOONHOVENSCHE COURANT Telefoon 207 Ultflave S fa VV N van Nootcn Schoonhoven in testöii Tokio brnnclen oiilstonden Per 1 Ajril ia m Jajmn BtruUBtte SOving mnpaSBen en naar nii reeds wordt niedej 0 lveld met grnoledm k umige vliejjluijjfnhnekeii haarlmtri deRBiingHt ttsf enio itki mil g iifliekciHliijd Db bedoeling ii Amerikanen bereiken de RiJDa d l de prodiititiü i lil al Houhii tnnierk lyk opge zuil hnbheii genomen b overwej e of P SO en of metaleu keu er ook en pla vt jn m zyi hu ir Vn T ieincenteliui e kan men alle mlichtin f eii Vbrkiijgen Lckkerkerk Hot bamenwerkend ro Binnenkort nlenw Ruasisch offensief I i3iiij e vseküii geleden mhievdi wg i dezti jiliiiLU lat hut in lx hu liiciinj r gealheard ii fithoen Itt ligj en U BINNENLAND eenBameuknijpendebeiveKin tusH hen BOMBAHDEMENl OPEEN STAD schuolkinileron vt rïorgt tn eerst uit sluiten 1 gosilienken in natuia aanvaarddo neemt uu omdat er ook veel Maas en Hyn deze liiatsterivierovereen i 1 Hief tegen West Dmtsclilnnd te begin m uraanval tei ige malen keerden nen De inleiding tot dezo gi vechten vliegtuigen Unig oi k ztlfrt toen do onkosten 7yii o ik giften in gehl ann wasbetoffenmef van het anatetache rfddinga en blitefething mnatregelen De maiephaussee G ü vauTurt Waar bent V Id ünaBrDbrlrk ktitiiifu va raaakfln vap VNenffrdvu in pgavi vhii adr a PD VMU rTriiPt i i rt piirfrde fiinilll Itidrn of vrlandaD iiralU opaanomeiu uiirnt vermvld naordlir r vnndi ii aiinviasrr aüu TrocRftr ndrra nKiDMi M vrueR r verblUfplaal van d talvu leger hg Kleef lat inmildelBgevorderl i R i P w tn De aange senhroek w van hiei overgeplnatat naar iHtotXmten e Goldein De Jrontnlo nuile aUiaiUnmn met militaire doelen lellwe b UK aan den linn Amerikaansi he aanval volgde daarop i omvungiijk Heloanlil dooden loopt Gouden bruiloft VVoens la lu het gebied UI Duren en vooral deze wiurRcliyiilyk in de hnndeiiluo dat Monkn Johaiiu nne Verboom en laatsteaativai werdult evoord met eu Kaw n len in do dm n ien Lyntje van der Wouden inbtporUen geweldige maltrieele oveimadit Klke Het annlal dnkloozon ten gi votge van iamiiiekrmg hun gouden hiiweiiikafeest 2 h U lUrop aauMil werd voorafgegaan on l i g leid door reerf efonoentreerd artillenevuu eu hombardementt n door de o erweldi gende luchtniaolit die in dit gebied ope reert Niet in bet minst om debelan d e aanval is eer groot d brm 1 is nog küiugcz nd maai do GEEN FLAKMEEL IN T BROODl bruidegoiu is lo I uitste lijil timnkoeren Het voürhchtiDgsiiHiriaii viiiide voe de Modo doi r lo ty Isomstanilighideii L Dl LilEIÏ Kee aclK erdte8 yk Het IS geh eken dat bet meel dat gegeven lu gewone oiiKttBiidigheden Z H B IdS t i7oekt inlu htmgeii ntioiit de verhiyfploatH vnn xyn oom J F de Luier oud 112 jaar geëvacueerd van NiiMiwerkiik naai ieuviendijk N Br en vandaarnair rykedoelen daarvan brood te bakken herhaaldelyk ge veent want Verboom i als bakker met plakmeeli gemengd Dit voor het in de gobeele gemeente btikond VcnUr DuitSLbersin de rug hadden de Hyn overgangen en de groote ste Ion Duesal ilorf Keulen en Dut burg verdedigen zy opplakken van behangsel bestemde pro hewooit luj zitl 1 op veieenigingsge iht WPS een der opiuhteu der Gonm hem ebi ïich taal doch mede door het o ver wn ht duet bevat meestal voor de gezoiidheii bied llij dur aanvallera moesteo zy op nieuwe ecbadelyke bestanddeekii en is dusou gymnastif dingsraaldetltniede was geen bekenclheid aan het jubileum B DE kOMNti uit Üe dertu pa A Hailing A 18 Ouderkerk n d iJsail ztekt Johan en Dirk en Gerrit van VVylen geévucueerd uit üendereii bij Housden M d blEl NHOVI N thans m Ooui Hannes zooda hij in do Oukrkfrk ad Ilcsel Nesae A 251 vrnfli t vt rblylplaals van de familie V d Steeiihovöii uit Aalburg by lleus den Korie Steeg O 1 15 C KLIYirUKFR Kromme B 119 Oulerkerk ad IJstiel gymnastlok veiVtmging Knitht door stellingen terugtrekken die wederom geschikt voor brood Daarom worden Oefening penningmeestervandevroe eerst na zware verliezen in Ameriknan debakktra er togen gewaarsthuwd om gtre plaatselyke bakkerg eretniging Bihe handen kvtamên en stelling die de io r pitrlirulieien versirekte grnnd beaiuiirslid van de at leelmg der Lihe zeer attrk uiigebuit weid is de Erft atoflen door bun eigi n meel Ie mengen mie htaatrtparty en do By ondere Vry doch deze heelt nadediepe ponetJaties n te erl akkeu Het ver lier t nanbo willigi Lhu Isloriii Iiiwij leomlrekkent men ildgehjkK hew UI deling gene emil vïordt Bruid zoowel als brul legoni zyn altyd bereid gfweesl nmiehr BinueialsHi hun vermogen was tt helpen Nlenw Lckkerland VV aa rn hur p e Hl e e s t e r 1 ot waarni mond burge meester dezer gt nieenle ia hetioemd de iieer J C Koort vourbeen burgemee ter der gem Wolfaarla iyk Zeolan 1 Wacht ingesteld r is bieisteid die lies nat hts toe erbami leide velfdufhlallen diein deiaaUte etrnut B 48 Gtoul A lyd 1 ebben pi uitsgeha i De wacht be vci staat uit 40 man iedere nacht patroiiil 1 t heren tv ei ploegen ledervan Merman eeft De en hebben al succes kunnen boeken organger evangelist aange want reeds twee keer lyn personen ie Groot van aangehouden die zith luin eeua ander mans eigendom wilden vergrypen Het hulpioBlkantoona in het ver lx e i ut i i no olB lie iiiilnmnrgBiiiirrii voorliet ü ± M SO lie de reiken veel van haar belang verloren vfiarden ten y hot uilal utend uil ge De Duitscbe grenadiers hebljeü zich nu malen gi iien liestiiat Plakmeel i dik teruggetrokken in de puinhoopen van wyls vermengd met kwikzout om mm Keulen waar zy gesterkt dour de zen te doodeu met stollen diestbim laiiatieke geest van lie weinige benielweiking tegengaan en andere scha laagt inlichtingen omtrent vtrblyfplarits van 1 F C jrne isse gewoond hehhendo KoDirgstrunt 242 Opheusdtn De verblyfplaaiB vnn Teunia v d Pol Kleiberg Etthen N H en Piet V er toorn Lo eftotj W erkendam It gezocht dooiJt v LOON Kerk woners die in kei Iers en bunkers delyke bestandduelen als bijiunuaibo vertoe en zu h aan do stadsrand naat vasigeb ten hebben tegen de PLAATSELIJK NIEUWS kaaiiB be lornilooptn Verder noon waarts vertoont zuti viywel het e fde Ammerstol VNior g 11 s t Na reedd lal derelormeerde prediking bevordeid t hebben tuhl het bestuur vnn de Fvan van teil tvacbt ingcstc jaren de zicht houdt in dt gemeente iii beeld In het noor Ien van de stad Kro feld verdedigen zich nog Duilst herB at li ter indoibiast opgeworpen stellingen de athtergehleven gainizoenen van Mej JOH NNALANOMtEIlG ko mende uit Diisenn en yBOvacueerd by VV B de lung Uonrepaa 22 post Sthoonlioven vraagt verblyfplaatti van Aiphons Langt bel g afkomstig uit Diissen Wed r V DUnil N thans ver volg alleen iii demorgenuren voor het t f Meerkerk BSO verzoekt publiek opengestoll e5 wel v tn IWÜ Ke omlien tl verbyfplaaU 1 o i vnn i Hrnitiiian van lln imin Ifnoian lo Munrhen aiftdlmclienRheydt halbon geliaitié zich thans geróepeii ü daarhetVMBetgestanktenzioheenweg hoogde aaiidatht aan die aihei door de Amerikaanstho linies gevocb schenken Dienovereenkom Atig 1 tan De bedreiging vaii Duaaeldorf ia het als v organge vooüoupjg afgewend Nadat een poging steld den beer VV vau de Vmenkanen omoveideZuide Lopik die Zondag 11 Miiart nam lyksle van de drie Rijnbruggen de ttl 2 31 uur een nteidt nd wooid hoopt binnenletiekken was afgeslagen heb uit te jpreken etrai ht zal worden ben do DuitsoliersdedneKijnbrugi en bet Geformeerde gevoelen te ont van O traagKu van Uu men komende uit V mmeriuiüu A 27b SCHOONHOVEN GEMEENTEBEGROOTINQ De ge meontobigrotiling voor 11 44 is nu van den commiasariB der provincie uidHolland goedgekeurd terug ontvangen DIEFSTAL VAN KOLEN Uit een Btliint liggende ann de Kat en toe be tioorendfl aan do Uee iery op do Lek zyn in de nat ht van Vrijdag op Zetor iag ongeveer 60 H I Btukkolon weggeliiiald Keu politieonderzoek heelt uit geweren dat dn benianntnc van een 111iiuddela vertiokkon sleepboot zich zeer ver fioo lelyk aan dere diefstal at hul Jig heeft gomaakl RADIO FRAUDE De politie heeft proces vffrbaal o gemaakt tegen eon Btatlgem ot wegens moedwillige ver nieliug van ryltseigendoin en tiiefstal V an elec trist be energie door sftakkirg van een aansluiting op de radio een By informatie bleek ons dat de alle opgehlaieu Tueaohen Krefeld en wikkelen tegenover de schadelyke in uur Denulsbibliotheek isvo ir bet uit leenen vau boeken des ZaCerdai Bnnd dfl s van 2 30 4 uur om de 14 dagen öeldern hebben de Duitschers n Irouta vloed van het moderniame made door Ie tegemianv lKedttandiedegealheerde catediiaatie en huisbezoek geremd boeit Verder rr i Ziudwaarls vinden straal eve hten B bop Brutaal Terwyl een jUVU vmm f I iivjtni i vt viji roll vreemdeling die op eten lutgenieöt Slopend plaats in Tner In het gebeeleomstie den gebied isduBeenffllle slag gHftnde was by een lamilieli 1 aan tafel het waarhyjle Dnitsihers den aanvallers middagmaal gebruikte bemerkte hij Recuwijk Ien nadeele van et n ambtenaar der gemeente vv rd een fiets die onbebeeni voor bet gemecniehuia stond gestolen dat zyn lywiel hetwelk meteen kost bare vratbt heiaden tegen de woning was neeigezet weggenomen wer I Op springen en trachten den dader te d zware miUeri le vei liezen toebrengen Hel Westwaarts gerichte gedeol te het front a tn OoB Dnitscbland DISTRIBUTIENIEUWS A t = 1 I 1 ij 1 j achterhalen was KauwgeiioeKiiebeiuL OdJ v V l doch de dief maakte ich oo anol Oder van Knatrin tot uratenberg en tanga deNeiaae hy Guben Sorau en Gor litz vertoont nog holzelfde beeld hoe DE KAASBON De bonnen 832 kaas waarop in de provincies Noonl Holland on Utrecht dat de eigenaar van de if T 1 ander rywiel een formeel Holland Zuul Hol uit dl bels op et rliter olgiiigiiuie tiiHfttim Ten lollo WMJen activiteit sten wel de gevechten hier wel langj hand hêl karakter aannemen van voorbereiding ot een nieuw groot oflensief De grootste acliviteit leg Ien de iovjots f w aan den dag in Pommeren v lar zy de DuitachertonriankH dereer bardnekki ge en tanie tegenstand van dio zi de dwongen vertier terug te trokken zelfs slaagde tie rechthebbende er karretje met do daarop tarwe terug te krygeii doel ivnarin kleehiigHtuklcHii geborgtn waren waa vortwenen Do duif zetle de vliioht voort tot halve wogo het dorp waar hij door de politie wer 1 in uiflii i 7 =V rr rr T 1 T Vl gwekend Hy verklaardo dat honger ovIr T M I L l ni tol iluJdnnd Imil üelimolil overschrijden Van de spoorlyn by Kos zyn B spoorlyn by Kos lm door do bolsiewiaten Ooit in Oost Ptmi iiBren op do Tucheloreheide ïijn sluit van den General kommissar tilr extra ter hesdnkking werd gestelti de sovjets veitler noordwaarts door Viiwaltuiig uu l Juslu is tlo heer B VV en de kringen Bodegraven Woerden atüoten DftDiiitsdhe togonaanvullen 111 1 Acket wellioudor en algemeen ver Ridderkerk en Sp koni8B wiar eerï deze gebieden dio vooriiamelyk op de tegen woordiger van don hurgomeeator extrabon voor 125 of 250 gram suiker uitgerekte Üaiiken van den vijand ge van Gouda met ingang van IfiFebr be weid aangewezen richt zyn zyn zeer effectvol De aoms noemd tot burgoraeeBler dor gemeente UITHEIKINUNOODKAAHTEN slechts met tien of minder grenadierr ti n i i ondernfimen tegennanvallen breugor den vyaiid zware verhezen tne In Oost Pruisen en Kurland vindon de gevech ton nog in dezelfde sectoren van dehut geleverd zullen niet worden aange Labondên w diötributickriugen waar 1 een kt f naast de oibcieol geldig verklaatde bonnon extra bonnen zijn aan gowtron voor suiker jam of stroop Dit laatste bslreft de diatribulieknn gen Gouda Gorknm Alblasserdam Öiiedrecht Mnaialuie Dordrecht Ca pelle II d IJsHcl Nieuwpoort Har dinxvtld Leerdam Meerkerk en tra Gouda Itui gemeeater By be Vianeu waar 350 gram j im of atioop ptaalpelyke leider der radio ceulrnle teer tot yn apyt tot deze maatregel moest overgaan daar de uitzendingen door tilt misbruik ongeuielbnar wer tien gemnakt zoodat eon uaarschu wing aan diegenen dio trachten 1an dealien te luisteren ntiodznkelgk was GEVONDEN ten half pond suiker Gouda in de vacatuie van den heer de provincies Ntmcd Holland 1 w Zuid Holland en Utreiht zullen de een zilv ren kiiiilerringatj xea zilver Lopik Hulp aan stadajeugd dislnbuliedienateB 01 nader aan te boni een groene gebreide kinderwant Heteerstetransportvanimnderbodeel kondigen dagen doch vóór 31 Maart een witte alpino eet bruine kinder tie kinderljPB uit Uotteidiim arriveerde noodkaarttn vierde serie uitreiken muls een huissloulel een ring mot te weken plaats FINLAND IN OORLOG MET DUITSOHLAND In tlo Finidie hoofdslal Hel inki IS Zaterdag hekend gemaakt dat Fin land ziih thans formeel met Dmtsch iiateitlagnaiht m deie Kemoente Ala By het afhalen deicr bescheiden moet slmitels men de smalle gezichljea en de uitge de rechthebbende of zijn gemaihtigdo toorde lichaampjes van de kleuters iet de mwisaelingshon 3A of 3B van tie PREDiKBEURTFN kan men maar lot 5én 1 oncluaia komen derde noodkaart inleveren Ij J i i a t nze bevolking redt de kinderen van Zy die tydehjk builan hun wotm HERV EVANG Ammerstol Don i ft 8olute ondergang Wel is waar gemeente verblyf houden luogen de dordng 8 Maart 2 11 dhr De Kedelyk lanii in Btaat van oorlog bevin 11 Ook f l inderen van de heter nieuwe noodkaarten alhalen by tie l iii v Ouderktrkail IJsBol Hl stontl Öfioedi Arabië heetl DuilHchland do ö l sorden uit onzo statiën dot h do dislnhutiedienstin huntgdelyke woonvoor bet gowa oorli verklaar kinderen dei onder toezicht vnn lie Itot gemeente ook al heeft omwiseehng van GEUEF GEM Oudcwater Woeiii terdam8 ho kmderpohlie c j Voogdij de tweed distributieHiamkaart nog dai 7 Maart 180 u ds v t Hoogt BOMBARDEMENT OP JAPAN lV li O wiiri AiiierikMil lioelt men niet met imest en vre in evenwel lekeninu nioile t linmlen dat CHII OBIIBF KEIIK Nieuwpoort l w V I lietmnlMjhoorlijke de nieuwe knnrten leihu gelilig znn Uiiiiileril K 8 Mnarl II SI en 2 uiiril Sa i olUh I 1 n I J afiloende getb nigJe kinderen die in de ili lribiili krln waar nf t n De Irootv Meerkerk Bld lond voorpanjciie hoofilslod uitgevoerd wu rb zirh volkomen aan hun nieuwe om uitgegeven het gewae raad naar hier wordea ge onden be niet plaats gevonden Men dient er van Utredit lluwelykHboventiging