Schoonhovensche Courant, vrijdag 9 maart 1945

ViniDAQ 9 MAART 1949 77 JAARCSANa il ll in l N OONHOVENSCHE COURANT lyke mKchtgrootehonmieifwerpera verschillende doelen in Üuitiohlanti aan gevallen Do zwaarst getrofTen stetlon zyn Chemnitz Hamburg en Gctsen kirt hen laag vliegende Amerikaan B he machines vielen doelen langs ite middenloop van de Ht n aan s Nitchtd heeft de Fngelaohe luchtniiu htjtlnHtHen In West Zuid en midiltlen Duitsih lan I aangevallen waaron Ier wedert m henifiltz De Ihntiche hichtverdedi ging schoot S 2 vheKtuigsn nieorendoels viermotonge boiiiiiioiiwerners neer De Duitsche hit htiaflght heeft een grool gehied van de V nf eUche eilantlen op verrassende wy iiangevaUeu Fr wor Ion op de vt rathiUou lo doelen goede homliardeitringBroBultaten waar gdiomtm Onderwig solmten de Duitet he vimittuueii verachei leiio Anglo Amerikaansche mnc hines neer MANNBRHBIU ZIEK In de Fiutiihi hm flHtiid HolHinkl ia bekend gemaakt dat de prewidt ut der republiek maarschalk Mannerheim wegens ziekte zyn aml beiigheden niet kan waarneiiion In de Duitnche pers w irilt erop geweien dal het hier vorinoelelyk een ziekte om politi ke redenen betreft Mun veronderstelt dat tilt het voorspel = = i ï i goHo owHOVENscHB oonRAtn p g a UUKCiLKLIJKb SFAND llommekn BI I A van llouwelm on 6 1 Klop 27 eüitgeuoolo v nJ V Ïielenian M aiolonian f J M l ielenian 2 j P Donk HJ woduwnoarvanA Bougen K Heemo kerk 80 1 J Vernooij 8 w A Kooiman 42j eohlgenootajan A van llarlm Qoaderak Geboren Jan jo il van I van Hork on K A H Bo Adnaua d n O do Koning en A de Oranf Coenrnad OernrduB Maria t v M Miit 0 on A W Mulder Helena dr v J V Uooijonenl Badder Ondertrouwd 11 A Verbreo en J Nobel O iMjnwacbter n 8t Lckkctkerk Geboren MinnuB t van A LiglliutenC Hendriks Corrj HaHtiiantie d an C Blomnierfl en A Mud Ie Getrouwd W Flior Z2 lo htreefkerklonL van Zoe t 1 1 Over lolon K Itio t 85 I weluivevanJ lohonk K Lodder 78 J echtgenoot BlMkcnigrMf Ucixiren Kr lonk Dirk e vu 1 Korf kor n O an Dam Cornelift d vivn C ten Boer n C A do Uii jler Albert ïMi O de Vnee on M lloele Nellio AIrdo d v n A H Slemurdin en E A V d Ilce Overleden A Mid delkoop 6G J weduwe van 1 Bni ker O uon 66 j eiilitgonoot van M Cok aUHCndani Oehuren AdrjaJiii vanH KlüpeuM deUniin Jannn d van W hoeve en VV Boa Mariuus Hendriknï z MinJ van Noordeunen en W van den Boig Jaspert van Blob en T Koreiaar Ah d van O Hougendourn en O ü van Oord On derlrouwd G do Bintar as i eu T van Harten 32j I A doQrool 22j en A Beuiel on 27 J Getrouwd K do Kmjler 25 on M Uuitenb rg 2ij J A doOroot22i en A lieusekoni 27j Overleden W v etten 27l T van BINNENLAND WEGVERVOER VOEDSELVOOR ZIENINQ IVueiude bet goederen vervoer over de weg to stunuleereo en de best fukbare wogv ei voerijipai iteit in eerste lo tnnUe V M r de offlcjoi Ie voedselvooTziemngBttansporten in e organiueerd veiband te gebunken is tipgericlit de Organisatie wegvervoer voedselvoorziening O W V Den Haag zwaar geteisterd Dag van rampspoed voor duizenden Dertigdaizend dakloozen Zator lag 1 Maart zal vooriedereu e derlander die hem lu dèn ff aag meege maakt heeft tot hot einde van i n loven onvergetelyk hly ven aldus vangt een verslag van het ANP aan ovei do grootste ram die Dan aag I m Ib men schenlmiigecnRgetrofTen heeft Ueeds moer dan een wook verschonen dag aan dag i golst hejaditbommen werpers btivon ie tttad en wierpen schynbiuii th ulloos htiiumen op de uouftykeji Mfnig rustig hnrger hetlt er iju leven by verloren 1 u de ochtend van S Maart tegen at ht uur beginnen eeusklapa ilo uronoste loeien en spie hg daarna weorklinltt het g tuen van de eerste v lie tuigen Fn tlaarnJlin een mophou 1 tywe reoka b tmmslag na boinmslag Dilm lal is het geen doelloos bomhardetren m lar wel gericht werpen vun bommen Debnind weer komt in nc ie daar waareen re is aciitige rookwtdk Ie pi uitsdo onhcils aauwyst dan htiuden ineens tie bomin slHgon op Hat aigiiaal veilig idyfl echter uit want we lerom k mien eska derrtjachtbomiuon werpers opdagen op nieiMV volgen ontpiolïnigpii DestraJende zon wordt meer en moer door rook en walm verduisterd Van alle wind streken sclujuen zo aan te koruen De bevolking verkeert in do tlsani Ht want er zyn sloclits wemig veilige schuilkel dersiii Den Haag Wederom schynt de rust terug te koeien De eMkudcis achtbumiuen werperH sthynen ie zwenken Is tie aanval over Sommigen wngen zich weor op straat maar nog steeds laat het signaal veilig op zuh wfichten Wederom een gonzen m de lucht maar thans een antler gelmtl Het ia hot zware geronk van nioei motonge machines en tiuar begint het al Allereerst het ze nuwflloopend alaccalogelutd van de luchtdi elartillei ie en daarna eeriea hominBlagen Ze zyn niet meer te tollen De aartlo trilt Uehouwen on geheele huiaenblokkm storten Is kiiurtenhui zen itienii Weer an lore beginnen te branden on ataan weldra lu lichte laaie Het vuur wortt nog aangewakkerd door do wiud die uit de richtingvan Scheveuingenoverdeatadviaait Steeds meer buizen worden ttoor de vlammen gegrepen en weldra zyn gro ito oppervlakten in ó6n vuurzee herhthapen Fn nog voor iemand leta kun tloon nog vóór het gevaar geweken is en terwi 1 de bevolking nog steeds in haar schuil ijlaatien moet vorblyven heeft t vuur m verst hillonde straten dusdanig om zit h heeugogrepon dat alle liutp te laat komt Van hetgeen tie bev j k ng in Aam uren te doorstaan hoeft gehad kan hy die er ztjoals ik zelf by is geweest slechlB een ktoin gedeelte overzien Ik lub na inelyk rIh myu geheugen me mat be driegt van de vele honderden tlooden miRschien 25 of ÖO gezien Ik iag hoe uit het Botlilehenigebouw voor kraam vrouwen menaihen de straat oprendtn Ik zag hoe verpleegsters tie üoo juist gehortu zuigelingen naar buiten droe gen en ik zag lioe iedereen aanpakte eu met alloen hier doch overal waar ik kwam zag ik hoe uit deze gemeonschappolyk doorlei fdo rattislrnfo een kauieraadit hup ontstond De burger bevolking politiebeambten tie lucht beachenningadienst de branilweer en leden van de Duitsche weermacht Terstond ftcvraofidt TenRinke Boerenarbeider offlinke Boereohncclit bestkunnende melden en met boerenwerk bekend Wed W Gvan Vliet liontcpas 16 bl Schoonhoven A Met dank aan Qod en K groote blljdichap ge ven wl kcnnii van de voorspoedige geboorte van een Zoon PhtHppni JaD Wouter D en Mevr de Bruijn Wlllige Langerak 3 Maart 15 r P rjtHi 28 Februari 1945 hebben wlj Ttmm nH SUIHAM Hekendorp 29 LanqgfUtCg wctde Kerkwe g ü f T ór Den 9en Maart a hopen onze QcUeide Ouders Behuwd huwden Cïrootoudera D van Aaperen Ij van Aapereo bemmen hun 40 rlgt Eclitv rMn g n t hdd oKin D t Ood M noa v L n mogeu ipu n J w i b Hun dinkbii Kinderen Bdiuwil en Kleinkinderen OIcMtn Nleuwke k M ri 19 OftvraaAd tegen 15 Maart hen B icreaarbelder of Knecht of beide J Hoogendoorn Middelweg E 31 Moordrecht Bsa als HulafanudBlcr nette eenv Juffrouw 50 j In Schoonhoven of omg Ook genegen boerdetiiwcrk te verrichten Adrts Me C Mulder Wal H Schoonhoven Uz Kei Hutsboudatcrmet een kind PG Tevens b a Boerenknecht leefilid 15 Tl bevr bq A de Vaal Agent Schoonh Crt Dorp Loplk B i b een Boerenknecht goed kunnende melken en met alle voorkomende werkzaamheden bekend Adres W G van Middelkoop no 9ii Oud Alblas Heden Is van ons hiengt gaan onre lieve zorgiame Moeder Behuwd en Overgrootmoeder l lrb e de i ro t Wed V D W Mae KanllSI in den ouderdom van 84 aar Uil Jül n Noordergreaf O Noofdeiat f M cD nl l Bergambacht 1 Maart IS Ukdijk A M De t r iil bentelllno h eH pint grhtd Op M nd g 3 Me tt BUdl Elch ni Flinke Dienitboda 23 op boerderij Liefst Geref Oem of N H genegen te lecren melken Br no 119 bur Goudache Courant Gouda BALANS VAN DE OORLOG B t a nette R K juffrouw v nasilen ctoppen verstel lenen breiwerk Omgeving Nleuwerkerk Gapelle a d 1 of Rotterdam Tegen kost en Inwoning I Stam Oeurdes p a wed Dui n Voorburgstr 146a Rotterdam Noord I Heden nam de Heere tot onie diepe droefheid na een kortstondig lijden nog onverwachts van onte zl de weg ons innig geliefd Zootit e Broertje Klcinwon Zwager Oom en Neef c Teanla Pleter In den leeftijd van 9 aar en 9 maanden De diepbedtoetden P Veielul M Veiiluli n Lomwel F van Btuchen Veillult I v nBrucheiD en Kinderen MC VertluU A O Vetilule o Veiioofde L P Veieluli A N VeMlui Meerkerk 28 Febr 1945 IZ uwcndl k B ec De i i debB lllng heeft pU U nehed OP M Bd 3 b NKBEIUlOIKO Voor de vele blltken van medeleven betoond bl het overll den van onzen geliefden Vader BehuwdGroot en Overgrootvader den Heer BartholomcHS K lp il het on vergund langs dcten weg onsen hartelllken dank te betuigen In t bljion der aan Dr C G A von Llndern en Zuster Molenaar Namen allen E KLIP Krimpen ad Uk Fcbr 1945 D otpiii 26 Voor de vele blt ken van belangstelling ondervonden bl het overlijden van onre lieve Moeder IJehuwdGroot en Overgrootmoeder Wed A de Hoop V d Heuvel betuloen wit U Ungs deten wefl onien bartelljken dank O SCHEPDe Hoop O SCHEP Ooudriaan 2 Maart 1945 B 1 a bcichaafde Dleaitbode of hulp In de huishouding 28 voor dag of d en d Schoonhoven of omg Br onder no 1835 aan het bur v d blad Net burgeroMisIe zag zich gaar ne geplaatst in klein geiln als hulp In de hullb voor dag en n liefst Loptk of omgevlng Adres A de Vaal Loplk dorp B s a nette Hnlsboudater P G llef t bij man alleen of met zoon Adr me B v Krimpen Molendijk 74 Krimpen ad Lek Ta ruit anngabedon een wlag mnt bakloading voor o bordan an 3 kop mat SChotals Te bevragen Gvd Vllca Kleine straat 190 Ammeistol Le lu Macblncachrljven aanftebodan met gebruik van machine en leerboeken en lesmateriaal K v Zonneveld Gepen leeraarexaminator der Gcm Centrale School voor Machlaeschr te Den Haag Polsbroek 139 Varlorani Ean gummlLn o rs lleslengte tusschen Schlnkelbrug tot Zuldbuurt Tegen belooning t b z bl I L Blom Tentweg E 71 Stolwljk Varlarani Een lederen Da matwnnt met bruin lamsbont gaande van Bergambacht vla Schoonhoven naar E plk Tegen belooning terug te bez E 58 Bergambacht Uit voorrond laverboari KMIKERDOOD voor uw vruchtbooman an KLEURSTOFFfill voor wtniarbeipultlng aid BobevelendNadB VOS PI en Ion iloklebealrUdlnginiKMelen on iproolmoeh net A 100 Qroot Ammtri Varlorani 1 paar donkerbruine Hnndtchoanan wild leer Tegen goede baloonlng terug te bez Niekerk Albr Balillngar 28 Schoont SPÜtU I Oorlogslachtoffers v d tweede maal dakloos vragen lalera n of bnb goed v pasgeboren kind Aanbiedingen N I Hovettad Koctedljk 26 Schoenhovan Hoofdredmcioui TRITTEN to Scboonhavoii VarentwooidolUk voor de ail rt nUa M 5LOB M SchoonhoTon Ultgovar S ft W N kn Noaion ilavcB 39 ehoMihovon Kangotal 2219 P 1401 Trr TsC 5v i T t fé j l r itSki DINSDAG 6 MAART19 K2215 M VANDTBlKSNINa WMRBOaaT Dt KWAUTBIT tt V POLAK é scmrARZ s ESSKSOSFABRIEKSN LeveHnt aluKcnd wn vertcerKande inauetrteent P O 0 kain M Noord gtaar 8 1 eihtgenoote van VV Boos J Wouden 77j J G van t uwuk ü Streefkerk Ueboron Arie lau P van Biniren en J Stuurman Oeorgo Ane J van A de Leeuw en 1 Oellerblom Nelly d van H Sr hip per en K M van don Oever Bedankt u d l m n ich Ug n n yoltrttfar ni l kin b ich rm n m r dat m n l Q n bom ch rv o d kking kan jEoakcfi Waddlniveen Geboren Calliarlnn Maria d van P O do Joode on N v 1 Berg Cirolu Williolmu Morin d v W sloenlandeuM J H Frbin Aarl I vauA UilgoriionW H Noorlandor HeinriUWlllielni van H W Bilnklt en 1 van den Borg Neelljo Hegina d vau W lo B i en C G Bloolweg 1 ombert VVlllora I van O Los en K Veuthoor W Jan ugio d van J van Wiingoarden en B 8clieut alor Maatton v n O H n Volde en T t ammeraat Overleden A P wanen burg 11 A do Bruin 2 J l de Horde 10 1 G de Knogt erh g van A van lloff 7Sj ga o Pauk 76 M J K 11e mgh ecbtg vanM J P 1bou en n8 OEI ATlN I KEBI lNpEW Door particulier te huur OevrnoBdf E Btuk o Wellond in de omg van Schoonhoven fjr onder no 1615 Bureau van dit Blad UonluKln l miiiaacüool oor opunb gew Iftfar onderwUa te Schoonfto en Gavroogd o voor 2 pinken A MacdanièlH 136 Gouderak De aangifte van toelating met 1 April as tot de Koningin Emmaehool kan plaat hebben op DonderdllV mT Koning n Emm school an Kortlandstraat 5 mlddaQi van S8 a en a avonds van 30 7 n De kinderen moeten vóór 1 April 6 aar oud it n Boonanttaken ts koop P I de Groot Lange Welstraat 3 Schoonhoven Baiangpilka modadseiino t i aanzien Mn da pnotaardappaian pagaiina IMS koDpgavrangdi Iak kenbossan Spnnan bOiian Ag ntW de Hertog Kerkweg 72 Ouderk a d l sael d t d PVa v n Utrecht et n volfl nde bekcpd w ait ai rv o Krr ï r tsrBr S ïr Te koop qovraogdi EnaaJKbo Foxtarrlar Brle cn aan R van Zanten Agent Sch Crt Stolwljk uit Prlejlatid belUg heeft weten ie l gfl ci Utrecht er nu vwt Ml v n de 80 poot irdappel handels re o lo de provincie utrecni et dtljeuoen m t u rf u t a4t poot rdeppeUn uit Z HoU nd Oavraogdi 1 Hactarn ftouwland of Land dat geschikt s om te scheuren om voor ge menlilke rekening met aardappelen en groenten te betelen Adres Gerrlt de Groot Handd in Manden en Rlettn Stoelen annex Hoerende Goe deren Voorscr 27 Ukkerkerk SllJn t n v g l S nl uw erkende h nd l ren f Tkw ntuV 7uppeleti heeft o gewe n n voor on tre k3h l W r i I JAC BROKKINO 173CCO kg r DB VIPR OEMEENTBN 80 000 kg il TH RUWEN 50 000 kg 1 luUen worden af voorli Oavrangdt Hnrmontkn Pianoklavier kleine maat Me C van Vliet Koestr 34 Schoonhoven oplg beneden de 30 ere a pooWafl PP JACBMIIHIHa 3 HOUT DISTRI BUTIE De Burgemeester van hohoonboven maakt bekend dat een commls slevoor de houtdistributie ten behoeve van de Ingezetenen tot nader bericht elkan Naandagnamlddag te beginnen S Maart vUtIng mal hooden ten kantore van den dienst van gemeentewerken Koeatr 114 D BofgeiDMfter A H Nlaa Ukiila H Tar ovornomoi HOND Haven 18 Sch oonhoven Ta koopi KookkachelM ign vuurdiivaltje In floeden staat Prijs f 25 Wendell Ouda Singel 144b Schoonhoven OPROEPING Al degenen die let te vorderen hebben van verschuldigd zijn aan of die led onder zich hebben hieronder mede begrepen borgtochten betrekkelijk de nalatenschap van Een Landbouwer loaktaan gaoci Orgol of Ptono Aanbiedingen metomBchrlJvlng aan Joh Groeneveld Koestt 70 Schoonhoven pootujan Hadan nog te bestellen bljV DePatei Hoogendtjk B 90 Bergambacht bij Den Hem m M HalUi4 r K uJslaal laatst gewoond hebbend te Purlugaal voorheen t AlbUlserdam overleden te Poortu gaal den 21 januari 1945 worden verzocht daarvan vóór den 1 April opgave of betaling afgifte of kennisgeving tt doen ten kantore van den NoUrls P A van Buuren te Alblasaerdam KBNMSOEVINO lat railing anngabodan een fiinke fongantkrulwagan voor een konl n Vlaamache reus of Rijnlandet voedster D v d Wouden Lange Stoep 19 Lekkerkerk Te koop tavTaaftdi Een goed onderhouden MB5TSCII0UW laadvermogen en prijsopgaaf aan P Hoogandoorn Dorpsstraat 58 Gouderak Tc koop gcvraagdi QlBEcn Vilrlnci Oabakkavtcn Olaien Toonbanken Aanbiedingen Kantoorboek hai elPa Wouter de Gruljter Lopikerstr 36 Schoonhoven Ta koop gavraogdi Koffiemolen gebruikt Riekof Meatvork 4 3 of 6tards Weegschaal of Huishoudbascule weegverm 5 10 of 20 kg enkele Ramen metof zonder glas Adres G ïPruljt Ol van Noortpleln 46 Schoonhoven Da kerkvoogden der Ned Hetv Gemeente te Schoonhoven dealen mede dat de laatste stukken der OblUatlclecnlng van 31 December 1931 xullcn wordan afgcloat Rente za worden vergoed tot 1 April 1945 terwijl de gelden voor zoover deze voor 10 Maart niet reeds zl n thuis bezorgd beschikbaar liggen bij den Kerkvoogd Pennlngmecstar de heer 1 van der Endc Scheep maker shaven 6 Hugo Scheer Voorz A Meijer Sect Oevraatdi Haardkachel of Kooh bacbcl Brieven met prijs aan G Boon WoUefoppenweg 9 Zevenhulien SEIZOEN AANBIEOINBl Ta koop gevraaftdi Een paai Damciacboancn met ateunzolen maat 39 Wander Graafland C 3 Qroot Ammers Te koop evr i Kolen lornnla met goede oven elcctr FornulaenHaardkachel alles moet in goede staat aljn A Opichoor l s seldijk 82 Krimpen a d ll scl 1 500 hellilim Appel I u m Ke i In irl lOOOpyrim enilruh Appi Prulmext 100 hc ii tiam Appel Piulm Keri eni 300tlrulkHir lnaoien bOOK enienb 10000 iwce ilrulk K uliUuen In ellel tOO0i rehelh K u b 200raoJ ld 5000 iw reede Benen 3000 wille ld 3OOO1W iwerlaB 2000 Jip wljnbei 300 iw Lelperi t Ptulm Appel Afar k 1000 c P i ken truth n Ie lood 8000 ilruhioien SOOOklimr Inirt 2000 iw Rheddroni Aiel e 1 ellehl SOO Klre IC XeriCulitb ook kleine 350 entre Ser n en In 11 kleufen 10000 mooie Llguiler voor hegbopl SOOO Koit e Va ie alenlen erder elte iDorlan Heoilei Laenboomon eni C TanDam Zaadhandel t Lekkerkerk maakt hierbij aan zijn klanten die nog geenbestelde zaden ontvangen hebben bekend dat hlj tot zijn spijtvoorloapig gaan ladcnleTcran ban wegens tekorten geen nieuwe voorraad kankrtjgen C v pAM Schuagt Lekkerkerk Bestelt bf vraagt even prijzen bij onze agenten B J Albers RlngdljklS Nieuwerk a dljsset H A Kouwenberg Voorstr 98 Lekkerkerk C VAN VLIET iMflikwaakaryeN TulaarcliHadttar Kweekerljen Hcigambacht en Beikenwoudc esten luwt aan de Oostzee Ishniftn hflBoiiiietiannva UU hebben dn K Llli6ar l n nDiiitHi hex dtialloriiiinst r liierVuj ethlerdö nadruk irikananwelUwaarhuii n uvvi een ftreod front ta herei tït tinlijkt doch de operatieve lm WentKlijWöleKcrvoiirdo Rijii hiHii mot bel b 11 kunnen vol ipiq It la erin K h K l or hot uig Bterka brUBKanhuofdotl r p de van da B n K a Urw na r i OoatBr t b iii Hn en dill wel in t m davoerln et twiir iiuiti na en iini Ier nriiNll o v rlieïcm aan gevaut t iieii te union Hit l ner is nu f read muit de fllfig om lie v rdt inging van de Kyii en dn ctnj t voor da o erlangen he de geallieerden on etwijfel 1 ZuIUiu trachten te fot Leuren TusBchen Keulen en de Nederland che ktrens be puien Aa gevechten iirh thans voornamelijk tot po inRen dar RealWeerden om de DuitHCho btURffeu hoi tdon m te drukken Het brugRenhoofd voor wezal wordt an drie igden aanKevaüen wuaibij de Anienkaneii Blechta an één ii ile geringe terreinwinnl Vnn don behalen nadat de Duitiit licrs het plaat u Hein beig oiitniinid hadileii In Keuleci waar degeulliier den inniiddeli ook de Rijn beieikt hebben bieden üuitHche troepen noginankel f wykeo laii de tinnen stad venot Verder Zuidelijk trachten degeallieerdeii ten groote tangbewfetjing uii te voeren om de troepen op d Weatelyke oevor tuaschen Bonn en Kotilem iii te aluiten Nu de apitttcn van da tang bijna de Ryn bereikt hobheii voeren Je Duit hers ook hipr pwi aeer Ke lfiagde terugtocht niuir da Oostuf ver uit Feu nnel prukken van de Amerikanen kon on tankfiHen rniillo penetratie voorkomen wor len Op leoviTigo iectoren van het W lelgke troiit is onilanks fel 3 ge e liU n in hetg biad ftn Tiier geen n enienswaitr li e Dilzeiidu geldt voor het grooli le ge Itelte van liet Ooateiyk front heliahed Nuoi Ulyke vleugel waardebulsiüwisten ifiterko druk uitoefenen in de lichting vnn lit btedi nerllaf en de PommerBche bochten l g Cainmin de Oostzee Uehhen bereikt InCnmminayn nog struat gevechten gaande len Zuiden en ten Oosten van Stettm woeden aeer zware ge echlen togen massale Sovjet aritallen lu de sector van Frankforl en Ku lrin aan de niid denloop van do O Ier dus hebben de bokjewit ten aanvallen geopend tegen de lu de doof de Duitechera bezet geijoiiden doch van huil landverbindingen atgexneden gebieden langsde Ooat7oe dufl m Pommeren West Pruisen Oost Prui Ben en Koerland worden teer zware eist hen gesleld aan de Ouitsi he troepen Meteendikwi ladngenlange mapnDnif g tot de grens van hun atru l vaardigheid hüleltoii de grenadiers hier telken weereen boUje wintiache doorbraakpoging doen eenfrontnlwaaiival ineenstorten en wyien voortdurendeatonngHHauval len af Fvenals de verdediger van de aftiK nuv egen over de Ryn in het Westen die Htaud liotiden tegen een macUt zoo massaal als zelden op een slagveht ia veracht nen strijden do soldaten in do atneul iten gebieden langfl de Oostzee tezamen niet manac hippen van de Volkasturui lelterlyk tot den taatsten man Il het algemeen get proken kan oen b dans waar vnn dan ook eerst opgemaakt worden by bet afsluiten van een duidelyk omlynde periode Van Ie we reldoorlog die thaua nog woedt zou dat kunnen ge beuren zoodra de vrede geteekend is doch ook thans IS in het verloop van de krygsvernchtingen het ein de van een periode een rustpunt aangebroken en het kau dus Duttig zyn een luBschentydscbe balans op teiaakv Om een volkomen zuiver miicht te verkry en is ijet weliswaar noodig over veel meer gegevens te be schikken dan thans biniieu het bereik ligt en vau den niet militairen en niet regeerende best houwer dMJ In grove trekken zal het uingeJyk zijn iets vasi t tellen over de beieikto retuillaten en ile ekoeB terde verwni Ijtingen der beide strydende pari fn Vooraf dient te gaan een omschryving vandemylpaal die au bereikt ia Kort gezegd ia dit het afsluiten van alle voorbereidende gevechten van hoe groote omvang die ook geweest zijn en liet hegin van de Voorbereidingen voor de beslissende slag Volgens Diiitsihe verwaohtingen zullen deze voorbereidiu gen niet al te lange tyd lu heslHg nemen en zal dus die groote woedende slag binnenkort ontbranden Daarvoor vinden we do partuon beide m sterke po Bities dat wil zeggen do bülsjtmisleu on de Wea tersihe jgeallieerden hebben het voordeel van een mot onaanzionlyke overmacht ia menscheii en materiaal dus ook in de lucht doch moeten dit alles ttanvoeren over lange routes t r zee of te land of dikwyis beide Duitachland stelt diartegeiiover do kvvaliteit ala nivello rin vau de grootere quanliteit van den tegenatandor en de gemakkelyko leutiale positie van hot achterlan 1 tun 0 riilite van alle fronten Behalve zyn grootere geveclitswaarde he schikt de Duitsche soldatt Of k over euu fanatieke geest Hy verdedigt in de latterlykazin zyn vailerland terwyidegeallioerden ver van hiiisin een vyan delyk land moeten binnendringen Van het al of niet verder binnendringen in Duitsohland door de bols jewiaten Engelacheii en Aniorikauen hangt nu het verdere verloop van dogo chie 1 uib van Europa af lu het Weston hebben A gealiioerdau overeen breed front de Ilyn bereikt en stroomafwaarts van Keuion resten don Duitschors nog aloi hts eenige 1 ruggenhoofdun op do Weatelyke oever ZooaU reeds vroeger ib opgomeiktucbynen Viai ulioweren Montgomery de Kyn als uitgangsstelling v lui de beslis sendu slag gokozeii te hebben In hot Oosten is hel do Oder mot de yrivier do Nei88e diealsspringphnk voor de boifjewinten zoo wol a s voor veidttdiginKstiiiie der Diiitscliera dunt Hoewol do Duitschors O iBtetyk van deze ri VI ren nog over vry omvangrykogebie Ion be hikken kunnen deie hezwiiErlyk tot het voorterrein van deze grens geiekend worden Hetzyn naniftlyk do van hun verbindingen over land afgesneden provincies Ponime rtn en Weat Pruiien Ooit Fruisen en Knrland die Uitgave S W N VAN NOOTEN SCHOONHOVEN In Slowakye woeden e eeena zeer hevige aiwergeveihten tegen een nieuwe Hiiasische aanval Vooral iiahij S t mnilz leden de aan allera z er bloedige verhezen U hun oprukken m Wp tel jlte en Noorilwewtelukeriohting Na dagenlange atry 1 hfbben de DuitH hers de plaats zelfüulrniml do h een verder oprukken van de iian vallen kon do tr de Duit tie artillerie voorkomen worden Na herliaal Ui heotormiiig van de heuvelstellingen weiden de HovjetH lu do dalen tertiggOAOr pen O khyAltHoh ver lor N mrdelijk hebhou le Mti jet8tpn koste van xwiire verüpziui eenige terrein winst behaald De atrQd In het Verre Ooaten Op Iuro SJtma het eiland m de Vulkaattgroep waarop de Am rikaanMc he mariniers hijnadrle weken geladen landingen onleroamen wordt nog ateeda hovit gevoditen De JanannLtio tegenstand is byz tn der fel en overlrefl wellu ht alle defensieve operaties die do Japanners by vorige lan iingen der Amerika neii o andere eilanden hobhen uitgevoerd Thans nog Htiyien JajiaiiHihe troepen in het Noordelijke deel vun het eilandje tegen een Amenkaanscheover innolit die tracht hen geheel van het eiland te weren Op het Pliilippynoneiland Leyte is volgens een bericht van hst Keizerlijke Japnnst he hoof Ikwaï tier de strijd ihans gestaakt De laatste Japanscho ver Ie liters die m een uithoek WHren samen edrongen hebbon zicli vooreen verrasaondo aanval veriameKl en zijn by Ie uitvoerinit dmirvan allen gesneuveld lu Oimia heeft de Japansi he tuchlmaeiil een bom burdement uilgevoord an verst billende door de Kngelüchen veroverde vliegvelden Het betreft hier Uichtbavonsui Zuid en Mi Iden Hirina Amerikaansche wraakplannan In Anunkii wor It de weuschelykheid htupri ken oin de planimii vnn Moi onthau voorde vermot ij mg vtm Duitttcliliind na de ooilcg ook op Japan van toe piH iing te maken Uierhy wordt beoog j lat do go hetlo Jupmsthe industrie gelitjuideer 1 wordt en Japiiii nu et teriigkeereu tot een agraris he stant Mibtairen politiek m ot Jupm volkomen onmachtig wuulen gemankt De Duittche rantaoenen De afdoeiliig voe tuig vin het f uitN h depurle ment van Ëumomlsihe nki n lieeflbfltotid gemaakt dat de in Duttai uland Vfmtre te voedselnulsoenen oen hoog vitaminegehalte hebhon l it vindt voor namely k zyn oormak in het groote percentage hrooil ardappé len en groonien wiarvan te productie rn Duitxühland steik is opgevoerd tn do voeding aU geheel Het reiultaat im dat de Duitaclie rantsoenen een hooger vilammegehalte hebben dan de Engel che en Canaileetclie De nu lUKevoer Ie verlagingen der rantsoenen in Duitscbland kunnen dus zooztgt het miniatei ie zonder bezwa ir gednigen norden De Bolsjewistische bezetting Dnltach rapport Het Duita he opperbevel heeft uit verklaringen en ooggetuigevorfllagen van Duitsche oüïcieren een rap Ort samengesteld van de toextundou die heersch n in de door de Soviets bezette leelen van Duitschland Volgens deze verklaringen hebben de binnendnn gende vyundelyke troepen de opdracht allea wat Duitsch iB uil te roeien Daamni worden lie Duit sche mannen vrouwon en kinderen vermoord of weggevoerd Het rapport zegt dat uit de gloeiende haat die hierdoor by ie Dmtsche soldaten wor It ge wekt de kracht geput al worden onule Russisclie stoomwals uiet alleen ot titaan te brongen maar 0 k eei It rug te drijven Ook uit Boedai est de Hon ga II ei he hoofdstad die k ntU eenigo ty 1 in hamlon van dl S ivjels i w jnlon volgens belichten uit Bor lyn de bewoners HOggevoeid De luchtoorlog Het D B beruht In het kaïier van ieBydtoina tische bommenlerroor tegen l iiit i be d rpan en Kte den hebben de Amerikanun over lag mot een aanzierg thans over co voorsten worden en dus in de rug in plaats van lu liet front van do bold ewisten taan Deze drie gesohoi len groepen vormen een zeer be laftgrijk onderdeel van Je I nit9 he verdediging Fe zamen met de in groote vestingen als Breslau en Qlogau achtergebleven gainizoeuen vormen zy eon voortdurende bedreiging voor da Sovjets en ontnemen dezen het grootste go leelto van hun vrijheid van handelen Men behoeft niet optiinistiscb te zyn over het Httel opruimen van deze ingesloten groepen in dien men do maandenlange verdediging van Kurland en O st Pruisen in ile herinnering roept De dorde ingesloton giuep in Pommeren en West Pruirten bevindt zi h eerst kort m deze posilie Hetiadmdvlijk diMl bet achtai laten van de belangryke troepenmat bten door do Duitschers in deze gebieden met slechte fieachiedde met do bedoeling den vyand m de rug te hindi ren hoeweUlatvoorloopigdebelangrykslotaak zal blyven Qeneroal overste Ou lerian heeft wellicht een vinBorwyiing gegeven voor do verdere pliuinon waarby deze troepen een nieuwe taak zouden kunnen krygen loon hij in een verslag van het Üoatolyke front meldde dat het in de bedoeling der Duitsclie staf lag z o anel nio elyk wederom offensief op te treden eu de verloren gegnne gebieden e heroi eran Hoewel de nlaniien dor geallieerden voor het Oostolyke en het Westetnke irout vry wol parallel loopen en het zuiveren van ue gebieden voor ile Ryn aan de ene voor de Oder en de Neisse aau de andere zyde OU het van daaruit ondernamen vnn oen groote vi l moedelyk gelyktydige aanval op het hart van Duit8 hland omvatten zyn de bedoelingen van Duitsche zyde voor het Weatelyke front blykhaar geheel anderadan tie liovenouisrhteven vooruitzichten voor het O latelyke front In West Furopa bes hikken de Duitschers in de eerste plaats over een lormidahele linie de Uyn die den geallieerden een opmnrath uiterst moeilyk zal maken Doch dit alleen ib niet voldtiende By de gevechten v66r de Kyn hebben de Duitschers tien aanvullers daar zoor zware verliezen tocgehnu ht doch zyu erm geslaagd het gros der eigon troepen o v er do Ryn terug te trekken Daar by IS gebleken dut een Hopiuarsch naar Berlyn voor de Engelschen en Amerikanen ongeloollykkostba ir zou zyn zoo zelfs dat reeds nu ook al zou de geallieerde mduHlriei staatzun de matonee e vt rliezen aan te vullen dettheopvaartverbindingen tekortzouden schieten by het transport Juist op dit oo feublik wordt van Duitaclie zy Ie een zeer apoedig te verwachten groote opleving van deduikbtiot rl g aan gekondig l die welluhtfopaartl zal gaan meteen in tensiveenng van tie bftBdiioting met V niip ns Hierdtior roii het gcallieer lo frimt dtior gt lirok aan aanvoel langzamerhand uiooten versdirompelen om tensltitte wellicht met een tweede Duinkerken te eintligeii De eerHtvolgoDile maanilon uilen ieeren m hoo verretleze beschouwingen plannoo en vooruitzichten werkelykheid luUaii worden Giro 13763 hielfien eeni lginddeBlachtoireiR En nitttegenstMUide er nog stee la alarm wns waren al deze re Idlngainstantiei bezig gewondni te helpen pers nen die onder h t jiiiiu hodilvun lagen uu tfl graven n dooilen te liergen Z j deiien hun best de uitbreiding van de branden te beperken on tie hezit tingen van hiia mutloburgera In veilig lu ld e hrengen Honilenfen burgers van de ntnd zyn niet meer in leven Diuzcii Ion zyn gevv md Dertigduizend menachtn m Den Haag hebbon gee dak meer boven hun hot fd omdiil luui luim vtdkomen vernield in tjfxo ernstig geleden heeft dal het luut me£r bewoonbaar li PELDMEYEROEVALLBN Op 22 Februari viol op weg naar het front iloor een kogel uitften v audoli k vuegtiijg getri ffei da eerste vottrman der ermaansche Ba in Nederlantl 88 htandartenlubrer Hendrik Ft idmeyor Iluiptsturmfuhrer in do Waffeu öö in de leoftytt van B4 jaur J H SPEENHOFF t Ie eGiavonliBgeifl l itselitigoverleden de du hier zanger J H Speeiihi ff Hy weid te Kralingen geboreu inli GUon deetl na zyn H BH lyd militaire zee dienst Itien maakte hy ree Is liodjos eu droeg die zelf voor Later gint hy iich tooteggen op Bchilderen en teekenen Ky zyn optreden won hy al d etyk het hart van het publiek want z n poëzie viel geheel iii de volkstoon In de mohi Itsatie van I114tradhy voordo sol laten open in tie jongsie mobilisatie evenioo Met zyn vrouw mnakte bij reizen naar Amerikaan Ned In liü Öpeonh iffwas ridder tier O N en had vernchoidene hai eiiJ inilstlie On iersi heldingen GEEN GEITENMELK VOOR ZUIGELINGEN ineen n xidnummer v m ht t Ne I 1 ydit hult V ot r geneeskunde h rliunlt rof tlr J van I iukorenOa u pahne h oglemiarm ttekindergeoeea Kunde teOromnijen eu vvairscbuwing reo is in lUlGd turzynamhlsvooigniii er prof Scheltema gegeven om voor zuigelingen voodfel nooit geitenmelk te ge brinken anagezleti deze melkaoortlty zuigelingen tot n ernfltiga vorm van bloedarmoe ie pleegt te lei ten Blei hts by kmtleren hoven het laar ni lOt het toelaatbaar vvordm geat nt geitenmelk m een maUgo hoeveelheid iti plaats van koemelk op het ilngelyk St he menu te plaatBen De he n AIng van Venlo Do iigolsctierRdio omroep heeft m V orbanti met d Tor leringen van do go alhoerde legeriinLun urg het volgende beeld vnn de Ititl Venlo uitgeion den Het is een bsru ht van een oorlogs correspondent die eenigo dagen nadat lic eersto tro fien de tad wuran binnengedrongen ter plttatse verst hoen en vandaaruit een verslag gaf van hetgeen by co urn had Het bericht lutd Ie Fr is vHuavond jceeo gelukkiger plnatBiii Europa dan Venlo Venlo isin il lu len V u deAmeiikaaiiBche troepen en de bevolking viert feest Reeds vier dagen gele len iB de Duitsdio bezetting verdvvei en en nog steetls duurt het fooBtgedrui ch voort Ie loreen is vroolyk en bly iedereen draagt Oranje mutsen en de Amenkaanschti soldaten wor tien met groote bly lachap ingehaald Een ifhcior van deze troepen zei datiy nog nergens metsoogrt te blyitschap en met zoo groot feeslvortoon waren hinnengehnatd en zy hadtien tüchal heel wat ervaring na bun tall loze feestelyke intochten in plaatsen iii Frenkrykeu Belgit Venlo IS voor 70 d or de oorloge hon ielingon verwoont en van de oor pronkolyke 55 000 bewtmora zyn cruog slechts 14 1 00 m de stad aanwezig PLAAimiJK NIEUWS Bergambacht Q e u e e s k u n tl i g e dienst Zaterdagavond en Zondag wtjrdt de dienst vervuld door dokter J H Soeteman Gleiecndam By de Centrale K u ken nemen ongeveei 0000 personen deel aan de maiaavotiling Dit is de helft van het tantal inwoners van QioBsondam en Hardmxveld Glessen NIcuwkcrk De extra raven voor het Verwarmmgsl mda in tie Nei Herv Kerk bhjvin nog steeds door gaau De eindetantl is nu f 1584 08 Voor lie Centrale Keuken hebben7tch 80 gezinnen aangemeid De eerstespysuitdeeltng heeft Zondag plaatagehad aUiaen Oudckcrk Zondagmorgen IS voor het eerst eiuda lange tyl een klok geluid voor lio aanvang van de kerkdienst in de Ned Herv Kerk Gleaeczi Oadekcrk Zondag is in de Uorv Kork een gift van f 100 vo r de dirtcortio get ollecteerti Goada Naarde Kr im Doorbemooilngou van di J I C ten Brink wor en 75 kinderen van Oer ouder voor de duur van de oorlog ondcruebrachtm De Krim O levens konden 125 km feren van ii lore gezuidtej lu dozeilde omgev ing geplaatst wor Ion Oeen goede huur Torwyl lie hew oners van een iv omufc At hler doViBchmsrkteropuit waren tun levensmiddelen te halen beslot tdeovorbuurniait J Ü te gaan fouragooren m hotverlaten nnml Hy haal Ie daar en mudaardappels wug benevens an lore In vonsmiddetoLi maar ib thans door depolilie ielf goluuild en op transport gosteld naar Koltei lam i en det 1 van hetgestoloue kon nog in bealag w it flngenomen letB te liuurt Tegen do cunBump ielenthou lor U H word door depiditie proces verbs tl opgemaakt wegens de verkoop vtu gekookte eieren f3 H peretuk Kerkeiykleven Door dU hem gelukte het kind b mii 1 ponie kerkvoogdij en predikanten der grupon en op de kant te breon Hoe Ned Horv Kerk wsrden in de irfgeïoo wel hetrwils vry v I waierbianenhwlpon week weor tal van biJzond ie giften gekregen heeft het Jongeijn g i ontvangen oa 2x f 100 2 x f2f 2x 15 deeUge gevolgen van hrt ojjgwvwJ oii en 17 xf 10 dervonden Dontierdag 1 Maart werden iu ver DIEFSTAL De faMT P A Wendelthand mot de nood der tyden in de St ontdekleiteierdMttndatuitBijn woningJ nakerk twee hyzontlere kerkdiensten Op de Ou h Hin Hnclectriarhenootl ffehtmden waaraan alle l roteitantech lanlaaru en een iKttrisiii slryktJMrKerken tloelnamen Deuie diensten waren ver iwonentn kken en druk bezoek HUWIEtDIBVEN WEER IN AQ yanD mderdag8MRartaf ia hetin JIE l erwyl de heer D J v d HekterkorkBtykavont gebe vveergelioutlen Maautlug een bewoner v n de Oudevvortlen in de Lutliorat he Kerk op tie Hingol bozo bt hot h zyn Je m eenOouwe voorltiopig des avonds van hall i p K rt van diens wont n staan Toenzestt tzesuur i y vertrok bleek het r wiel te zyn ver Gouderak De diphtherte dwenenMaakten we m t vorige nummtrinol Ook het filiaal van tie firma Brandt feiling vaneen diphtheriegeval met don Z Hm onde Haven werd ile dupe vaaeeudelijkentlt op Vry iagbeiweek weereen fietsendief Dezo nam een rifwiel meeinge 6l ne tie flO jnrigenlei J lo Jong dat een beilleiidein tie Vollehlootsteeg aan tloze lekte na slechts een dag ziek naast de vviiikei hadgiplaalst Degrooto zyn geweest te hoodsihappoimiand liet h j veihg De veehouder J K die eenige henlahalve ter plaatse achterpmken fn t and gejaagd had kwam GEVONDEN een blauwe wantmorgens tot de tmaangentme ontdek drie itiltms van tie cenfrale keuken king dat een der Heren ontbrak Bii een sjaal en bruine gla Ö hantlschoennader onderztiek bleek dat onbevoeg Inlichtingen by de Politie den het beest geslncbt haddon Deeiue nsarvondslerhUdekopenhothmdje niCTOIIlITTIB IUIPIllue Gouderak DetimmermanJ W Baai UlO I KIDU 1 ILWItU W5 had lyilons zyn werkzaamheden beton geluk ml te gl len met het gevolg dut goiuK iiii ie Kin i u mev iievgevoiK tiiH v i i i Ljeonslagmeteeuhandheiojzynhand 17 H T iJo kreeg welk luhaamsdeel ernsUg ge 1 i T kneusdwerd 872 peitli verklaard voor 1 rant Bot u vleest h VOOHINCE V ERÏNaSBONNBN Dediphtherie breidt zi h bier nog steedfl ilt telkens komen nieuwe ge allen voor ig oodamir ziin aangewR pn Haaatrcoht By den landbouwer A 37S en B 873 1 kg aardappelen Jidi do Wit in Stein werd een zeug A 874 en 374 1 weken groenten uit de Weide gestolen Lekkerkerk Boefjes Twee be delenilo Kottenlamsche jongens heb ben kans gezien in tie modeziiak van P van lier Velden toen er niemand in de winkel kwam oen aantal manu facturen en een regenjas te 01 A 375 en B37Ö lOO gram kaoa B 8b2 250 gram kindormeel voedmgasuiker of aio gram tarwebloem B 8t 3 260 gram suiker In te leveren by detailliHten vóór Woensdag 14 Miinrt Aflovering van tie goederen op de o vóflrinloverings den Toen do diefstal bemerkt wrts Memoen msg eerst met ingnng van heeft tie nmm liRiissee lie jongens W iidag 19 Ma irt p nuts hobhen licbtby Krimpen a tl Lek aangtihou De groentenhon gelilt alleen voor den en naar hier ovorgebracht Do Ite plaalsen waar reselrïtatig groen luiinufat turen zyn in beslog genomen ten worden geihsinbueord du bijv eu pr ce verbaal is opgemaakt De burgemeeiter dezer gemeente zul weder oitfrgiui ot htt utlgfteti niet Voor Hchoonbnven en omgeving DE NIEUWE BROODBONNEN perse gaan van dit NIEUWE VLEBSCHBON van volkstmnhea Gegadigden m elei 7Kh vibriflelyK opgeven Ouderkerk ad IJeael De hiats e weken de len zich alhier w d rom eenigemeiitvedtphthene gevallen voi r B het nummer w irentln nieuwebroodbonnen nog met Hantcovvezen VEHLEMGDE BONNEN Van de vol nde hoi nen ia degel Gevonden Een kinderpoitdighei lsduur verlengd tot en met 17 monna o met inhonl Inl A HeuvelMaart 1 B 8 8 fi on 840 vleosch 1 rnnteoen Recuwttk XinderuitzendiDg SOü 806 808 815 8 en 380 1 kilo J öJi toiimó stelt poginten n het werk aardappelen om kinderen tut te zenden WaarBchyu820 9 kilo suikerbieten tyk zal dezer tlagen een 20 tal kinderen 82 1 1 rantsoen vervangiagBmiddelen naar Friesland vertrekken II 04 126 gram boter Kindervoeding In deze ge278 en II 02 8 0 gram of onger r meente w rdt aan de leerlingen tiie dit 4 tiet iliter spyaidie not dig hebben op de scholen dagelyks U 07 en O 412 Inlegvsl 1 roDtaoen een warme matliyd verstiekt De hier eenheiditoiletzeep leepvervangende voor ben Hidtgdo levensniiddeteu en waachmiddslan of waaohp eder brandt tiHen zyn door ingezetenen gra 250 2 rantsoenen eenheitiBtoiletzeep tialteachikbaargeateltl Zt o krygen op leepvervangende waicbnuddelen of hot dorp Heeuwyk ongeveer 80 kindewaschpoetter ren van deopenbareschoolendekatbojtvavxtcv sonanrT a liekescho dagelyks een warme maal i SchSfonlSSekende tyd torwyl in de Chnstelyko ath ol e bonnen 278 en R02ft n t agelnksaanongeveerlUükinderenvan g tomen De firma Albert He jn levert die scfiool en van dt openbare s hooi te j de gemeenten Schoonhoven Bluipw k Zcvenhalsea De opbreni st van de byzondere colleite vtior d nood d xer tyden in de t assis Holterdam gehouden m de JJed Herv Kerk bedroeg f403 52 Ten nadeelo van don heer J OUDE VLEBSGHBONNBN VER VALLEN ZATERDAG Naar Ie aeor gen van Landbouw n Visschory bekauii muakt is de aanvoer vleeaoh m de provincies Noonl BluipwOk warm eten wordt verstrekt Bergambacht en Ammerstol Karroman vvordm uit een schuur 12 Holland Zuil Holland en Utrecht kippen gaatitlen By den heer H tbana zoodanig goregeld dat in nage Btubhe werden twee varkens ont noeg alle diBtributioknngen vóór 10 vreemd Maart de athterstalliue aflevering op loon de landbouwer A V een de bonnen 241 247 251 256 80 811 zaldezer dsgen ties morgens opatond kunnen plaats vinden In verband hiervermiste liy zyn dienstbotie een heel mede wordt bepaald dnt deze bonnenbrood twee pond boter en een naiir na 10 Maart geen recht meerzuUen gedameslaar en zoodat hier dua kvn ven op bet koopen van vleesch indiennelyk het een ilea nachta met hot noodig zal een uitzondering liieropvoorander op stap was gegaan Waar de eukeledistnbutieknngen naderwordendienstbotie steetls beweerd heeft geen bekendgemaakt lamiUe en otik geen tehuis te heb De alagora zyn verplicht by de afleve ben zat dn buit wel met gemakkelyk ring van vleesch n de fnemere rotJr Rihterhaald kunnen wurden rangteverleenen by het aanbieden van De boerenarbeider J B kwam bovengenoemde bonnen boven die VrydagmoTf en met een met twee welke op lateren datum zyn aangewepaarden bespannen wngen de Ouderzen HlCen 840 weg afrydeii toen zyu pan op hol Intiien na 10 Maart peraonen nog insloeg Op de hoek van de Bierhoogthet bezit van bonnou 241 247 2S1 25 weg wilde het eene paard hnkeaf en of 811 zyn waart pzn geen vleeach hebhet andore rechtuit met bet uevolg bf n kunnan betrokken dan dienen njdat het geheele gery in de lange de ai h te wenden tot liet kantoor van deweg gelegen aloot terecht kwam plaitseiyke toewyzingscommisiie voorKoetsier on paartlen gingen kopjovee en vleesob PI C of tot eendoor dieonder Hoewel het geval iich aanctnumisaie aangewezen adres 2k oal8vankelyk ernBtig liet aanzien bekwa bekend waa vóórinlevenng dezer bonmen voorman noch paarden eenig nen by slagers verboden ktachtendienletael en bleef de schade beperkt tot aangaande kunnen dan ook niet m beeen gebroken dissei aan de wagen handeling worden genomen SCHOONHOVEN BEWAKINGSDIENST Debewoneia van do Kerk weg hebben uiel het oog op lie veelv ui iig voorkomende diefstallen besloten lelf een bewakingsdienst m te atellon Z ttidra de vtreischte vergunningen om doB nachta buiten te vertoe ven zyu verkregen zullen ay om beur ten vry willig des avonds en dos nachta de bewaking dor bedreigde huizen en boerderyen op iieh nemon De dienst zal wortien goregeld onder leiding van oen politieman van Bergambacht on dei welke gemoouto hel nieerendeel tier hotrükken panden roszorleert lo Ie buurtst hap Bovonherg i een dergelyke dieofit in vt orhereiding terwyl die lil TusBchonlaneo reeds fuiictiooneert GERED Fen on geveer3 jarigioontje van den heer C Suur wonende op het Olivier Van Noortplein waagde ziih Dinstlagmiddag te dicht aan de Outlo 8ingol en vieltfaardoor vandeatoepna hy tlo AppoUtraat water HetXimi dreef iladelyk van de kant en bevond zuh leedi in inkenile toestand toen de heer O Vroon eeu bewaker van de barakken passserde en te hulp echoot Hy kon den kJeinou drenkeling niet meer van ïe kant af bereiken en sprong derhalve gekleed te water waarnabel FREDIKBKVRTEIf NED HERV KERK Ammcritol 10 H Wie ds Hiigenhtiltz Htrv Oer Kvang 10 en 230 dhr DeOroot Bcnechop JSO ds Wacmolts vau Vrtjeswyk 2 ds lloiithooru Bergambacht 9 Sü en 2 dn Itwoldt Uitgotredenen 10 en 180 ds Onsnigl Bcrkeawoud en Achtcrbroek 10 ds evenboom 5do Ly leuaprettikiug Brendwljk 980 en 2 de heer lorhmw c o te Oiessenlain GUietiidaai 30 10 45 en2 J0da Stelwagen Gleaaen Nlcnw kerk O 30 en 2 ds Moerenhout Gtceacn Oudckerk 0 30 Ie heer D Heer g o te Oosterwyk Z H Woensdag 14 Maart 6 80 da boach Bidstond v h Qewos Extra cuU Kerkvoogdij Ooudcrak 0 80 en 2 80 ds Van Vliet GrootA miner 0 80 en 2 da Oostenbiirg Haaetreoht 10 ds De Voogd van dor btraaten Ned Herv Qeref Kvang 1 m en 2 ev De Pater Heken dorp 10 de heer Matie HoogBlokland 10 ds Wiehoacb van Uieasen Oudekerk Hoornaar 9 0 ds De Jt ngh van a rüuni 1 80 ds Koele van Genderen N B jMrevdd 0 30 ds PostniH a middags geen Dienat Lugerak 10 en 2 80 da Den Hartogh Lekkerkerk 10 ds Van D lc