Schoonhovensche Courant, dinsdag 13 maart 1945

i 80HOOMHOVBKSCIHB OOU HANT P f Jan Brouwer HAVKNoZ SCHOONHOVEN III NOG STEBDS er beperkt III uitvoering Tan werkra III leverutlM en reperttl i V C A Rietveld Gelrouwd P NoonlerKraaf i HlMkantKrearon N L Jongenefli Overleden L Tukker Ö M lie Ruliter SBj wed vanJ Kop Olcaica Nlcuwkctk Geboren Jhoobua van B Hohippenan A O Vo b1 Jai ng 1 van D O WVilerbont nA Hterk Maaike KIwabetb Maiin d van A vanHarlnnenlLM de Bnujn ÖerrltAria ï van J V uik en L Blokland Pieteruflla Anneke 1 van B J vnn Wyk en J vun Dixlioorn Maaiked van tt Vörbey n B D Klop Oel uwd ü J van dei Vliiit27j metG O deKreyatii H Donk 22 j met E Kan 21 j Overleden a van der Aa71i ffblRfnote van L Muilwyk J Bnil 76 j wetlnr van K van den Dool Hocnkoop Oeborpti Greia Anna d vim E Vetw j en G Oskam Adri an van 0 8111a en P Doelman Bart i van T A B van Oè en M van Dam Ünderlrouwd M J L HtMntBPn aOj en A J van Itotimaluii 88 i üetroiiwil G W Mulder aOJ enA J van Vliet 28j üvfrieilen A Hoiitjwndoorn 68 j G de Oraitj tJj eflil üiioole van M Tollenaar Hoornaar Overleden H Groen Ö8j echiKenoot vmi A AniiTDit J de Vriea 51 j ecbtKxnoot v n M de Bniin E Amen 68 ei lit tinoot van K Eikelenbotim Hcl cnBoclaop Geboren Wiilemiije Maria d van A Jioulen M den IÏ6rU Cornelia d van P I ll deKeiierenG 1 Hartman Geévacueerd Jacob H Dieiin 1 V WiMiMveen r l ertitgeiiüol van A den HoiuUJker P van J Leeuwen 70 j wwd van O Faaie J f fijioorinHker 7Üj Bi btKHnoot van W Wi k== l Edelman 81 j M Önhon len 88 j wedor van 11 v Kam en Schoonhoven Geboren AdrianiJ t V E OoHlnrlioacti en A J v Zijtvul Jiuioba Kina d v O van der Hek J lie HiniL Cornelia Adriiinii j J Kuyt en M M l imloel Jan iJ van den BerK en O de Jong Gerrl r V ü Meyer en O Hoogemioorn Arie k v A Pluuten J van tier sydeJUeriirduH Aiitoi iua z v J A v Engel en J M Snel Aart Johan ƒ t A J Groolliaeat en L Pelt Ilermanna CurnetiB t V J Loove en H A Jansen Maria Wideniina d v N Hoilereii V Montehau Ondertrouwd K I ti ve 27j en J G de Heer 21 j Getrouwd G Roï ndaal 28 j en J atuurman 20 JaarOverleden N O Noteboom TBj aohta V H de Gruyter T lalenbiirg TÖj J M Weatliofi 71 j echte v L Horgmun A Ariens Oij jeohte van Bi l L M V Zoeat 74 i wed v van Dém M O W deWU Sj V v d DiinBon 74 j J SBnaen 72i weiiuwn v G v d ÜBFR G A V Putten 10 mnd H J Capoen 42 j wed v J P Caboort J Ji i e VriöN 54 j eohte v J H BeijersberjfeD v Henegouwen J A dollodt 77 j C W Mohen 57 F Dfkkar 68 ecble van Meijer K deVrit B 74 j 1 Tin W Bikker eo H P vnn Ketnen Overleden J van der Zalm 65 j wed v Tb Uennil t eévacueerd C de Keiiwr 4daKen 0t évaQaterd C Uerrillen 70 1 etilit enoote van J G Her nieHl QeóVACueerd Lekkcrkerk Geboren Corr flia d v J E Oiiwaneel en A Nobtd Hendrik t VHn J Ki lunidt en 1 Kamp te Almkerk Ondertrouwd C Mtidde 2Öj en D van Hoof 21 J teSflhotmhoven J Verwaal 27 j te Krimpen a d Ijik en H Jden Boer 2 2 j Overleden A Benat bop 83 j wediiwn van W Verbeg Hieuwyk Geboren Ingo Marijke d vanP Tb vanEiJk en J van Dutb Piftarnella Wilhelminn d vun T M BnrjterenC vanMonrik Antim ï VHn J C v d Bnutn M deJnng CoTneli I V P V 1 Hanr en L M v d Wolf PietertJB Adriana d van L O Boon eo P Gründmann leenden nn vanJ C Kariig en A v d PUii lurardna v C Hoo endoorn en M Havenaar Ondertrouwd W C Kraan 30 jaar enE 8i biebroek 26j üelrouwd J H M van Vliet 23j enA G BIonk 26j Ü de Knikker 30j en T Üodrie 2 1 j Overleden J D BdtenbiirtfÖSj P H Copper 82 j echtgenonte van Z K Nederiioed A J v d KleO i J echtgenootvan W M L Duya O Uigr uw 75 j wed v J V Eyk J A StHifsand 78 j J HlolwiJk 77 j eclitgenout van G Streng J Hnni 7 J weil van C Rijkenliuiten E Ratligeber 64 j wed v DE TWENTSCHE BANK N V ZITDAG te Laklcsrkerk ta NIauw Lakkerland In varband ni t j omitandlgh d n xulUn daz zltdaa vooHoaplQ nfat g houdan wordan T Hörv Ev n fi HO en 3 Uei didDHt topik It m da Knlkert van Lopiketkiipel J di Pontiim van JnaniveUt Nlcuw rk rk d IjMal 10 dB lIulHt VRn Qaudn Hidin jnd V h GewnM 2 30 dn Tak van Znvenhui en Ntcuwpoort 10 n 2 30 ds Plomp Noordcloof 9 30 en 2 dn De Bruin Ottoland Ö SO de lieêr v d Veon g 1 1Ü 1b A ker Ouderkerk a d IJhcI i SUi n2 8üdH Wo Idarink v m llidatood v h Gewas WiJkpBbouw U 30 □ 2 de heer Da Hedelgkheid g o Polibrock cb etail Onilfertnmwd j en J Plomp 20 i NJ H vers 28 en E A PoIh I 24j Overleden A Ueraer eatttgen van O van Mullom L van Li Piiweu echt van N J Twij t V ijngaardcn Geliorerj Cornelia t van C Aanljea t n C tilinjferliind tl Inmwd M Koievaar te GjcHsendam en Ü Korevaar lelefoon 207 Met b1f dschxp gcvcn wl U kennis van dc geboorte van onzcn Zoon Pleter Jncobnii P L bora H BOTH de Pater Rotterdam 28 Februari 1945 Di aiich iiTa ii Ali COOP BOERENLEENBANK TE STREEFKERK o Houders van Spaar Voorschot schoten Rekening Courant boekjes worden hiermede uitgcnoodlgd die aan te bieder voor rcntcblJsohrlJTlng en controle op I3 14 en 15 Maart a s waarvoor h Kantoor der Bank geopend za liJD vm van 9 tot 12 en n ni van 1 30 tot 5 uur Hoogachtend HET UESTUUH Da PravIncUlc VoeJwlcotnti aHi voor Zuid Holland m aht bakarni Veehouders kunnen hun uachtero fcslvereu leveren op ondeistaandc leveilngaplaataen vanuit de daarachter vermelde gemeenten UOItini llKM alIaaMdiicai Spijk Arkcl Schelluinan laKKUItAM aWacMadaaat Schoonre o rd HclanBoalcop l aerbrock Aaperen Kedlchtm Maukalum Ooatarwljk VIANKH llttDtlordagal Laamond Vlanan Hagaitcln Bvaidtngan t nif KUKRKK a WN N l ffai Langarak Amaldc Mearkatk NiaawUnd SOOUDKI UUS Wttondav Nieuwpoort Qoudriaan Noordalooa ftlKUW LKUKhHLAM Dttndardavai Albl iaaardam Nlauw Lak kctliiiJ Straafkerk O root Amman BI RNKENaf HAAr Dlnadagsi Oud Alblai BleikcnigraaF Mola iiaarigraaF llrdridwljk HI IK RE Hr ninadiacBl M irdln VLM Met groote droefheid geven wit U kennis van het geheel onverwachts overlijden van onsen lieven Man Vader Behuwd en Grootvader den Heer ChrUtiian J H ll hont In den ouderdom van ruim 69 laar Wed J ItjfshoMt Hartman J Kars Itjcahorst A Rckoert Iljcshorst Rekoert en Kleinkinderen Schoonhoven 5 Maart 45 D pij Zelf geteelde tabak kan langi chambchan wag al ba raid wordan lol im halIJVa gaii i a goed b indaflda labali Itdtrttn kan I iill dom De iieer en mevr v d Qraaff Qewcn hiermede kennis van de geboorte van een Zoon en broertje CoraelU MitniiBB L H v d Graaff I J V d Graafftt V Aarlsen Blale Schoonhoven 2 Maart 1945 CHEM LAB Koogitraal 6 CHE6A Dtn Haag ri 0 a kcrk Olaii A W Ut OLOPPBUeZo ZouwendljkB 104 Meerkerk kon PoolDordoppelan leveren Zend uw bestelbon spoedig In ADMINISTRATIEKANTOOR mZUID HDLLAND Rotterdam Ouderkerk a d IJssel Alblsiscrdam Inrichting ContrBle en Bf worklng van alle Admlnlstratloa Behandeling van alle Be laitingxakenr Adviezen op alle terrein enz Kantoor üjdelijk J BOEL STREEFKERK Wijk B 138 Nog steeds beperkt wikkalen en rev ia eren wij electro motoren dynamo s omwikkelen voor zeer laag toerental voor windvcrilchting Aangeboden een Slhipomp zclfaaiizuigend bronzen binnenwerk h f95 Nog enkel Propelleri vanaf f 12 Gevraagd electro moto ren en dynamo s ook def G C TIN BRUMMfiCR Haastrecht C 150 Heden oam de Heere na een kortstondige ongesteldheid van onze zijde weg oni innig geliefd dochtertje en zui e Jannl BI ni in den jeugdigen leeftifd van 5 aaren7maandcn De Heere die geen rekenschap geeft van Zijne daden trooate ona tn dit smartelijk verhei Dc dIeptMdroaMa Oadata H van d t Vliet H van der Vliet van der Wal en Kinderen Groot Ammen 5 Maart 45 D l ar fan tc l plaali vindan o VrUdau Maart aa iUMchan t aq 2 uur Vanrak vanif het woonhiilt van M van dar Vllat nam 1 nut H H LANDBOUWERSI Uit voorraad leverbaar ZAAI ERWTEN Mansholt G E K 2e nab Doqr omstandigheden zelf af te halen en takken meebrengen A V DAM Btnwhop 397 Depot U D V Tuljl Woerden b araeld geven wi kennis van de geboorte van onze Docht r WILHELMINA JOHANNA H J SCHREURS M SGHREURS NUIS Schoonhoven 5 Maart 1945 SpoomMai 40 MS de persan uieer laan draalen Hnman er weer boekeni GfLOBItflOOINOI Maakt Uw bezit onaantastbaar door een zorgvuldige geldbelegging Er tljn thans nog zeer gOede mogelijkheden Spreekuur dagcll ks van 1 2 uur Mr Dr S VAN DER BIJ Elandstmat 53 Den Haag GebP Den Oudsten BOEKHANDEL VOORSTRAAT IB LEKKERKERK 1895 1945 2U o de Heere wil en zij leven hopen oniie geliefde Ouders Behuwd QrootCD Overgrootoudera iaceli Sllaitrlaad Janaiflia Sli eilaMd da leaf op 15 Maart a s hun 50Jarig Echtvtrttnlglng htrdsnkan Dit d Haarc hun noq val Um mog ipaTan ii d wanfch van bun Uct b tbb mla Klnduan Be huwd Kl ln n Acht ikt ln kladaraa Berkcnwoude 9 Maart 45 Den 17en Maart a s hopen D V onze geliefde Ouders en Grootouders J Schep Lzo L Schcp Plerhagcn 40J rigt Echtvsmnlglng la hirdankan é Dal ai nog la atan gatpaard j taogmtt blljvan la do wamcb tbh Voor gabrokan Brillen in Lekkerkerk en omgev naar Noordergraof 1 Electrisch solderen en repareren van monturen Wegens soldeerschaarschte gelieve stukje zilver mede te brengen Beleefd aanbevelend 1 Noordernraof Jr Lekkerkerk Kerkw 137 N V De Landbouwbank Utrecht RAAD VAN COMMISSARISSEN Jhr Mr J K H da Baaulort nan Lautdan Louarfan Mr A M A Diron an Baataalaar van Laanan an WolUran Cad Coinn Da Bill Mr W I Douda van Trooiloyk NleuwanliiU Jhr Mr J M van AkIi a Wl ck Amilardam A lan Noo ar da Braux Wljh bIJ Duunlada Taratrakt aradUUa aak aau nlat laaeiaaHwara MaaM l ffaldan 4 da paal ta Aaeal war HckaaabavaH Onslrakaai da Uaor ft V d HORMT Hakalaa llavcB a ll eheaahevan Da Dlraolia i i B DC BEAUFORT N C DE RUYTIR J F DC WITH Batadlgd axataur makalast landbouwkundlga biedt aan en vraagt te koop Lindtrljan hulztn zaken Tavani va g d n voor 1o hypotheek beschikbaar ook Jaga renten Bahaar adminhtrallin n alta varzakaringan Adrai Bodegraafscha itraat wag 107 Gouda Talat 2373 Heden overleed plotseling onze Broeder Oom en Zwager PleCer KoadslaAl WadMwn w m Laaa Prina In den ouderdom van ruim 68 jaren Ul allar naam lOH SCHREUDER GrootAmmeri Amelde 4 Uaart 1945 Da taraardabaatdllng haaft plaati 1 gahad Dondardag S Maan 1949 Wie ruilt een paar t g a n Damesschoenen m 41 voor OamesfChcenen maat 42 m pi hak Agent B Noorlander ben Haastrecht D 32 Moeiliike tijden = t bbe wu drukwerk mat DRUKWERK Drukkerij S W N van Nooten Schoonhoven Wie wil ruilen een paar nw vooroorlogsche molières Damesschoenen kleurrood bruin m 41 voor prima zw of br Schoenen m 41 Adres B Leuvenink Berkenwoude Opweg B It Te koop een pracht Plano prijs f 700 C Rooiendaal Achterweg HIA Ameide Als U er erg meo zit Wt reporeeren Uw naaimachine ook thula U kunt ona vertrouwen Wy beschikken over vakbekwaamheid en 25 jarige orvaring Wy garandeeren U goede behannetine en vakkundige reparatie aan alle merken naiuntaohinee Zendteena een kaartje aan Vhik i Reparaiia lnrlolitlng GER aCHOLTaNÖTR 61ft ROTTERDAM Ben Spaarbrlef ST C IC sollede belegging Voor aan volga uirta Spaathrtaf van f S f lOOa t 2300 bctaalda men bt toatradlng f 35a f raa t lasa UidLacrIitg kaa 1929 hoogata f 87860 f 1717 20 f 4 3 Uag ta rMI II 13Ca ï2 t 3251M Loopitjd H jaar Storting vanaf f X par maand Nadara üil inada omtranl aan var 3Bnw var rakcd NC V Spaarvar rlng Zacatraat SS a Hagc Te koopt IJzeren pot f 12 50 1 trapleerf 18 1 Kookkachcltfe f 18 Klnderapeeltafellje f 5 Vcrmclj Kocatraat 150 Schoonhoven Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij onze W t elff EeMveraealirlBff betuigen wij aan familie vrienden en buren onzen hartelijken dank lACOB SCHEP L H SCHEP de Vries Streefkerk a97 Maart 1945 Oevraagdi Klein Aqaarlam fkweekbakje H HartmanG 41 Stolwijk c koop nw zwaar 9 deellf Keoljncnhok hokkenmaat 75 diep 105 breed prijs f250 Adrei K C Honkoop Bergambacht blJ de Ree f Groot Ammeri Maart 45 I Oraariand G 39 Te koop gevraopdi Een twee persoons S p I r a o matraa in goeden staat zijnde C den Hartog Havenstraat 27 Schoonhoven 1915 1945 Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde Ouders G Vonk L Vonk Verhct den 19 Maart hun 30 Jarig Echhrtrttniglflg la hardan ken Dat Rif mat Goda hulp oog lang gaapaard Rtogan bllfvcn li da waaicb bun danhbata Kindaian PIETPR WIM an VerlooWa MARIB BBB PAUUGN lANNIB LOUW an Pla klDd jAN Loplk Miart 1945 Wlalaell Kada M ankb talKtnr Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij onze B Jarlr KalitverMalClao zeggen wij alle belangstellenden hierbij hartelijk dank 1 H Ouderkerk F Ouderkerk Swlfnenburg Bleskensgraaf A90 Mrt 1945 Tc koop 1 prima Kinder watfco oud model pr f 50 Tebevr biJ den agent van dit blad H vaa Buten GtootAmmers Graafland C 9 Te koopt 300 roode en 200 gele Frambozenatokkon Adres J Prins Lekdl kA 167 Bergambacht Te koop een IJzeren Bakbrniwatcn f50 C Dekker Tentweg E 112 Stolwgk Te koop aangeboden t 1 stevige Hulatraptcer 9 treden en Wandelwegen tjc tesamen f20 Driesen Albr BetJllnggr 22 Schoonhoven LEVENSVERZEKEmNa SollAlall Varlrouwan Zaharhald Tc koop Wieg onbekleed m 3 dekentjes bedje bijbeh rose ai f 45 Tebevragen bij A de Vaal Loplk dorp Voor Uw blyken van deelneming ons betoond bij het overlijden van onzen Innig geliefden Man Vader Behuwd en Grootvader CmmIIs Jeksaals Lakkarksrksi betuigen wij onzen hartelijken dank Uit aller naam Wed T Lekkerkerker de Ruljter Haastrecht Maart 1945 Boekhouding en Belaitingzaken bur¥er s Adm Kantoor te Ouderkerk a d IJasel KerkwefïSO Tel 208 Bijkantoor te Krimpen a d IJaael Burgerdij ka tratit 84 Vraagt eena inlichtingen Te koopt 1 ongcna aa c m hoedje leeft 3j f 10 en 1 paar bruine 9cboent ea pl m 21 f 5 F de Ung Rerkatr 35 Schoonhoven Te koop eangeb pracht witte ongeh drachtige Qclt Adres W Schut Lopikerstr Z3 Schoonhoven 1905 19 17 Maart as hopen onze beste vrienden HUIG STAM en DIRKTE DE OMG hunne 40 J r Echtvargafliging te herdenken Hitnna dankbare Handen f L van Reeuwtjk Th PC Bakkerj van Reeuwljk j Ouderkerk a d IJssel i Tiao lawag 207b Maart 1945 Tc koop aangeboden een goed onderhouden cmalllcFornula prl s f 75 Tevenste koop gevraagd eenplatte PMp G Plomp Straatweg bl02V Streefkerk ngeboden een vooroorlognicuwc witte wollen Babynape In ruil voor een paar I nmeaa ho nen m 39 m blokhak Alb Geldcrblom Hekendorp 23 Tegen 1 April govroagdeenJuffrouw welke genegen Isde huishouding In klein gezinwaar te nemen Geref of Herv Hulp van werkatet aanwezig AdresA Landmeter Wal 14 Schoonhoven Rechtskundig Bureau WE8THAVIN I GOUDA geeft advlea in alle Nota ria Advocaaten Deurwaarderazaken Belastingen CrlslaPachtwet Betallngsconf heten Opmaken vanContracten Bezwaarschriften en Requeaten Landbouwboekhoudini enz alleategen laag Urlet EanloornreD vaa $ uut Aangeboden 1 exemplaar Geaangcn worplf20 l expl Psalmen Drenth f 15 1 expl Gezangen Drenth ook afz Adres O Schouten agent Sch Courant Polsbroek Aangobodeni Een in goeden last vtïkeeiend gegotenF O r n u 1 B Prijs f 75 Bruinessen Oude Haven 18 Schoonhoven tOINKOERLANOEN DE NEDULANDiH VAN 1670 LildMha airaal 83 64 A damC Aardbelplanten die dit Jaar nog volop vrucht geven In alle soorten GroBte planten mctaardklultcn Ookkleine planten zonder kluit Tc bestellen of af te halen na 3 Maart op onze kweekerl en te Berkenwoude en Bergambacht C VAN VLIET Loopt niet mat ptini Inst KOK Oud SIngal léO Schoonhevan Spreekuren vanaf heden Sd fll 9 2 uur Zatatdaga geen aprcaknar WeTraAEd t Nette DAgdleootbode B Wittier Sr Levensmiddelenbedrlif Nieuwpoort 87 J DUBBELDAM Alkr Balll noil a t 4 Sch K nho an Voor d vele blijken van belangitelllng ondervonden bij de herdenklna van onze 12V l lfl EcMvtrMnlging zeoaen wij alle belangstellenden hierbli hartehlk dank 1 ROZRNDAAL J ROZEN DAAL SIob Nieuwpoort 152 Een 2 cuwsche flinke boeren ngen oud 23 jaar geëvacueerd lookf tegen kolt en Inwoning en kleine vergoeding plaatsing op gemengd boerenbedrijf onverschillig waar Adres D van Oosterom Waalsingel 36 Krimpen a d IJucI Groote partl Afbraakpuin verkrijgbaar alsmede ca 3000 Dakpannen liggende aan de binnenvaart Af tehalen Oude Haven 16 Schoonhoven HooMradactaiui TRITTEN a SclioanlioaBit Varan woordall k voor da advartantlaa M SLOB ta Schoonliovan Ullgaaat 8 B W N Wl Nootan Havaa M ïickoonhoaan Kangatal 2213 P 1161 1 wij stemmen èm overal Mopr p 4 onderhouden htitrumentl n iraosaaii H mraidiilng l 304 T l 38195 RolUrdarr S W d I o p U d tówrt 10 81 4 1 Mi ra v n Ktlmimii il J l Bi l tonrt v b O Qleixndaia 10 on 3 d Vnn d r Poel BURGERLIJKE STAND Brandwljk Geboren Jitc ba Mrvria d van O den ü sten en ü vtvn de ürnnf ïannei Cornelia van W Wienbelt en C de Jt nu Alfred Heïnrich ï van J M de Ruyter en H M H Denker Cornelia Arie van A P ukeibmjm en Vli t 9 80 dn 1 8 Leeuw BidMoqJ V h Jewtii V di DeLffluw Racuwl k tt 80 n 2 30 dl Uoelofw W tiid m U Maart 2 SO da KoelufKen BldHtonri v h Gewmi Sohoonbovta 10 en 8 di Kiikohmr vhii Krimpen d Uk Slulpwljk 10 aii 4 da lie Lint Stolwijk y 0 dr mr Van Kw jük WilllBe Lanaerak 0 30 en 2 da De Hruijn WI n gaarden 4A en 1 8Ü dr v d Valk Jr REM OBKBP GBN SahooDhovcn lÜ m dn MisjiHlhloiu B JKr vtin RMhiii VRIJX HERV Krimpen ad Uk 3 dl Tjalunia van Htillerdam GEREP KERKEN aieiacndam 10 en 8 Ih l e Irimf HaaaCreoht 10 en 2 du Erdmann Langerak 9 80 en 2 dl Hi y Ukkerkerk 10 en 8 4Ó da Van Hreunul Noordt Iooa 0 30 en 2 IjeeadieHat Ottoland i 30 en 2 dB Hadder Ouderkerk a d IJaael 10 en 2 80 da Vojttii Peuraam 10 en 2 da HouTcenkunii RecuwDk 10 en 8 da Wnnneiilii ven Schoonhoven en Willige Langerak 10 en 3 il HitckBira CHR QEKEP KERK Nieuwpoort y HO en i LeeadienaU Moorilalooa 9 30 en 2 itudent Van Uenderen van Goiidriaan OBRBF OEM Alblacaerdam De Dienit van ZaterdiiR 10 Maart jjaat niet door ZondnR U Maiirt Ö 30 en 4 de heer v d Ketterij Gleaaendam 10 en 8 Leeailieniit VRIJE QEREF GBM aieaMndam 10 eo l Leeidienit Borgambacht Godsdlanstosfaning V h dlitributlelokaa inoang Burg Uiikaaiitr Zondog 11 Maartv m 10 en n m 3 30 uur Di Grisnlgt Uligatrailanan N H Kark Vsrplaegiur V g g v bivdt tich aan voor zieken of kraam verpleging Adres Woudstraat 21 Gouda ERFHUI S JAAR SVELO B dt ilch aant Ben fiinkc Qoar nkn cht goed kunn melken en alle werk verrichten Tebevr bij J v Vliet Damweg No 1 Lopik OPROEPING Wlen die leta te vorderen hebben van verschuldigd zijn aanonder hun berusting hebben van of borgtochten hebbi n loopen ten behoeve of ten laste van dc nalatcnachap van wijlen Mevrouw de Wed H I CabaartCapaaii gewoond hebbende te Schaanhovaa Kerkatr 3 en overleden den 19 Feb 1945 worden verzocht daarvan opgave afgifte of betaling te doen ten kantore van den Not B Teljlnck te Schoonhoven vóór 20 Maart Notaris H Kloosterboer te Loplk tal op Dinsdag 13 Maart 1945 v m 9 30 uur te aarsvcld Wielschc Kade nabij den Damweg ten aierfhulte vanMej de Wed W van den Berg publiek verkoopen om contant geld Bl d rt ilch aant 7 JON GINS broers reap 15 en 16 J om gedurende da zomermaanden werkzaam te zijn op boerenbedrijf liefst gemengd bedrijf fook afzonderll k voor kosten Inwoning Tebevr J A Straver Langerakkerw 4 Schooaboven Orgel Kaatcn Tafels Stoc len Ledikant 2 Bedden met toebehoorcn Klok Spiegels Schllderitcn Wekker Qlas en Aardswerk Weokglaarn Tecnl zera Hooivork Bl l Riek dloot gerei cnx Opnam 9 s Cht voor een Jongan van 12 jaar uit R dam Tegen kl verg Brieven aan M v d Leeden Nleuwendljk I37a Noordeloos EHFHVIN Notaris B J Teyinok te Schoonhoven zal op Donderdag IS Maart lf45 des v m om 9 30 uur aan het sterfhuis van den heer L v Weenen aan dc Havenstraat no 33 aldaar in hel openbaar om contant geld Verkoopen Meubslen en HuUraad De goederen tullen op vertoon worden verkocht zonder voorafgaande bezichtiging Verder drochtlga Golff Morgens vóór de verkooping te bezichtigen Ovvraagd door heer alleen Ï ni of ongem Zltlaapkamar met pension fomgevlDO Gouda Brieven no 1855 Bureau van dit Blad SEIZOEN AANBIEDINai WI halpf jong echtpaar met een kind van 2H laar aan Woning of 3 Kamori m t Kouicon al of niet gemeubileerd Brieven onder no 1845 Bureau v d Blad Wie wil een prima Box met vlonder en matras ruHon te gen een Autopod of Trok karT W Aremi Emmastraat 33 Lekkerkerk 1 500 halhtaat ApM uIn Kan in l lOOOpyraifi amlnilli Aapal Prulmani 100 hoogttamAppai Prulm Keria 300 ilrulk Hai JnaaUn bOO Kranlanh 10000 loare if ulh KruttbaMan In aliaa 1000 twarakalhLKruitb 200 id 5000 rMda 3000 witl ld 3QQ0r iwaitalH 1000lB l nB 300 i Lalparok Prulm Aapal Afar h 1000 i P r ll an ilrulban m alia SOOOi lUoMiraian 3000Ulnif In irl 2000 Ihaddreni Aialaa i I allekl 900 Ira tr Kafilnyl tb ook klalaa 390 antra Sarhigan In alia kleuran 10000 maola LigMtar oor hagbapl Vorloroni Maandagmiddag gaande van Lekkerkerk naar Krimpen een ruit Ovorhomd enwittO EOk waarin 2 overalls Terug te bez of boodschap sturen t bel aan O v d Welden Tlendw 21 Willige Langerak Tor ruil aongob t i paar nieuwe nikkelen Schaatsen fm 29 cm voor 1 paar hooge Schoenen m 39 of 40 Tevens te koop 9ovr en in g St zijnde Stofzuiger en een elec 5frl kl ier Aanb aan W de Hertog Kerkweg 72 Ouderkerk a d I ssel 9000 Ran an Van Hantan arjar alia loortan Haaalaii Laanboaman ani Bestelt of vraagt even prijzen bl onze agenten B J Alben Ringdllk IS Nicuwerk a d IJasel H A Kouwenberg Voorstr 98 Lekkerkerk Vorloron I Zilveren Brocho met steentjes Tegen hooge belooning terug te bezorgen bl L Dcmf er Zuidz de Goudrlaan 113 C VAN VLIET Bsamkwraaliarysa THlNafcliHachiiir Kweekertjen Bergambacht en Berkenwoude To koop of to ruil govr Vorloron in omg GlesscnNleuwkerk Een witte geborduurde Want Tegen bel 11 bez bil lannigle Metz Doet 62 GlessenNleuwkerk Ter ruil aangob i 1 paar zga n Jongeniichoenon m 37 v m 38 B Zwijnenburg Opperdult 25 Lekkerkerk Fransche Langoor Lotharlnger of BlauweWeener Vooditor moet prima dier ilJn getatouêerd en vanbegin 1944 Grolleman Hekendorp Wie wil rullen een pr s g a n lage Heerenmolières maat 44 voor Rubberlaarzen m 45 H de Jong D 4 nergambacht To koop govr i Een W W Ram tnoet een goed dier zijn en getatw wil ook rullon tegen een BI W Voodstor t g dier of een mooi blauw Jon gonipok leeft 12 1 Tebevr bij G Verripa G 70 Beoedenkerk Stolwltk Rullen JongonsichoenSn m 38 voor 31 32 Adres G v d Velde Kerkslngel Bergambacht Vorloroni oon kolonxak met ruim 30 kg aardappolon gaande v Loplk dorp Schoonhoven Vinder mag de helft behouden Adres IOubbdd n Albr BeUUngstr Schoonhoven Wie ruilt een paar Kinderschoenen m 24 voor een paar rantaaleichortios Br aan L A de long Agent van dtt blad Berkenwoude To koop gevraagd t 600 Hordlottonen 50 Staken Adres Alb Swljnenburg agent Sch Courant B 8 Ottoland Staan ter dakking De alom bekende Dina iAcl ma2 Te koop Bcvr grooteofkl Scbouw In goede at zijnde Adres AH Swljnenburg agent Sch Cowant B 8 Ottoland Wie ruilt mlln lage zwarte nieuwe Schoenen m 30 voor m 32 Zorn Hoornaar no 80 21998 S geb 25 April 1941 en de nieuw aangekochte R kspremlestlsr Harmon 2 In ruil aangob 1 l paar Jongensschoenen m 35 voor Mels e choenen m 31 of 2 paar Meisjeuchoenen m 25 en 28 ook voor m 31 Adres F v d Heuvel Koolwijk F32a Stolwlik Te koop o r een goed onderhoodeo Foraala Aangeboden een mooie zwartdek Hcrdcribond oud 9 mnd Br aan M P Murck Havenstr Wal 122 Schoonhoven Tc koop tfcvraoAd 1 paar rubber Hcercniaarxea m 43 Adres W den Hertog Kerk weg 72 Ouderkerk a d IJ Ter ruiling aangeboden Molton Hecrenonderbroek of gewatteerd Kinderdeken met molton Dekentje v ledlkantje voor groote pan of ijzeren pot C Hogcndoom Z Z 146 Polsbroek Tc koop licvr eeaing st zijnd Haliortfcl Br bl den agent v d blad G Muit Kerklaan 80 Nieuwerk a d I ssel 19966S geb 18 Maan IMI welke in t N R S la opoen met M öpunt IBwerd geplaatst op de Centr Keuring 19 te Rotterdam en gerten ziin fokptestattea da hoogitc Rljkapremle toegekend kreeg Dckgeld voor belde itieren voorleden van de fokver De Vooruitgang f50 voor nfetleden f55 Deaelfde koe wordt niet meet dan 3 maal toegelaten Vooruit beaprokencn gaan voori Inlichtingen en vooruit beapreken bil den aderhouder UITTENBOBAARDWi Wie wil rullent Damoa ehoenen vooroorlogs m 39 tegen m 40 Adres L van Houwelingen Molenaarsgraaf Tc koop l r 1 Acbouw en 1 Melkecbouwlle beide In goeden staat en t WrlnAer J de jager Benedenheul D33Stolwlik Bovenkerk B 23 StolwUk W A daekla aaaiaaal i flaaW Wie wil rullont 1 nieuwe Overall m 50 tegen 52 of 54 1 paar Damespantoffels z g a n m 38 oude kwal h hak tegen KInderschoentiat m 24 of 25 een Zomermelsjesmanieltle leeft 7 tcgenJongeni atl leeft 7ii8 Adres K Noorlander Lekdijk B 98 Schoonhoven Wla h voor ons een Klnd rwag n t keepl Te koop i 9r 1 Scboaw fklein model Adres A P van Bruggen Molenstraat Amelde I A v Engelen N Singel 19 Schoonhoven OpqbI wr Tc hoop tfcvreatdi Een Dultache Herderahond omstreek 6 m oud A Kok B 81 Gouderak schoonmaiisn Wla ruilt een I fl a i zwarte Mantel leeft 17 20 j voor I paar DamaaBchoonon maat 37 a Langerak Kortland 11 Jaaraveld Gevraaildt Alle soorten Honden tn Kitten G V Dam Ouderkerk a d IJssel en Aanbevelend l kweg C 195 Koestr 51 70 Schoonhoven DlKSQiia 1 HAMtT l i 77 AAHCiANU No 119 TWBB BLADZIIDBN SCHOONHOVENSCHE COURANT Giro 13763 Uitgave t S W N van Nootcn Schoonhoven tuasi iien Uitniig en Mlottin utni tmlaiiglijk de i van de 0 ist ueku9t lieieikten ijii dl vitale have na nog in Duilsctie liiind ii Leidende kringen ia Barlijo verwaouteii wel d a oo lriv do Hliyd in P iiuinurH i en de tinide l ruiaeiis wat geluwd la de UovjeU U luH op iilUiH xulleit zetlaii oin t initiatief wetT gflieel in huilden lo krijgen HITLER EN GOEBÜELS AAN HET FltONT Do Fuliiur hi ell Vrijd ig een heioek gebraotititan hel dichtst Iterlyo ge le t n ileel van hol Ooitclijtto froi t dal in linn d Oier tussoheu Frnnklorl en Küslrin Hitler instieclperdeHtullingen eu veialerklügawurken en ontving de aemorcoianiindaiiien voorliet niinliooroti viin rapporten De rykaiiiiniatev van propagan a dr üo ibBi lifeft Z ilordag deeien van liet Sile£ii oliefront beioi hiunin Görlitsde so dnton opgeroept ii om tui elke overwinning en elfce tegenalag don Führer trouw teriijde te ataan Tegoii de malortuelBuveriiiiU ht van den vynnd alehle bij de overmaeht aan elan ivastiglieid van da DiiiUrlier Na 000 jaren van roenivulle goachindenis hebhen nllecit Wl de overwinning verdiend aldiia eindigde Uobbels DEPORTATIE UIT OOSTUU ITSO HL AN IX In Borlijn ti huiiend tfowordtiu dat do Suvjela in dadoürhun tiezelte gebie ton van Ooit UuitMuhland overal bekendmakitlg m Uetibeu üangephtkl waariu alle Dut arhe tuanneo worden opgero pen arbeid Ie ternuiitoo ten Imte vun de Sovietiiiiie In vttrl uid mei het feit dat ill de oproepen hft nieitel rengon vun mondvoorraail on rctakUe lmg wor lt voorge U ire e i ai lil men in Uorlyn deze arbaidHin et gelyl to Atoan met deportatie waarover dun ook groote unt at mniinghfercht Heldengedenkda in Duitschland Amerikaanuh braggoithooffd over de R n Ter gelüiïöuiieid vun de liuldoii adunkdag heeft rykniumiiichalk ioriog i p bel gedeuktt eken voor ueii onbekenden sol l wl te Üerivn aameiia dö Fiilirer miu kniii noergcleg l Bij dtse HOitere plechtigheid die ZuiniMgpInale vond waren Von Ui inil de Ituveiiiphber dur marine de chef van du generale ataf Keitel een afvaardiging van de 8S en no enkele luitonteiten aanwesig Hitler benft op ilieu dag eou oproeit tot de soldaten genctit waarin bij iisu anuspoort loL iuuihI ei atandvastigiiei l otu de moetiiJKhedon en Iegonalagan het hnold te biedeu JletjaAr 1U18 mag niet herlinuld worden oiiiilat dit golijli sou atiuin met de uitroeiing van itet Duitarhe volk lu hm llnni heelt rykHCORiniitsaiia Hviytia In iiArt voor ueti vergadeiing van Duita hers n enueua in eau rede de voor het DuitHche vaderlnn I gov illen liplden Itorducht Op deie heldem edeiikil ig heeft de IJouUorie Aligemuiuo Zeilimg een beschouwing gewijil aan hot woudei m do Duitsch weerwil ind die nog Bteeda vourtiiuurt Het blijven voortlie taan van de wil t jt verzet bio len 14 alleen te verklaren uit le hejrsrlienlit o erwegin dat cipitulalie gelijk tlint met zelftnourd alvlua dö 1 Z Aan dc fronten dom üriet goi st nog slfc t lev ndig diö lilykt uit da zeer laaio verdediging diü dtJ DlIiLhim trodpf en Vo k i8türniers bieden oudankn de zeer onaanifenanie opmnrDch dür oalUtterde lopers m0 i8t i VVeat Duitiidiland en de gev iarlyke toedlaiid die liierlour voor v rat hiUenitegebie lt4 i u onlnlaan lu hot Wuiteii vurrat op het oogenl ik lil Ryn de groote aolieiding La i hen de gcnllieerdu aauvnUern en du DuitHulm verdedigevA behoudviis een bruggenhootd van ongeveer V by 4 km dat de iVmerikaueu b j Raiiuigeo wisten te veruvorouop düUoatel jke oever iWl ontsttian van dit bruggenhoofl iavrunnvfirwaüht en aohynt vooruaiueigk zijn oi rznak te vinden tn uut acUterwega blyreu vaii hetopb iueu mvii de apuorhrut uidaar door de Diiltscher Kr ia tlHarnaeen felle atr jd gaande die een wiaaelvnilig karakter toont Da AiU rikanen al eu er nu n dan in eenige terrt i 11 winst te maken die aoms weer teniet gedaan wordt dan w l een dua Itinige egenetand ondervindt dat verdure vord iug ToocU 0 jig o loog iyk wordt Het overige gedeelte van het Hynfront vertoont Duitach verzet in de drie Itruggenhoifden op de WeatelykH Hyiioever hi Bonn Andernach en Koblopiz H t vienlo brug erihi tjrd dat h Wezel is na een trommelvtiiir van niiderhülf uuren een groote aanval vun de Kugeinolie eu Canadeesche troepen die ge leiiuil werd tioor de heruuhte vluninienwerpende t atika der Engelachen vuurapuweude stalen koloiHen groot ttdeeU op de Oostoever tcniggenoinen De nnvullenen OuitB he tegenannvalien aa i het overige dovl vau het Weslelyk Iroat hivddan sleclitM pliifttae ijko beleekenia OntUnks zeer gevoelig terrein varllcB in t Oosten ia de Btryd daar nog verre vnn bestiat N i het razende teiipovan duboUjewiatisoho optiinrech wat geluwd ia en de Btrijd een mm of tneur stationnaii karakter ticefi aaiigeuoineii heeft de I uitsohejeidmg de voUeÜKti contrölaover do voorloopig uogilefen ieveinaafregel ii Van Óorlitz tol aiettin waar do Hovjetsin hoof Uaak lan t de Ne iae en de Oder Blaa worden slechta plaalael ke a invaltuFi gndaim die het karakter hebbon slaulila de Duitsulie bruggen lioofdttQ over die rivieren ta willen opruiiuen Alleen hy Ku ilriii is de bolsjewistiai lut druk veiliooKil on evoii benour len Oörliti deden du Duuach r tegeuann vallen Datde Uusaen liingadit nvierenfrunt nog niet tot een algeiuean olfeiuief overgingBö wordt iu Uetlim opieki oing van de Bware doorde Duitaihpra tofitabrachte verlinzen gestald A iti de Noord lyke vlougnl van het oalfliyke front hebben de Howjata Verdere vordoringen kunnen maken ijn onder nnleredegrootoatedcn tettm Golanlinfei Gdyniftj en D iii IR dretreiid genaderd Tetïenover Ötetlin schyuBn roeda gevei hien gaantle te ü in Alldaiiim Hoawel de SovielB vnn t nemen moeten op de in het bezit vnn lio winkcltois zijn ici b xleu W i irop de ingelfViide Itesielbouneii sijn genotpor l voor ontviiiig l der giH deron teek ph en Di j o puraoneii moeten miiiatiiiw do ir jarim li eft jil hi bben borelkt Uitreiking der goe deren heeft nitsluitoiid plaats op du vRstgestolde ureo Te weinig bonocol De gemachlijfde ve 4Li 4t er de nindacht op dut in gevul iemand zich hg den winkelier meldl voor hel al hulen V UI de gooileren van hel ÏWBed tilie Uoo Ie Krnia met minder koopboiineu dan vermeld op het tiitvaiig lbewy je aai dit gciiii mots mag wordeu af telev rd Betrokkou dient rerwuzen te worden iia ir het distiibiitiekanloor Bij veimia ingsn van de koophonuen lian betrokkene lii h ook lecUtstrweta lot hel di tT l ntit kaiiioor wmden PnbU tic van den gcmaohtlade voor de vo dsctvo irzleainti Zweediche erwtensoep In verIxtAd mei hrl Ie t li t o r het Ziveedache Roode ICnils t uii hoeveflheid peiilvruclileii grutiH is heat lukhiinr geateid ten behuete vandodeeU neniefs aan du nias avoeding celitnile ketikeiix ui bepaalde gtiiiiconleo deel ik hel volgon Ie inoih In de geTiieeoten Herken wond e Goudu Goudoiak Hiuistrecht n 8toiwyk aI aan wnwie eal gmui jiertonen n wl de gHWone inaaUydfn op V oenwdai 11 Vrij lag ld Jon ZiVlordng I7 J UMóinueii iiamid 1a gratia r i n oxiia maaltijd worden waiigehoden lieii id uit de door het Zw ed ehe Roo Ie iv um grulis besclnkbiuir goMiddo erwten Keiualfdeoxim niaiiliyd al op over enkomaiitcn wy op Vrydaij Hl Maart 1U4 aangL boden wtirden nan de ki U kuudKelneiiiera in do gemeenten Am BlNNENLANBa PBNSIOBNBHTALINGËN VERl ltAAQD De Pi nulounraad deell mode lialernsligvYertnigMigM uiooriAttkl lilde wurkïuiiiniieden o m in de pensioenbetaiiug oier nel eerste kwurlaal llHö welke iue li i Febr soo geschieden Kr miwt derbal re rekentnj mee rebouden warden dat een ileelderpeiiMioenen ten laaie van hel algemeen buigorlijk penaioenfonda uivt tijdig xal kunnen worden betaalbaar gestuld Uo Pensioen raad ate t allea m het werk om die vertraging zooveel mogoljjk te beperken DISTBIBUTIËNIËUWS DB NIEUWE BKOODBONNEN Te laat um nog m ons vuri iiuniluer geputdieeerd te wonion werden voor deze week da bonnen 1170 en 371 A of B van de noodkuart geldig verkhuird elk voor 400 gram brood Aflefering van Zweedaoh brood De geiu u blig lB voor de voe laelvoorzioniiig te Gouda mankt bekend dat in de diatributteknng ïJciioonhovan de door het weeiUohe Uoode Kruia gratifl Iwjcldkbaar gestelde levaiiamiddelen volgous ondarataand schema kunnen worden afgehaal 1 by de winkeiiera by wien lueii aanvnukeluk du bestelboimen hoefl intteleverd Oinsdag 18 Maart van lü l uur volgauniinera 1161 t m K en 761 t m 8ü0 van 2 5 uur volgnumniem 3U1 t m 850 en 7lH t m 760 Woeusdiig 14 Klaart van 10 1 uur vulgiuimuiQts 1 t m 75 sn 4ül t m 475 ran 2 6 uur voignuinniBra 76 t m löü en 470 L m 5Ö0 Donderdag I Uaait van 10 1 uur volguummura 151 l iu 225 en 551 t m Üi5 van 2 5 uur voluuiimmurs ÜiQ t m 300 en ti2i t m 700 Het volgnummer ptaii vermeld op liet ontvangstbewyaje dal door den winkoiier by de inlevering der beBtelbonnen is afgogewn Dit Imwy tje mout liij de inoutvangainanio der goedereu uver elflgd worden terw l dnii Se ijktydig moeten worden afgegeven volgende koophotiUKii waarvan h t lUfciital muftt overeenstemmen met de op hel nnlvaugslbewiJHJti vermelde aantalhm Don A 857 Min de iioo Iknan III A voor brood Hon i 5U6 1 öOl of K 500 van de inlogvelien voor grulterswaren Q Aangesien verpakkineainateriaal ontbreekt dietit liul publiek aell iets mede t bcengou w iarin de grullerBwaroii verpakt kunnen wonltn DegeUBo die de goederen in out inemtol Uergatnbncht on S lioonho un De gemucbtigde voor de voedaid vojrzi nmK voor het groolu h ihIr gehied G Hida J AANTJK HLAATSBUJK NIEUWS BcrkcBwoad I e landbouwer T v d V wMrd IJonderdanavmid dotiratin biiutmnn ileu heer J de J opgewurnt en met en tok op zijn hoofd geslugsn De boer v d V dia na tut bewnat sijn gekomen huiawaarts keerde ia dooi de É U B O vertHmden De dader ia nog dezelfde narht gearresteerd De echtgenoote vim don lamihouwer G Bol ia desar dagen zoo ernstig inde koestal gevtülen dal zij een hevigehloe lui atorting aan een been opliep Na door deK H B O lo zijn veriondeii ia sij laler door den iokter behandeld De vereen E II B O kwam dez rdagen bijeen voor een oefenmiddag Hesloten werd een maal par maand eendergelijke oefenm Mag te houden Vervotgenn werden m plaats vau Mej W an Krk en deu heer O A de Lea le dieniet meer in aanmerking wanschte t komen tot bBstnuraleilen gakoien deheeren F Rehorst ssrretaria en H K jkaart aummiasari BlcBkenaflraaf i e diefatatlen nemen hier en in de omgeving guttladiu toe Zoo worden van den veeUomler G S vier variiens i eatolen en gfBlncht Onder deze dieren wns een drarhiige zeug B j den veohouiiar A K woriion in de weide dne schNoen geslacht terwijl J I a iere veehouders kippi n en kouynen werden buit geioaiikt A Bons t Gp il8 jarige leif tiJd ia overleden ile heer A Mons wethouder dezer gemeente Ook opkerkelijk gabied waa de heer Bona een vooraanataand pereotm Oorlnehcm Burgemeester K A Kolk era Het Rjjkscomiuissari aal metdt nu de bimoeming van denheer E A Kolkera Ie Den Uaag tutbuigfineester van Gttrinchom Hel en Bodcop Vnn de kansel 111 de Xed Herv Kurk la bekend gemaakt dat hy de gehniidun rollecte een gift o onden werd van f Ï5 on Iwee van f 10 Diefstal By de veah gebr B ia vermoedelijk jn de nacht eenkuil AArdapiielnn in by bun woning leeggtthaahf Kr waren 8 a 7 mudaardap elen in gebnrgen Jtü de gebrDen I aan den Kanaaldijk werdendes morgens iwee b slo jonge geitenveriaiat die waaraehijnlijk mot dero ib Kit der eigeu ars over het Kamat syn vervoerd want deae boot Post naar elders Helpt Ikaadcr I Tfiif i Volge viiQ het gel rek piui vervoermiddelen eu de ernstitte vertraging welke liet postverkeer ondervindt blijven biluvon en laidere poatstukken onwttarschijnihk lang onderweg Belichtou dio den geiulreaaeerde met eenire apued moetoii bereiken worden hierdoor dikwyis waardeloos Nu gami ro olmatig velen per tijwiel of te voet iiaarallerleiricblingi nen ij ledun hun diunblt u voor het niaenerut n van brio M n eu aan doch du iiHijd siachta m do beperkte kring van eigei bloeJverwimtoii of vrienden Om hiervan nilbieiding mogelijk te niitkeii fitrllen wij nna kantoor heaihik bn ir Wy verzoeken liienm nlien die een tocht ondernemen nanreeiilg anderdeel van nn land ihiarvnn oiin ons bureau kennia In i ovon en tevonit atollen W hooilie brieven MÜIon nieegevrn voor oi r diuoKvei in ie ithlen Kitirni n vi or ti Otei hel ona belreil hieinmi iiitit verbonden Wnar bcut 1 7 In ü Mt rubrlvh buttueia versvekea tiTMpavrdau ui p Bte vrm Irva aa VMM i t Maua ilw t lwUl la vM of vrivntfaai i M la speaMaaaaiM Mrardain BU rlUr aititnvai morl vrraM ld rdaiii Nanin rit li at nviuordlv adr aMdaii nNvrMK r U rvr fr adraa uaiaavN m racgara erfclU VlAale tb da lalen ooit faavacucard van Duaian ü V BEKKBL vroaqar gawoood lubbcnda ra Gandaian thani varUijvendc In A Hailing A IS Oudaikart a d Ifajal loalit varhllffpUau van W RUYZENAAR gawoond hcbbanda ta Oandaran van wlen aaratganaamda aan a il hm aapparaat ondar ii n t aru9lln haaft I C PBTBRSB Chan wonande Opparduit 283 I kharkark vraaiji Inllclillngan omtrent Wad v MÜBROHS FRL maiiimeren ingatrouwde dochtar RANS HAKKEL MI UBRS liiani wonanda Oppwdult 222 Ijiltkarltatk vraagi Intlchtlagan omlraat ai n dochtar 0 lIAKKfU Ma LUYTF N B 3 Ouoland puat Ooudftaan afkaniKlg van Waganlngan Brlcaplaln 3 varluakiDpaaaFderadrcaienvanMa r A BLAAUWMnMR Zonnenhauvalwcg 12 Ooatartwek an dan hear II D1 AAUW la Ooilarbaak Waduwa M TRRPfBRS gab V03 ait Oandann B TH than ta Haryjimhakhi p a Pom B 220 loakl dt tar T W VAN VUURB ult Uuiaati fN B PRKUIKBt iIRTV i GEREF KERKEN Schoonhorcn en WllllaeLaDiKrak U oenndrig 14 Usarl 2 aO uur d J HoeksttiL BidBt md voor liel gewas en vuor den noo i der lijden GEBBF GBM StolwDk Woensdag 11 Maart v m 9 80 en n ui 2 uur ds A de niois van Gouda Biddgg werd ttveneens vermiat dooh is later aan da overkant van bet Kanaal gevonden Krimpen a d Lek W a a r n b u rge ni es ter Tot waarnemend burgemeraler ilezer gemeente i benoemd do heer L C Hlings burgemeester ran Kortgcne J H öpeenUoff t Ziwals gemeld ii te Gruveidiage plolMliiig ovni leden de dicbter zauger J H Speen hoff In de jaien 1870 1900 waa Kooa SpoenhnfT alhier een bekende figuur Wooiinehtig iiaaal de N H Kerk bad liij een fabriek van ketelbeklewllng dooh de solnldor en dioblkunat trokken hem meer aan KOodat hij naar de Plad vertrok om het Kotterdamsche publiek te vetgaalen op ijnUw li a Voor het lantatia ICooetjpmnhuff hier uc In de winter IQitll 40 tn desanl van den heer Van Naman opgeti eden voor een O en O avond der unlllaïren Nltuw Lekkerland Dinadagmiddag word in het oafe van Vliet een ergaderiiig gehouden van delandbouwera dezer gemeeute opgeroepen door den hiirgemtteater ter l eapreking van de voeoüelvoorziening in de gemeente Byna alltt landliouwera haddan aan de oj roep gehoor gegeven Do burjïemeetter gaf een uitvoerige tiiteenzetling van de looatand der hevolkmg en na on korte bespreking hierover werd met algemeene ulammen healoten dataaii kinderen zieken zwakken aa moederae s door da bo n melk zal wonlen verachaft De malk zat alleen verstrekt mogen worden op vertoon van een doktersterklanng waarop hot gem eutestempel ia aangebrncht Verder werd beahiten te trachten ds rantaoenen vnndaaentarle keuken te verhitogeii Kr suUan 8 H A land wordeu gehuurd om aardappels op te verbouwttn Waddlnxveen Humemeeater benoemd De ha r Ohr J W H Htakenborg is mal gtlykt dig eervol imlelag ala hurgeniBealer vau Uujrck en Hahs benoemd tot biirRemenBter van Waddinzveen