Schoonhovensche Courant, dinsdag 13 maart 1945

DINSDAG n MAART ItHi KM O J i nH e t n K llegenlli h l le i V I in e 77J j Kl iM H Mildolkoi p 78 J R li Mvan lniIJ lll Adr 6l r i4 1 i ngüb J v ii I ie e I L A fei n njH 20 1 Air Aiitli Klever 211 AJr Air f Kl ier 43 gidl inft 1 A ViiwerkH A Struik 23 gib met C M llml Offleiecle Publirntle v n melk door veehouder On d iiik b rbiinUle wMin iiuwiiig 1 U J l ocbnilor nngflcol in gel riko l uu niBlk volledig lo li u r n l l ïoeii l bu ilu unnundigbei 1 d t u nielkgifl gering n ege Ion dro g Un l bedt 1 1 K v lK d l de ni neidni vo ir klii leronbeneden éóii ii r neulinl en mg n r en 1e ern l g ek nielM ld end k nwor l n v r rgd Om tegen bel m gebreke bleven onle treden gn de vn Post naar elders Oi Ier veiwyïing laa de desbutrelfan ie I ker dniilting in on vorige nummer ly vermeld dal op Mn pemo ncn DISTRIBUTIENIEÜWS NIEUWE BONNEN A en II fl A en H 1 7 i nfn bnio 1 ÜeiliK van 18 tot 24 Maart A en B 878 IJ riwil o n vlewich Uel liif van 18 tot 24 Maart Nieuw vóórtolevenngsboiineu A SMI eo B 881 i kg aardappelen V 181 en d81 H kg auikerl ietmi A 118 en B 882 aWgr ger tebloem H S04 2H gram larwehloem kindar iieel of voedingHsiiiker In te levertn by delalllinten vMr Uoeiirflag 1 Miart 45 Atlevering VHii de goederen op detn vóóritileve riiigsiM unen iimg eernt met ingang van a Maart pitwtt vinden NIEUWE MELKBONNEN 8 tut 81 Mftart toor oJ oTM cliënten van groot tot Hein taan icü U Men tWe klaar now het verstrekken van ledere ffeuienïc ife hulp POtAlt 4 scHVlin KSatNOEFAOmSKK fLevering ul lu nd aen ét Mwrlonle induimein nTelt nfleveren ofeOeverden en lii ten rereonltom llg lijdv k i B r nb Zu bl wieno ii o v lo rlre ding wurdt ge onnt leerd bi liet oh SonLi innielken li l eroo en vnn lolkuinconiuroei lei kplgen n xtr e i l g onfK iinn leSO Min bun veo t i el B niet vnl bKn len lewn n big I mneii den ge lel len leiii gn nrdt bit diibbüe nllil dieren weggiliBuld Te k9sp gevraagd II Een Waakhond Uefst een bouvier Vermeulen Strrefkcrk A 94 U Een goede Schouw ot Schauwtje W Suykcr B Jö Berkcnwoude II Een gebruikte houten Schouw H van Hofwegen wljkC no 46 NleuwUkkct land II Een Mantel voor mels e van 18 laar Brieven aan H van Huren agent S hoonh courant Groot Amraers Graaüand 9 II Een ongenscostuum leeftlld 17 i 18 jaar Desnoods te rullen tegen wollcif Habydoek met bljbetahng Ie bevragen bl R van Zanten agent fc choonh Courant Stolwlik II Een o k Kinderwagen llr of ilch te rotlden bil den agent V d bUd C Muit KerklaanfiO Nieuwerketka d IJsscl II Ben jonge St Bernard hond Niet ouder dan 1 jaar p V d Berg WilUge Langerak n Melkgelt één of meermalen gelamd of nog te lammen Adres K ZegcUar Vissenbuurt 23 Papendrecht II Een l g I Kinderwagen Mevr de Bruljn Herv Past Willige Langerak OPBOKPISe De Hurgemeester van BIOLWIJK roept diegenen op die bereid lijn ten behoeve van de ingcletenen tegen nader overeen te komen voorwaarden Ie BOO onO lul gertnrf of een gedeelte van dit quantum te maken 2e l n l be clilkli r te tellen voor de uitgifte van volkstuintte worden ter gemcente e3retarle ingewacht Stolwlik 8 Maart 1945 De ilurgemeestcr voornoemd Herinnarliig Beilult Verhulzlngan 1943 De Burgemeeater van Lekkerkerk herinnert d Ingezetenen In het I btlzonder de evacu s aan het Besluit Verhullingen 194J waarbij het var bodan 1 varhulilng U verrichUn londar n daartoa varlMnd vergun ning van of vanwege het Da partement an Waterstaat oor vcrhulmigen binnen de gemeente Is de toeslemming van den burgemeester noodig De Iturgcmeestct van Lfkkerkerk P Breed wnd Lekkerkerk 22 Febr 1945 Ter ruiling aangeboden Een paar z a n Darncs schoenen maat 40 voor eenpaar Mcls e88choenen maat 38 Adres F Bodewei HoogstraatC69 Haastrecht Een prima vooroorlogswollen Vloerkleed 3M X 4H voor een drachtige Mtlkgelt goede geefster nngehoorndmoet één of meermalen gelamdhebWcn Tevens witte muizente koop 50 en 75 cent per luk Adres O A de Grootagent Sck cotirant C 404 SUedrecht m Bleten tegen goed Hooi Adres I Biandwljk no 148 Brandwijk Een paar bruin lecrenPantoffali m 39 voor tweewitte Schorten Heerens AlbrBeljlinggrachtM Schoonhoven Een paar prima Werkschoenen maat 42 voor maat 43 H van Buuren agent Schcourant Grootemmers Oraalland C9 Goed onderh wltgeémaiU Fornuis 68 X 84 c M veor gas of electr Fom ofWaschmachlnc met wringer Visser U Ohv V Noortstr 9 Schoenhoven Verloren een zgan zwarte dulmwant Woensdagmorg gaande van achter de keik naar de Dtlklaan te Bergambacht Tegen bel terug te bezorgen of boodschap te sturen v Dlemen Vliat 50 O Z Aardbeiplanten die dit jaar nog volop vrucht geven In alle soorten Oroote planten mctaatdkluiten Ook kleine planten zonder kluit Te beitellen of af te halen na 3 Maart op onze kwcckerljcn te Betkenwoude en Bcrflambacht C VAN VLIET Ta keep aangeboden II Een jonge gladharlge f xterrler reu prima rattenvanger zeer waaks Prtj f25 Te bevragen Edeling Olivier van Noortplelft 11 Schoonhoven II Een greote Emmerkachel Prijs f50 Adres H de Jong D4 Bergambacht II Ben beste MoUenhond voer billlike prijs Tc bevragen btj O Vonk dorp Loplk Il Uperi eiken Ledikant met splraalm Pr f30 Wed Pluut 2c Olivier van Noortatraat 11 Schoonhoven II 1 paar prima Hockeyschaatsen met laarzen Prijs f 50 Adres Alb Swljnenburg agent Schoonh crt B8 Ottoland U Een Vulkachel met groot stookgat Prijs f 35 Tevens te koop gevraagd een flink Kippenhok hoog en met veel glai BfltdcbljWed A dejongVethaar Nieuw Lekkerland DovcBclnde A II Heer loekt een pension voor f 55 per maand Wasch buitenshuis Brieven no 1485 aan het bureau van dit blad STAAT TER DEKKIN8 Da Saino ead hond ganaamd Rudi Pracht wit exemplaar Dekgetd f 25 Adres J de Bruin boekliandd C 171 Hoofdstraat Bergambacht 1100 boloonino Verlerent een brulnlederen periefeuHIe met inhoud o a bonnen voer xaaltarwe persoonsbewijs + auswcla ea j f 550 gaandevan Hoornaar over GleisenOudekerk Qorcum Hoornaarterug te bezorgen bij P Blokland Hoornaar 121 Siael er dekktnai De New Foundlander hond CASTOB Pracht zwart dier Dekgeld f 15 Adres N Terlouw B 8 Kerkstr Groot Xmmers Te buur gcvreetdi Schoonhoven f mgevlng 2 i 3 kamers met gebruik van keuken voor echtpaar met dochter gemeubileerd of ongemeubileerd Tegen geede vergoeding Brieven onder No 1S75 Bur V d blad Ho fdr d cl u TRITTBN t SehoonhoTM V MiHwoordBlUH VOOT da advarUnllM M SLOB I Scho nho Mi Ult9 r S W N van Nootaii Hrvid 15 clioonbB n K Ba Ml 2aiS P 1 1 1 IIk 1 0111 lilt te bereiken In Frsnsrli Indo hma waar de Japaiiners tol nu toe Ramenwerkten met oeKranaehe autoriteiten hooft de Ja panscho baietling Ibana de verdediging eueel OTorgenomiln In velband hier CIH OONHOVEWSCHE COUBANT P J 1 1 tm OMi VhN ZILVEREN ÏOSTJUBILEUM A 1 ik i l r UMl ior lulu 1 1 vul Ug Ver H nj l il V k n l flliulir 0 1 1 Sliuii lil lijk 1 jiu r g l lon lil k Ml r lil ll Btlioi l k ll iwl n nlm lleoii oiinfliib iiWn l BÏwMiit vMi hrt m Kli l lif I riei loul iti li Stli Uiiliov iii l8 t iiil plEllitH RPllR l ii l 11 liH lonken n tiikv necii l l lH loi lenng iiil i t Iriiwic lit liet il ii i V t k i iuikl iü i iia iïoel n ll rai l l 1 iliuirn 11 J l li ich iver liel br iul li ll lfenml AABDAPPEPEN VERMIST Uu n ewl i t 1 V ik iii rklïllii mBFSTALJVAN BRANDSTOF 11 Mi t iiil 1 KurriibrickTMer l r l ile De diulor l nii opRf ioor I liwtl b ksii l iiHii lnl l kolnii 10 ll bbi 11 wi gs ii i n GEVONDEN fii t M n l I nliibtiiKniibii liiinl BURGERLIJKE STAND B nichop li l ire A l l 1111 I ïrm A liinpnlnminmi J Kojil WllllohmilCiniellsMnri a M ik Ha nenS L M v d Aiikcr Hsnin l iA K i er iiïiiiillii i rn Clir O WilliK iil iirg U Irimi WlMieliiiuii V M viiii üroB i g n i J J 1 li ik J orii Uo I A i UooreeiiBnir hrt ii vnn A L kk rlc Tk en I II J 1111 11 Oij b rC t V 11 uu wer iiA Ver lmJ J n voii J i n fikeiiA r z iit Th i liira miii W fli iinH A LïNulil H U 1 M r d v i A V igoiiv en A O 8 ier Teinii s ï i H O Velt k ii ienJ W lju siri 0 rii i J Min en J C r ij nliililil Wlllielm J l J ACili en 0 rkAd a ii r vunM Oo l ii nen J vnn K v 1 i n H 1 H S A J d lroiil liil rlrraiw l t PI Hg ï IJe iJ H iidrlkl Ï3i Aan allen die hun bijstand en dtclnemlng hebben beloond tijdens de ziekte en het over lijden van ome Innig geliefde man vader icon broeder behuwdbroeder en oom ItaatlMin Nlob betuigen wij U onze oprechten dank Inzonderheid aan Dr P Ingelse en Zr liamerpagt voor hun llefdtvolle behandeling Uit IIer ruam Wed H Slob van Herk I Icskenigraaf Febr 1945 Terstond gevraagd Een MONSTÉRNSMtr voor Bergambacht of Siolwl k Ook persoon op leeftijd komt I aanmerking Adr K Verdoold m elkc nttoleur Stolwijk i 2 MASSAVOIDING bCHOOMHOVIN vraast vsor dlraclaindlansttr I k nt arpari n l I mnl tvrl Aanm ten kantore van Terstond gevraagdi een aankomende boerenVnecht voor de dag Adres S Duider Knlbbelweg no 39 Ze enhui len Z H Hcdcii nam de Hn rc tot ome dicpc droefheid 0 hccl onverwacht van ome lilde weg ome Innig ge Helde zorgiame vrouw moeder behuwden grootmoeder Dirk d Brulin KamiUtg In den Iccftlid vmi 58 jaar en 6 maanden Dcdlcpbedrwfdefamllli A dLHrullnCï M M Timmerde Hruiin I Timmer O A de llruljn C O de Hruiln Muli A de llruljn r Gieasen Nlcuwkcrk 8 Maait 1945 Heden behaagde ha den Heerc van leven en dood na een ernstige ongesteldheid tot ome diepe emart van on weg te nemen ors eenig en Innig geliefd Zoontje Caröclm Pleter Indcnleeftndv 13maanden Hij Die geen reken i hap geeltvanZlinedadcn terke ons in dit marteluk verlies De dlipbcdroefdc ouders C Klein Elizabeth Kleln Vonk Oud Mblas 11 Febt 1945 rd bMt ll ngh ttpl i grh d op DogJ iil U I P e In pU i n k rt n Heden overleed n een kortstondige ongesteldheid zacht en kalm onze innig geliefde moeder behuwden grootmoeder WllUmpli Dltrtn red van ac Bikker in den ouderdom van 74 laar en lOmaanden F I Bikker W Bikker Haag en kleinkinderen Wed N A Versluls lilkker leerbroek 22 Febr 1945 D d bMt lliei li J Pl hSi l fc Pfbtu icriardtboull ng h ft pl 0 h dopM d gl2M Hiefmede geven wij kennis van het overlijden van onxen innig geliefden aoon en broeder WUliin van dar Wal In den ouderdom van 21 aar en 4 maanden De leer bedroefde ouders broer en lusters J P van der Wal O vanderWal Verdoold Jan Jan5 e Marie Stolwlik 9 faa t 1945 Htl rr chc H CSnlioiil 22j enAiil Ïlinni r21 Heden bereikte ons het treurig bericht dat door een noodlottig ono l oP 3 Maart te den Haag li verleden onze lieve dierbare dochter luiter behuwdzuster en tante Mej BaartlavandanHauval In den leeftijd van bl na 41 laar De diepbedroefde Ouders K van den Heuvel M van den Heuvel van der Mee broeden en tustan Hcrgambacht 10 Maart 45 Siatloaiwcq C IB D UT fd b llln Ml piMU tUb a d A D n H ig op V i d fl 16 M ii am 3 uur Heden overleed na een langdurige onge tedh d toch nog onverwachts ml n neef en huisgenoot inden ouderdom van 74 jaar Mei T A vanZoest Lekkerkerk 8 Ma rt 19 VootMraat W D Mfmji i b i l a 7 Ocvraaid een netteHalsneeletcr OmtrekScho nhDven Brieven ondern 186 5 bureau vanditblad Werkatcigcvrxafidi 2 of 5 maal per week bij Hoffman121 Noord elooi I z a Moeder en de ti ter voot breiwerk verltollen stoppen en spinnen zeer bltll k tarief A drei Bovenberg D 25 Bergambacht 2 geëvacueerde ona n 16 en 19 jaar bieden zich aan v or het verrichten van boe renwerk o k genegen te leeren melken tegen kost en inwoning Adres Arte B r benedenberg 126 Bergambacht lesch l dome biedt I a voor hulp In de hulshouding f winkel kunnende naaien klnderrerzorging en admlnlitratle Tegen goede kost en Inwoning IVonds Bankastr 5 Den Haag Hltrme ie vervuiler wilden trtmlgeuplkhtu kennis gesen v n het overlijden n onK o ll M Zu ter Hehuwdïuiter en Tante Metuffrouw Heden behaagde het den Meere van onze zijde weg te nemen oni gelleHc man vader behuwd er Grootvader en om dr heei Arie Oerrlt Prlae eerder weduwnaar van AmtSm in den ouderdom van 67 jaar Uit aller naam I H Prtns Kersten kinderen en klein Rargambacht 11 Maart 45 D f nl b w l g P habban M B rait l chl p Do l rd l U U i t v nW l u in den ouderdom van 83 N men deP miIl C VINK Polsbroek II Maart IMS ïiM rt 1 P J T dhan 12 Met Inntge deelneming aeeft de Chr Zangverrcniglng Creicerdo te Streefkerk kenntt van het overlllden na een korte ernstige ilekte van haar ltd Ondergeteekenden betuigen hun hartalijkan dank de burgerij van Zevenhuizen voor de blijken van medeleven dezer dagen ondervonden P erileot n Bchtgcneou Jan Filer in den lerftl d van 21 t en maanden Zijn nagedachtanli tal teeds in onie herinnering Het Beatuur Streefkerk Maart 1945 i VRIIDAO 16 MAART 194 77e JAARGANG No 9U0 TWEE BLADZIJDEN SCHOONHOVENSCHE COLRANT Telefoon 207 Giro 13763 Uitgave S fo W N van Nootcn Schoonhoven Beperkte strijd in Oost en West Nleawe aanval In Ooet Pmisen er het ultctiUHon veitooot Ih l OOHtelgku front nu lintZHlfde buuhl ftia in de afiteioi p4 n wenk het gavnl m jrnweeiit LanxM het ri vicrenfronl au Üd r en Netisw nn in opper Sileiit n 1I4 tictiviteit Ifli bla z r hej erkt 1 n wordt Revonnd dnor h iliijewimif mede rgn vele nrrfi t tie iiitjicvotr 1 Imu Centrum lipeft wnuftnompn hm fL inil ril ïninwhehurKtrlijke eii iniii n neu verblijf vnn 7 jaar hisr Zim 1 1 lurfUMJiKilr giirB It ffelijkertyd he itt uihIiIhx wfs beid gfiiummi iiitu en pre het kHK jrijk Vrtnum lyn on Ihftnk likRtie over 2 Joh 4 Hy 1 ruk ovt r I0 litkhei i Hf t t nnlin l Ht t znl umpii vr uK le viui de Briiiditkt rk vnn Cnrin werken tiiei I pun tu clm krarlit en moed ei fl ook in in verKarid iiielfleze rew jilKile lioutuüeiluke tyden hel ambtawerk mwt diiiK vmi lie Jftptmners teKeiiover de vreiig ie te verrii hteR D VVielenjja hnuinhi n welke gemotiveerd wordt werd iiatiiBni de kerkeraail toe enpr met c n tlt e i loiUali r aan iletlnfi tre ken door 011 ier ing k 1 Kuiter ilie deniie vijaiiiliKheid MUI de RftnlianRerH ver o ht loa tezi ii Pu 184 i vnn lerierftBl De Gum lie nju ook lie C onfhil Ueraf Kerk epen rlr nn i aiiuT u 7 f ja gb erff Kerk inS iioilartl Verbim I al TeritonninKfliuinvall n en kleme Duit Pekinwen TientMn ontwapend luer heeft een nroies aanhanam e ic he Kenatnoten Van het midden D Oder trom waar in bet U K t van de a vai on ternomen op de J vpanmaakte Ueref Knrk inzake het beheer r l f K hr l DehKlilverdedlRinK der kerkolyke o leren De re hier van emefd bench ten do 8 vjet lever Heeft ia r y II noote hom nenwerper de ArrondlMem niare hlbank Ie Uoi ng vmj ae Btad en de esliug neer est no en hi Ie ml ont lcml Uiniam heeftiio m kortte Imghierover Küstrin Van Dmtei he syde wordtechter ton titelligate tegtngeaprolien dat dese lielangryko vetiling op deOoitolyke oever va de O Ier m Kuh lache han len gevRJlen loo lyn Volgene Itorlyn worlt nog ateeda iii de ladgevoihlen i il opper HiUrip wordtweiiBwaar gewag geirmnkt van fellere tryd diHh die heeft a t tot verandf i n rmg van het frontverio p gel d De J rfi er m l1 f n r 7 het rmht vna dwangrtrbei I alllaar In Henyn preekt non niet n Vry n o er leie HOhendmg nn d t de DUlTSCEiB OBVANOENBN keraad vnn de r j eiuaakiB NAAR UUSLANU Kerk op grond van leover e VoInHn i een uitlating van KiMi e elt dat dtie kt rkeraad nielges homt Voorde periode MoBkfii een overeenkom l nangegattn li tfie Kerkenordeniiig van hiI8 vrmr het uitleveren van door Amen 611 en m nog aloeda de bevoegdheid kianstho legers gemaakte Duilmhe ot helieer over deie gimloren heelt D S iiod ie Kerkeraad ih van deze kinderen geiiliir verklaard E 1 7 voor Ui I gPBlaiid n elk DOÖ voor400grRm lapteinelk io der of 4 Ifiplen elk NOG 400 GRAM BROOD Vaa het Rood Kntla DeBfcrwtiina gtn ru l van Landbouw en Vitsrbery maakt bekend datvaiihtt door t IiilernatiooRle Ko le Kruis omiuisM tl mixie Ie ec u s j in e gratis bon hikhaui gesiel Ie i raau in de wetk van 18 lol en mei 24 Maart 4l U ram brood gratis eal Jiden verstr kt aan Ie hou Ih van de n iWaartenBa leiHomii nu vierjtiaren ouder oh in kfian rhe regeenog mei I wU e voorgest breven hy de syn d voigei iiitHprnak in h loger beroep gegaan Diefstal lil de e Keineei te In bheii voortdurend liefMiullen aii vee kippen en konynen plaats Ook is inge broken m hel huis vnn wylen den veld WH hlerT v d Gumt toen diens w lu eafweilgwas V ie klee linden texliei H vrijwel ei tolen Als idmlitvainlo ZH iiihraak zyn aanuehoiidi M en ingeslo leo lBg brB t v K en J V R Gofaderak C O o ni S r t Dezer dageu IS de OU late tnauneUjKa uuv lur Ie heer Ooms hr op 8 overleden De lieer oentra van deieetryd li Ken ter weerssyden van HihannasHer en len N den van Katibor rloiïtregiei Op de Noontelyke vleiitrel van hel Oostfront lyn de geverhten m teffen telling tol de ov n g deelUn BINNE a AND echter an veel grootere Dmvanir l it geldt vooral voor Oost Cruisen w ar OEP OF DE LANDBOUWERS i pöt jarige It efi yd ledHtnhutiekrint en Ki tier lam S ine O mis lie re ds ja dam Vlaardingen rt Ura enh8 e ViK r l elll N al I Uidderk rk Ih I Slaan oerden Uordret ht Gk u i ij j gebreid In verbsnd inëluileenhx pende l tdehter Rykaait meen ei Knnipeiiad UsBeJ om taiidij heden in de verB hillende go K ikt en ploiseling verle len Inlevert d K bieden en wu doafïouderlykehedry en By len lan Ihouwer Ilregman yn j dislribimekHT si iM er et hier vsn afgemn Lx onif rm denatbt ao Z nda p Maandag 16 i i r vI l pen en een haan gesl len Hel t n l de Siovjetaeen mouw öfieoBief hebhenï ieelt hm l i4i alvkerb uw zyn geonen i blykbaar met d hedoehng B bnften opgenomen omtrenl de Duitsoho hexetting in tee te diy verlmiiw um aanlappeien h tewei ven Na een ïeer hevige heelt het Hovjel opperbevel ie en lo i volk te prodnteeren kleml loo lfit fanleneleners eo ver billende tank iardap elteelt t yion lere aan rusiend kanleiun ix vu het ift burg Kij wyk WuwBetuirtr l elll N alcorpsen de tornmanvHl op de Duit J obl moet woidcn ges honken Dever j l an Uoii lenik wai een wyk Maasxlo M iie ihelii KiddHrkiiat he linies doen on lernemen bljZioten bouw van du gewas moet me k geval op bekende liguur in deïw g nieente Zwyndiedit Örli Mftihoveu Qon en ten Zuiden van KoninesborL en P y ven en loo r iogelyk w r len int Plotselinge dood Maan iV uerden Dordret ht G rkiim Bü ko krygii do het regelefltewlelien vfiordeaardap irKtJienieciBiien vfioraeaaruapp lteeil PP f haan gesl ittu neion in aU p i v Ungs deze weg doet hel depanemeni U tgewe en dal de d Iers h f 1 gritiif utm niKuanr gesttlde levinsmid delen de aangrwuten bsHtelbon van 1 andboiiw en Visschery nu een be roeihoot zyn gekomen Hoewel de Movjetfi erin slaag Duitsdie verbintluig over lan I i di lireken en dus de Oost ee te hereilin konden de Diiitscherrt even laler w er een orridor naar de hoof Ipinatsvan de atgtsloten provincie bevechten In W Fruueu doende t ovjetszware aan op Maai tiisttoli l n nabvj Danrig en Gorenhafen Gdv wipopdelamilyoiiwerB om in 194ó k dwento 1 19Maait fDinsdag 20 Maart 11 y en 5iiui te worden iiigele erd t y Hn der volgende winkeliers na inlevenug is abMoluiil intgealoleu Aromcratol G v d Werken I kdykVö ma echter Bonder noemenswaardige inrtts palen te verbouwen als terreinwinst te maken bim ermo enligt Aan bet Westelyke front toncentreert BEVRITD NEDERLAND Voor Oh l stryd vrywel uitsluitend op S 0 V heeft een int t onslorvT het Rij o bruggenhoofd Kind ho en ee ii rede gehoutlen over de tegenover l stadie Kemageii De m woiiaie positie in ht t door de geal leer rikanen gen aan en trachten met vrywel voort ksn aangt teekend worden dat door ge durende aanvallen hei hruggenho fd op hrek aan gr uulstt Hen of machines een hooge leeltud In diens olaL 7 Ainmeratol u v tl Werken l ekduk flo n i Berg mbacht A Burger CUsT familH Dtn Braven Ut ht roep Jong VoorstrsatC206 Jiren SchoonhoTW F Hd caBocloop Dehokkenhou lur A d Braven aan deKaunalit heeft wegens hoofte leeftytl als ïOodanig he iankt iHgetefe d waar i uor de desty la upgeruute geil nigiiig lie zyn beclnil wel noodi W A M Drieesen Lo rstra ita8 A Duhheld m Havtn82 lot du doel uu mBHanvaoenneif ruggent o Idop i reli aan grondsU len t f machines een T i C Ll V orden inge doüostelykeRynoever uu ie breiden Rrooi deel van de arbeulers geen werk r r T A m van de Nootlkaart Deie met alle midtlelen mlerhoutlon beeft Zy krijgen dan een wachtgeM 3 8 Uesltu m is te weusrhen III A to r oOgram hro d voor perJ 1 rukheertgeJeiltolhetBengebonder v reenkomemlemet80 vanhetl on hJi n 1 n en hovtn ijaar V or de ingeleverde ihikhioir geeteldn artikelen in onl 111 g t kom en worden genomen liet mond en klauwieer ia hier HEOEDEkUNGEN nog tteede met tol staan ekomen Hoe Plaalnlyke Distribntiedleutail wel inde ineeite gei allen dt dieren niet he ig worde den aroó ïe el i n i l i ii K himnen o er de Sa aengrmileeihnle nerlo Ie o de uig nd dagen inleveren Polibroik Igdawed F l v U Vri dag2 1 Maarttel ooik rkan l Maan wer l M i enn K iuiiirloKO haver out voor 11 solilkken ov r ondertuiBorieti goBlagen en liet BHiuonwoiien tan lÜBérdmi éi ii IJOiitonbrujg u g in lii Hn Imii i ilan ook dn vrn g Het oTenge gedeelte van het front m woon verei iiijnsel Keworden netWenten vertoont stechtM ivrtillene B gemaakt en dat tie Amerikanen digd De onderbrenging van veie ezin morgens tol deoi l un aanv r thans nuslnitend be nen is iaardo rzeer moeilyk gewVrden 8 ƒ boenderslape en over ondertUBsolien ireslairen en het samenwonen n t H r J n oj gelitjurtei liad te hestaan mond en klauwzeer is hier 1 met tol staan j ekomen Hoe noeste gei alleu dt dieren met i uriit LOPIK diieU over de Kgn heen met iMtionde PIAITCPIII NIPIIU C nngevenwel v m de rMoeieliertor CJJIV IIIDUWO WW de Amerikanen een luinvel over Atncide De ooili ote m de Ned Herv een ironlhreeilte van 211 k m openden Kerk voord iilantneloke enirale ken ten raden van Trier Ten Noorden vm ken heeft f i Woi gebratht ilohlenf tiebben de Amerikanen de NhH II Moeiel bereikt londer overgangen Re dag 2b Maart te Loi ik Dliiadag 27 Mrt te Willige Langerak Woensdag 2 Mrt te Lopik Uondérdag 20 Maai t te Lopik Ingeleverd moeten worden de bonnen lliii ld 824 82S 884 3 16 3 18 881 A 870 1e i aangetast v ro jrzaakt Ie ifveraorglng ZeUverzorger moeien al deze tydst mstan iighe hun ellv r rgmKsbtmuen over d öa vreemd wenhiiiien Predikant hoopt iiSondag 2 i riUMwu wrr iLi Miiart un 40latigBainblBverviillingte UlUü nUVhlN hebben In Neilerlaii 1 hebben geallieer Ie pa troLllliea een verkenningeiiainnl onder nomen i i bet eiland Si hmiwan vanwaar ïu dl r de Hiiileihe bevelting pnedig veniremen werden MANNEKHEIM HERSTELD in Helsinki ir bekend gemaakt dat taatipreaidenl Mannerbeim hersteld ir van a nekte en rijn werkraamlieden inmiddelR reeds heeft hervat herdenken legen 1 April i h meniïri niCTriBT to a i J 1 BM Bï 884 a 16 3 18 881 A 87tl laat verleend Zondag 2 Maart hoopt ONTOELAATBAAR Met hel m g op H 27Ü A371 Ba71 Vleeach Ü67 83 840 hl morgen te Kednliem nn af U l do ke avon e i A 87 H 872 M lk 1 01 E04 1 04 K0 1 n t u het hijiondBrlangR lie Haven In lerm I non niootin nuar oorlen opgenlakt B r ml ht llenee knndige een eenvoudige af eltlng getimmer I word n ingeleverd Papier RlMh wat ongelukken beeft é 5ii iij Ie heplakken By nietandigeof voorkomen Di braiidetoirennood waar oiuolUdigu inlevering ka Inlieslagna aan ïoovoel ton offer valt ia blykhaar nio v nieifversorgingHarlikelon volgen irraakdatHommlgenïithookaandoiü tlelyklydig kworken yergrypsn sooilat ze lang de 4o noodkaait nwlstolingahon van igen Ie worden geikiopt doSeuoodkaartmoetwordeningeleverd dienst lerdagavond en ondng die reeds heel wi rdt do dienst vervuld door doktor H Fr se De gebruik lijke Hllerenkon mg die andore aren uitging van de l iov Veeveib terlngflooininis le zal thans worden gehouden door het Ned Hiind fitambm k en ral in dese gei iinierliaul dn Het publiek dioni te bi grijpen welk een gevaar hot daarmo Ie ai liept oen stukje Van eeli 6Ü tal van dio tindoren die braudboiit hoe welk m ook is met dose hulp hel allorhaidst iioodig liob waard dal er iemand voor vi rdrinkt en ben ign namelgk de dageldks he maal liethierlio loeide houtwerk behoort wel tydeii reeds begoi DE STRIJD VAN lAI AN De Japanaihe minieter aii niann tieeft in een rede vooi de Japansi he gem hiedeii op het terrein aan do Kerk rukadag verklaard dat tooveel eerder gelop Donderdag22MHart lel 1 SOii dB Amerikenen een aanval op het Ja V orRrhlllenilo landboiiwerr doen Bcheideprediklng 10 houden 1 r hl lende pnnle i deeta Un in Aardappelen 8 2 880 881 841 De bon rar ie si i i TiVd i ianlrf e w o i ï f ff izrr iioodiir welke ïiclthehHl niet tvoistrekkenvan staat in iioodiK woiKeïicnneUHl niet t veistrekkenvan aai te lyn aan doso welkome üiilp n 11 j II hl inllu len ann kinderen m inkt eonge uitbreiding te geven want hel rv iJ il7 r met do voorberr idmg van dit mono aanlal goga ligden dal sioh ervoor hotfl D K Wioloiiga I D k Wielen werk goede vourlgiing Zelfs is gisteren aangeinold ia teer groot £ erk i bi r ê J l i r P l I r reetl oen beg n GEVONDEN een rmhand Inlul kerk alhier die een beroej naar Kottor gemaakt iii l de ullvoermg ervan Mnjen aan het Polilioburoau