Schoonhovensche Courant, vrijdag 16 maart 1945

No 9111 TWEE BLADZIJDEN VRIIDA 16 MAART IW K HU CHOOMHOVENSCHB OOUHANT P 1 tO tO uur iU i JouKii vHii U iuim GBRBF KBRKEN UaaitrMbt 1U d 2 uur d hriinmnii Ukkcrkcrk 10 en U6 uur ilc Van Itreugel Nltawarkcrk ad IT K yisr NlcuwLckkcrUnd D 0 d 2 30 uur lU Vrtn Hf yd Noordelooi 10 80 en 2 uur I cstlienut Octoland 9 ito ttn 2 u T lit Hftdtlitr Oad rk rk I m I lOenaattuur 1 V og Liitmifl vwir hetU WR Pcnr 2 uur iln Hpukenktinp Schooohovcn n Willige Lcngcrak UI en S uur Hl Hoekllm OHR UERBF KERK Nimwpoort en 2 uur O HiriilTlin Üunlreolit Leee Uen t v i i B Biou f n j i i iu 10 uur I B Kl g V n Will U rilKIIIKBKtJRTKSr NEU HBUV KBHK Amcide 10 ii l i 1 Ark l lU UI aao uur l l i l Ark l lU uur 1 riM 11 1 ill uur la nul tcinil ïcxir n i u ï Up u sj rto s ï ir w l Mu ï Jj l ó rf 4 u is uur dr V n an 10 Voeni iiK Unwaï en BSO luir BuUlumi mMxf tti OiBinnnriam Lckkcritcrk 10 wood tD AiJ t b k 10 uur 1 f u Z uho ui But l m voor h t O u S w rk rk r ir5 rrHur AV u v v SSS ivrira rH Xur rr a o io u u h rK H tt chtlOnurdt D Vouifl J 7 J UÖ en 2 30 uur lU RBM GBRKF OEM Schoonhov n jUrv 0 re Evjmo Gebouw A v n Ier Hlra n N l H Ut ï i i irrw 1 80 en 2 10 l uur d LuU m tol 10 n 280 uur 1 h r U A R ftWI en 2 uur r De VmU t H 7 i n ft rt lnthe i er o vKIJZ HBRV N d r H nHnx ld Ie nK t van Lopik kcndorp 10 ar d hesr Van Tny De Burgemeester van BtrgimbafihttnAfflmarttol verzoekt den Ingeietenen welke babykl rtl tkunnan rtiliaen voor ccnlge te verwachten baby s van evacue s doE gaadaran t n gamaantahulxa la baiorgan P Breed DankbetitlKinS Voer de zeer vclr en hartcUI ken blijken vao belangitelllng bil de herdenking van onie 2S ariflt Editvtrttniflng betuigen wt mede namen onie kinderen ome oprechte dank a van der Bas M van der Bas HofBand Bergambacht Maart 1945 Een Spaarbrlef aan uilam oliede belegging Voot aan volga tona Spaatbriaf f Hm f 1300 Ie Paaschdag verloven Anna van Hemart Hendrik Sterk HooUwfg 17 Ntauw ik k d IIimI Heden overleed na een ko latondlge elekte zacht kalm ontc bette moeder behuwd groot en owergrootmocder usteren tante Me uffro w In pt tl B kkariu Ondertrouwd H de BrulB Msn en N G d Graaf Iah d Rl oord Straatw5gFjW Hautrecht tlun t Bo ndMl A32 14 Maart 1945 Ha 1l h vo1lr kk nq O V Wa n ü g 38 Mm WeJ A StewMM HalWM n den ouderdom van bl na 82 laar vin f bataalda man bq f390 f 7BQ f IMOUttkacrtng km 1 29 hoogaia f 87860 f 1TÏ7J0 f 43 l t f63111 a Looptijd 14 Bi Storting ranaf f 1 pat a Nai Familie Stuurman Bergambocht Godidlanttoalanlng wh UU flok Buig Ulkanttlr Zondag a l lOen 3 30uuren Weansdag 31 Maart 10 u bidstond voor t gewas n 3 u bidstond nood d tijden Df OrUnlgl U igairMlcnan Nad Harv Kaïk Voor Uw binken van deelneming om betoond tijdens de ziekte en bij het overlijden van ome innig flellefde Moeder Behuwd on Grootmofder Aftlt Ho K nd orn Weduwe van Jan Schouten betuigen wl onaen faartclljketi dank Familie Schouten Pollbroek Maart 1945 Pamllle Huliman Bergambacht 13 Mrt 1945 I302I2 f313U1 Kafkw B 119 t Inl Da bagrafMiu sal plaM habban op da Alqam Ba raafftlaat choonhoTan op Zalardag 17 Mi d i nanlddao n 2 aur Xu Vri dag 9 Maart herdacht A Verx den dag dat hl voor OS Jaar In dtcnit trad bl de Anna Gebr Pot roolemoedenfabnck te Klnderdl k geen Nieuw Lefc kerland Wagani oauTantlialiadan ha dan gaplaaiit Met diep leedweien geven wij kednii dat de Heere na een kortstondig zkkbed uit ons midden weg nam onzen li lg getletden Zoon Broe der Zwager en Oom Smn I lier In de leugdlgen leefttjd van 21 jaar en 4 maanden De mcnich wtkt Ood beschikt L Flier L Fller Schoonhoven Kinderen Behuwd en Kleinkinderen Streefkerk 12 Maart 1945 SEIZOEN AANBIEDINai OELHUIS LOPIN Notaris H Kloosterboer te tx pik lal op Dlnsdog 20 Maart 45 v m 9 30 uur te Lopik Lopikerwcg Ooat 63 nabij d Fulkebrug ten huize van den heer P R de Gier pu bliek verkoopcn om contant geld Kasten ufcit sIoeleD ledikanten bedden vloerkleed lampen schilderijen glasen aardewerk eenlg krukengerel zware lederen reiskoffers fototoestel met tasch tuinslang ijzeren lorrie s m dito assen gereedschappen enz s Morgens vÓór de verkoo ping te beztebtigcn Voor dir of tater gvvraagd weg huwelijk v d dochter des huizes een flinke vrOUWall k kracht hulshoudst genegen leid tn gesin best uit vader en 7 kind l3tot24 opiichte nemen Bekendh m stoppen en en naaien vereiicht Tev bel lid Oeref Kerk Hulp v huish en wlnkelaanw Deagew weg relamoellljkb logies geen bezwaar C V Toor roanufact Amelde OtR 9tn Maart hopen D V cHue geliefde Oom en Tante L de Jong en A K de Joog Vcrdoold hun IS iarlfi EchtvtrMnIgIng te herdenken Uit ajler naam Co Kool Scolwitk Benedenkerk Maart 1945 1 500 hilhlam Aa al l ru m Kan In if t lOOOpyrtm anatrukv Appai Pnilniani 1 00 hoogilaMi Aitval PruUn Kara afia 300 lruiliHaiainaB a SOOKianlank 10000 iwa a HruU KrutabaMan In a ia lODOiwaxfialhl fC uKb JOOraoda ld 5000 t nada latian 1000 Hia id 3000 w ivartaftaa SDOOiap l nl 300 L lpafi k Prutm Appal Abr k tOOOiw Para kan ilruAan n alia watt 6000 n ilru hraian 3000 kllmr In tri 2000 iw Rhaddrana Aialaaa I alia kl SOOtiIra gr Kanlnulilb ook klalna 390 aaira Sailnaan In alia Maura 10000 maola Llgaitar TOor ia ba l 9000 Row an Va M plantan ardar all laorian Haattari Laanbooman ani Kantoorboekhandel M vroagt wlnkaljuffroaw of winkalbadlanda Aanmelden Lopikcrstrwt 36 Schoonhoven Bestelt of vraagt even prijzen bij onze agenten B Atberi RlngdijklS Nleuwcrk a dt ssel H A Kouwenberg Voorstr 91 Lekkcrkerk Baalaa kaantagavlng Heden overleed ten mijnen huize tacht en kalm onze bcitc Moeder Behuwd Qro t en Overgrootmoeder Mirtlintji StopMl t rg WaJ vaa A Varwaal In den ouderdom van 79 jaar Uit aller naam M Roetman Verwaal Capcllea d sel WptarlngMiaat 8 C VAN VLin Bekend Ml afatvg DE HUROEMEFSTER van Bersambaolit maakt bekend dat er op Hft ndaf Itt MbmK 15 des nam van 3 tot 3 30 uur aan de O L School en op Dlnadaf 90 MMirt IS des nam van 6 30 tot 7 uur aan de woDlog van het Hoofd dier School C 179 aldaar gelegenheid zal bestaan tot het lü ehrUven t klnderea T d Opt nbmr I Hgere tlohoolf voor een nieuwen cursus welke aanvangt 1 April 1945 Om Kgel ten te kunnen worden moeten de kinderen op 1 April 1945 de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt Bergambacht 12 Maart 1945 De Burgemeester P BREED De Secr W SCHIPPERS lMiiik s karl an TalnatckHariHur MaU a gavraagd voor de morgenuren G Metjer Ie Ol V Noortstraat 3 Schoonhoven Heden behaagde het den Heere van leven en dood na een korstondig geduldig gedragen ll den van ome ti de weg te nemen omen geliefden vader groot en overgrootvader Willam VH dan Hitrik Weduwnaar van Marg e Slmona van Driel In den ouderdom van 81 Jaar en 9 maanden Ut diepbedroefdcn S vn iu HmiU A M dm HMrik joniUMal W vu dan HMTlk Wed M BrvuiMtd Koning vui d D Ha rik StiMfkatk O C A lnk u Ua HMrIk K A l k L van dan Hcartk C d a Haart k K M TMf A U van dan Ha tk A U an daa Haatlk an Klainklndarcn OudWbUi 9 Maart 1943 rasidabaatalllriM haafi pluta 1 op Wnnidag M Maan jonge vrouw begin 30 lag ztcbgaarne gaptaatlt l d hulthaudlng Liefst buiten Goedebehandeling gewenacht Locmgeen verelsdue Br agent SchCrt Nieuwpoort GkLDBfcLkGOINGI Maakt Uw bezit onaantastbaar door een zorgvuldige geldbelegging Et zijn thans nog zeer gOede mogcl kheden Spreekuur dagelyks van 1 2 uur Mr Dr S VAN DER BIJ Elandstraat 53 Den Haag LAIVDHKHHEN jong echtpaar xoakf goad tahull met kost en inwoning Prijs tot f 100 p weck Zijn bereid aJlehulsh of onverschillig welke werkzaambeden te verrichten Br ag Schoonh Crt Nieuwpoort Voor de vele blijken van medeleven betoond bij htt ver lilden van ons ecnig geliefd Zoontje en Broertje zij het ons vergund langs deae weg once harteltlk dank te betuigen In l blizender aan Dr Pasmooy en t Iteraon Ziekenhuis en Vriend v Rossem verder buren en familie D Blkelcnboom D Elkelenboom van Vliet Polsbroek 13 Maart 1945 Aangeboden neg eenige laodhekken baggerstokken en zelsenboomen G Neven B Roosstr 3 Lekkcrkerk Tl koop aangeboden WapgaloApan aan hond luistert naar de naam Secs Tegen goede bel terug te bez blJ L Sprong Streefkerk B S3 n Een nieuwe Mcstkrulwagen en een Achterbind touw lang 1250 M Samen f 40 C P Woudenberg Haven 34 Schoonhoven Degene die 13 Maart op het bureau V V O te Polsbroekerdam een ander s rijwiel heeft meegenomen en ilfn eigen heeft laten staan wordt belrefd verzocht xooipoadtgtnogai k ta koman rullan want de namen der personen die tusschen 10 en 10 30 uur vandaar vertrokken zijn z n door de politie genoteerd H V d Vllit is Polsbroek no 129 Variorani blauw stotfan cointuur met gesp Tegen beloning terug te bezorgen Haven 27 Schoonhoven Heden behaagde het den Heere van ooee aljde weg te nemen na een geduldig ge dragen h den onze gelletde Vader Broer Zwager en Oom Ple r T d E aw n Weduwnaar van r V Raawfllaer tn den ouderdom van ruim 62 teten Cornell WÜIem Dullicbland Ocrrtt Patattwolda Herdrik Ocertt n Naroeni de Famtlle V d Zoiiwen en van Houwellngen Glee en Nteuwkerk D iwaardahaatalllni Voor de vele blljkea van belangstelling en medeleven ondervonden bij de ziekte en het overlijden van onze lieve vrouw moeder behuwden grootmoeder Mitja Sllgli Sptk Viritk betuigen wij langs dezen weg onzen hartelyken dank Namens allen L Spek Ttcnheven Maart 1945 Wag galaopant iwarta cockar ffianU met korte staart Luistert naar de naam Robbie tegen beloning terug te bezorgen W F van Ballegooljen A 17 GieuenOude kerk Ter ruiling iiniiboden n Een nieuwe Overall maat 50 voor maat 52 of 54 een paar nieuwe bruine Melsjesschoenen voor oorlogs kwaliteit maat 32 voor maat M Adres A Brand Kerkslngel C 190 Bergambacht n Mijn Kinderstoel tegen een paar Heerenpantof ls kleine maat 41 k 42 Wed G Molenaar Ooithoofdatt 50 Nieuwpoert n Ben paar zoo goed als nieuwe Steunzolcn voor 2 paar VitragegordljnPn ook In goede staat kleine maat H den Hertog Hoogendljk B 114 Sckoanhoven n jongensachocnen maat 34 voor 38 Adres P Kasteleljn Hcigitoep A 161 Bergambacht L VAN WIkNiN Jr Molenstraat 23 Schoonhoven Aanlag an ondarhoud van tulnan Uw adres voor vaste planten alle soorten heesters en bessenstrulkcn Thans uw planttljdl BalaaM aanharaland Langs dezen weg betuigen wij onzen hartelljken dank voor de vete blijken vdn deelneming ondervonden btj het everlijden van TeoBla Mmlanbarff Uu aller naam S Stalenburg Sr Schoonhoven Maart 1945 H Vcriancling Postscgels der gcheek wereld Circa 2700 st in stockboek f 220 Berg Lopikerstr 5 Schoonhoven n Een Lossenaar met teteltje Prijs 35 gulden Te roll aangeboden Klnderiedfkant met matras voor nieuwe of i g n binnenband A C Straver Kerkstraat Schoenhoven n Een Kinderwagen f 55 ra een paar Damesschoenen m 39 voor f 15 Adres K de Vroome Broekseweg Amelde N Een goed onderhouden geëmailleerd Fornuis prijs f 75 Tev s te koop gevraagd een platte pijp G Plomp Straatweg b 102 A Streefkerk gi Een blauwe Overall graote maat f 10 Een paar Werkschoenen In goede staat m 41 no Een Verrekijker f25 Voor Dartenetten naarM Koolwijk Benedcrheul D5I Stolwljk STAAT TER DEKXIN8 D Samojtid hond ganiamd Rudi Pracht wit exemplaar Dtkgeld f 25 Adres I de Bruin boekhandel C 171 Hoofdstraat Berganbaeht U 2 pera Ledikant splraalmatr met 3 deellg bedstel f 150 Gr emallle Pan f12 50 Bruin lederen Kerkboekje nieuw f 10 Adres A d Groot Statlonstr 4 Schoonhoven Oavraogd aan Booranknacht N H goed kun ncnde melken en met alle boerenwerk bekend Adren Wed W Schep Lekdijk west U Lopik Tnrifond gnvrangdi Ken ninka Kn eht met ko t en Inwoning Moet goed raet paarden kunnen omgaan Adrvs 3 A de Groot gent Sch crt U404 Sllcdrccht HoaMradactaur TRITTHN Sclio iibo Mi Varaotwoafdalta vuQi da advartanUM U SLOB t Schoo ho an Uitga i 9 W N v Nttotaa Haraa Ï3 Schoohb B Kmgaul UIS V ÏHttH 4 f i DINSDAG 10 MAART l 4S 77e lAARGANQ SCHOONHOVENSCHE COURANT Poit naar elders Men helpt elkander maar N l oj r ep in on iii iiiniar v m M Maait aan ilegentn die ii li naar Telefoon 207 luidere Htedeii 1 landiideeltti b gH an Uitgavei S fa W N van NooUn Schoonhoven üitO 13763 l iie en lede te Qenien en on bereKi erklaring om hieiin aU beiuid De slag om de Rqn Weinig reranderiag In t Ooiteo HdffWfll HM nun fle jo et den ii i de Mtrijdendn tioe en aH i het Wi atH Igkü Irunt vuu jrn itci oinvauK iju kan lilt frout oj het ooi Biilmk tla liet belnngrgksltt i tSLlioiiml wur len in lerhaiid mot de vitalu ubuden lis dimr on Ier bfdratginK vru It n Hllifordeii liKgen Men luui niet lun Iter wel II B m de l iiit lte guruizmun lulitur tiHt front nor it lui titme wu ti t riil Kt ln leii waartoe aNn kra iilen iii nf iinii ii wiinltMi lu llrB laii lm atgeli gd a duiiit I ethier llkele liigei Kian il vvaM k mil riiiijt dttd slük Il de li t I weet af tai Ouderkerk a d IJeacl I n In i e ii m II I IJ t 1 Ik 1 ter 1 vereeiii gi ig voor iekenhiiiB etpleniiig He i elkander tiield Zaleid gmiddug in de aal van den lieei Ü xau Mceteren ie JOHlejaarvtrgaileiingoi iler voorzitlei ai liap vau den heer O Bonter Uitliet lu H na twe aatu allen i giiflii d j Ineltu uiii hallen t i anjtt ign Ie hilMjeWiNti ware l ui ii lie t idonKief iiver 1 tiel t i 11 Mie tilH een n hel lerit Ui dat iij lerluren II kiitiiieii winnen dwlRiir op te treden hebl en zidi v i heldene kotriir aaneen elil en img eel II e 1 t egiidlgdon om van deae wr ooi i e eKiiili iil i el nilk t maken t e lil dtru uer ti dagi ii i daiie ei tot l au er Iag lu den peiiinngmeeMler gefrankeerd zgi lat de PTT lie PLAATSELIJK NIEUWS Bcrkenwoudc len e H U faii len iraiii itie mei i yzijnder gue i kou tl I e had het ongeluk dü rdat i i II hel Wesleiiule da uiatlit uvarhatir stuur kwijt rankte ui de wetcnnK term lu m kdineii Ha r ziiiter die naam haai rtpil wan zeer knrdaiU zy sprung 111 liet ïVRleren wwtile Ireiikeliiige weer np Imi lioge t hierigen llij wyze vftii loorzirjï legen dief al Imefl een lun Iboii ver tn deze er bedroegen op 1 Jan 4ifVjtHi De onkosten t oi tti zieiieiihuispalieii ten werden voldaan Uil hel verslagv i den a cretan lenheerA H ildenmu s bleek dnthelled tital lliiltbe Iroeg i he tiiur leden wei len lieikozen lelieu reu Hildeiiiims P Uomlnaan en P l ola eu geko eij iti de i laat van den lieer C Rulveld ale lid in dt i mm van i mirolede lieer 11 van Kijmvyk l lm slol tier verj H lenug sniak hurue f Hardaïwiik luetHiei H A V d Hnnekiy v llMrundcr voltf loQ een opgave van de In Je eeratvul ndc daycn tieiioAnd veiblndlnoan Woenidjg 21 Mwri Ulrachl Hlltiuivan Zwolle Aaaen Ironlnurii Roticrdam Danderilig 22 Mjad Ijlden tlirachi Aiuari un Hirderwijk Cniidj Boalioop Hatartwouda Vnidag 23 Mun Amitardain llaifwag Krlm pan ad Ijue DuJirkarli an NieiiKerkark jd Ilaael IWrkeriwoude Oouda OoiiJank Lei mond Noordaiooa Sited rachi ZMcrdag 2 Maan Utrecht llhavcn moeten uiutllili dugi lavuren Aan om bureau worden jfgegavcn Pncl ult ndarlny van dia ticnemd vaot A Mn aruningen ol 7wulle di ook WrwnMUg i ug jjingcnonirn Vanuit Stolwlik Ook ui M lnjL in een regeling e Irofleii om lirievei m ii geven At die vooriieniens zyn op reih te nun en y lie I noveii willen verzenden wor len ver lil da irvuii Mi ilf Jeeling te loeii reap bnovenafleg vliio tlegeim enle i e ret me ie M tlvi k DISTR1BUTI£NIËUWS NlbUWE MELKBONNfcN KeeilM 111 een deel du v ii t igi geplMitht oor de periode van lö tol Jl M larl te V Igeiide iiuilkh nm ienluerlA wii Hgawnk bleek o a dat plaatselgne be itgiiig op aii ti niot t If inkouiBteii i ei l t44hadleii beilrn ueitieii W y nmneu lii irtuj naiuwue de geufo704y de uitgaven I4f l7 18 lm Ulloozeu dte vtrljindiiig eken met t g rildo MS 86 I e Niiltiiigen der faniUie rie hleii f umi n ii Ulie iii I r II Tdinle I iHl kW n lueeiite yn kuKerli k on z hier ui f Cl en nu uiel het jubiieoni Hij ei maakt ooilra er een kalfje geboren er de goedeg e i van ii wonll tiauoporteert hg lie lier naur l heei hleenapiak hoven ilelioop int dU ii vereeniging oi li r jou len hruil ift Dezer da i gl i i m r tei Bitsth hen hoeksteen van dit stryd tenjiei aihtheteihtpaarj ölingeilund J ou mogen vieren looneel vormt de Htnd Kobleuz die en J Slingerland deJomtde lag waar Peuraum Del H p lei hev ikiu vo i tengevolge van dt o rlo stiandöiingen op itj vofir vyftig jaren in hfit hiiwelyk dezege naeule was er I Janu iri 1945 geiieel verwi est i m It tot i huopen veranderde stiaten zyn ge vet il ten gaande De AuierikaaiiBclie iirtillene t BBt hiet ook bier Ie Uoste lijk Uynoever en ni hl daar belang ryke s Iia le aan in Dmt iim don en eu Hln IjMH In liet liniggeuhoul l leg novei l magen even Zuidelyk van B inn iefeneii de Anietikanen torke diuk vooriiainelgk in innlelyke rich waren getreden De n biliiii seii liebh M kindeteii eu 77 kleiiikin li reu Bei den verkeeren nog Wl goede g j n iliei I tn van eer velen Imtl t n Ty t e dag ge iiikweiiBchin in ntvangst te nemen Glcaaen Nlcuwkcrk Detoop teibe volking V r deze eni ente wis per 1 Januajt PM als voltt Per 1 De ember Ut4itoi ai 1077 Gelioren 1 gevestig 4 gedlorven 12 vertrokken 18 loeval ligegelio rte I Huivelykeu 1 7o d it t Iv t Per 1 Uccowljk De mare hau8i ee heeft een H jarig me je aanfeli ai Itii we gene lielwlal van Klee lii gstukkon int de woninj v ui e buren M h bb l ar on r Z 1 e ZrH reinwim t kunnen maken vx iieblisn lo i i t ngewuiter bereikt oimU reeds gemeld is liebbeii de ign nu de ofllcieien lei do jTi eroor deeld aan wier lalTt nch te loos heul het te wgten wbb dal de brug met opgeblazen i Inmiddels ia de hi oor brug torJi onbruikhiuirgeworden doch de Amerikanen best hikten toen reeds over pontonbriiggeii tei voorziening van hun fiont ain de uverzg ie van de rivier Natleileptrtrtties en on lere gruwel lotaal UIMM Sohcllulnen De bevo king v io leie be In eg i eme iite ii i ei 1 Januiri H al ykeper volgt Per dl Dmember 194i kitaal 4bl Gebor lü geveatig 1 U oveiledeuW GlcaacD Ondckerk Deextra o lette rtiokkeu 4 pers i en Zot lftt het aan lorde kerltvoo du lijtlensdehhlHtond i l P r Uanuaii iy4öl edroig2j kin ieren geltlig veikliiar l vo r lul ewi ie Herv keik lieefl inaiinelyko en JI4 vrouweiyke eiso E li7 DÜÖ ol 4 I DluUih knjimierwlu PU H W B B idieii nfJii un ou lolauUri Riften vooi e diau ni geoollec teenl Gouda D o u tl e I y k ongeluk Onze tadgenoote mevr t V v tl A ia in de gemeente Üldehroek dooreen ont eVHl 111 het leven gekomen J oor il t ZIJ H hr ik Bprong zy van do auto waarop zi meereed en kwam zoo on gelukkn lererht lat zy haar hnUwer vel hrak n do k l o k k o n w I n k e I In wer len oo ut gvctand vo irJOOgniiii laj temelkj H lei lajitemelk Zult u bit bomlnileg earst voor da kin deren en ziaken zorgen Waar bent U DB VLEbACÜBON Di n esn luutievu 0 giivw m iii een deel onzer vorige opl e bon ttt ala de vleea lit oii vefiuel i Dit u otal zyn b u 178 4l M rabrlak kUHMa H v nMh n Ta D rdan pckt van adrM u U J Lil ii Mitv neauai viMa r4 reMiiu nat brood van bet Roode Krola w ra H u heapK Di Iii ri M lölfi g hooulit ven wardAMt NMm ru lott uwsvnltf adrM m l d oi bet Intern itloilüle ttiKide ïltw r r 5 K m V r f c uiikbaai gentel lebiuotl S roggehro l volgeuBon lerslaanda h Wad A j VANGRüOTVBLD VANMlL J deu afgeleverd by le winketiere algen I ia kt weKi weri I I het met inleveren d hebbende Ulnnanjvay 31 llaL nu u Achi U Wie lil m tie bi Htelbonueil I telt inge hoven bu r DE OROqT 73 c ï f ï = HUIBERTHUS en BARPNÜ van VAN QROOTVRLD v moedaÜ k naai FneiUnd bezetting Nu ïieaTi rijke fl 7 l S leveustn d l r liE geavacueetd e ignjKe fJülB n het niet inleveren van een l cht A ekt draaaan vangaavacueerda zilveren mnnleii ter waar le 1i tr i S ï Ü JU t 8 Ocm LemnondJ leVerd doen van een VmerikaanMbe althai del aantal van ongeveer f 200 De wekkers klok ken munten en een hoeveelheiil ge gebie len beiangryk zoowel m omvang ata mt BtrategiBoli oogpunt in West Duitsthland onder een vyundelyke Le zetting KuohtHii ryen zich tee U meer plaatsnamen aan de lyat van volkomen üfgroolendeeU verwoeste tlorpeu ste den en sl uliea Naast deze niateneele entiiltureele st liade vergrypan de be zetters zith tliiin ook aan vi lks kraiUl van Diiitsohlaml door de Duit arhers m de vorovenle gebu den o lint ilhariiiiig istluus ovetoat hltau zes Kotterdammera die m het Noor den leveTiBinitldelen Uadtleii geliaalii en een Hagenaar die by liel homhar dement alles verloren had op enkel Donderdag 2 i Mrt 1 1 iOuur volgiir o7t lm OU l ouurvolgnr öölt m 67r wiik than te rijdag Mit 9 12 SO uur vtilgnt 1 125 1 öuurvolgnr Uu l m 7Ö VAN BAiléöooiiEK uTt Kaiier n nu Zater lag 24 Mrt y 12 aO uut vüjgnr t m 40 t 1 ó uur Tolgnr 401 1 m 65l ruildvltesrliwertleninbeilagKenmuen op d n l m gaiJooild heli ürnda ® volgnummer Maat vernieldoptt 1 rek k era bestolen In het l O p in nu nen Decem untvannBlhewysje dat de winkeliei by r V V N VTt ltt I Lir r deailevtniigderbeetolbtmuenheeUal xan ZH S h v sfmrSu l d H Dit bewynje iHOet by de He hebbende Nude 57 Wagetiingen VariUg vuil bet broud WUtdeu overge SCHOONHOVEN eve j kon era met wat kleetiniKBlu ken en voleZS levuiBm idelen na By het mtwaken voigenHUiiitB liel eiiNiteiitoweMiigis hleekan d t er ook tm n w n l i legd omler afgiflo van de koopbon A86o vandei oodkHiin8A Degenen diehet brood halen moeten voortintvangatPRIJbOPDRIJVING loti Miadgauot i eekentn en niinateus 17 j irzynir ook onaouoode ir Mlen i K het Noor t wiut aïle bezittingen K rV M S l k gehal PBKDIKBICITKTEN hleekan dat waion ewee i om Hl leven ie blyven hoewel teveel n I Hai iaiipolen te knopen V f7 perHL De landbouwerdie h en zoo billyke orgs uit de nood hielp ioü van zyn hulpvaardigheid waar sihynlyk apyt holiben ala hy wiat dat M iuer ininiddelM van tin due mu i er voor f 250 l e I o r wM en ïeheefi tegen M prntedverhaai opgemaakt wegeim pryiup Iryvtng LENTEBODE Nu Wo msda tie I en tt begint lie It de ooievaar lenteboile nnnPK nTfl c tiiTw vk muitr I J Ml i m ll d tM blukb u l l BENSCHOP EN LOPIK l liobl KBHohl op luii Ti t t ijii oil vour F l broek Bdn dioi bi heefl ZunditK hu uM oii Iü loolwit PlK m l t hok Int 11e pannleii fabriek wet lietTnkk ii bduilers bwhooremie lot t volgende ateKO e n ilB Reen p lard meer hel lien uit ooizaak van vortlermg h die j pm ri KI u ornnii vrijdaiieeubezoik icli wol weer liebben voonieu maai van tie trekkers waren Rotleidaininers verm lesterven De e honKerrantr enaii lio NED HEBV KERK OOIIDBRAK Woenwljg d I van Vliet Hld on3 da nood der tijden jAARS VBLD Donderdag 23 Mmrt 530 uut d Poat ma bldiiond voor hat tiawaï I EKKERKBRK Nad Harv Bvang Donderdag 22 Maan 10 an 2X uur de heer Da Redelijkheid OUDEKKHRK ad IjSbBL Wijkgebouw Ugewagl Uondcrdag 22 Maart 6 uur de haar A de RedeUjkhald g o Voor de N H Jong Ver op O O Onderioekt de SchHften J tüli 120 kg leliieie peiilvriK hieri ndeie levetiH twee d kens De tZUtlV r Koneimimmers vermiMen o a li le U de langzame u th iiiger nrvH r nek wt de Dnil ohe me iHÜieii ten loe heHhen n l lëien beiTt Deiebelreigingmetveinietlgingenm Zlil zv aaV tu lren rir n r verkocht ha l S=SH S 5£ H SS = den en naur itot ani ovorgebrachl ilie n h aan be roving 1 all iloortroltkera baddon ailiul dig gemaakt of by inbraken betrokken waren ËenrietH vooreen bon netje Voor le iviele piija van éfin bonnelie reüilgeveiile op een ininlmd van ie entiule keuken ruilde een Jeugdig TASCH OBSTOLEN Iemand uu L bi t een hel bn l bratbt Vrydag een bezo k i aan deii lieer v d Oflicieele PabltratlM PAAHDENHOUDEHS IN POLS teil Hethelangvantleheaoliermmgvan iiidustnegt bieden en ert terr iiioii kortnai aii het gelieele Duitaiheotir lo f ap vrij bou len in de rug vnn d old iten aan hot O iBlfront me legcnovei een grootere en geviiarlyker ma bt atnan dit allea iaiiieii vormt ile belangrvkhel l Ie ilag om le lign en verklnnil wenaar tie Markt taal tegoo land dor DuitK beleger kameraa ci e llo kooV kön êdilë r Wa l in Ie 1 0 iker waarvan Ie o er i hr ving nog ni l ge De andere frontco niet door da biugel want de heli wa i tmat en plaatste lyn fieta in do gang daan i c die iringeii 1 omwiM8i lliigbe an Hel lost Ironl weinig ver liet eigen lom van een dame die even J dien bakkerij Hij yn vertrek hoeven dll ten ipoedlg te inoelon op andenng te Mieltlon De iwaarlepunten opbol tadbui nioe l inn en baar n het rywiol oen bruin le gevenop yn kantoor worden op het nogenblikn ggevo md ruwiel i oi do veilighei l oiuler Ie li wa verdwenen die Vol keainr a llnn 104 B rflf c leiaanvallen in Opnerjilo h ode v o een bewaker telde Uil K noonan wat loleo en Hakken ü Vr in teï l l r l n l waren n bel i S hen v n een eboenm ker nie inlileld J f J T j 2 t K höofd ü a r r Vfr r BV0NDE N o npHarkin le wa i en oor Tiir n 7 oeg K iMMhoofd legenovei ölottln oodoor de t l die nu t voet wei len loliohtmgon loor 1 litie ioo van volk tiiinen gelden o Je iMetaanvallen n Op er l h ode v o een l w r telde m ri l te fei e tj tuinen i Ten 1 gelden un ler