Schoonhovensche Courant, dinsdag 20 maart 1945

DlNaPAO JO MAABT 1M5 K U opu No 9122 TWEE BLADZIJDEN VRIJDAO 23 MAART 1945 77e JAARGANG vftnbooni 7de 1 yd napredikinft Glci endam v t n lU 41 uur d beer lor 1 mw K yo uiii dn HtelwHften Oleaaen Nlauwkcrk V30uurdB Moe enh ml Vo rber HA uur Laaa SOHOONHOVENSOHH QOUHANT Pm 1 SCHOONHOVENSCHE COLRANT lk l n l rl u l len w l u v rnd 1 Voorloopg n SÏ Lev l r n r n m r roo q i pi il r r p uiUii i u nen vulJc lnlnn r lOK fl 7 i7itt ünjTii d iio l ri me lliflttO0gPitUM Il MU Hliuiii It l epftlmvMii vulkritiiineu im veiiA itiaa 1 k b i hnftniyit toMtBiamiiifc vta ti nan Ie f t Bodwnproiliutm innler M ViilLit viin lu lUiremi van den Prdwiu Voed iiel V muiiMnri Isrh iil Pi teiiiniinpj e vraaRd of ih deie met I heu een nomen rerao iniyK uei eK o 1 oeaio oktlnoi k t unenU alleen mogeluk op U n o Voor oo er loor iegemach ig L n gtuDonlerdagvanOSOlolKlOuur d buk utooreu ten g eve van I lm de enopZ tor lagvan ITOIotl2 80u r publ el worden ngescliakeW wordt dal in de butreffnudediilrlbatiekringeii l ii ril gemaakt Bii alle daarvooi iii RdiiiiurkinK konifnde Uin rageu zou I k m hmlnZ i Ik ll l l u nU ll et o l ko U n R Voor oo r loo ieg macht vo r iy4 weor nh rM i dflbcwuien i liryve i opiendeii Nieuwe l if li o In te dienen lv l avarl Immlen Kuraendietrlbotle Vnn lieden al be eihtatian Keaineli lofden ol koMLw n Btaal weer de mogeltikbeld voor bepna rUn hmi rdor b jvoegon ennel lend oer worcll een bewg ven ïcbm ng de uroepeu van iier onen fn ir nelel y 7 tienten d ene i ua u n adre e aanlal e in l len afgegeven terwyl toor e n rio n nar l on voor ee t a ngkuar e i tire a uit geboor lau d liiiurder twnevem te grootte één volkfltumniaKW irdengeëxploiteerd m aaunn rkiug Ie komen van ledert leneel lu M Nieuw uit U c liuii man door verhuurder ismviklaiir v in uijjeütie kninen lu uanmerkiiig H v rivolksliuueii mogen UI neeoRe al wonten verhuiml Alle overiRe arbeid ledin vroedvrouwen M nth ker 7 1 j vemtrekt Jrooler yn dan 225 M Hel 18 voorts moet d K rden volkilmnder en e t f e tandHit en b aiekeidumen indien ge ai loewitn k iniolgorue j 1 te worleuoveigelegd T koopt PootuUn aardbalplantan fabakueaadStlts25 W Baardman Bergambacht Lekdijk B f a Nfltta iuff rouw als rvorvn hulthoudatsr N H let meer op goede behdan op hoog loon Omg Nw Lekkerland Br aan D Visseragent Nw Lekkerland oniier de£e belcbetileu worden 10 geen l iikbetvfglns Met di ze betuig ik mijn oprechte dank in het blizonder aan de Firma Gebr Bakker het Polderbestuur de Uuren en de gansche burgerij van Haastrecht en aan allen die hun medcleven geloond hebben bij het overlijden van mijn Innig geliefde man en vader Jnii CvrnellB B er Uiiallaiiiian A Bocr de kruiff Haastrecht Maart 1945 Met blildichap geven wl kennis van de geboorte vm een Zoon en Broert e COKNKLIS WILLEM Uit aller naam Herliouwer A Derkouwer v Tol Annie Herkenwoude KcfkweaB47a Corrie HH landbouwers en tuinders I Vanafhedenwordcnv Schoon hoven en omstreken loowe de provincies Zuid Holland ata Utrecht batlalbonnan voor pootoordappalan afgegeven door de P B H Ingenomen door J VAN DER HEK SCHOONHOVEN Zoo mogalljk zal voc vluggeaf werking worden zorg gedragen Heden overleed toe ome dlep droefheid geheel on verwachti ome geliefde zoon broeder behuwdbroeder en oom Bs a i NET MEISJE 15 jr netjes kunn werken liefst voorde kost pa Rijneveld W Ringdijk G 63 Moordrecht CiRRlT HAXTIHUS OOMS In den ouderdom van 37 aar en 11 maanden Lekkerkerk B x o iFlinkolongttti H v h boerenbedrijf goed kunn melken liefst v kost en tnw m omgeving Moordrecht Tebevr bl I Muit agent Schoonh Crt Moordrecht G van Dam Met blijdscliap geven wl kennis van de ge boorti van ook dochter en zusje HËSTEKINA I Uttel M Littel Graafland HIjmi Ouderkerk a d Duel G32 13 Maart 1945 J K van Dam Langerak K Itrand van Dam D Hrand Voor de leer vele en hartelijke blijken van belangstelling door Gods goedheid ondervonden bl de herdenking van onae 25 jarlgt EchtverttniginB betuigen wlj mede namens de kinderen onzen hartelljken dank A de rles A de Vries de long Langerak Maart 1945 F V Dam en Verloofde Zwijndrecht M de Bode van Dam AUen die lets verschuldigd xijn aan of te vorderen hebben va den heer Pt t r Koudltaol overletlen te Ani ld dea 4en Maart 1945 wordt verzocht daarvan opgave eventueel beuling te doen ten kantore v d noiarliG f Kraalj te Meerkerk vóór 21 April a s Amatour tabakkartI In het komende seizoen hopen wij weer een grote partt van de best gesetectecrtle C de Bode Lekkerkerk Met groote blijdschap en dankbaarheid geven wil U kennis van de geboorte van onien Zoon en Broert e A A K T N VenieegC Vereteeg Monteb i Com RinI Schoonhoven 16 Maart 1943 Havwi W Z J van Dam en Verloofde Ukkcrkerk 15 Maart 1945 Bchuwacht 7X De icraddeliaatsllmg haefi op Dinid 4 20 Mxail pUaU gcbad Nog treurende over het verllei van onze vorige lieveling werden wl wederom zwaar getroffen door dat de Heerc na een kort stondlge ongiteldheld van onte iljde weg nam ona Innig geliefd Dochtertje Zli9 e MARtllE JANNI In den cugdlgen leeftt d van 5 jaar en 7 maanden De Heere die geen reken schap geeft van Zi ne daden trooatc ODi in dit smartelijk verlies De dlepbedroefde Ouders H van der Vliet H van det VHet v d Wal en Kinderen Qioot Ammer 15 Maart 45 I l iaaid b itelUng ha fl op üdag 19 Maart tiuichan 1 an p aM tirbad Qimstnta Btrgambacht Aan de Openb Lagere School wordt ten spoedigste gevraagd tan tydalljk ond rwl zarai Brieven aan den burgemeester Controle spaarbank en loopenda rokoning boekjea van de CoSp Boaranltanbank Langarak vindt plaats op Wo nadagt21 enDondardog 22 Maart vre 9 12 en n m 2 5 uur ten huize van den kaaalet D Vuyk Cz Langerak Het bestuur voor u Ie kweken Doe uw besteUingen met spoed en zoveel mogelijk gesamenlljk dit bevordert vlotte aflevering rpiisia p ioo Wederverkopers belangrijke korting Aflevering halt Met IDen 3en April hopen H I van Arkcl en M van ArkcI Kok den dag van hun öO larigt EchtvtrMnigIng te herdenken Mun tlMikbara klndatcii b buiril kkm an achtar klalnkladcMn Nicuwpoort Maart 1945 RulgenhiU 2 Alblasaerdam Welke gcèvacuecrde Ondtrwijui oi Ondirwijurts wil Hervormde School te aar veld helpen In bcsUande vaca ture Ook kunnen solllclCeeren zij die zonder bctrekklag zijn Brieven ten spoedigste aan het Hoofd d School W A Dapper Ter ruiling sangebodan Weggeloopen in Schoonhoven een kleine zwarte hona van ƒ van Hoven geëvacueerd pa H OomsAzn Ammerstol Qmvru $é voor zoo spoedig mogelijk p rBOnaal voor de kweckerljen te Bergambacht en Berkcnwoude Liefst roet het boomkweekersvak enz bekend Zich aan te melden blj den heer C v Vliet te Berkenwoude of op de kweekerlj te Bergambatht Verloren vanaf Hofwegen naar Molenaarsgraaf een lederen hondbafchermer van flets Tegen belooning terug te bezorgen bij P de Koning Bleskensgraaf 24 Maart a a hopen onte ouden J VamcY en A Vermcy iMuilccl den dag te herdenken dat xtt voor asiAAU In het Huwelijk zlm getreden Dat Ood hen nog lang moge tparen li de wensch vaa hun liefhebbende ki dereo Janui Gorry Willy Rte en Annte Ble kcn gr af Maart 1945 Oalaaanhald tot hUattMTan Dim da Bildd fl 17 Maan Moesten wy In enkele weken tl ds twee llevelingtn verheien wederom werden wil zwaar getroffen doordat de Heere na een korte em gesteldheid van onze itjde wegnam ons derde kind en wel ons Inolg geliefd Zoontte en Broertje ARIE in den leugdlgen leeftijd van 7 laar en ruim 10 maanden De Heere die geen reken sdwp geeft van Zijne daden trooste ons in dit amartelijk verlies De dlepbedroefde Ouders H van der Vliet H van der Vliet v d Wal en Kinderen Osoot Ammcra 17 Maart 45 D taiaardabwialtlng lal pUa habbcn op DUitdag 20 Maai tniKiUan 12 an 1 UBT Verloren t Een bruin lederen ChoudertOf ch met waardevolle inhoud vermoedelijk In omgeving Loplk Verhezer zeer gedupeerd inder krijgt goede belooning Terugbcz of bericht zendenaanP deVrlesjRauwenhoffstraat 24b West R dam G vr af dl Tegen April een Dlvnstbods de Jager Mozarüaan 10 Utrecht Gevroaidt F ong n liefaC eenige tijd bl het vak geweest b A SwUb rywielhandel Bergambacht Verloren i Een bonttaich m Inhoud gaande van Puike brug naar H rwey Teg bel terug te bez bij H Verwey Lopikerweg Oost7l Loplk ysvraogd BefChaafd in U of longv vrouw die de geheel bulshouding op zich kan nemen van een klein modem geiin Hoofdstr C 97 Bergambacht Oevr ilO 000 dektenen door O Mourik s Oravenweg 136 Xleuwerkcrk a d IJssel Zoo de Heere wil en alj leven hopen onw geliefdeouder W Tokfcer en I A Tukker Schakel p 24 Maart a s den bg te herdenken dat ilj voor sa JA AH loor den echt xlin verbonden Hun dankbar kin tcraii Majtc co Nl s Annle j Corrlc Sljnien Mink 1 Olcaien Oudcrkerk I Maart 1945 I OaWflanhald tot l liclmt n op f W MBldag ldd a 2S Maait G vraagd per 1 April a s en dagmcltl volle koat Adres Mode Vak school Bergambacht Te koop gsvriagd II Moderne Kinderwagen Adr C van El Kleine Haven C 226 Haastrecht U Een Fornuis of een vuurdulvel en een Kinderwagen G Vermaasen p a A Veralula Lekdijk 3 Oost aarsveld II Ben Bug met kap onverach welke banden Ook genegen te rullen voor tilbury met kap Adres ac Grt enenboom Ctn Ringdijk C 361 Ridderkerk n Een Varkenabnk en een 2wlelige Kar J Kerabcrgen Nieuwpoort II 2 of 4 Fauteuila oude kwaliteit Brieven aan den agent v d bUd B eri 90 Gouderak n Een Molhondje op proef Adres L Muit agent Scli crt Moordrecht H Een Damesrijwiel zonder banden Brieven met opgaaf van prijs G v Wagentngen Hsseldljk 154a Krimpen a d 1 n Een kinderwagen moet In zeer goeden ataat zijn C van der Hek Burgem Rambonnct atnat 4 Schoonhoven Ir biedt sich aan Een ainke achlpparivrouw by een boer alleen voor de kost Adres W Verwaai Hoeksche Sluts A 26 Bergambacht Hartelijk dank aan allen voor de zeer vele blijken van belangstelling bl onze 25 jirigfl EchWwMniglng ondervonden A den Oudsten B den Oudsten Boeaberg Groot Aiumers Maart 1945 II Een heerenfleta In pr staat voor damesfieu moet ook goed zijn en een p hooge hecrcn schoenen m 45 voor lage damcsach m 40 en p damessch hooge luk m 40 v dames sch m 39 lage hak Donderdags te bezichtigen Foto Niestadt Schoonhoven n Een p Werkschoenen m 43 voor een paar Rubberbarzen m 4445 Adres A Brand Kerkslngcl C190 Bergambacht tt Een voor oorlogs grijs Pak maat 14hl5j voor n grooter pak maat 18 jaar liefst grijs of blauw Of alleen de broek voor een grootere maat L Dekker Opweg B 12 Berkenwoude II 2 p hooge Jongensachoenen m 29 voor 1 paar lage jongentschoenen m 32 Te bevragen bij C Suur Burg Rambonnet straat 12 Schoenhoven II 2 z g a n Stalcmmers tegen Manchesterbrock Adres Q Blokland no 72 © randwijk U Voor brandhout een paar werkschoenen m 46 1 z g at een veel gedragen costume gr maat een mooi wit gelakt linnenkastje afm 153X90X 35 c M z g a n een wieg 2deellg een kinderledikant lang 150 c M 1 stel matrassen z g a n J Monshouwer schoolhoofd Kruiapotfrtstr 1 Schoonhoven BUdt fich aant Hulihoudltar mlddelb leeftijd met meisje van 12 jaar toon geen vereischte wel goed koat Adres Nieuwe haven 330 Mevr A van Pruliaen v Oort Tijdelijk adres Gouda Baanstiaat 46 II Een zgan Wieg met bedje voor een Japon maat 42 en een Wagenkussen voor een paar Klnderschocntjei maat 24 A Rietveld Carmehetenstr 4 A Schoonhoven Allen die bij de viering onzer 40 lgt EchWtrMnlging van hun belangiteUing blijk gaven betuigen wij hiermede onzen hartelljken dank D van Asperen en Ëchtgcnoote Gieasen Nicuwkerk Mrt 1945 Dotpaiiaat 103 Boekhouder vraagt boekhoudingen of adminlitr werkxaomhadan om In de avonduren te verrichten Br aan fa WouterdeGruyter Loplkerstraat 36 Schoonhoven Na een korte doch levlge liekte werd heden van on weggerukt ome lieveling AMTO in den leeftijd van ruim 2H laar Ti tenWolde a tcnWolde Mlnkema Tjcert l uke Durk Groot Ammeri 17Mrt 45 T r fdafcMt Ht g Dlnadao Uaart V nMk vm i ttwihnu J HUWIUJK longeman 42 j zoekt keanlamaking met vrouw OBiatr 40 jaar Kind geen bezwaar Br aan Doomebal f l a B Stravar Lopikerweg west poat Schoonhoven II Een l g st zijnde Wintermantel m 42 voor dito Regen mantel Brieven agent Schqonh cour D Visser Streefkerk n Wit emallle Fomula voor een Haard of Haardkachel T Plnce van der Aa Loplk rstraat 15 Schoonhoven II Een pracht Kookkachel zg a n voor een In goede ataat verkeerand vloerkleed Adres agent V d blad B Noorlander hfaaatrecht D3S HUWKLUK ManalWes nietonbca seekt kennlimoklng met vrouw tusschcn 50 60 niet onbem Br no lS95 bur vd bUd Hooftiiodaoiaut I TRITTBN M Schoonkovsn voor da advarontln M LOB ta SobMmhoTan Ullflayar 5 W N UI Noolw llavaa 23 Schooobovin Kasffwal 331 P l m Telefoon 207 Uitgave t S W N van Nootcn Schoonhoven Giro 13763 iMkOndckcrk OS faCh Opent Del 2 0 uin U Huig vil Beslissende geallieerde DE LUGH 1 OORLOG De voortdueenKalfdo lot Uok diefytaÜen van klei endc zware bombardi meuten dledeEnn r ton naat zoohIn klj jieii bran I hout oanyal nflkH gelsche en Amerlkaansche luchtmachten enz k inen voor 7 nr Op DultSLhIand uitvoeren hebben zich in Giesaendam üy den ve hoiiJ r 1 K Voorbereiding in Ooit en Weet de afgeloopen twee digen voornamelijk wbi Ipii 1 iii a U gttlioeleloon vitndeK jnonl wikkelen deg allieerdtm een autiyiteit enxt do r ouifrlinu De Jong OlaiOndckcrk OS en 2 uur df WieGoudnak 9 30 envim Uoifda GrootAmmcra pii 2 uur da Ooaten t iirK Boven Hardlnzvald lü ea 8 SO uui U Kiany Haaatrccht lOuurdsI J r a h opHa buroe Noord We od Ev JO 2 uur D en t Duitschland het Ruhrgcbicd Middentlekcndorp lU uur de heer Matie DuitschhndenopWeinenenZuidOost GUaaen Nieuwkerk In de Nel K te Hurfr W m Ie Hoog Blokland waaruit men z U kuuiiBii afleulwu dni 7IJ ie gei echten om htittiiat leUuitoihe brug er hoofd op de Wesielyke oe ei langham rhnnd ala beafu ligd beech u weien laarom dlretts vi orhereidingeu jeLregfoi voor de Hproug over de Ity kunnoii ï t Duitschland De afweer schoot 37 bomH k wer l t en extra gitl vau H uur d Sfflwngen van ÜieBsendam mcnwerpets omlaag 2oü reio leoleor i Hoornaar MU u ir ds Koele van TURKIJE EN UU3LAND DeSov Gle aen Oudeketk De extra colleole il J f S ren hout hPLÜ lekfud geu aal£t m Ie Neil Her 1 I 9 J uur lt V d LiQite vun Hus iiH h T irks tie erdrag l toiid vonrhel gewan en ten Imte L ik fiSO uur Is Pontina Kinderdijk 10 en A uur de heer Slolk VRu aiikker eei Lekkerkerk 10 uur da Vnn Dyk Her E auK 1 10 en 8 uur leeedienat Loplk DW eu 5 30 uur 1 Duurnebiil vim Kisterfu Molcnaaraoraaf 9 JO i n 6 uur d Junker VIII Bev nieuwe iidm Nlenwctkcrk ad IJaacl XO n 2 i uur Ik Sterk an Ter ar Noordelooa y HOeu 2 uur U IVBimu Ottoland iSOuurlHenft t IdO uir di kei Ouderkerk ad 2 80 uur If Woelde 30 en 2 uur de K Polabrock De Leeuw Bev 1 Routoelaar 10 61 4 uur da t taal gft van f lüü een van f 26 eu 16 van I 10 Mnj T vau Halten nam w gaua liuwelyk afBctieid vau Iw HarvniülH KoudagHscboul Hpl Moaterds mdje waarnan zy varscluidvnv jaren hüre gaan trelTeu DegefHiiie i ykêftBnvallB i dat d t Jatr lw iil g J lar looit van kerkvoogdy tieett van bet derde e zeven Ie Amenkiun HuM athe iijde met xerleng 1 kan wor 406 9 o gebracl t aart y B be leger op 11 t enoemde gebied dat den bij l et begin van bet ifl tn iefde Hijn palti en het lïaarbekken ou vatte heb Post naaf oldcrS beu inleidaaii loer u l e vordenugen Wy nugen er nog na i l MulKiit gemaakt on rlujnen elf gele te heb j j med erk had e l u l bentotbetliee d ger vai deUulti he be aide dag net de l r idw lhge K H l weeriland ditg bied IJ vrrdejigeri t moeten nteedi d age Ie Oorliich m 1 op p eeklea I bepalen f b voornarnehjk tot het zo i y tan s nu Idngs v6öi 4 uur in de Ene uderdom vau 82 jaar overlee I hie voel mogelijk hes her n n v ii le al kanloor gepo t moe bondag een van Neerland toohtewegen naar bet Ooiten doch w n den On brieven die een plaata M 1 1 boer Foppe aeek ij i 9 so 01 lia aedert keejarenhierbyzyn rmt Wnki fl jongHle aoou inwooncie Dellfe eek heer De Ho Ie uk leflheeflToorBiiiaaiugeiuHakialaBluur Vllat 9 SÜ m nieuwo leien 1 Sc hoooho ven ieu daarbij zeer elundeii door de 8u i van i estenimmg liebheu met galnk ojrukkeDde Unk piisen au deAme u den 1 aan hel our even doel van nkauen die kaïaerlauten ree Is bereikt toüit veiu eJife uiei sleed waar hebben au op vereülill naoplHatBeuiu gy g i it moeten worden Ken klei na du gebied de Ityn imderen Het Duit aa am iing n de hoek van de enve clie gnnmoeu in Koblenz heeft de lopi p is voldoende tryd geataakt en ia op di Ooetoever Hierondi an Ie iian de AU de bekende sto tnireddin i hoot President van Heel die te Hoe van Holland gaslationeerd waiter vh 1KM61922 was hy hierop atui i Wal van ttuenniL ii 9 W uur U Stolwifk geaiaai en ia op u uwioever Hieronder volgt de opgave van ser uy nierop atuunmui 9 W uur U nir in Ewijrk Be van e Rijn teruggetrokken By Bmgen zendm geluk he len aterdag 2 1 M rt n K n verlaendd aan HitekleN uieuwe lidm Din iair 2 Maart 9 0 eRyn hebben de geallieerden bet utrecht Amersioo t Kiinipenad Lek 1 medaille verbonden aun uur da nu Vim Ewyck en da Jon iipei Albla Her tam Dordrecht Bletikenti graaf Nieuw Lekkerland Muandag iit Maiiit Aiuittertkm Uu sdag 7 Maart Krimpen ad Lak Uüuda O I JerlierLiKi IJxael Ileikaii V ude bteiiLet Hgraat Gilskbu Nieuw kerk eu Utrei ht W Na Paacli Wieringem eer eu Den Haag Vanuit Oaderkerk a d IJaaal Hier heeft de de or Ie van Ora Naeaau Molenanr grait B t tond voor In de 27 re lat e kleao lePr I nood der tg Ion So lHervhv lient van Heel voer hiermede geen jo n i uur d Van Vliel van Gou Op ni Xdugd s kie ZüJr x ±ii it h tbyl erbjneerd ob nhar hle ïuur d7 eX wZ f9 46 I J het water teu ernatige ilekte ilooji vv ina ra i u eo dwars dooi Ie K npaiti ntroomande ri vier je de Nalie overscl reden De af woergeiet hlen door iU DuitHche sol ia len die dikwyla in kleine groepen ach tel de vyandelijke voorhoeden operee ren lyn teer lievig Ook aan de andere ry Ie van Ie Ryii dat ih dus in het Anie rikannü be bruggenh ufd tegenover Ueiiiagen wordt ei fel gestreden De geallieerden ayn er in geslaagd Noiird waalt lo ïr te tlnngeti tot tegem ver Bonn en het lynviertje van de Hyn de Wijnsaardui 9 45 Ik Jr en 1 1 n bg 28 Maar Roeu iik I Vn krachten Met i m 30 d I en Har Paechen t n tm lam Alkmaar groot to ligiiren v n hel h Ni nwpooit 10 i t 80 uur d Hoian l U red l üg r n len ijrave P mpSleow L kk rl d lüen uur gedaald en ievena eeu der laatste in Ie di Van IJ i Men Tenzg d red ler v n U I erhn hbM OEREF OEM Schoonhor Hu trcaht Bg den l cei J l de 46 uur l Van Ureugel NIiu Jong zyn uit ïyn boen lerperk De wtrkerk ad IJ ael 10 en 8 uur ds Uitte Le horn lu 1e na htvfto ry li yeor Nieuw Lekkerland UW en dan op Zaterdag 28 kippen ge mien 2 ur 1e Van He jtt Noorddoo en hij t J atraver een zwaar konijn 9 80 en 2 uur Leeedienet Ottoland UUerkerk In de n ht van Vrli Ood rk rk i bilifn andbouwïr l J I JO n J 30 uur d Vogel P uraom S 10 en 2 nr da Beuken lu rlonFl Ii maL r i lii l I l iinr l a ul RB lila BfilArl Illf ai 1 1 ui kia 1 I m zgn locb do lengte liodilendeonieibiuvingindeDnrtn he CrHnHNHnVPN bericblgeving il t deieallioer len ge J i rlngeterreinwlnat maakten bgbunaan DE B OODMAALTIJDEN Nu vallen n lar I et Ooeten d et vernioe by voeding der kinderen van an lere den lat hel brugLenboofd over zyu ge Jfl op grootere ecbaal ter ban l ie heele lengte breed gen eg ia om de genomen en ile jeugd oonoovor ie dag op iaterdag u u Uuitiohe tegenwinv Men ilienubegon dringend Ixdioefle aan heeft dag W vauderüraafji oeuetambooksli r J J V nennchgneiteiuntaweerataon yk op goede maehyden wordt onl kalf gestolen n 1e daden ontbreekt It ï I 1 n ll W heeft hot comité dal lot nu elk spoor Slln tii JiL H ek tr u r 1 u O t e les Zondag een broodmaaltyd Hel ameuwerk ud Corail te 1 OEHBF KBBK Nleawi beeft hel totale beehl van het stryd j kinderen bereidde dit werk er plaatse beeft een Melkvooriionings Ur Dienst Noord looi tooneel nog weinig veranderwg on 1 y de overbodig gestaakt Van t regeling ontworpen waarbij elk liigoze i f LeM benst l 8 O begin van dit jaar iS dus najeiioer tene per week een liier melk kan ho UuUsohe bruggenhoofd op 1 0 stely drie n aanden lang zoosl Sok ili komen KERK EN SCHOOL ken lever vun de 0 ler dat zich tegen over btettin met Altilamm als cent JUBILEUM DS BRUYEL Op 16 Fe opzet was beifl het imilt dltwerk Mol Mr r f De 79 jarigo h i ir i k geconsumeerd en de organisatoren van vrouw slechts én maan i ov rleefir z f rrJzTz tL x izXz r ir rr T distributienieuws M mmT nJ vi verleenden kunnen verzekerd ayn van rige weak Woenadag gehouden tyd us rmeumi ue ver e ankbaarhpid van nll betiokken de bidatond voor het gewas heefi bnna rèe rTn ü mn n pgebrw ht HTeronder wa een j sïuiten WATER Ann de Noordelyke sectoren va T V o r It front ranienlreeren de gevechten zeer krachtig dooi arlillene en lucht rden tur wï k rd nn r rS li Jry i NIEUWE BONNEN macht worden underHteund dediifera ayn erechti f hier en daar geforceerde ojiBiungen in het front weer te sluiti A en H 385 J brood Reeda vóór ingeleverd A au B 880 1 kg aardappelen A eu B 881 3 kg euikerbiateti Nieuwe vóór inleveringHhonnan in leveren vóör 28 Maart by wmkaliera A eu B 90 1 kg aardappelen A en B 391 2 wekeu groantan al voor bet tydvak au 2 t ra31 Maart pgebrarht Hieronder waa ëen A en B 384 giftvnnf 100 DB WATERLEIDING De uren het getneentelyke waterlei Onderkark ad JJaaal Ala be tuuri het front ran enlreëren de gevechten KSbeiJruf SOioonhoven van water laden van de Chr Öcbool alhier werden iKh om da nauw omsloten sieilen o Jriiet z jn opoieuwgewyiigd V ort harkoaen de hearen Q de Rek Ant den t dyma öotenhafen en Danzig en n wordt mtaluitend water geleverd Duyf an P Uraveland om Frauenburg m Kurland rjte an 8 9 daa mHd ga p i i Tgdene de Imlstond voor f van 8 5 en de avonds van 7 8 uur u loini voor Oa andere fronten iet gewaa werden Zondag geoolleaaerd Uit ItnliÖ wordt melding Keniaaki WIJDINGSDIENST In deRatnon vour de diaconie één extra gift van f 26 leen m groentwgebied van geallieerde verkenninKBaauvallen s e rlt wordi Dinadagavond en 4 van f60 en voor de Kerk 6 bank A en ft 392 auikei bieten hoeveel htid nog niet bekend A en B d98 100 gram kaaa B Sbfi 2Ö0 gram km iermeel of voe diugsöuiker of 210 grara tarwebloara De bitn voor auikerhieten ia geldig op verschillen n Be loreu van tiront een ftyding dienct gehouden die om biljetten van flO De Diiitsüie Rttivilrit in Hongarueia ur btgu l en watirin Ds H C Luyt stolwljk Nad Herv Kerk In KBitnakt in verband met RuHfiiB he voorgiuit De predikatie lal worden af een geoorabinaarde vergadering van de aanvallen van plaalBnlyke beteokeuis sewi seld d mr solo ang kerkeraad der Ned Herv Gemeenle en 1 lioliliflbiireele genoteerd een trek lie is healoten Dinsdag Ï7 Miiart des o et tydvak van 1 tot 14 April lid met ketting De eigenaar kan voormiddaga 9 30 uur in de Ned Herv Aflevering van dese goederen op de Japanpilie weerstand geein tigHet garnizoen dat iirh zeer taai ver l ketting De eigenaar kan voormiddaga 9 30uur in de Ned Herv Aflevering van dese goederen opledigde wan Hamengedrongen in de P t bureau VHrVoegen kerk een ge amenlyke Bidatond voor daza v66r inleveruig bonii n mag earst Op Iwo Sjmia in ile Vulkaaugroap GEVONDfiN Al gevonden Btaat bat liestuur der Ne I Herv llvangelMa Nooniwestelyke h tek van liet eiland en heeft thanit vermoedelyk tot en Inataten niaii den dooil gavoiulen PLAATSELIJK NIEUWS denooi Ier lyden te houden Alaspre ot Ingang v n Maandag 2 April kers zullen voorj aan ds mr H van phists hebben Kwyck van Htolwyk en ds J kervan Bergambacht uee kund g Molenaarsgraaf Alle llplaaHen in d BUBÖEBMJKE § T4JID GEALUEERDE RANTSOENEN Na he beken worden vainlegealheer de maatregelen in de bosette deolen van West Duitschland waar do bevolking boofdsakehik van de besleande voor raden moet leven hetgeen volgens Duit iiho opvatling overeenkomt met uit nst jHter lagavond eu Zondag k rk zullen voor des s i nkom t wor H tr oht Ueboren Hlsabeth Ber avo id wor 11 da d enst vervuld door I ikler I H Hoetpnian Jen vrijgeget en nardin Maria d van A Faad en A J de l ange Hendrik Johan Joseph Br ndw k Det o k hier het vee dal DDfniKnirflDTirN van H J A M Verkrooslen buiten 1 mot vooi stelengevrywaail IS BBC Umtn W C J Hoogenberk Jannv d van Ton hetgeen volgen Duit inderv m Ion onnige landbouwers By NED HERV KERK Amrtd 9 80 G H 1e Bruun en K Mmlwyt Jan r K wer l oen moederWfhaap in het en 280 uur ds Poot Arkcl Koil Hemlrikus Jaoobn z van J H an hongsrldg heeft thans de Engels ho land gesla hten meigenomen Delwoe chem 10 uur ds v d N euwenhui TilborgenCJ Hofmans Adnanus r niu W i l ti i ll n jonge lammsljes liet men achter Fen zen Aftioheid B r amb cht II dO en Blephanus Cornell z van A A Spruit n n Iluitsche ktyiiagevan enen in zeug van D B werdeveneenamhetl nd 2 uur di Kwoldt Ull trB lonen 10 en O C V rgeor Johannes 0 rl 3 i l verlaagd zullen sela hl en alloen de kop liet men aihen BSOuur ds Qr snlgt Bcrkenwotz ornells s van O ü Dijksman en J tor Kot varken van den B onderging de n AidiMrbraak 10 uur ds Ze Blanken VaionioalgnaliaUuu d