Schoonhovensche Courant, vrijdag 23 maart 1945

VKITDAQ M MAART 1 K 8218 No 9IJ3 TWEE BLADZIJDEN Q K Rouw Ondertrouwd J J vnnWoerekoin en A H J M deKulJtur M Bo enW IJ Klein Getrouwd I JloaieyenenT Ambaohtiibeer J Ver choorenJ V Genderen J Dekker en Vwier J Bakkeren H F Weyer Overleden M Boogaaid v d Graaf 74i H P WageniftkerB HlJen 71j W Ö Kranyevold Nedeilof 78 j G Boogaard Meljwanrd 8ÖJ A ItooB Boei 87j ft HoRevem 83 M A I V d I eun 4i B Brand 4 mni M Hoefla k 8tliakel 76j Offietecle PublicatlM Adrci bnrcaox Departement van KolonlSn Met uiijbdk van 12 Maart I Mo iijn le dienitten van liet Bureau V Graveiihage en van het fe btiiacb Bureau bei 1e van het Departement van KoloDiën overgebracht naar Piet 1 leiu plein 6 8 Gravenhane DE TWENTSGHE BANK N V ZITDAG ta L kkark rk te NlouwLakkarland In varband mat da emtl ndiBh d n tulUn d i xltdagan voorloapifl niat gahoudan wordan Na het nummar van Goede Vrl deg 30 Maad kan de Schoonhovontcho Cou rent om lechnliche radenen niet op Dlnidag uitkomen Inplaati daarvan zul Giro 13763 w J op Woensdag 4 April do courant doon vorichfjnen Daarna zl n da vor ichijndsgen normaal Vrijdag on Dins dag DE UITGEVERS WKAr b ut U daaa rabrlvh konnaH varaaalittB vaa vaaaaardan h wava van dr M w m vaa vau ana Svaaaaarda fkmllla Jan Brouwer HAVEN O Z 47 49 SCHOONHOVEN III NOG STEEDS zur beperkt lil uitvoertag vu werken III leTerantieB en reparatlee Voor UW deelneming betoond bl het overlijden van m n geliefden Man onzen zorgzamen vader behuwd en grootvader Andritt Vonk Noerdtgriif betuigen wij hiermede onze har telijken dank Uit aller naam Wed Vonk Noordegraaf Ouderkerk a d IJssel C 154 Maart 1945 KRUIS EN KROON PASSIE WIJDINGSDIENST D V Zaterdag 31 Maart 49 av t 6 7 u In de Gereformeerde Kerk Puikcbrug TE LOPIKMeditaties Da E PIJLMAN Medewerkenden Gereforraeefd Kerkkoor Ezceltlor Dubbel kwartet Duet vrouwenstemmen Iedereen is van harte welkom Voor de vele blijken van medeleven betoond bM het overlijden vanonseenig Innig geliefd doch tertje klelndochtertjeenntchtje I eoB betu gen wij onzen hartelljken dank Uit aller naam W Muddc Mi dde van der Velden Lekkcrkerk Maart 1945 Ver Vrljz HDrvormden KRIMPEN AAN DE LEK Zondag 25 Maart s morgens 10 uur Ds O WCSTMUSE uit Rotterdam Onderwerp Jezus bilk op de wereld van heden br biedt zich amn t Nette jongen 14 jaar ils Boerertknecht e genegen melken te lecren v kost en Inwoning Adres te bevr bij D de Langen Kadi kschelaan bergambacht Biedt zich aan net Meli e 15jur voor dag ofdcn voor kost en kl verg Liefst omg Krimpen a d Lek Lekkerkerk I d Buitelaar onder de Waal 93 Krimpen aan ddjtk TVINOROHD De gainttnta SchoenlMven heeft nog 5 perceeltjes tuingrond bl den Langerakkerweg ter beschikking Inwoners die daarvoor in aanmerking willen komen worden verzocht zich ter Secretarie te vervoegen Maandag 26 Maart 1945 dcsvoormiddags tussehen 11 en 12 uur Des namiddags van dien dag om 3 uur zullen de tuintjes bt loting worden toe gewezen Gegadigden dienen daarb tegenwoordig te zijn Reeds eerder vanaf bcf In 1944 ingediende schriftel kc verzoeken komen t ok in aanmerking waarvan men zich ter Secretarie kan vergewissen Schoonhoven 20 Maart 1945 De BurgcBiautaT van Schaaukovan NIEUWENHUISEN Voor de vele bewijzen van belangstelling ter gelegenheid van mi nzilvercnamb 5 ubllcum betuig Ik hiermede mt n hartelljken dank Th Poniloen Schoonhoven Maart 1945 VERLORIN Een Dameipslthorloget tussehen Stolwljk dorp en BcnedenheulTerug bezorgen eten voor be looning W de fong Benedenheul Stolwljk MDtitUari n Opperlitden gevraagd bij P BOUTPR Metselaar Aannetner Oude Haven 4 Schoonhoven VkKiOflkNi fceniHveren Armband Zendagniddag 11 tussehen 4 en 5 unr gaande van Goudsche weg naar fenedenheul Stolwljk Terug te bezorgen voor belooning in natura R van Zanten Stolw k Teratond gavraagd Een renknsdht lerstond gevraagd i Ben net MeUl by H de Jong K 13 Gouderak Oeveiffigd M A J Kort no v r Tandarts GrootAmmers A 193 Spreekuur alle werkdagen van 23 behalve Zaterdag Gevraagd voor Donderdig ofVriidag Werklter mec middagkosi Adres Post Appelstraat 1 Schoonhoven scnovw HET BESTUUR van don Polder Rtalwttk maakt bekend dat elk W zal worden gedreven over het opvterkanten en de bcpotlng en beplanting der wegen en wel op Zat rdi K 7 A pril e Het Bestuur voornoemd G Verdoold Vooritcter B Kleyn Sccretarii LliSBIBLIOTHUK TJESHORST U wordt vriendelijk verzocht boeken dlelangcr dan t4dag in uw bezit zijn terug te bezorgen aan onze bibliotheek LOf IKERSTRAAT 45 SCHOONHOViN CHR U LO SCHOOL SCHOONHOVEN De lessen wirden hervut op Dinsdag 3 April a s In de Oeref school aan de Oude Haven op dezelfde uren als dit het geval was vódr de Kerst vacantle Het Hoofd der school W OVAA V rpleegat r gevraagd of hulp bl verpleging Aanraeklen Korte D k 12 Schoon hoven tentend gevraaiidi Een nette Hul heudlt r lecft d 4030 j bl man alleen Adres J de long Kcrkweo 145 Lekkerkerk Er biedt iich aant Flinke Arbeider liefst afdecllng landbouw mei k st Ook genegen melken te leercn Brieven no 1925 bureau V d blad BEM WATERLEIOINO SCHOONHOVEN In verband met gew slgde uren van stroomlevering zal van he den af water geleverd worden op de volgende uren voorin 8 9 nam 3 5 on nam 78 uur De Directeur f vroagd voor zoo spoedig mogeliik personeel voor de liweekcrijen te Bergambacht en Berkenwoude Liefst met het boomkwcckersvak enz bekend Zlfh aan te melden bl den heer C V Vliet te Herkenwoude of op de kweekerg te Bei jambaeht WINKELHUISmetgarage te koep aangeboden te 1 ekkerkerk aan de lekdi k op het midden van het dorp Inlichtingen verkrijgbaar bi B Verboom Kerkweg 153 Lekkerkerk Koopprijs f20000 Gelegenheid gezocht om 3 d 4 pinken an 1 jaarling te welden Brieven agent Sch cour Nieuwpoort A de Bond Gevraagd i Eèn flinkedienstbode voor dag enDacht Adres H Dotter dljklaanB 195 PergambachL Goede weide gevraagd voor C n pink Tevens te keep 3 houten yarkenueunlngenkflO en 2 tonnen k f 15 per stuk Damsteeg Hoogen Dtjk B 103 Schoonhoven Biedt ilch oan een Huishoudster 40 j bl een Keer alleen of klein getln z k PO of GG Fr br no 1915 aan het bureau van dItblatL Ie koopi Zwijndrechtsfho pootulen f6 per 1000 bl Lommers Admiraal Kuitenitraat 37 Sliedrecht To koop gevraagd I Ben paar luxe goreols met of zonder achtertuig Aanbiedingen met prijsopgaaf aan C S Stra vers Koestraat 132 Schoonhoven n Stortkat en Paavd Ook ongetiügd of Paard voor de kost zeer weinig werk Br mot prtji san A Opschoor veehouder IJsseidhk 82 Krimpen a d ITssel Ie rullen 1 IAMDHUÉS met garage en linke tuin tegen 3 d 5 H A grasland met of zonder woning tegen nader overeen t konen condities Inlichtingen bl A de long agent v d blad Lekkerkerk Ir biedt zich eon een flinkeBuraerdlenstbode 32 jaarGocac behandeling boven hoog Ukm Te bevragen B BlonkBleskensgraaf Biedt tich aant Een ge vacueerd MeU e v n 18 jaar voor een betrekking oor dag en nacht Uefst In omgeving Si boonheven A I Jigrouw B 200 Oouderak Nog sleed voor RouwpIsehtlghBilBn naar A KOMN Begrafe nisbedienaar en Vertegen woordigcr Ie klas matertaai iergombaclit Korksingcl HoafdradactMir 1 TRITTBN taSchoanbofaa Va aotwoi Klalt k voor da advartaDt a U SLOB n Soboonbovan Uitgavar SOWN van NoMan Havn 29 SchoonitovaD IUd a l 23 P 1 1 B S O Mels e voor halve dagen Brieven onder no 1905 a i bet bureau van dit blad ftCWOONHOVBNSGHB OOURAWT g 8 pet limtiTm tl iMi J Slpaiilx rRün find l F deJoiiK Irjuwl l S J A KonKÉ aSj en I Terpiitm 24j OvBr leiJeii LevtnlooB Hn egflven kind van L P Voi en H J IU M1 r J O Boer S i wlitrenoot van A de Knujf A C BteenwinltBl 2 tj wertnwnniirvtBH J vftti Vuuren L kk rkcrk Uel or n Pieter Joluui ne vauH H dflUnUereiiJ A Iliirn Ïrimf Inaim J cobii d van C N orevanrnnH v d Jtiven Overle I011 A van Zoewt 74 j PoUbrock Oeboreu AaQe Marrig rt an J C 8ohotit n 011 M Verxluijn WÖBtJ ClR mR d vhhA W Molenaar n W C Brouwer Corufllia d van TA v D Os en M de Vries Getrouwd W U Verveer en J de Bruin üverieden A HïOgfndoom 84 weduwe RnJ chonten J Kikelenboom 2 A Buitit Wtj etlitiïeiioote van J v I vIib Rce wt k OfiWoreii iltpm ï v H kn iart nW Rrauni Kluahetli Miiria lenirJinaGeertrmda d an W N L Heemekerken A A J Ruygtok Oor ii iiaJai ba d van G 8nel en A M Kemp lltirK Pieter Pnedenoli z van p V I Baarden P L A deRave Over leiwn E deBrimi fiój et htgeiioole v A Heemskerk Ö Hoogerduk 41 j SUcdrecht Geboren Pieter t v 1 v 1 iigen en P Kraayevel 1 Ane z v PeumnnenM Dubbeldam Vartje V J tJunRenC Maasland Teimm z J ermeulen en W Viater Wyt z K P Iiln endaIaen A v d Karup Mans C irnelia d van A K maer 11 A ViMBer CHj ti v T d Hel II N d Grui ter Arit i v P Sirunk en C v Helertn Mannu 1 van M n H fnmnenJ d Kiniier Jannie d nn J d Koning en A Brandw k rnelii AdrianuB x van P C H tfman Door Hcer ngoed w B held werden wg ver Vblltd metde geboorte van ern Zoon dien wl TKUNIS jMcmdcn C Muit O Muit KarrenunNteuwerkerka dljiiel K lil o 80 15 Maart 1945 Met groote vreugde geven wijkennis van de geboorte vanonie belde Zoons enBioertjetPIETER WllXEM enAHIE lOHANNES 1 A lob Knulstmgh Neven J N Knulstlngh NevenE longkind f AnrdeenKeet e Ukkcrkerk 16 Maart 1945 kwaqXT Heden behaagde het den Hecre na een kortstondige xlekte van mi weg te nemin mt n Innig geliefde vrouw en der klndcrttes lorgiame abeder AMMACORHEUAVAHKWMMM hI m iotm In den Jeugdigen leeftijd van 24 laar en 6 maanden Da dUpbedroafdan O van krimpen Oerrie en Sjaantje Oouderak 16 Maart 1945 dig 21 Maart Met groote bll d h p Will geven w kennis van de voorspoedige t fcia a ae vuui y i boorte van Onie Dochter WILLEMIJNTIB H van der Hee C van der Hee deWaard k 19 Maart 1945 wu Qsboren RUDY JDodtter van G NteuwUnd S Nleuwl and Bron SKSihi n 20MaMtl945 Ouil Sliifl ll72 Nog treurend over het verlies van onten Zoon en Broeder behaagde het den Heere van ons weg te nemen onie Innig geliefde Dochter ZustM Kleindochter en Tante Me Anaa Cwnelle van Krimpea eb lelk Ind n Jeugdigen leeftfldvan 24 ja en 8 ma inden De diepbedroefdc Ouders Zuster en Broeder Q Both O Both v d Heuvel Baikaawouda aart 19 3 Ing haaft plaiU I lag 11 Maarltal Oouderak 16 Maart 1945 Da larairdabMUUlng Qahad apWoaaid Baikaawouda Den Ie April hopen D V Onise geliefde ouders Ant den Duyf en O den Dayf Verberk hun 25 lerlfif EcMvtntniflIng te herdenken Ariejan AdrieoOert Weo t diomstandlghedea aal deze dag eerat later bcrdacht worden Ouderkerk a d IJsael A 218 19 Maart J945 Heden overleed gf heel on verwacht mijn Innig gelief de man en der kinderen zorgzame vader lACOIUS VAH DEI 6RAAF Ma ropr a Oaldopb l QBB Dordiacht In den ouderdom van 64 jaar en 6 maanden uit aUai naam Wed I V d Graaf Hulsman en kinderen Streefkerk 19 Maart 1945 Da baowfwu al plM lodan Vrt dag 2S Mrl tm ch i l2ao in Heden overleed tot onze iepe droefheid na een zeer kwtetondlgc dekte ons aller lieveling BOBEKT t In den aanvalllgen lecftlld van 20 maanden fWdlngen Duiuchl A V d Berg Ouderkerk a d UstcL I L V d üeig Adriaanse en verdere familie Ouderkerk a d Ilescl 14 Maart 45 Hiermede geven wl kennis van het droevig bericht dat ons heden bereikte dat op 14 Januari 1945 is overleden onze geliefde zoon en broer CORHELIS VAH DER HEE In den lee tl d van 22 aar De Heere Die geen reken schap geeft van Zijn daden sterke ons In dit smartelijk verlies Nainani da hm tia Wed L de Paur Rietveld eerder wed v C v d Hee Henny Bergambacht 20 Maart 45 PMlir lg kmw ving Heden overleed na een kottstondlQe eogesteldhcld zacht en lülm onu Innig geliefde moeder grootmoe deren behtiwdmoeder jaBMiCle tkmmmp In den leeftlld van 81 aar en 6 maanden N am da Uafiii A Knoop K Knoop Kraallenbrink en laneje Dlcna Knoop Stolwllk 15Maart 1945 ibaaMlllat baaft la plaau akad Heden overleed tot onze diepe droefheid zacht kalm na een kortstondige Uekte mlja geliefde vrouw en onze lorgtame moeder behuwd grooten over grootmoeder JANNA MAK ff Mr M vaa d r raaf Ir den ouderdom van bijna S3 laar uu illM Daaa G I M MAK Hcrgambacbt 21 Maart 45 lCadllkH37 Da taraardabaatallina ui pUala kabban ta BaiqanbaAi t M dag J6 Ma aa na U 1 Terstond gevraagdi Een Boerentflenstbede PO P C de long Polsbroek bl d irp DINSDAG 27 MAART 1945 77e rAAROANo Verschijiiing mei Pischen SCHOONHOVENSCHE COIRANT Uitgave S b VV N van Nooten Schoonhoven Telefoon 207 Hel en Boclcop O v e r e t o □ I oi ii de g br vim H m Inm veeachuur kwtimen ziigen zij lat een Imnner lieste melkkiieitn was loBjjel r ken en zich pGDH extra teg e 1 had gediian lan de voorrmul vtodwi bieten Het beest weid weer op tiani toen het meiktyd was gmiiojken On wordaM Bt elli opr vVmM vern id doi net melken erhtur l leef het beest w rda i Haam PMwoordij dr a lat hetgêttUiperl tlotseling lood Hy onderzoek bie k lX VJ r tmllm blUtV urgdl evülking bet lier teveel van hBtj oedehrtd d r a it n U I gHhiid waardoor de niiuig gebarsten GEALLIEERDEN OVER DE RIJN Groote aaBval beyonnea operatie nn de geullieerdan uvui de Reeds eeniee weken lang heeft inen y f J Hngruk Kebied re id als de groote geallieerde aanval m het t y J o e oor het Ruhrgel i d en We ien kunnen ü en naderen In de JÏ Watfale i No r en Went loop van de vorige week bereikten Je J y r Bd8 gedetailleerde omi omvangrijke vourbfcreuling n van de ftievoorsclinflen voo do burgerbe geallieerden langs ie Nederrun het ogg j eveD I itrl y m rdorscham hüo tepunt dat dot r een dagenlang l ï l sriiuKr v i onderhouden rookstUerni aan deargus P1 1 t P VANNUURDLNNl Visaeralmurt 7o Papeudreciit zoekt de verblylplaat van W HOKVhX kbN afkomatig van DuHsen Brant 5 DiiSBen U BAKKER uit Rei kuni nu ver blyvwnde Polsbroek 217 vrangL naar ü Jyd J A öJi BAK rdnekindereu eveneun uit Ilcnkum afkoniBtig doch 1 October naar Kilerveen eu emdsdieu weer van lHar vertioiEken JOHNNY FHAN EN gewoond heb bende t Arntitm Utieihtsoheatr 8D tbaus Le Pulsbi ek Ü zoekt de ver blyfplaata van L H M GRIJPINK vüorh verl PrinielftHu ta Arnhem en n GKRARl UIUNG voorh Hom betTlykbftar elsclieweg te Arnhem KOEUr gfevaouecrd uit Hom luttlsiyk nu le krimpe a I Jppel IJi aeldyk 1 aiwkl L DK VOS geevacueani ta Dienden Gelderland laat ato aires K LiUierveld A 17 J Van MlhRLO bakker E lOÜ Berganihacht loekt zyn knecht J VIn 01 RHOhD uu Dnssei oogen van de Duit8 hor8 op de Ü i eelt gewaarschuwd vüur de te ver telijke oever onttrokken werd Het was kryg operatie m dit gebied Lekkerkerk By de uudeelpost van de Centrale Keuken ia de üeta van den wachtmeester der inarethaiissee J C Tintel die hoogsttne vyf nunuten biii nen was goweeat untvreeiud Dank iij het pra litigelenteweer KKR IKNIUAiinnhi laron werd van iseral behuorlyk wiit gras op het lan I ulkonien overbodig Mede djor 1 Towlarëthaarscbte heb beu dan ook wol landbouwers een ge alleen daardoor nseds duidelijk dat de t nenuUMontgoineiy by de aim geallieerden de besliesi gsilag zouden 8 bet ffensief overde Ryn zijn beginnen tusschon d Noderlaudache pe eeii goedw nioht op de Duit oTAr n jiet Ruhrjtebied want over f weiiaohle D hieraan toege di g heel strook langa de Rijn hinK hot teallieerdo rookgurdyn Id da s l P om zich nacht van Vry lag op Zaterdag zyn n L d LD ook zondor g oote verrassing ïn öuitsche zy Ie m dit gebied da geallieerde aanvallen be UU Huu vanen ue i i T xvuuHnviB vii gw gonnen genaird met een Reweldijf e loiBn van het Was deelte van bun oo in hot land gedaan nt u een voou front zyn aUik in helangiyk wat wel byzonder vroeg is artillsrieboin bardenion durende oudeisteuning door do lucht macht Sinds de hervatting van do ge ilieerde aanvallen in het Westen dat S k ifw ia dus sinds half Februari ishetsteeiU j beid godfuild amdi de uieuwe oi ant ties 1 0 DuitBciiers liübt en bot grooisto m htin iroepen uit hel teriu ge rokken waarmede 7 weüirKedacht ÜM Bccuwljk Pink in 1 w e i d o 2 es 1 a oh t By do veebouditor Wed f J C HaseH weid de uachlsein pink rgönewer opgevallen dat de Engelechen en I lif l T fif l t y lo kop en pooten van Let t lykbs Amerikanen door gehnnk to maken Jf Beöindi d beschouwd kin wor boe tachtig wyso atgeni akte d van groota hoaveelhoden wapenen en Hm S r iti het land govou len B den m matBnaat nnvefll mnu l lr h n instriestad Ludwigshafen ih op de i iii iBr n v rWU a2 u n materiaal zooveel mogelyk hun men n i l fen ia op de houder C Val kley aan de 1 n ij j OoBtelyke oever teruggen o men voemie wiiaraihuwingaan lie geallieeide ti üupBii om zich met oiet de Duitsch cb6n sparen De n i ïug ezotto aanval y l ruogenomen broek cbeweg wer len d V nuchtr uit heeft echter alle voorgaaudo operaties Van do andere fronten e achiinr een vaiken en een j anr te land overtroffen en gaf een gebruik worden nieuwe jroote aanvailen dooi d eierkolen gestolen van vhegtmgan artillerieën aui hibie de Sovjets m Hongarye verkennmga Ze d e n tn i s d r y I Do nmra wapen ta zien dat doed denken aan activiteit m Italii en verb ogde druk chaufiaee heeft aangehouden C de i de eerste invasiedagen i en 7 Juni m Slowakyo en aan het Berluascho lbier terzake het plegen vau ontucht IW front by Knstiin m de ruhting See De man is overgebratbt naar het liui DISTRIiUTIENIEUWS NIEUWE BONNEN Readiln naedealtaoniar o Ige r pUfi flapUatal A en B 884 A on b 3H6 j il ii brood Reeds vóór itige ever 1 A e B 880 1 kg aardappelen A OU B 181 8 kg Kiikeibieten NiBUfto ïóór inleveringsboniieii in leveren vóór 28 Maart i winkeliers A en B 390 l leg aardappelen A en B 891 2 weken groenten at leoti m gro ntegebi d A on B 392 mkertitetoii hoeveel beid nog niet bekend A eo 1 8118 100 gram kaas B 3b6 260 gram imdermool of voe Drie ffootc brvoooahoofdcn ow gemeld van bewaring te Rotter lam Met het oud bruggenhoofl tegen Zoowol uu Duitscliland aU uit Ja J tw nachten werd ingebio ver fiomagon hebben do goatlieerden 1 komen bani bten an r oto ge do grnauniaalderij lan de jpl r than drie groolo bruggenhoofden over boerde luchtaanvallen op atedan in Tw kani Do eerste keer word ongeveer do Hyn Kort voor da groote aanval landen De Dnitache beacliiatmg S kg rogaeiiUKsbloem estoien ler in do omgeving van VVozel hebbon zy Zuid tngelan 1 met V wapen wyl by de tweede inbraak veracüillende namelyk ui da nacht van Donderdag i ae voort partyijen graan van articuiieren wer den goati len Uit de o geiiiai kl deien iiitgazondei Ten nadealo op Vrijdag ten Zuu en vau Mamz Ier hoogte van Darraotait oveaoons een bruggenhoofd opgericht dat reeda vry bolKngryk in omvan is Op t oogon blik syn do aanvaller roeili in de on middellyko nakyheid van Uarmatadt namelyk by Pfungstadt en Gr Gerau Post naar eldgrs uie IS een 40 tali naar DrenteIn de oeratvolgende diigen beataat Ten nadealo van Ion schoen orzeödgelegPnheid naar dfl v lgeiula maker O Q van Wyk werd op klaarplaatsen lichte dag diens rywiel uit da schuur WoonadagüS Maart Reouwiik Rot hter syn woning gestolenTogoly kortyi mot deaauvallonaande la l en Hang Kiunre Kaïufen WÜUac LaogMoJi 8 hoofd van Reraagan toegenomen teu donderdag 29 Maart Rottordani Don ovorledon da heer Samuol Verhoef Ge gevolge waarvan do geallieorden ter reinwinst maakten m Noordelnko en Vnjriag 80 Msarl Loxmond Bies Zuid Oostelyk richting en eenige pe lfe gf Hliodroüht Giesson Nieuw notratio in do DuitBohe hnies konden Kninpouad Lok Gouda Ouder vorkrygon o bu Neuwiod In het k a d IJsaol Beikenwoudo Noorden van het bruggenhoofd wordt Zaterdag 11 Maort Utrecht Hillhorood ten We ten van Siegbiirg gestreden ruime tyd hooit do ovetle lonedozetei van president korkvortgdder Ned Horv f r of 210 gram tarwebloem Kerk bezet U dogomeonteraal had hu ï iiikerbioten is geldig eenigo jaron Riltmg voordo n h party V Ivdvak van 1 tut 14 April Ftetooa In aovaar A T goedereu op UI govaar deze vóór ib e erinKBboniien inair eernt OoQda In vorbaad mot het feit i ran n M T o ven ZeiBt Maan lag 2 Vpril Brievi smiddi gepost Wy dat de Terkeorsdioipliuo der Neder puli ebbe R 2 April Over do i wo operatie iH r Tr r vei s obterd hooft do Wohrmarht NIEUWE VLBESCHBON ZcJi baVr To i yr va r j e r Kepóït TTr r i T ï byB nterC e v Wy o tvanren gaarne opgav n van 1 f X l Vn o m ToV r T t oover vasto voat kuiooa krygon In do straten van Wezel wordtroi sgestre RINNPNI ANH don on vorder la dinwsarts ookop do I anders punten lya degoallloerdo lagers er iD gofllaa d do Duitscho boofdgoveohtshnio binnon to dringen Oadortuascbon hadden do EogolBcbon Zaterdag b daglicht m do rug van 4o voor hun vadeilandstrydeadeDuitechotroo penomvangrykeluphtlandiagon uitge oomedo voor het personen en rywiol voerd parachutiatonaeergolaten La verkeer gesloten ter np do dag volgdea AmerikaanBcho Maaotunnol gshecl gcaloten De hoeken bevolhebber van do woermacht in rywiol Nederland beeft bevolen datdoMaae tunnel i van de weg ryden 8e mot meer dan zooala wy roedB iiiBlddon een veran twee personen naast elkaar ry ion amg gemaakt waardoor earst bon 88i4e hinderlyk voor hot vorkoor op voor do vonge week geldig werd vorder straten etaan met oen klaard Dit nummor ia later veranderdin878 Door de mouweaanwyzing lyun i i t onvf BrandwIJk Geboren Jannifi d boide boiinon geldig Do bon vlrkeer dSLo heTKr Z Erkïlen on L Vink Getrouwd fö is m verband hiermede aZ l ht en Mr iLen i 3JLr ï Ooms 44 teStreefkerk en M J B krmg n 8 hoonhovoü n LT 7J f J lL f S J overleden A H Brouwer Haaotrocht 68 echtgonooie vanR Baan qj vOOR RUNDVET Bon B 3 5 van de derde noodkaart 10 ü a lu d diitnbiitiokriQgeD Rot SCHOONHOVEN luchtlandiB rii in hatgebiad tiiiaohen pi A ATCFI I Itf IUIE ITWC JUIILIU i Op drukkari van terdaio OuikIh en Dordrecht aADse I U I I 1 1 I a I de rl l rtjei dt Iipp n degahr De l na I atLlilB PIIIVU WO Emelsrh partrhuluten hebben bluk Bitkcnwoada 8ahuur afje de 8 hoonhoTaaicha Orairanl wimit op weaeo oor het koopen D ïoOgreiu oaaraeopdraohldawegleeffaae vüor bra d Woenidaimiddeg brandde de A il en Tr leldiaara jukileuniKerundvet De bon moet deie week bn M Mgellirbe en Canadeeiche troepen lilt net opgebouwde chinir an den vierd Op dien datum jal de heer B Neu de lagen worden ingelegerd Afleve aieluitokinKeeien WeteloterdeRijn boerA Baa lot den grond toe af Daar i nani l jk 40 jaar in dlenit jni van rmgxal geiohieden van 1 April toten getroEkeu v mop een oprukken in de wind eer suiietig wal kon de boer de flrraa S W N van Nooten Met met H April noord Oo tel jlee richting mogelijk te der jelpaaril dank i ook de hulpvan 0t trouw en toer toegowude ilver iNNKMirnDT iii i r mak p De Amenka i rhe luchtlan buren om h t rielen d k nut te gieten heeft arend N unian ainde lOft het NKOHT SPIJSOUB dlngitroepen bekben leiaiaea methet De bandbrnnilipuit en de motorbrand b dr f en daarnede mei in de laaUte uk 1 In Noord en Zuid negende Amerikaansi he leger rtetten puit behoef len geen dienilt doen De pl de leien vaa deSokoonboveo mlMd een bon worden aaugeweiea Hoorden Tan Duiiburg opereert blijk in de chiiurslaande voertuigen wetden olie Coiirait gedlead ïgn jubileum o r het koop n van 4 dl naar net Kuhrgebied al doel gekoien een prooi dor vlammen de achade daar moet weliiwaar gevierd worden in da M en iieilemd v jor alle leeft da HotHmdeieoorlogToldoendegokie in wordt gedepllelyk door veriekering iiaduw van de tijdaoiuetandigheden I bini ftiiwyilng cal nader werklaam leven on behulntame loeal liodienaton lullen bekend ma i I Iran tvannaai I J I tlch leehti botrekkelyk korte tyd ge ktnderonmet vuur badden geapeeld rf i S 8 i reukeuring Opde tie vermidlng mei de liooldmaiht moet renkeuring voor bet N R 8 die gehou iryipoedig lot taud gebracht worden den word op de boerderu ran de Oobr r l t Sobeer werden 18 luki aangevoerd U i I waarvan werden Inge d Hy ï T ctirevenS tuki 1 Oekr Beheer JA ll nfiL l Behont Van de 10 jonge tieren wer Doffi j belleden de dert er twee inge chrev n 1 M J van d 1 f lit aan Dorp 2 J Schep Kr wa leor veel ba at Doatrfldmg van do vorder iii het ach langalelllng ken wanneor do atlovoring kan aanvangen cal er niet minder om syn ONaBOOKLOOPDB BRANDSTOF Reed meermalen hebbon wij melding moeten maken vau diefstallen van brandstof in vorscbiDende vormen Nog onlang wesen w op bot afkeu gOBieentebedrljvou do huisen van wa tor kunnen vooriioii ia roods eeiiigs malen solfs in dlo uren do onmogoiyk renswaardige van bet iin r k n dor be hlid ëohiêkVn J wLn Wf b d ó lat n k o nl Z rd b f ort ± wori n i dTen heTS n den bid i T t P l J y alhier aniut do oontral el etn oho langstelling Nod Herv Kerk Ii terland ojwreorenHo lm httroepon i hm V l ond voor het gewaa van 18 iloier werd van Zaterdag o Zondagb van billen r JL ónïv n w rd i l l g tot tand mdecolleclovoor dokerkvoogdn oen do huiien m do Olivier van Noortetraat 1 t ill worai geeractit m 1 iiMTi 1 i i ttn v i gevai ia aan geo Indien du niet hot ken dat uit da lucht gelande troepen fedekt D brand II antltaan doordal doch d waardoermg van Nenniaaa J t l n de pinataeluko